Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"vadhu" has 1 results
vadhu: feminine vocative singular stem: vadhū
Amarakosha Search
1 result
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
dhurāvahaḥ2.9.66MasculineSingularsarvadhurīṇaḥ
Monier-Williams Search
12 results for vadhu
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vadhuf. a young wife or woman. View this entry on the original dictionary page scan.
vadhuf. a daughter. in-law View this entry on the original dictionary page scan.
vadhuf. a young woman or wife View this entry on the original dictionary page scan.
vadhuṭīf. a young woman living in her father's house View this entry on the original dictionary page scan.
vadhuṭīf. a daughter-in-law View this entry on the original dictionary page scan.
bāndhavadhuf. a friendly turn, kindness, (equals mitra-kṛtya- Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
sarvadhurāvahamfn. bearing all burdens mfn. View this entry on the original dictionary page scan.
sarvadhurāvaham. equals next m. View this entry on the original dictionary page scan.
sarvadhurīṇamfn. fit for any kind of carriage or draught View this entry on the original dictionary page scan.
sarvadhurīṇam. a draught ox or other animal View this entry on the original dictionary page scan.
svadhurmfn. self-dependent, independence (Scholiast or Commentator) View this entry on the original dictionary page scan.
svadhurn. (accusative -dhūr-?) Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
vadhu वधुः f., -वधुका 1 A daughter-in-law. -2 A young woman in general.
Macdonell Search
1 result
vadhu f. woman (rare).
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results23 results
adhivastrā vadhūr iva RV.8.26.13b.
avye vadhūyuḥ pavate pari tvaci RV.9.69.3a.
bhadrā vadhūr bhavati yat supeśāḥ RV.10.27.12c.
indrote vadhūmataḥ RV.8.68.17b.
trasadasyur vadhūnām RV.8.19.36b.
anānubhūtīr avadhūnvānaḥ # RV.6.47.17c.
apahataṃ rakṣaḥ # VS.1.9,16; MS.4.1.6: 8.8; KS.1.5; 31.4; śB.1.1.2.15; 4.21. P: apahatam Kś.2.3.17; 4.19. Cf. antaritaṃ etc., avabāḍhaṃ etc., avadhūtaṃ etc., and parāpūtaṃ etc.
avadhūtaṃ rakṣaḥ # VS.1.14,19; TS.1.1.5.1; 6.1; MS.1.1.6: 3.11; 1.1.7: 4.2; 4.1.6: 8.1; 4.1.7: 9.5; KS.1.5,6; 31.4,5; śB.1.1.4.4; 2.1.14; TB.3.2.5.5; 6.1; Apś.1.19.3; Mś.1.2.2.6. P: avadhūtam Kś.2.4.2. Cf. under apahataṃ rakṣaḥ.
avadhūtā arātayaḥ (MS.KS. avadhūtārātiḥ) # VS.1.14,19; TS.1.1.5.1; 6.1; MS.1.1.6: 3.11; 1.1.7: 4.2; KS.1.5,6; 31.4,5; śB.1.1.4.4; 2.1.14; TB.3.2.5.5; 6.1; Apś.1.19.3.
aśvam ivādhukṣad dhunim antarikṣam # RV.10.149.1c; N.10.32c.
indrāvathuḥ (VSK. -vadhuḥ) kāvyair daṃsanābhiḥ # RV.10.131.5b; AVś.20.125.5b; VS.10.34b; 20.77b; VSK.11.47b; MS.3.11.4b: 146.3; KS.38.9b; śB.5.5.4.26b. See indrāvataṃ.
imāṃ sameta (VārG. sametya) paśyata # RV.10.85.33b; AVś.14.2.28b; SMB.1.2.14b; PG.1.8.9b; ApMB.1.9.5b; HG.1.19.4b; MG.1.12.1b; JG.1.21b; VārG.14.25b. Cf. vadhūṃ sameta.
kiyatī yoṣā maryato vadhūyoḥ # RV.10.27.12a.
kṛṇomi tubhyaṃ sahapatnyai vadhu # AVś.14.1.58d. See under ariṣṭāṃ tvā.
tad ajānād vadhūḥ satī # AVś.11.8.17b.
tās tvā vadhu prajāvatīm # AVś.14.2.7c. See te tvā vadhu.
te tvā vadhu prajāvatīm # ApMB.1.7.9c. See tās tvā vadhu.
damena dāntāḥ kilbiṣam avadhūnvanti # TA.10.63.1a; MahānU.22.1a.
dāsā yad īṃ susamubdham avādhuḥ # RV.1.158.5b.
dvā rathā vadhumantā sudāsaḥ # RV.7.18.22b.
pūrvam agniṃ vadhūr iyam # AVś.14.2.20b.
yaṃ me datto brahmabhāgaṃ vadhūyoḥ # AVś.14.2.42a.
yāṃ kalpayanti vahatau vadhūm iva # AVś.10.1.1a. P: yāṃ kalpayanti Kauś.39.7; Rvidh.4.6.3. Designated as kṛtyāsūkta Rvidh.4.8.4.
Vedabase Search
1 result
avadhutām appearing like a mendicantSB 4.26.18
3 results
vadhu noun (feminine) a daughter in-law (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a young wife or woman (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39030/72933
vadhu noun (feminine) a young woman or wife (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 25276/72933
svadhur adjective independence (Monier-Williams, Sir M. (1988))
self-dependent (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72084/72933
 

kṣavadhu

sneezing.

Parse Time: 1.581s Search Word: vadhu Input Encoding: IAST IAST: vadhu