Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"santi" has 3 results
santi: third person plural present present class 2 parasmaipadaas
santi: neuter accusative plural stem: sat.
santi: neuter nominative plural stem: sat.
Monier-Williams Search
13 results for santi
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
santiSee sati-, . View this entry on the original dictionary page scan.
santif. equals sati-, or sāti- View this entry on the original dictionary page scan.
dhvasantim. Name of a man, 152, 23. View this entry on the original dictionary page scan.
hasantif. a portable fire-vessel, small fireplace View this entry on the original dictionary page scan.
vasantif. wrong reading for vāsantikā-. View this entry on the original dictionary page scan.
santif. Gaertnera Racemosa View this entry on the original dictionary page scan.
santif. Name of a forest deity View this entry on the original dictionary page scan.
santif. of a drama (also vāsantikāpariṇaya -pariṇaya-,m.) View this entry on the original dictionary page scan.
santikamf(ā-)n. relating to spring, vernal etc. View this entry on the original dictionary page scan.
santikamf(ā-)n. equals vasantam adhīte veda vā- View this entry on the original dictionary page scan.
santikam. the spring festival View this entry on the original dictionary page scan.
santikam. an actor dancer the buffoon in a drama (equals vidūṣaka- q.v) View this entry on the original dictionary page scan.
santikāpariṇayam. vāsantikā
Apte Search
2 results
santika वासन्तिक a. (-की f.) Vernal; द्रुमान् वासन्तिकान् दृष्ट्वा बभूवुर्भयशङ्किताः Rām.4.53.4; वासन्तिकैस्तरुभिः Ś.6. -कः 1 The Vidūṣaka or buffoon in a drama. -2 An actor.
hasanti हसन्तिका A portable fire-vessel.
Macdonell Vedic Search
2 results
as as be, II. P.: pr. 2. ási, i. 1, 4; ii. 12, 15; 33, 3; 3. ásti, ii. 12, 5; 33, 7. 10; vii. 71, 4; 86, 6; x. 34, 14; pl. 1. smási, vi. 54, 9; viii. 48, 9; 3. sánti, i. 85, 12; x. 90, 16; ipv. ástu, v. 11, 5; vii. 86, 82; x. 15, 2; sántu, vii. 63, 5; op. syá̄ma, iii. 59, 3; iv. 50, 6; 51, 10. 11; viii. 48, 12. 13; ipf. 3. á̄s, x. 129, 3; āsīt, x. 34, 2; 90, 6. 12. 14; 129, 14. 22. 32. 4. 52; á̄san, x. 90, 15. 16; 129, 52; pf. āsa, vii. 86, 4; x. 129, 2; á̄sur, iv. 51, 7. ápi- be or remain in (lc.); syāma pári be around, celebrate, 2. pl. stha, vii. 103, 7. prá- be pre-eminent, ipv. astu, iii. 59, 2.
