Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Vedabase Search  
2 results
     
pūruṣasya of spirit (man)SB 3.25.11
pūruṣasya of the living entitySB 5.11.4
     Wordnet Search "pūruṣaḥ" has 1 results.
     

pūruṣaḥ

puruṣaḥ, naraḥ, nā, manuṣyaḥ, mānuṣaḥ, mānavaḥ, manujaḥ, janaḥ, pumān, martyaḥ, pūruṣaḥ, manuḥ, pañca़janaḥ, manubhūḥ, puṃvyaktiḥ, vīraḥ, mālaḥ, vṛdhasānaḥ, vṛdhasānuḥ, carṣaṇiḥ, bhūspṛk   

pumān mānavajātīyaḥ।

dvidhā kṛtvātmano deham arddhena puruṣo'bhavat। arddhena nārī tasyāṃ sa virājam asṛjat prabhuḥ।

Parse Time: 1.512s Search Word: pūruṣaḥ Input Encoding: IAST IAST: pūruṣas