Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
33 results for ruru
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
rurum. (see 1. ru- ) a species of antelope (picta) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. a kind of savage animal (see raurava-) View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. a dog View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. a species of fruit tree gaRa plakṣādi- View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. a form of bhairava- View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. Name of a son of the ṛṣi- pramati- by the apsaras- ghṛtācī- View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. of a son of ahīna-gu- View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. of one of the viśve- devāḥ- View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. of one of the 7 ṛṣi-s under manu- sāvarṇi- (with the patronymic kāśyapa-) View this entry on the original dictionary page scan.
rurum. of a dānava- or daitya- (said to have been slain by durgā-) View this entry on the original dictionary page scan.
rurubhairavam. a form of bhairava- (see above) View this entry on the original dictionary page scan.
rurudiṣāf. wish or inclination to weep View this entry on the original dictionary page scan.
rurudiṣā ṣu- See . View this entry on the original dictionary page scan.
rurudiṣumfn. wishing to weep, inclined to cry View this entry on the original dictionary page scan.
rurukam. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
rurukṣaṇimfn. (fr. Desiderative) wishing or able to destroy View this entry on the original dictionary page scan.
rurukṣaṇiSee under 1. ruj-. View this entry on the original dictionary page scan.
rurukvasSee 1. ruc-, p.881.
rurumuṇḍam. Name of a mountain (varia lectio uru-m-). View this entry on the original dictionary page scan.
rurunakhadhārinm. Name of kṛṣṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
rurupṛṣatan. sg. or m. plural ruru-s and pṛṣata-s (two kinds of deer) Va1rtt. 1 View this entry on the original dictionary page scan.
ruruśīrṣan(r/uru--) mfn. "deer-headed", having a deer's horn or a destructive point (said of an arrow) View this entry on the original dictionary page scan.
rurutsāf. (fr. Desiderative) the wish to obstruct or check or prevent View this entry on the original dictionary page scan.
rurutsā tsu- See . View this entry on the original dictionary page scan.
rurutsumfn. wishing to obstruct or oppose or keep back View this entry on the original dictionary page scan.
rurutsumfn. wishing to bind or tie up (as the hair) View this entry on the original dictionary page scan.
ruruvidāriṇīf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
ārurukṣumfn. desirous to rise or ascend or advance View this entry on the original dictionary page scan.
kathaṃrurum. Name of a rājarṣi- on View this entry on the original dictionary page scan.
mahārurum. a species of antelope View this entry on the original dictionary page scan.
pururucmfn. shining brightly View this entry on the original dictionary page scan.
pururujmfn. subject to many diseases View this entry on the original dictionary page scan.
taruruf. "growing on trees" equals -bhuj- View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
3 results
ruru रुरुः [रौति रु-क्रुन् Uṇ.4.113] 1 A kind of deer; विरुरुचे रुरुचेष्टितभूमिषु R 9.51,72. -2 A dog. -3 A kind of savage animal; क्रव्यादा नाम रुरवः Bhāg.5.26.12.
rurutsā रुरुत्सा The wish to obstruct, check.
ārurukṣu आरुरुक्षु a. Wishing to ascend, mount or reach; कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः R.2.35; आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् Bg.6.3.
Macdonell Search
5 results
ruru m. kind of deer; N.; N. of a Dâ- nava slain by Durgâ: -ka, m. N. of a prince.
rurudiṣā f. desire to weep.
rurutsu des. a. (√ 3. rudh) wish ing to restrain (ac.).
ruruvidāriṇī f. ep. of Durgâ.
ārurukṣu des. a. desirous of as cending or climbing to (ac.).
Vedic Index of
Names and Subjects
5 results1 result
ruru Is one of the victims at the Aśvamedha (‘ horse sacrifice ’) in the Yajurveda. A kind of deer is meant. The Rigveda mentions ‘deer-headed’ (ruru-śīrsan) arrows, meaning such as have points made of deer’s horn.
Bloomfield Vedic
Concordance
5 results1 result37 results
alavatī ruruśīrṣṇī AVP.11.2.5a. See ālāktā.
kṣāmā ruruca uṣaso na ketunā KS.17.17b. See kṣāman etc.
kṣāman ruruca uṣaso na bhānunā (MS. ketunā) RV.6.15.5b; VS.17.10b; TS.4.6.1.2b; MS.2.10.1b: 131.15. See kṣāmā etc.
rūrupāma yajñasya TB.3.7.5.6c; Apś.3.1.2c.
ṛtadhītayo rurucanta dasmāḥ RV.4.55.2d.
upo ruruce yuvatir na yoṣā RV.7.77.1a. P: upo ruruce śś.6.5.6.
agne pṛthivīpate soma vīrudhāṃ pate tvaṣṭaḥ samidhāṃ pate viṣṇav āśānāṃ pate mitra satyānāṃ pate varuṇa dharmaṇāṃ pate maruto gaṇānāṃ patayo rudra paśūnāṃ pata indraujasāṃ pate bṛhaspate brahmaṇas pata ārucā roce 'haṃ rucā ruruce rocamānaḥ # TB.3.11.4.1. Cf. next, and agnir bhūtānām.
atho kurūrum atṛham # AVś.2.31.2b; AVP.2.15.2b.
abhrikhāte na rūrupaḥ # AVś.4.7.5d,6d; AVP.2.1.4d,5d; 4.21.2d.
arūrucad uṣasaḥ pṛśnir agriyaḥ (JB.1.81 agrayuḥ; so also two mss. for JB.3.54a) # RV.9.83.3a; SV.2.227a; ArS.2.2a; AB.1.21.17; JB.1.81; 3.54a; KB.8.6; Aś.4.6.3. P: arūrucat śś.5.9.25; Svidh.2.8.1.