dha 1. dhá put, III. dádhāti, v. 83, 1; supply with (inst.), ii. 35, 12; bestow, ipv. dhehí, x. 14, 11; dhattá, i. 85, 12; ii. 12, 5; x. 15, 7; dadhāta, x. 15, 4. [237] 7; dadhātana, x. 15, 11; dhattá̄m, iv. 51, 11; dadhantu, vii. 63, 6; perform, ipf. dhatta, i. 85, 9; bestow, s ao. sb. dhāsathas, i. 160, 5; establish,pf. dadhé, x. 129, 7; ds. desire to bestow, didhiṣanti, ii. 35, 5; support, dídhiṣāmi, ii. 35, 12 [Gk. τἰθημι]. ádhi- put on (acc.): pf. dadhire, i. 85, 2; ao. ádhita, x. 127, 1. á̄- deposit, root ao. sb. dhās, v. 83, 7. ní- deposit, root ao. dhātam, vii. 71, 5; ps. ao. ádhāyi, viii. 48, 10. pári- put around, vi. 54, 10. prá- put from (ab.) into (lc.), vii. 61, 3. ví- impose: pf. dadhur, iv. 51, 6; divide, ipf. ádadhur, x. 90, 11. purás- place at the head, appoint Purohita: pf. dadhire, iv. 50, 1.
Macdonell Search
1 result
santika a. (î) vernal; m. spring festival.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results186 results
abhi santi jambhayā tā anapnasaḥ RV.2.23.9d; N.3.11d.
adabdhāḥ santi pāyavaḥ sugevṛdhaḥ RV.8.18.2c.
ādityaḥ śāntiḥ TA.4.42.5.
agniḥ śāntiḥ TA.4.42.5.
ajā śāntiḥ TA.4.42.5. Cf. ajā chandaḥ.
antarikṣaṃ śāntiḥ AVś.19.9.14; VS.36.17; VSK.35.58; MS.4.9.27: 138.12; TA.4.42.5; KA.1.218C. Cf. antarikṣaṃ chandaḥ.
āpaḥ śāntiḥ AVś.19.9.14; VS.36.17; VSK.35.58; MS.4.9.27: 138.13; TA.4.42.5; KA.1.218C.
asūre santi sūrayaḥ RV.8.10.4b.
aśvaḥ śāntiḥ TA.4.42.5. Cf. prec.
avāntaradiśāḥ śāntiḥ TA.4.42.5.
āviḥ sānti guhā paraḥ RV.8.8.23b.
brahma śāntiḥ VS.36.17; MS.4.9.27: 138.14; TA.4.42.5.
brāhmaṇaḥ śāntiḥ TA.4.42.5. See brāhmaṇāḥ etc.
brāhmaṇāḥ śāntiḥ MS.4.9.27: 138.14. See brāhmaṇaḥ etc.
candramāḥ śāntiḥ TA.4.42.5.
diśaḥ śāntiḥ TA.4.42.5; KA.1.218C.
dyauḥ śāntiḥ AVś.19.9.14; VS.36.17; VSK.35.58; MS.4.9.27: 138.13; TA.4.42.5; KA.1.218C.
gauḥ śāntiḥ TA.4.42.5. Cf. prec.
kavayaḥ santi vedhasaḥ RV.5.52.13b.
nakṣatrāṇi śāntiḥ TA.4.42.5. Cf. nakṣatrāṇi chandaḥ.
oṃ śāntiḥ NṛpU.1.1 (ter); Nṛū.1; MuktiU.1.
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ TA.3.1 (introd.); 4.1.1; 42.5; 5.1 (init.); 12 (fin.); 6.1 (init.); 7.1.1; 12.1; 8.1.1; 9.1.1; 10.1 (init.); TU.1.1.1; 2.1.1; 3.1.1; KU.6.19. See śāntiḥ śāntiḥ.
