Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "prabhavam" has 1 results.
     
prabhavam: masculine accusative singular stem: prabhava
     Vedabase Search  
12 results
     
prabhavam appearanceSB 5.12.8
prabhavam grownSB 10.45.42-44
prabhavam origin, opulencesBG 10.2
anuprabhavam potentSB 10.87.32
ātma-prabhavam the source of their own creationSB 11.5.3
ātma-prabhavam the source of everyoneCC Madhya 22.28
ātma-prabhavam the source of everyoneCC Madhya 22.112
ātma-prabhavam the source of everyoneCC Madhya 24.142
ātma-prabhavam the source of their own creationSB 11.5.3
ātma-prabhavam the source of everyoneCC Madhya 22.28
ātma-prabhavam the source of everyoneCC Madhya 22.112
ātma-prabhavam the source of everyoneCC Madhya 24.142
     Wordnet Search "prabhavam" has 1 results.
     

prabhavam

suvarṇam, svarṇam, kanakam, hiraṇyam, hema, hāṭakam, kāñcanam, tapanīyam, śātakumbham, gāṅgeyam, bharmam, karvaram, cāmīkaram, jātarūpam, mahārajatam, rukmam, kārtasvaram, jāmbunadam, aṣṭāpadam, śātakaumbham, karcuram, rugmam, bhadram, bhūri, piñjaram, draviṇam, gairikam, cāmpeyam, bharuḥ, candraḥ, kaladhautam, abhrakam, agnibījam, lohavaram, uddhasārukam, sparśamaṇiprabhavam, mukhyadhātu, ujjvalam, kalyāṇam, manoharam, agnivīryam, agni, bhāskaram, piñajānam, apiñjaram, tejaḥ, dīptam, agnibham, dīptakam, maṅgalyam, saumañjakam, bhṛṅgāram, jāmbavam, āgneyam, niṣkam, agniśikham   

dhātuviśeṣaḥ-pītavarṇīyaḥ dhātuḥ yaḥ alaṅkāranirmāṇe upayujyate।

suvarṇasya mūlyaṃ vardhitam।

Parse Time: 1.427s Search Word: prabhavam Input Encoding: IAST: prabhavam