ālāktā yā ruruśīrṣṇī # RV.6.75.15a. See alavatī.
indra dyām ārurukṣataḥ # RV.8.14.14b; AVś.20.29.4b.
indro māyābhiḥ pururūpa īyate # RV.6.47.18c; śB.14.5.5.19c; BṛhU.2.5.19c; JUB.1.44.1c,4.
iṣaṇyayā naḥ pururūpam ā bhara # RV.8.60.18c.
ugraṃ te pājo (AVP. śardho) nanv ā rurudhre # RV.10.84.3c; AVś.4.31.3c; AVP.4.12.3c.
upa kramasva pururūpam ā bhara # RV.8.1.4c; AVś.20.85.4c.
jakṣivān sa (AVP. jakṣivāṃsaṃ) na rūrupaḥ # AVś.4.7.3d; AVP.2.1.2d.
tena roham āyann upa (AVś. rohān ruruhur; AVP. rohān arohann upa) medhyāsaḥ (AVP. medhīyāṃsaḥ) # AVś.4.14.1d; AVP.3.38.1d; VS.13.51d; MS.2.7.17d: 103.3; KS.16.17d; śB.7.5.2.36.
tmanā śatinaṃ pururūpam iṣaṇi # RV.2.2.9d.
tripād brahma pururūpaṃ vi tasthe # AVś.9.10.19c.
tvam agne pururūpo viśe-viśe # RV.5.8.5a.
tvaṣṭre pururūpāya svāhā # VS.22.20; TS.7.3.15.1; MS.3.12.5: 162.5; KSA.3.5; śB.13.1.8.7; TB.3.8.11.2.
tvāṃ stomebhir bhṛgavo vi rurucuḥ # RV.10.122.5d.
nāmīmado nārūrupaḥ # AVś.4.6.3c. See nāropayo.
nir agnayo rurucur nir u sūryaḥ # RV.8.3.20a.
padyā vaste pururūpā vapūṃṣi # RV.3.55.14a.
puru rūpāṇi (AVP. pururūpāṇi) kṛṇuṣe vibhātī # AVś.19.49.4d; AVP.14.8.4d.
purūruṇā cid dhy asti # RV.5.70.1a; SV.2.335a; JB.3.88a; PB.13.2.4a; Aś.7.2.2. P: purūruṇā cit śś.12.1.3.
pṛthivyās te ruruhuḥ sānavi kṣipaḥ # RV.9.70.4b.
prajāvatīḥ pururūpā iha syuḥ # RV.6.28.1c; AVś.4.21.1c; TB.2.8.8.11c.
pra rocanā ruruce raṇvasaṃdṛk # RV.3.61.5d.
bṛhatketuṃ pururūpaṃ dhanaspṛtam # RV.5.8.2c.
bharadvājeṣu suruco rurucyāḥ # RV.6.35.4d.
bhūmā pṛṣṭheva ruruhuḥ # RV.5.7.5d.
mahi jyotī rurucur yad dha vastoḥ # RV.4.16.4b; AVś.20.77.4b; KB.25.7.
yadottamat tantubaddhāya nāvadvāsaḥ pūrvayāvat pururūpapeśaḥ # AVP.15.6.6ab.
yam apnavāno bhṛgavo virurucuḥ # RV.4.7.1c; VS.3.15c; 15.26c; 33.6c; TS.1.5.5.1c; MS.1.5.1c: 66.1; 1.5.5c: 73.16; KS.6.9c; śB.2.3.4.14c.
Vedabase Search
44 results
ruru black deerSB 4.26.10
rurubhiḥ with small deerSB 4.6.19-20
rurudhe attackedSB 8.15.23
rurudhuḥ encircledSB 4.28.2
rurudhuḥ they besiegedSB 10.63.3-4
rurudhuḥ they obstructedSB 10.58.53
ruruduḥ all the wives cried piteouslySB 9.10.25
ruruduḥ criedSB 10.65.15
SB 6.14.49
ruruduḥ cried loudlySB 6.14.60
ruruduḥ they criedSB 10.32.1
ruruduḥ they were cryingSB 10.7.25
ruruduḥ sma they criedSB 10.39.31
ruruduḥ sma they criedSB 10.39.31
ruru deerSB 3.10.22
ruru the animal known as ruruSB 5.26.11
ruruhāte being manifestedSB 2.10.25
ruruhatuḥ manifestedSB 2.10.24
rurujuḥ brokeSB 4.5.15
anārurukṣave who was unwilling to climb upCC Madhya 18.25
āruruhe was elevatedSB 4.21.7
āruruhe got upSB 8.11.16
āruruhe got upSB 9.10.32
āruruhe mountedSB 10.47.64
āruruhuḥ got upSB 1.11.24
āruruhuḥ they climbed on top ofSB 10.41.24
āruruhuḥ they climbed uponSB 11.31.19
ārurukṣamāṇaḥ desiring to ascendSB 5.14.18
ārurukṣantam trying to get onSB 4.8.9
ārurukṣantam trying to rise onto itSB 4.8.67
ārurukṣanti persons who desire to come to the upper planetary systemsSB 8.11.5
ārurukṣatīm who was ready to mountSB 10.53.51-55
ārurukṣet can aspire to attainSB 4.12.43
ārurukṣoḥ who has just begun yogaBG 6.3
ārurukṣoḥ of a person desiring to rise to the platform of yogic perfectionCC Madhya 24.159
yoga-ārurukṣu persons desiring elevation to the platform of yogic perfectionCC Madhya 24.158
ārurukṣuḥ one who aspires to reachSB 3.31.39
ārurukṣuḥ one desiring to climbSB 5.13.8
avarurutsamānaḥ desiring to obtain YouSB 3.9.18
avarurutsasi want to elevate yourselfSB 4.8.30
avarurutse desire to acceptSB 9.13.10
nirurudhuḥ kept captiveSB 11.23.38-39
saṃruruce appeared very splendidSB 3.13.31
yoga-ārurukṣu persons desiring elevation to the platform of yogic perfectionCC Madhya 24.158
9 results
ruru noun (masculine) a dog (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a form of Bhairava (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of savage animal (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of antelope (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a species of fruit tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Danava or Daitya (said to have been slain by Durgā) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Ahīnagu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of the ṣi Pramati by the Apsaras Ghṛtācī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the 7 Ṛṣis under Manu Sāvarṇi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the Viśve Devāḥ (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4617/72933
ruruka noun (masculine) name of a king [son of Vijaya] (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38786/72933
rurusaṃhitā noun (feminine) Name eines Textes
Frequency rank 63768/72933
ārurukṣ verb to wish to ascend
Frequency rank 33157/72933
ārurukṣu adjective desirous to rise or ascend or advance (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16556/72933
taruruh noun (feminine) Vanda Roxburghii
Frequency rank 53356/72933
taruru noun (feminine) Vanda Roxburghii
Frequency rank 35325/72933
mahāruru noun (masculine) a species of antelope (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38148/72933
viruruts verb (desiderative ātmanepada) to wish to prevent
Frequency rank 65997/72933
 