oṣadhayaḥ śāntiḥ AVś.19.9.14; VS.36.17; VSK.35.58; MS.4.9.27: 138.13; TA.4.42.5; KA.1.218C.
pṛthivī śāntiḥ AVś.19.9.14; VS.36.17; VSK.35.58; MS.4.9.27: 138.12; TA.4.42.5; KA.1.218C; Mś.4.3.41.
puruṣaḥ śāntiḥ TA.4.42.5.
tābhiḥ śāntibhiḥ sarvaśāntibhiḥ śamayāmy aham AVś.19.9.14. Cf. under tayāhaṃ śāntyā.
tasmin santi praśiṣas tasminn iṣṭayaḥ RV.1.145.1c.
tayaiva śāntir astu naḥ AVś.19.9.3d.
tenaiva śāntir astu naḥ AVś.19.9.4d.
tigmāni santi dhūrvaṇe RV.9.61.30b; SV.2.130b.
tilāḥ śāntiṃ kurvantu svāhā MahānU.19.1d.
ūtayaḥ santi dāśuṣe RV.1.91.9b; TS.4.1.11.1b; MS.4.10.3b: 149.10; KS.2.14b.
agnaye gāyatrāya trivṛte rāthaṃtarāyāṣṭākapālaḥ (TS.KSA. rāthaṃtarāya vāsantāyāṣṭākapālaḥ; MS. rāthaṃtarāya vāsantikāya puroḍāśam aṣṭākapālaṃ nirvapati) # VS.29.60; TS.7.5.14.1; MS.3.15.10: 180.7; KSA.5.10. P: agnaye gāyatrāya Apś.20.9.2.
agniṃ kulāyam abhisaṃviśantīḥ (Apś. -vasānāḥ) # MS.4.2.10c: 32.15; Apś.7.17.1c. Cf. agniṃ gṛhapatim abhi-.
agne ye ca dviṣanti mā # AVP.10.12.11b.
agne ye mā jighāṃsanti # AVP.10.12.11a.
ajā chandaḥ # VS.14.19; TS.4.3.7.1; MS.2.8.3: 108.16; KS.17.3. Cf. ajā śāntiḥ.
atho ye te svāḥ santi # AVP.5.34.3c.
adābhyāni mahiṣasya santi # RV.10.54.4b.
anaḍvāhaḥ puruṣā ye kṛṣanti # AVP.2.22.2d.
anu krośanti kṣitayo bhareṣu # RV.4.38.5b; N.4.24b.
anu nikṣanti pṛṣṭīḥ # AVś.9.8.15b.
antarikṣaṃ chandaḥ # VS.14.19; TS.4.3.7.1; MS.2.8.3: 108.14; KS.17.3; śB.8.3.3.6. Cf. antarikṣaṃ śāntiḥ.
andhaṃ tamaḥ praviśanti # VS.40.9a,12a; śB.14.7.2.13a; BṛhU.4.4.13a; īśāU.9.12a.
apa sma mat tarasantī na bhujyuḥ # RV.10.95.8c.
apāvyaṃ vāco aśāntiṃ vaha # Aś.1.2.1. Cf. TS.2.2.6.3.
abhi ye santi pṛtanāsu dūḍhyaḥ # RV.3.16.2c.
abhy arṣanti babhravaḥ # RV.9.63.6b.
abhy arṣanti suṣṭutim # RV.9.62.3b; 63.6b; SV.2.182b. Cf. under abhy arṣata.
amitrā ye 'tra naḥ santi # AVś.6.104.2c.
arāte cittaṃ (AVP. citaṃ, read cittaṃ) vīrtsantī # AVś.5.7.8c; AVP.7.9.5c.
asya spaśo na ni miṣanti bhūrṇayaḥ # RV.9.73.4c; Apś.16.18.7c. See tasya etc.
ahiṃ rakṣanti namasopasadya # TB.3.1.2.9d.
āpaḥ śikṣantīḥ pacatā sunāthāḥ # AVś.12.3.27d.
āpo arṣanti sindhavaḥ # RV.9.2.4b; 66.13b; SV.2.390b; JB.3.137b.
ā yaṃ viśantīndavaḥ # AVś.6.2.2a. P: ā yaṃ viśanti Kauś.29.27.
ā vivāsanti kavayaḥ suyajñāḥ # RV.3.51.7d; VS.7.35d; TS.1.4.18.1d; MS.1.3.19d: 37.6; KS.4.8d; śB.4.3.3.13d.
