Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"vatse" has 5 results
vatse: feminine nominative dual stem: vatsa
vatse: feminine accusative dual stem: vatsa
vatse: masculine locative singular stem: vatsa
vatse: feminine vocative dual stem: vatsa
vatse: feminine vocative singular stem: vatsa
Monier-Williams Search
3 results for vatse
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
वत्सेशm. a king of vatsa- View this entry on the original dictionary page scan.
वत्सेश्वरm. idem or 'm. a king of vatsa- ' View this entry on the original dictionary page scan.
वत्सेश्वरm. Name of two authors View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
vatseśa m. king of the Vatsas; -½îsvara, m. id.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results9 results
ā vatsena taruṇena VS.28.13c; TB.2.6.10.1c.
adhi vatse ni hanyatām AVś.6.70.1f--3f.
payo vatseṣu payo astu tan mayi (TB.3.7.4.2b, vatseṣu paya indrāya haviṣe dhriyasva) AB.5.27.8d; 7.3.4d; TB.1.4.3.3d; 3.7.4.2b; Aś.3.11.7d; Apś.9.5.6d.
prāṇena vatsena sahendraproktā śG.1.24.10b.
vatsevā nayāmasi AVP.2.33.5d.
aśanāyāpipāse striyā vai striyaṃ bādhante striyā vāṃ bādhe 'gnihotryā vatsena vīreṇa # śś.2.8.6. Cf. 2.8.7,8,16,22.
tādītnā (TB. -knā) śatruṃ (TB. śatrūn) na kilā vivitse (TB. vivatse) # RV.1.32.4d; AVP.12.12.4d; TB.2.5.4.3d.
me candreṇa vatseneṣam ūrjaṃ kāmaṃ duhām # AVś.4.39.8.
payo aghnyāsu payo vatseṣu # Mś.3.2.2d. See payo gṛheṣu.
Vedabase Search
8 results
vatse my dear childSB 7.7.12
vatsena as the calfSB 4.18.26
vatsena by the calfSB 4.18.18
vatseṣu among the calvesSB 10.26.9
go-vatsena with a calfSB 10.43.9
naṣṭe vatse when her calf is lostSB 3.33.21
naṣṭe vatse when her calf is lostSB 3.33.21
go-vatsena with a calfSB 10.43.9
Parse Time: 1.554s Search Word: vatse Input Encoding: Devanagari IAST: vatse