Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "vandya" has 2 results.
     
vandya: Gerund (-ya)vand
vandyā: feminine nominative singular future passive participle (has gerundive formation scheme) stem: vandya.
     Monier-Williams
          Search  
10 results for vandya
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vandyamfn. to be praised, praiseworthy etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vandyamfn. to be saluted reverentially, adorable, very venerable View this entry on the original dictionary page scan.
vandyamfn. to be regarded or respected View this entry on the original dictionary page scan.
vandyam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
vandyabhaṭṭījan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vandyaghaṭīyāf. Name of a commentator or commentary on the amarakoṣa-. View this entry on the original dictionary page scan.
vandyaf. laudability, praiseworthiness, venerableness View this entry on the original dictionary page scan.
abhivandyamfn. praiseworthy, View this entry on the original dictionary page scan.
candravandyam. Name of a man. View this entry on the original dictionary page scan.
jagadvandyamfn. "to be adored by the world", kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
vandya वन्द्य a. 1 Adorable, venerable; शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगताम् U.4.11. -2 To be respectfully saluted; वन्द्यं युगं चरणयोर्जनकात्मजायाः R.13.78; Ku.6.83; Me.12. -3 Laudable, commendable, praiseworthy. -द्या 1 A parasitical plant. -2 Yellow pigment.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
6 results
     
ājuhvāna (MS. ājuhvānā) īḍyo vandyaś ca # RV.10.110.3a; AVś.5.12.3a; VS.29.28a; MS.4.13.3a: 201.14; KS.16.20a; TB.3.6.3.2a; N.8.8a. P: ājuhvānaḥ Apś.10.20.19.
āsā gāvo vandyāso nokṣaṇaḥ # RV.1.168.2d.
īḍyaś cāsi vandyaś ca (MS. cāsi) vājin # VS.29.3a; TS.5.1.11.1a; MS.3.16.2a: 184.2; KSA.6.2a.
carkṛtya īḍyo vandyaś ca # AVś.6.98.1c.
pūṣā bhago vandyāsaḥ # RV.1.90.4c.
maghono rakṣa tanvaś ca vandya # RV.1.31.12b; VS.34.13b.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"vandya" has 1 results.
     
nārāyaṇavandyaa grammarian of the seventeenth century who wrote a treatise on grammar named Saravali, and a treatise on roots named Dhatuparayana.
     Vedabase Search  
21 results
     
vandya-abhāve because there is no one else to be offered obeisancesCC Antya 5.141
vandya-abhāve because there is no one else to be offered obeisancesCC Antya 5.141
vandyam respectableSB 1.7.46
vandyam worshipableSB 4.12.26
vandyam worthy to be worshipedSB 3.15.26
vandyamāna being worshipedSB 10.35.22-23
abhivandya worshipingSB 3.2.17
abhivandya worshipingSB 4.9.45
abhivandya having offered obeisancesSB 4.12.29
abhivandya after making respectful obeisancesSB 4.13.49
abhivandya worshipedSB 7.4.9-12
abhivandya after offering obeisancesSB 9.3.35
abhivandya offering obeisancesSB 10.16.65-67
abhivandya offering respectsSB 10.27.18
abhivandya offering obeisancesSB 10.34.18
abhivandya salutingSB 10.51.21
abhivandya offering respectsSB 10.68.17
abhivandya offering their respectsSB 10.73.34
viśva-abhivandyaiḥ by personalities like Lord Brahmā and Lord Śiva, who are worshiped all over the universeSB 8.23.6
abhivandyam worshipableSB 4.8.20
viśva-abhivandyaiḥ by personalities like Lord Brahmā and Lord Śiva, who are worshiped all over the universeSB 8.23.6
     DCS with thanks   
3 results
     
vandya noun (feminine) laudability (Monier-Williams, Sir M. (1988))
praiseworthiness (Monier-Williams, Sir M. (1988))
venerableness (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64622/72933
avandya adjective not venerable
Frequency rank 45164/72933
jagadvandya noun (masculine) Kṛṣṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Brahmā
Frequency rank 35082/72933
     Wordnet Search "vandya" has 6 results.
     

vandya

pūjanīya, upāsanīya, upāsya, arcanīya, arcya, pūjya, vandanīya, vandya, ārādhya, ārādhanīya, stutya, pūjārha, vareṇya, arhya, ārya   

pūjārthe yogyaḥ।

gautamaḥ buddhaḥ pūjanīyaḥ asti।

vandya

pūjanīya, pūjya, vandanīya, vandya   

yaḥ pūjārhaḥ।

pūjanīyāyai mātre mama praṇāmaḥ kathaya।

vandya

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

vandya

vandanīya, praṇamya, namanīya, namya, abhivandanīya, vandya, abhivandya   

nantum arhaḥ।

mātā pitā tathā ca guruḥ vandanīyaḥ asti।

vandya

stutya, praśaṃsitavya, stavya, kāruṇya, aṅgoṣin, ślokya, śaṃsya, praśastavya, suvṛkti, pāṇya, śravāyya, abhivandya, ślāghanīya, praśasya, vandya, suśasti, pravācya, śravya, īḍenya, mahanīya, śālin, praśasna, stavanīya, īḍya, paṇāyya, śaṃsanīya, praśaṃstavya   

stavanārhaḥ।

stutyasya atitheḥ hārdaṃ svāgataṃ kurmaḥ vayam।

vandya

candravandya   

ekaḥ puruṣaḥ ।

candravandyasya varṇanaṃ kośe dṛśyate

Parse Time: 4.074s Search Word: vandya Input Encoding: IAST: vandya