Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Amarakosha Search
2 results
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
nemiḥ2.8.56FeminineSingularpradhi
vidradhi2.6.56FeminineSingular
Monier-Williams Search
27 results for radhi
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
रधितmfn. injured, hurt View this entry on the original dictionary page scan.
रधितृmfn. injurious, hurtful View this entry on the original dictionary page scan.
अध्वरधिष्ण्यm. a second altar at the soma- sacrifice View this entry on the original dictionary page scan.
दन्तान्तरधिष्ठितmfn. idem or 'mfn. equals nta-śliṣṭa- ' View this entry on the original dictionary page scan.
दुरधिगmfn. difficult to be obtained View this entry on the original dictionary page scan.
दुरधिगमmfn. idem or 'mfn. difficult to be obtained ' , inscrutable, unfathomable View this entry on the original dictionary page scan.
दुरधिष्ठितmfn. badly managed or executed View this entry on the original dictionary page scan.
दुरधिष्ठितn. staying anywhere improperly View this entry on the original dictionary page scan.
गलविद्रधिm. abscess in the throat View this entry on the original dictionary page scan.
क्रधिष्ठmfn. superl. of kṛdh/u- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
क्षीरधिm. the ocean of milk. View this entry on the original dictionary page scan.
मित्रधित(mitr/a--) n. () a covenant or contract of friendship. View this entry on the original dictionary page scan.
मित्रधिति(mitr/a--) f. () a covenant or contract of friendship. View this entry on the original dictionary page scan.
नीरधि m. "water-receptacle", the ocean, View this entry on the original dictionary page scan.
निरधिष्ठानmfn. having no resting-place or basis, supportless, untenable View this entry on the original dictionary page scan.
निरधिष्ठानmfn. independent View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधिm. the felly of a wheel (also plural) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधिm. orb, disc (of the moon) View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधिm. a segment View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधिSee above. View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधिमण्डलn. the circumference of (the felly of) a wheel View this entry on the original dictionary page scan.
रक्तविद्रधिm. a boil filled with blood View this entry on the original dictionary page scan.
शरधिm. an arrow-case, quiver View this entry on the original dictionary page scan.
उदारधिषणm. Name of an astronomer. View this entry on the original dictionary page scan.
विद्रधिf. (said to be fr. vi-+ dṝ-; according to to others fr. vidra-+ dhā-) an abscess (especially when deep-seated or internal) etc. (dhī- ) View this entry on the original dictionary page scan.
विद्रधिनाशनm. "abscess-destroyer", Hyperanthera Moringa View this entry on the original dictionary page scan.
विद्रद्रधिकाf. a kind of abscess (which accompanies diabetes) View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
2 results
pradhi प्रधिः 1 The periphery of a wheel; चक्रे प्रधिरिवासक्तः Mb.5.51.58; Śi.15.79; मुहुर्युधि क्षतसुरशत्रुशोणितप्लुतप्रधिं रथमधिरोहति स्म सः Śi.17.27. -2 A well. -3 Orb, disc. -4 A segment. ˚अनीकम् centre of a segment; a well.
vidradhi विद्रधिः An abscess; त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । दोषाः शोथं शनैर्घोरं जनयन्त्युच्छ्रिता मृशम् ॥ महामूलं रुजापन्नं वृत्तं वाप्यथ वायतम् । स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड्विधश्च सः ॥ Bhāva P. -Comp. -घ्नः, -नाशनः Hyperanthera Moringa (Mar. शेवगा).
Macdonell Search
3 results
radhi m. ocean; -nidhi, m. id.
pradhi m. [outer setting: √ dhâ], felly (of a wheel); disc (of the moon); -dhura, n. tip of the pole; -dhrishti, f. subjugation; -dhrishya, fp. assailable (--°ree;).
