Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "pārvatī" has 1 results.
     
pārvatī: feminine nominative singular stem: pārvata
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
38 results for pārvatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pārvatīf. See below. View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. (of ta-) a mountain stream View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. Boswellia Thurifera View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. Grislea Tomentosa View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. a kind of pepper View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. equals kṣudra-pāṣāṇa-bhedā- or jīvanī- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. a kind of fragrant earth View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. a female cowherd or gopī- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. Name of the god śiva-'s wife (as daughter of hima-vat-, king of the snowy mountains) etc. () View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. of draupadī- (wrong reading for pārṣatī-) View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. of several other women ; of a river View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīf. of a cave in mount meru- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīdharmaputrakam. "adopted son of pārvatī-"Name of paraśu-rāma-, View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīkṣetran. "district of pārvatī- (durgā-)", Name of one of the 4 especially sacred districts of Orissa View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīlocanam. (in music) a kind of measure. View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīmokṣaṇan. Name of chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīnandanam. "son of pārvatī-"Name of kārttikeya- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīnātham. "lord of pārvatī-", Name of several men (the father of tripurāri- and the father of dharma-siṃha-) View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīnetram. (in music) a kind of measure. View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīpariṇayam. "marriage of pārvatī-", Name of a poem and a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīpaścāttāpavarṇanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīpatim. "husband of pārvatī-", Name of śiva-, View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīprāṇanātham. "lord of the life of pārvatī-", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīprasādanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīpravartanan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīsahasranāmann. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīsakham. "friend of pārvatī-", Name of śiva-, View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīsampradānan. Name of chapter of View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīstotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīśvaram. (śv-) equals -nātha- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīśvaraliṅgan. Name of a liṅga- View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīsvayaṃvaram. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīyamfn. living or dwelling in the mountains, mountainous View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīyam. a mountaineer etc. View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīyam. Juglans Regia View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīyam. Name of a sovereign ruling in the mountains View this entry on the original dictionary page scan.
pārvatīyam. (plural) of a mountains tribe View this entry on the original dictionary page scan.
śivapārvatīsaṃvādam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
pārvatī पार्वती [पर्वतस्यापत्यं स्त्री अण्] 1 N. of Durgā, born as the daughter of the Himālaya mountain (she was Satī in her former birth; cf Ku.1.21); तां पार्वतीत्याभि- जनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव Ku.1.26. -2 A female cowherd. -3 An epithet of Draupadī. -4 A mountain stream. -5 A kind of fragrant earth. -Comp. -नन्दनः 1 an epithet of Kārtikeya. -2 of Gaṇeśa. -नेत्रः (In music) a kind of measure.
pārvatīya पार्वतीय a. (-यी f.) Dwelling in a mountain. -यः A mountaineer. -2 N. of a particular mountain tribe (pl.); तत्र जन्यं रघोर्घोरं पार्वतीयैर्गणैरभूत् R.4.77.
     Vedabase Search  
9 results
     
pārvatī the daughter of the Himalayan kingSB 9.22.29
pārvatī the wife of Lord ŚivaCC Madhya 8.183-184
pārvatīra sthāne with mother Pārvatī, or goddess DurgāCC Madhya 9.204
pārvatīra sthāne with mother Pārvatī, or goddess DurgāCC Madhya 9.204
cora-pārvatī the goddess Pārvatī, who is known as a thiefCC Madhya 9.281
śrī-pārvatī uvāca the goddess Pārvatī saidSB 6.17.11
cora-pārvatī the goddess Pārvatī, who is known as a thiefCC Madhya 9.281
śrī-pārvatī uvāca the goddess Pārvatī saidSB 6.17.11
śrī-pārvatī uvāca the goddess Pārvatī saidSB 6.17.11
     DCS with thanks   
11 results
     
pārvatī noun (feminine) a female cowherd or Gopī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of fragrant earth (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of pepper (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a mountain stream (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Boswellia Thurifera (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Grislea Tomentosa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
jīvanī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a cave in mount Meru (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Draupadī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several other women (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the god Śiva's wife (as daughter of Himavat) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 1944/72933
pārvatībīja noun (neuter) talc abhra
Frequency rank 57865/72933
pārvatīnandana noun (masculine) name of Kārttikeya (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 57863/72933
pārvatīnātha noun (masculine) name of several men (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[rel.] name of Śiva
Frequency rank 57864/72933
pārvatīpati noun (masculine) name of Śiva (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16968/72933
pārvatīvivāhavarṇana noun (neuter) name of Liṅgapurāṇa, 1.103
Frequency rank 57867/72933
pārvatīya noun (masculine) a kind of venomous insect a mountaineer (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Juglans Regia (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a mountains tribe (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a sovereign ruling in the mountains (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 11004/72933
pārvatīya adjective living or dwelling in the mountains (Monier-Williams, Sir M. (1988))
mountainous (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 16969/72933
pārvatīya noun (neuter) sauvīra
Frequency rank 57866/72933
pārvatī noun (feminine) name of a plant
Frequency rank 36849/72933
pārvatīśa noun (masculine) name of Śiva
Frequency rank 28998/72933
     Wordnet Search "pārvatī" has 9 results.
     

pārvatī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

pārvatī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

pārvatī

dhātupuṣpikā, subhikṣā, agnijvālā, vahnipuṣpī, tāmrapuṣpī, dhāvanī, pārvatī, dhātakī, bahupuṣpikā, kusudā, sīdhupuṣpī, kuñjarā, madyavāsinī, gucchapuṣpī, sandhapuṣpī, rodhrapuṣpiṇī, tīvrajvālā, vahniśikhā, madyapuṣpā, dhātṛpuṣpī, dhātupuṣpī, dhātṛpuṣpikā, dhātrī, dhātupuṣpikā   

auṣadhopayogī vṛkṣaviśeṣaḥ।

dhātupuṣpikā unnatā sundarā ca bhavati।

pārvatī

pārvatīnadī   

mālavākṣetre vahantī nadī।

pārvatīnadī cambalanadyāḥ sahāyyikā nadī asti।

pārvatī

śailāṭaḥ, parvatārohī, pulindaḥ, pārvatīyaḥ   

parvatam āruhyamāṇaḥ।

nepālasthaṃ sagaramāthākhyaṃ parvataśikharaṃ praprathamam āruhyamāṇau śailāṭau eḍamaṇḍa-hilarīmahodayaḥ tathā ca tenasiṃhaḥ staḥ।

pārvatī

parvatākāra, mālyavat, mahīdharavat, śailavat, adrivat, girivat, acalākāra, nagavat, nagākāra, bhīdharavat, bhūdharākāra, pārvata, pārvatīya, samahīdhara   

tat yat parvatam iva mahat parvatākārakaṃ vā asti।

hanumataḥ śarīraṃ parvatākāraṃ babhūva।/ sāgarataṭe parvatākārāḥ ullolāḥ dṛśyante।

pārvatī

pārvatīyaḥ   

ekaḥ samrāṭ ।

pārvatīyaḥ parvate rājyam akarot

pārvatī

pārvatīyaḥ   

ekā jāti ।

pārvatīyasya ullekhaḥ kośe asti

pārvatī

pārvatīsvayaṃvaraḥ   

ekaṃ nāṭakam ।

pārvatīsvayaṃvarasya ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 0.917s Search Word: pārvatī Input Encoding: IAST: pārvatī