ā vivāsanti vedhasaḥ # RV.8.60.5d; SV.1.42d.
itthā ye prāg upare santi dāvane # RV.10.44.7c; AVś.20.94.7c.
indavo vām uśanti hi # RV.1.2.4c; VS.7.8c; 33.56c; TS.1.4.4.1c; MS.1.3.6c: 32.13; KS.4.2c; śB.4.1.3.19c.
indraṃ dipsanti dipsavo 'dābhyam # RV.7.104.20b; AVś.8.4.20b.
indraṃ nakṣantīd abhi vardhayantīḥ # RV.6.34.3b.
imā asya śurudhaḥ santi pūrvīḥ # RV.3.38.5b.
ime vāsantikā ṛtū abhikalpamānāḥ # KS.17.10c. See vāsantikāv.
ihaiva rātayaḥ santu (MS. santi saṃ yajurbhiḥ) # VS.38.13; MS.4.9.9: 129.4; śB.14.2.2.26; TA.4.7.5; śś.8.15.13; Lś.5.7.5. Treated metrically in most of the texts.
ukhā cid indra yeṣantī # RV.3.53.22c.
uta vā santi bhūyasīḥ # RV.1.11.8d; SV.2.602d.
utāsmākam āyudhā santi tigmā # RV.10.108.5d.
uto hi vāṃ ratnadheyāni santi # RV.7.53.3a.
uto hi vāṃ dātrā santi pūrvā # RV.4.38.1a. Cf. BṛhD.5.1.
upa bhūṣanti giro apratītam # RV.10.104.7c.
uruvyacasaṃ gira (MS. girā) ā viśanti # RV.6.36.3d; MS.4.14.18d: 248.14; KS.38.7d; TB.2.4.5.2d.
ṛtam arṣanti sindhavaḥ # RV.1.105.12c.
ṛtasya dṛḍhā dharuṇāni santi # RV.4.23.9a.
ṛtasya yā abhirakṣanti gopāḥ # RV.1.163.5d; VS.29.16d; TS.4.6.7.2d; KS.40.6d.
ṛtasya hi śurudhaḥ santi pūrvīḥ # RV.4.23.8a; Aś.9.7.36; N.6.16; 10.41a. P: ṛtasya hi śurudhaḥ śś.14.16.10.
etā arṣanti hṛdyāt samudrāt # RV.4.58.5a; AVP.8.13.5a; VS.17.93a; KS.40.7a; Apś.17.18.1a.
endraṃ viśanti madirāsa indavaḥ # RV.9.85.7d.
oṣantī samoṣantī brahmaṇo vajraḥ # AVś.12.5.54ab.
ka āsato vacasaḥ santi gopāḥ # RV.5.12.4d.
kaṃ rakṣanti kavayo apramādam # AVP.13.7.8b.
kim āpaḥ satyaṃ prepsantīḥ # AVś.10.7.37c.
kva prepsantī yuvatī virūpe # AVś.10.7.6a.
gāyatrī vāsantī # VS.13.54; TS.4.3.2.1; MS.2.7.19: 103.15; KS.16.19; śB.8.1.1.5.
giro arṣanti sasrutaḥ # RV.9.34.6b.
ghṛtam ukṣantīm amṛte minomi # śG.3.2.8b.
ghṛtaṃ prokṣantī subhagā # AVś.10.9.11a.
ghṛtasya dhārā iha yā varṣanti # Kauś.94.14a.
ta ā viśanti puruṣaṃ śayānam # AVP.9.12.4a.
tat te prerate tvayi saṃ viśanti tvayi nas satas tvayi sadbhyo varṣābhyo naḥ pari dehi # ApMB.2.17.4.
tad uśanti viśva ime sakhāyaḥ # RV.9.96.4c.
tad vāyunā śāntiḥ # MS.4.9.27: 138.12.
tamas te yantu yatame dviṣanti # AVś.12.3.49b.
tayāhaṃ śāntyā sarvaśāntyā mahyaṃ dvipade catuṣpade ca (KA. omits ca) śāntiṃ karomi # TA.4.42.5; KA.1.218C. Cf. tābhiḥ śāntibhiḥ, and tvayāhaṃ śāntyā.