śaradhi m. arrow-case, quiver; -nikara, m. shower of arrows.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results0 results24 results
adhi pañca pradhīṃr iva # RV.4.30.15c.
indrādhipatiḥ (MS.KS. indrādhipatyaiḥ) pipṛtād ato naḥ # AVP.15.1.3c; TS.4.4.12.1c; MS.3.16.4c: 188.3; KS.22.14c; Aś.4.12.2c.
indrādhipatyaiḥ # see indrādhipatiḥ.
indro vaṅkū vaṅkutarādhi tiṣṭhati # RV.1.51.11b.
uta pradhim ud ahann asya vidvān # RV.10.102.7a.
tan me 'rādhi (Kauś. rāddham; JG. -rādhi svāhā) # VS.2.28; TS.1.6.6.3; TA.4.41.6 (bis); Kauś.56.7; JG.1.12. See tenārātsyam.
tenārātsyam (śśṃś.GG. var. lect. -rātsam) # MS.4.9.26 (quater): 138.5,7,8,9; śś.4.12.10; Mś.1.4.3.17; GG.3.2.50. See tan me 'rādhi, and tena rāddho.
tvam indrādhirājaḥ śravasyuḥ # AVś.6.98.2a. See tvam indrāsy.
tvam indrāsy adhirājaḥ # MS.4.12.2a: 181.13; 4.12.3: 185.13; KS.8.17a. See tvam indrādhirājaḥ.
tvayā vibhinnaṃ bharati pradhiṃ pitā # RV.10.138.6d.
daśa vastrādhibhojanā # RV.6.47.23b.
duryaṣṭaṃ duradhītaṃ pāpam # RVKh.9.67.13a.
duhīyan mitradhitaye yuvāku # RV.1.120.9a.
nabhyeva na upadhīva pradhīva # RV.2.39.4b.
pumān enad vi jabhārādhi nāke # AVś.10.7.43d. See pumān vi.
pratigṛhya vi rādhiṣi # AVś.3.29.8d.
mātur mātrādhi nirmitā # AVś.8.9.5b.
pṛṇan pūrtyā vi rādhi (MS.KS. rādhiṣṭa) # TS.1.2.3.2; MS.1.2.3: 12.9; KS.2.4.
virādhiṣi brahmaṇā # ChU.3.11.2d.
śrutena vi rādhiṣi # AVś.1.1.4d; AVP.1.6.4d.
māham āyuṣā (KS. adds varcasā virādhiṣi) # TS.1.2.3.2; KS.2.4. See mā vayam āyuṣā.
yathā pradhir yathopadhiḥ # AVś.6.70.3a.
yathā-yathā mitradhitāni saṃdadhuḥ # RV.10.100.4c.
yasminn adhi vitataḥ sūrā (KS. sūra) eti (AVP. vitata eti sūryaḥ) # AVP.4.1.5c; MS.2.13.23c: 169.1; KS.40.1c. See yatrādhi sūra.
Vedabase Search
3 results
duradhigamaḥ not obtainableSB 5.3.2
duradhigamaḥ impossible to be realizedSB 10.87.39
duradhigān difficult to obtainSB 3.23.8
18 results
radhi noun (masculine) [gramm.] root radh
Frequency rank 38662/72933
antarvidradhi noun (masculine feminine)
Frequency rank 32041/72933
kṣīranīradhi noun (masculine) the Ocean of Milk
Frequency rank 50603/72933
galavidradhi noun (masculine) abscess in the throat (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 27819/72933
duradhiga adjective difficult to be obtained (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 54604/72933
duradhigama adjective
Frequency rank 35710/72933
duradhiṣṭhita adjective badly managed or executed (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35711/72933
duradhiṣṭhita noun (neuter) staying anywhere improperly (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 54605/72933
niradhikaraṇa noun (neuter)
Frequency rank 56077/72933
niradhikāra adjective
Frequency rank 36259/72933
niradhiṣṭhāna adjective having no resting-place or basis (Monier-Williams, Sir M. (1988))
independent (Monier-Williams, Sir M. (1988))
supportless (Monier-Williams, Sir M. (1988))
untenable (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 36260/72933
pradhi noun (masculine) a segment (Monier-Williams, Sir M. (1988))
disc (of the moon) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
orb (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the felly of a wheel (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 37297/72933
vidradhi noun (masculine feminine) abscess (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[medic.] a particular abscess (piḍaka)
Frequency rank 2451/72933
vidradhi noun (feminine) a kind of pustule (piḍakā)
Frequency rank 30189/72933
vidradhigulmanidāna noun (neuter) name of Garuḍapurāṇa, 1.160
Frequency rank 65635/72933
vidradhināśana noun (masculine) śobhāñjana
Frequency rank 65636/72933
vidradhivṛddhigulmanidāna noun (neuter) name of Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā, Nid. 11
Frequency rank 65637/72933
vidradhivṛddhicikitsita noun (neuter) name of Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā, Cik. 13
Frequency rank 65638/72933
 