ruru

dog; antelope; barking deer.

Wordnet Search
"ruru" has 9 results.

ruru

ruruākhagaḥ   

ulūkasadṛśaḥ khagaḥ।

ruruākhagaḥ śākhāyāṃ vartate।

ruru

rururāgaḥ   

bhairavarāgasya bhedaḥ।

saṅgītajñaḥ rururāgaḥ gāyati।

ruru

ruru   

ekaḥ daityaḥ yaḥ durgeṇa hataḥ।

ruroḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

ruru

ruru   

mṛgaviśeṣaḥ।

ruruḥ vegena dhāvituṃ śaknoti।

ruru

aruru   

asuraviśeṣaḥ।

aruroḥ varṇanaṃ purāṇeṣu asti।

ruru

ruru   

paurāṇikaḥ ṛṣiviśeṣaḥ।

ruruḥ cyavanasya pautraḥ āsīt।

ruru

kurukaḥ, rurukaḥ   

eko rājaputraḥ ।

kurukaḥ  viṣṇupurāṇe ullikhitaḥ asti

ruru

kurukaḥ, rurukaḥ   

eko rājaputraḥ ।

kurukaḥ  viṣṇupurāṇe ullikhitaḥ asti

ruru

bharukaḥ, kurukaḥ, rurukaḥ   

ekaḥ rājaputraḥ ।

bhāgavata-purāṇe bharukaḥ ullikhitaḥ

Parse Time: 1.580s Search Word: ruru Input Encoding: IAST: ruru