tasmā arṣanti divyā asaścataḥ # RV.2.25.4a.
tasmā āpo ghṛtam arṣanti sindhavaḥ # RV.1.125.5c.
tasmād bhāryāṃ rakṣanti # ApDh.2.6.13.6c.
tasya spaśo (AVP. syaśo) na ni miṣanti bhūrṇayaḥ # AVś.5.6.3c; AVP.6.11.4c; KS.38.14c. See asya etc.
arṣanti śubhriyaḥ # AVś.20.48.2a.
īṃ viśvataḥ pari ṣanti pūrvīḥ # RV.9.89.5d.
īm arṣanti namasā punānāḥ # RV.9.89.5c.
tāṃ rakṣanti kavayo 'pramādam # AVś.13.1.23d. Cf. ye tvā rakṣanti.
tubhyam arṣanti sindhavaḥ # RV.9.31.3b; 62.27c.
te arṣantu te varṣantu te kṛṇvantu # Lś.3.5.15. See te varṣanti.
te cid dhi pūrvīr abhi santi śāsā # RV.7.48.3a.
te varṣanti te varṣayanti # AVś.9.1.9c. See te arṣantu.
tair eva śāntir astu naḥ # AVś.19.9.5e.
trir asya tā paramā santi satyā # RV.4.1.7a.
tvayā bhūṣanti vedhasaḥ # SV.2.164b. See tve ā.
tvayāhaṃ śāntyā sarvaśāntyā mahyaṃ dvipade ca catuṣpade ca śāntiṃ karomi # MS.4.9.27: 138.15. Cf. under tayāhaṃ śāntyā.
tve ā bhūṣanti vedhasaḥ # RV.8.99.2b. See tvayā bhūṣanti.
tve kṣemāso api santi sādhavaḥ # RV.8.19.8c.
divi spṛśanti bhānavaḥ # RV.1.36.3d.
divo varṣanti vṛṣṭayaḥ # RV.5.84.3d; KS.10.12d.
divo vā ye rocane santi devāḥ # RV.3.6.8b.
dyāvo na dyumnair abhi santi mānuṣān # RV.10.115.7d.
dveṣoyutam ā vivāsanti dhībhiḥ # RV.4.11.5c.
nakṣatrāṇi chandaḥ # VS.14.19; TS.4.3.7.1; MS.2.8.3: 108.15; KS.17.3. Cf. nakṣatrāṇi śāntiḥ.
na tā naśanti na dabhāti taskaraḥ # RV.6.28.3a; AVś.4.21.3a; TB.2.4.6.9a; Aś.6.14.18; 9.5.2. P: na tā naśanti TB.2.8.8.11.
namo gaṅgāyamunayor madhye ye vasanti te me prasannātmānaś ciraṃjīvitaṃ vardhayanti # TA.2.20.1.
na yaṃ hiṃsanti dhītayo na vāṇīḥ # RV.6.34.3a.
na yaṃ dipsanti dipsavaḥ # RV.1.25.14a.
na vai straiṇāni sakhyāni santi # RV.10.95.15c; śB.11.5.1.9c.
nādṛṣṭā vo jihvāḥ santi # AVP.9.6.2a.
nidhiṃ rakṣanti sarvadā # AVś.10.7.23b.
pade-pade pāśinaḥ santi setavaḥ (AVś.AVP. setave) # RV.9.73.4d; AVś.5.6.3d; AVP.6.11.4d; KS.38.14d; Apś.16.18.7d.
pavamānā abhy arṣanti suṣṭutim # RV.9.85.7c.
paśūn ye sarvān rakṣanti (KS. rakṣatha; AVP. erroneously, rakṣati) # AVś.19.48.5c; AVP.6.21.5c; KS.37.10c.
purūṇi hi tve puruvāra santi # RV.6.1.13c; MS.4.13.6c: 207.16; KS.18.20c; TB.3.6.10.5c.
pūrvas tān dabhnuhi ye tvā dviṣanti # AVś.10.3.3d.
pūrvasyāhnaḥ pariśiṃṣanti karma # śB.11.5.5.13a.