gala

throat; galaganḍa goiter; enlargement of thyroid gland; galaśunḍika (kanṭaśunḍika) uvulitis (swelling of the uvula); galaśoṣa dryness in throat; galavidhradhi retropharyngeal abscess.

vidradhi

abscess.

Wordnet Search
"radhi" has 6 results.

radhi

asuraḥ, daityaḥ, daiteyaḥ, danujaḥ, indrāriḥ, dānavaḥ, śukraśiṣyaḥ, ditisutaḥ, pūrvadevaḥ, suradviṭ, devaripuḥ, devāriḥ, kauṇapaḥ, kravyāt, kravyādaḥ, asrapaḥ, āśaraḥ, rātriñcaraḥ, rātricaraḥ, kavvūraḥ, nikaṣātmajaḥ, yātudhānaḥ, puṇyajanaḥ, nairṛtaḥ, yātuḥ, rakṣaḥ, sandhyābalaḥ, kṣapāṭaḥ, rajanīcaraḥ, kīlāpāḥ, nṛcakṣāḥ, naktañcaraḥ, palāśī, palāśaḥ, bhūtaḥ, nīlāmbaraḥ, kalmāṣaḥ, kaṭaprūḥ, agiraḥ, kīlālapaḥ, naradhiṣmaṇaḥ, khacaraḥ   

dharmagranthaiḥ varṇitāḥ te jīvāḥ ye dharmavirodhinaḥ kāryān akarot tathā ca devānāṃ ṛṣīṇāṃ ca śatravaḥ āsan।

purākāle asūrāṇāṃ bhayena dharmakārye kāṭhīnyam abhavat।

radhi

tūṇaḥ, tūṇā, tūṇī, tūṇīraḥ, śaradhiḥ, iṣudhiḥ, śarāśrayaḥ, bāṇāśrayaḥ, niṣaṅgaḥ, apāsaṅgaḥ, upāsaṅgaḥ, tulasāriṇī, kholiḥ   

yasmin bāṇāni tūṇyante।

arjunasya tūṇe naike bāṇāḥ santi।

radhi

gaṇḍaḥ, vidradhiḥ, dhmānam, āṭopaḥ, arbudaḥ   

śarīre kutrāpi raktāśuddhivaśād jātāni udvartanāni।

saḥ pratidinaṃ gaṇḍe lepanaṃ karoti।

radhi

bāhyavidradhi   

rogaviśeṣaḥ।

bāhyavidradhyāṃ śarīrasya kasmiṃścit bhāge śvayathuḥ tathā ca pīḍā bhavati।

radhi

vidradhi   

udarasya sphoṭaḥ।

vidradhiḥ ghātakaḥ bhavati।

radhi

udāradhiṣaṇaḥ   

ekaḥ khagolaśāstrajñaḥ ।

udāradhiṣaṇaḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 1.495s Search Word: radhi Input Encoding: Devanagari IAST: radhi