Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
śaśādanaḥ2.5.16MasculineSingularpatrī, śyenaḥ
śatamūlīFeminineSingularśatāvarī, ṛṣyaproktā, abhīruḥ, nārāyaṇī, varī, bahusutā, aheruḥ, abhīrupatrī, indīvarī
     Apte Search  
1 result
     
patrī पत्री Writing.
     Vedabase Search  
26 results
     
     Wordnet Search "patrī" has 16 results.
     

patrī

bāṇa, śaraḥ, vājī, iṣuḥ, śāyakaḥ, kāṇḍaḥ, śalya, vipāḍhaḥ, viśikhaḥ, pṛṣatkaḥ, patrī, bhallaḥ, nārācaḥ, prakṣveḍanaḥ, khagaḥ, āśugaḥ, mārgaṇaḥ, kalambaḥ, ropaḥ, ajimbhagaḥ, citrapucchaḥ, śāyakaḥ, vīrataraḥ, tūṇakṣeḍaḥ, kāṇḍaḥ, viparṣakaḥ, śaruḥ, patravāhaḥ, asrakaṇṭakaḥ   

asraviśeṣaḥ, saḥ sūciyuktaḥ daṇḍaḥ yaḥ cāpena niḥkṣipyate।

bāṇasya āghātena khagaḥ āhataḥ।

patrī

khagaḥ, vihagaḥ, pakṣī, pakṣiṇī, vihaṅgaḥ, vihaṅgamaḥ, patagaḥ, patrī, patatrī, vihāyāḥ, garutmān, nīḍajaḥ, nīḍodbhavaḥ, dvijaḥ, aṇḍajaḥ, nagaukāḥ, pakṣavāhanaḥ, śakuniḥ, śakunaḥ, vikiraḥ, viṣkiraḥ, vājī, patan, śakuntaḥ, nabhasaṅgamaḥ, patrarathaḥ, viḥ, pitsan   

yasya pakṣau cañcuḥ vidyate tathā ca yaḥ aṇḍakoṣāt jāyate।

taḍāge naike citrāḥ khagāḥ santi।

patrī

aśvagandhā, prasūkā, palāśaparṇī, vātaghnī, vṛṣā, avarohakaḥ, varāhapatrī, raktagandhā, hayagandhā, varāhī, varāhakarṇī, varadā   

catvāri padāni yāvat unnataḥ ekaḥ vṛkṣaḥ yasya mūlāni bheṣajarūpeṇa upayujyante।

aśvagandhāyāḥ puṣpāṇi laghuni kānicana dīrghāṇi tathā ca pītaharitavarṇīyāni santi।

patrī

lekhyapatram, patram, patrī, patrakam, lekhyam   

saḥ lekhaḥ yaḥ śāsanādibhiḥ sambaddhāṃ sūcanām ādiśati।

samyak lekhyapatraiḥ mṛgāṅkena paitṛkasampattyāṃ svasya adhikāraḥ pramāṇīkṛtaḥ।

patrī

tālaḥ, tāladrumaḥ, patrī, dīrghaskandhaḥ, dhvajadrumaḥ, vṛkṣarājaḥ, madhurasaḥ, madāḍhyaḥ, dīrghapādapaḥ, cirāyuḥ, tarurājaḥ, dīrghapatraḥ, gucchapatraḥ, āsavadruḥ, lekhyapatraḥ, mahonnataḥ   

sthāṇuvat śākhāvihīnaḥ dīrghaparṇayuktaḥ vṛkṣaḥ।

saḥ tālāt tālajataruṇatoyam udgṛhṇāti।

patrī

tulasī, subhagā, tīvrā, pāvanī, viṣṇuvallabhā, surejyā, surasā, kāyasthā, suradundubhiḥ, surabhiḥ, bahupatrī, mañjarī, haripriyā, apetarākṣasī, śyāmā, gaurī, tridaśamañjarī, bhūtaghnī, bhūtapatrī, vaiṣṇavī, puṇyā, mādhavī, amṛtā, patrapuṣpā, vṛndā, maruvakaḥ, samīraṇaḥ, prasthapuṣpaḥ, phaṇijhakaḥ, parṇāsaḥ, jambhīraḥ, kaṭhiñjaraḥ, kuṭherakaḥ, arjjakaḥ, kulasaurabham, lakṣmī   

vṛkṣaviśeṣaḥ yaḥ pavitraḥ asti tathā ca yasya parṇāni gandhayuktāni santi।

tulasyāḥ parṇāni oṣadhirūpeṇa upayujyante।

patrī

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

patrī

khadiraḥ, gāyatrī, bālatanayaḥ, dantadhāvanaḥ, tiktasāraḥ, kaṇṭakīdrumaḥ, bālapatraḥ, khadyapatrī, kṣitikṣamaḥ, suśalyaḥ, vakrakaṇṭaḥ, yajñāṅgaḥ, jihvāśalyaḥ, kaṇṭī, sāradrumaḥ, kuṣṭhāriḥ, bahusāraḥ, medhyaḥ, bālaputraḥ, raktasāraḥ, karkaṭī, jihvaśalyaḥ, kuṣṭhahṛt, bālapatrakam, yūpadrumaḥ, kṣamā   