pūrvīr hi te srutayaḥ santi yātave # RV.9.78.2c.
prajāvatīḥ sūyavasaṃ (AVś. sūyavase) ruśantīḥ (RV. riśantīḥ) # RV.6.28.7a; AVś.4.21.7a; 7.75.1a; TB.2.8.8.12a. P: prajāvatīḥ Kauś.19.14; 21.10.
pra pūṣaṇaṃ svatavaso hi santi # RV.1.186.10b.
pra ye mahobhir ojasota santi # RV.7.58.2c.
pra śaṃsanti kavayaḥ pūrvabhājaḥ # RV.5.77.1d; MS.4.12.6d: 196.2; TB.2.4.3.13d.
pra śaṃsanti namasā jūtibhir vṛdhe # RV.3.3.8d.
pra śaṃsanti praśastibhiḥ # RV.8.74.2c; SV.2.915c.
prāṇāpānābhyāṃ balam āviśantī (SMB. āharantī; PG. ādadhānā; HG. āvahantī; ApMB.JG. ābharantī; MG.VārG. ābhajantī) # śG.2.2.1c; SMB.1.6.27c; PG.2.2.8c; HG.1.4.4c; ApMB.2.2.9c; MG.1.22.10c; JG.1.12c; VārG.5.7c.
preṣyāntevāsino vasanaṃ kambalāni kaṃsaṃ hiraṇyaṃ striyo rājāno 'nnam abhayam āyuḥ kīrtir varco yaśo balaṃ brahmavarcasam annādyam ity etāni mayi sarvāṇi dhruvāṇy acyutāni santi # HG.1.22.14.
proṣṭhapadāso abhirakṣanti sarve # TB.3.1.2.9d.
bṛhaspatim ā vivāsanti devāḥ # AVP.5.2.8b; TS.2.3.14.6b.
brahma varṣanti vṛṣṭayaḥ (text bṛṣṭayaḥ) # AVP.8.9.4b.
brahmāṇaṃ yatra hiṃsanti # AVś.5.19.8c.
bhrūṇahatyāṃ tilāḥ (Tā. tilāḥ śāntiṃ) śamayantu svāhā # Tā.10.64; MahānU.19.1d.
madā arṣanti raghujā iva tmanā # RV.9.86.1b.
madhuś ca mādhavaś ca vāsantikāv (VSKṃS.KS. -kā) ṛtū # VS.13.25; VSK.14.2.11; TS.4.4.11.1; MS.2.8.12: 116.3; KS.17.10; 35.9; śB.7.4.2.29. P: madhuś ca mādhavaś ca Kś.17.4.24; Apś.8.2.18; 16.24.9; 20.20.5; Mś.6.1.8.7.
madho arṣanti dhārayā # SV.1.485c; 2.472c. See sutā arṣanti.
madhyāyuva upa śikṣanti yajñaiḥ # RV.1.173.10d.
mama dipsanti ye dhanā # AVś.19.49.7b; AVP.14.8.7b.
mām ā vasanti sukṛto mayīme # AVś.7.79.2b. See mā viśanti.
mā hiṃsīḥ svāṃ (KS. svaṃ) yonim āviśantī (KSṭB.Apś. āviśan) # VS.19.7d; KS.37.18d; śB.12.7.3.14; TB.1.4.2.2d; 2.6.1.4d; Apś.19.3.4d. See under mā mā hiṃsiṣṭaṃ svaṃ.
viśanti sukṛto mayīme # AVP.1.103.4b. See mām ā vasanti.
mitro aryamā varuṇo hi santi # RV.7.60.5b.
ya enaṃ paśuṣu dipsanti # AVś.10.3.16c. See ye naḥ paśuṣu.
yaṃ rakṣanti pracetasaḥ # RV.1.41.1a; SV.1.185a. P: yaṃ rakṣanti śś.12.2.14; JG.2.7. Cf. BṛhD.3.107.
yac chūra santi tisraḥ # RV.5.35.2b.
yajñe yā vipruṣaḥ santi bahvīḥ # TB.3.7.6.21e; Apś.3.10.1e.
yatāyai yatāyai śāntāyai śāntivāyai bhadrāyai bhadrāvati syonāyai śagmāyai śivāyai # Kauś.39.9.
yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ # RV.1.164.50d; 10.90.16d; AVś.7.5.1d; VS.31.16d; TS.3.5.11.5d; MS.4.10.3d: 149.1; KS.15.12d; AB.1.16.37d; śB.10.2.2.3; TA.3.12.7d; N.12.41d.
yatra prepsantīr abhiyanty āpaḥ # AVś.10.7.6c.
yatra prepsantīr abhiyanty āvṛtaḥ # AVś.10.7.4c.
yathā-yathā matayaḥ santi nṛṇām # RV.10.111.1b.
yathā vaśanti devās tathed asat # RV.8.28.4a.
yad ādityam abhisaṃviśanti # AVP.9.12.1c.
yadi vāsi rataḥ puruṣantikāme # AVP.4.14.2b.
yaḥ śraddadhāti santi devā iti # AVś.11.2.28c.
yasmin paktiḥ pacyate santi dhānāḥ # RV.6.29.4b.
yasya trasanti śavasaḥ # RV.6.14.4c.
yāḥ pārśve uparṣanti # AVś.9.8.15a.
garbhān pramṛśanti # AVP.5.9.6c,7c.
yāni pañcadhā trīṇi tebhyo na jyāyaḥ param anyad asti # ChU.2.22.2ab. After trīṇi Btlingk, to make up the first pāda, supplies another trīṇi, or santi (?).
yābhir dhvasantiṃ puruṣantim āvatam # RV.1.112.23c.
yābhir yajñaṃ prāñcam ukṣanti dhīrāḥ # AVP.14.2.5a.
yābhyo varṣanti vṛṣṭayaḥ # AVP.4.22.7a.
vaḥ śarma śaśamānāya santi # RV.1.85.12a; TS.1.5.11.5a; MS.4.10.4a: 153.3; 4.14.18: 247.8; KS.8.17a; TB.2.8.5.6a; Aś.3.7.12. P: yā vaḥ śarma TS.2.1.11.1; 3.14.4; MS.4.11.4: 170.13; KS.21.13; śś.6.10.8.
vāṃ santi puruspṛhaḥ # RV.4.47.4a; 6.60.8a; SV.2.342a; MS.4.11.1a: 159.15; KS.4.15a; JB.3.90a. P: yā vāṃ santi Mś.5.1.5.17,20.
vāṃ santi rogaṇāḥ # AVP.15.21.3b.
vā te santi dāśuṣe adhṛṣṭāḥ # RV.7.3.8a.
yāś ca varṣanti vṛṣṭayaḥ # TB.3.12.7.4b.
yāś ca vaiśantīr uta prāsacīr yāḥ # TB.3.1.2.3b; 12.7.4b.
yās tiraścīr uparṣanti # AVś.9.8.16a.
yās te tanūs tiraścīnā nirdahantīḥ śvasantīḥ # Kauś.131.2b.
hṛdayam uparṣanti # AVś.9.8.14a.
yuṣmāt jñātitvaṃ prepsanti # AVP.9.4.9c.
ye aśvadā uta vā santi godāḥ # RV.5.42.8c.
Vedabase Search
79 results
santi areCC Madhya 23.114
CC Madhya 6.109
CC Madhya 8.211
SB 5.17.10
SB 5.26.37
SB 7.5.27
SB 7.8.9
santi are aliveSB 10.51.18
santi are possibleSB 4.5.8
santi are thereSB 6.3.4
santi becomeSB 10.11.57
santi can becomeSB 7.7.54
santi existSB 10.85.14
SB 11.18.17
SB 2.10.12
santi existSB 2.10.12
SB 4.20.23
SB 5.10.10
santi existsSB 4.22.14
santi may beSB 10.5.31
santi there areSB 10.26.18
SB 10.51.36
SB 10.79.33
SB 10.8.15
SB 10.85.58
SB 11.10.14-16
SB 11.7.22
SB 11.7.32
SB 2.1.2
SB 5.19.16
santi there areSB 5.19.16
SB 8.19.4
