Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"rayis" has 1 results
rayis: masculine nominative singular stem: rayi
Monier-Williams Search
2 results for rayis
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
रयिस्थानmfn. (),possessed of wealth, wealthy View this entry on the original dictionary page scan.
रयिस्थानm. a rich man. View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
abhisara m. companion: -na, n. amorous visit; -sâra, m. attack; rendezvous; N. of a people; -sârikâ, f. girl who goes to a rendezvous; -sârin, a. going to (--°ree;): (n)-î, f. going to meet her lover; -sisârayishu, des. a. f. intending to visit her lover.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results23 results
ajāsi rayiṣṭhā TS.3.4.2.2; 3.5; KS.13.11,12; Apś.19.17.11.
nāsatyā rayiṣācaḥ syāma RV.1.180.9d.
tatra rayiṣṭhām anu saṃbharaitam (Aś. saṃbhavatām; Mś. saṃbharetām, read -bharaitām) TB.1.4.4.10c; Aś.3.10.16c; Apś.9.10.17c; Mś.3.4.10c.
agneḥ śarīram asi pārayiṣṇuḥ # AVś.8.2.28a.
achidrāṃ pārayiṣṇum (AVP. pārayiṣṇvam; SMB. pārayiṣṇvīm) # AVP.2.20.1b; TS.1.5.11.5c; SMB.2.5.14c. Cf. asravantīm anāgasam.
ayaṃ maṇir varaṇo vārayiṣyate # AVś.10.3.6d.
ariṣṭāṃ pārayiṣṇum # KS.2.3b.
asravantīm anāgasam # VS.21.7b. Cf. achidrāṃ pārayiṣṇum.
ājiṃ jaya samane pārayiṣṇuḥ # AVś.6.92.2d. See vājajic ca.
ā no goṣṭhe rayiṣṭhāṃ sthāpayāti # AVś.7.39.1d.
iyarti vācaṃ rayiṣāḍ amartyaḥ # RV.9.68.8d.
upalāyāṃ dṛṣadi dhārayiṣyati # Mś.1.3.5.13b. See āśiśleṣa.
citrā imā vṛṣabhau pārayiṣṇū # AVś.19.13.1b; AVP.7.4.1b. Cf. anādhṛṣyau.
tato no vārayiṣyate # AVś.10.3.8d.
dakṣiṇābhiḥ pratataṃ pārayiṣṇum # TA.4.4.1c; KA.2.52. See pratataṃ pāra-.
devīḥ ṣaḍ urvīr (TS.ApMBḥG. ṣaḍurvīr) uru naḥ (AVPṭS.ApMB. ṇaḥ) kṛṇota (AVP. karātha) # RV.10.128.5a; AVP.5.4.6a; TS.4.7.14.2a; ApMB.2.9.6a (ApG.5.12.13). P: devīḥ ṣaḍurvīḥ HG.1.22.11. See trayīṣ ṣaḍ, and daivīḥ etc.
dhanaṃjayaṃ dharuṇaṃ dhārayiṣṇu # RVKh.10.128.10b. Cf. bhūmidṛṃham, and bhūmidṛṃho.
namaḥ pārāya supārāya mahāpārāya pārayiṣṇave (Svidh. mahāpārāya pāradāya pāravindāya) namaḥ # GDh.26.12; Svidh.1.2.5.
puruṣaṃ pārayiṣṇavaḥ # AVP.11.2.10d.
pratataṃ pārayiṣṇum # MS.4.9.2c: 123.4. See dakṣiṇābhiḥ pra-.
bhūmidṛṃham acyutaṃ pārayiṣṇu # AVś.5.28.14b. Cf. next, and dhanaṃjayaṃ dha-.
mahāyaśā dhārayiṣṇuḥ pravaktā # RVKh.10.151.9c.
yathā viśvaṃ bhuvanaṃ dhārayiṣyati # RV.4.54.4b.
Parse Time: 1.624s Search Word: rayis Input Encoding: Devanagari IAST: rayis