varvūrajātīyaḥ vṛkṣaḥ।

khadirāt arkaḥ niṣkāsayanti।

patrī

khadiraḥ, śvetasāraḥ, khadyapatrī   

khadirakāṣṭhāt prāptaḥ dravapadārthaḥ।

janaḥ tāmbūlena saha khadiram atti।

patrī

damanakaḥ, damanaḥ, dāntaḥ, gandhotkaṭā, muniḥ, jaṭilā, daṇḍī, pāṇḍurāgaḥ, brahmajaṭā, puṇḍarīkaḥ, tāpasapatrī, patrī, pavitrakaḥ, devaśekharaḥ, kulapatraḥ, vinītaḥ, tapasvīpatraḥ, muniputraḥ, tapodhanaḥ, gandhotkaṭaḥ, brabmajaṭī, kulaputrakaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ, sugandhīpatrayuktavṛkṣaḥ āyurvede asya guṇāḥ kuṣṭhadoṣadvandvatridoṣaviṣavisphoṭavikāraharatvādi proktāḥ;

dviguṇanagaṇamiha vitanu hi damanakamiti gadati śuci hi [cintāmaṇi]

patrī

śatāvarī, śatamūlī, bahusutā, abhīruḥ, indīvarī, varī, ṛṣyaproktā, bhīrupatrī, nārāyaṇī, aheruḥ, raṅgiṇī, śaṭī, dvīpiśatruḥ, ṛṣyagatā, śatapadī, pīvarī, dhīvarī, vṛṣyā, divyā, dīpikā, darakaṇṭhikā, sūkṣmapatrā, supatrā, bahumūlā, śatāhvayā, khāṭurasā, śatāhvā, laghuparṇikā, ātmaguptā, jaṭā, mūlā, śatavīryā, mahauṣadhī, madhurā, śatamūlā, keśikā, śatapatrikā, viśvasthā, vaiṇavī, pārṣṇī, vāsudevapriyaṅkarī, durmanyā, tailavallī, ṛṣyaproktā   

kṣupakavat vallīviśeṣaḥ।

śatāvaryāḥ mūlaṃ bījaṃ ca auṣadhanirmāṇāya upayujyate।

patrī

vāsakaḥ, vaidyamātā, siṃhī, vāśikā, vṛṣaḥ, aṭarūṣaḥ, siṃhāsyaḥ, vāsikā, vājidantakaḥ, vāśā, vṛśaḥ, aṭaruṣaḥ, vāśakaḥ, vāsā, vāsaḥ, vājī, vaidyasiṃhī, mātṛsiṃhau, vāsakā, siṃhaparṇī, siṃhikā, bhiṣaṅmātā, vasādanī, siṃhamukhī, kaṇṭhīravī, śitakarṇī, vājidantī, nāsā, pañcamukhī, siṃhapatrī, mṛgendrāṇī   

auṣadhīyakṣupaḥ yaḥ catuṣpādam ārabhya aṣṭapādaparyantaṃ vistṛtaḥ bhavati evaṃ śvetapuṣpāṇi ca bhavanti।

vāsakasya phalaṃ pādonacaturaṅkulaṃ unnataṃ romāvṛtaṃ ca bhavati evaṃ pratyekasmin phale bījacatuṣṭayaṃ ca bhavati।

patrī

balvajaḥ, balvajā, dṛḍhapatrī, tṛṇakṣuḥ, tṛṇavalvajā, mauñjīpatrā, dṛḍhatṛṇā, pānīyāśnā, dṛḍhakṣurā   

tṛṇaviśeṣaḥ।

balvajaḥ bṛhadākārakaḥ bhavati।

patrī

jīvantī, jīvanī, jīvā, jīvanīyā, madhusravā, madhuḥ, sravā, payasvinī, jīvyā, jīvadā, jīvadātrī, śākaśreṣṭhā, jīvabhadrā, bhadrā, maṅgalyā, kṣudrajīvā, yaśasyā, śṛṅgāṭī, jīvadṛṣṭā, kāñjikā, śaśaśimbikā, supiṅgalā, madhuśvāsā, jīvavṛṣā, sukhaṅkarī, mṛgarāṭikā, jīvapatrī, jīvapuṣpā, jīvanī   

latāviśeṣaḥ।

jīvantī auṣadharūpeṇa upayujyate।

patrī

śyenaḥ, patrī, śaśādaḥ, śaśādanaḥ, kapotāriḥ, kravyādaḥ, krūraḥ, vegī, khagāntakaḥ, karagaḥ, lambakarṇaḥ, raṇapriyaḥ, raṇapakṣī, picchavāṇaḥ, sthūlanīlaḥ, bhayaṅkaraḥ, śaśaghātakaḥ, khagāntakaḥ, ghātipakṣī, nīlapicchaḥ, satkāṇḍaḥ, patadbhīruḥ, grāhakaḥ, mārakaḥ   

pakṣiviśeṣaḥ-yaḥ bhāratadeśe sarvatra dṛśyate।

śyenaḥ kākasadṛśaḥ śvetodaraḥ nīlapṛṣṭhavān asti।

patrī

gojī, phalguḥ, malapūḥ, jaghanephalā, malayuḥ, phalguphalā, kākoḍumbaraḥ, phalavāṭikā, bahuphalā, kākodumbarikā, kṛṣṇodumbarikā, kharapatrī, rājikā, kṣudrodumbarikā, kuṣṭhaghno, phalguvāṭikā, ajājī, phalgunī, citrabheṣajā, dhmāṅkṣanāmnī   

ekaḥ tīkṣṇaparṇīyaḥ vṛkṣaviśeṣaḥ asya guṇāḥ śītatvam kaṣāyatvam vraṇanāśitvam garbharakṣāhitatvam stanadugdhapradatvañca ।

gojī suśrutena ullikhitā asti

Parse Time: 1.497s Search Word: patrī Input Encoding: IAST: patrī