santi there isSB 2.2.5
santi they areSB 10.15.22
SB 10.60.50
SB 10.87.33
SB 11.22.35-36
santi they are presentSB 11.22.4
santi what there is in stockSB 9.20.14
graiṣma-vāsantikān for four months, beginning with Caitra, on the fifteenth of MaySB 5.9.5
grasanti eatSB 5.26.33
grasanti takes awaySB 12.4.14
hasanti laugh atSB 3.14.28
hasanti they laughSB 11.3.32
hiṃsanti hurtSB 6.9.55
hiṃsanti they are enviousSB 7.10.20
hrasanti become shorterSB 5.16.8
jugupsanti do not likeSB 4.15.25
na santi there are noneSB 10.56.11
na santi do not occurSB 10.70.17
nivasanti liveSB 5.24.8
nivasanti liveSB 5.24.31
nivasanti they liveSB 5.26.5
praśaṃsanti sma praised, glorifiedSB 4.15.7
praśaṃsanti the saintly persons praiseSB 8.19.36
śaṃsanti praisedSB 10.30.18
na santi there are noneSB 10.56.11
na santi do not occurSB 10.70.17
praśaṃsanti sma praised, glorifiedSB 4.15.7
vasanti sma livedSB 4.18.32
śvasanti breatheSB 2.3.18
śvasanti liveSB 6.12.8
śvasanti also endeavorSB 6.16.48
śvasanti they breatheSB 10.87.17
trasanti are afraidSB 9.6.33-34
utsisṛpsanti or want to be liberated by such false attemptsSB 8.11.5
vasanti they liveSB 3.15.14
vasanti sma livedSB 4.18.32
vasanti they liveSB 5.24.30
vasanti are livingSB 10.2.7
vasanti resideSB 10.52.34
vasanti resideCC Adi 5.39
vasanti resideCC Antya 10.21
graiṣma-vāsantikān for four months, beginning with Caitra, on the fifteenth of MaySB 5.9.5
vihasanti they make funSB 11.5.7
vihasanti ridiculeSB 11.23.38-39
vihiṃsanti they hurtSB 5.26.11
viśasanti killSB 5.26.25
viśasanti killSB 5.26.25
Wordnet Search
"santi" has 6 results.

santi

vasantakālīna, vāsantika   

vasantasambandhī।

vasantakālīnaḥ vāyuguṇaḥ vilobhanīyaḥ asti।

santi

santikasasyam   

vasante lūyamānaṃ dhānyam।

godhūmādīni vāsantikasasyāni santi।

santi

vidūṣakaḥ, vaihāsikaḥ, prahāsī, cāṭuvaṭuḥ, vāsantikaḥ, kelikilaḥ   

nāṭakādīṣu vartamānaṃ nāyakasya mitraṃ yaḥ janān hāsayati।

vidūṣakasya praveśena raṅgamañcasya śobhāṃ vardhate।

santi

santi   

vanadevatāviśeṣaḥ ।

vāsantikāyāḥ varṇanaṃ prācīneṣu grantheṣu asti

santi

santi   

ekaṃ nāṭakam ।

vāsantikāyāḥ ullekaḥ koṣe asti

santi

dhvasanti   

ekaḥ puruṣaḥ ।

dhvasanteḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 1.615s Search Word: santi Input Encoding: IAST IAST: santi