Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
6 results for nidhipa
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
nidhipam. equals -gopa- View this entry on the original dictionary page scan.
nidhipam. any guardian or protector (as yajñasya-, vedasya-) View this entry on the original dictionary page scan.
nidhipatim. (dh/i--) lord of treasure View this entry on the original dictionary page scan.
nidhipatim. Name of kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
nidhipatim. of a rich merchant View this entry on the original dictionary page scan.
nidhipatidattam. Name of a merchant View this entry on the original dictionary page scan.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results8 results
nidhiṃ nidhipā abhy enam ichāt AVś.12.3.42a. P: nidhiṃ nidhipāḥ Kauś.62.10.
prajāpatir nidhipatir no (VS.śB. nidhipā devo) agniḥ AVś.7.17.4b; VS.8.17b; TS.1.4.44.1b; śB.4.4.4.9b. See prājāpatir varuṇo.
tasmai mā brūyā nidhipāya brahman # VāDh.2.9d; ViDh.29.10d; N.2.4d.
devānāṃ devo nidhipā na avyāt # MS.4.14.12d: 236.3; TB.2.8.4.3d.
nidhīnāṃ tvā nidhipatiṃ havāmahe vaso mama # VS.23.19; TS.7.4.12.1; MS.3.12.20: 166.12; KSA.4.1; TB.3.9.6.1. P: nidhīnām Kś.20.6.13. Fragment: vaso mama Mś.9.2.4.14.
prajāpatir varuṇo mitro agniḥ # MS.1.3.38b: 44.4; KS.4.12b; 13.9b; Mś.3.5.13b (abbreviated). See prajāpatir nidhipatir.
prajāpate tvaṃ nidhipāḥ purāṇaḥ # MS.4.14.1a: 215.13; TB.2.8.1.3a.
yajñasya nidhipo 'si (PG. nidhipā asi) # AG.1.22.21b; PG.2.4.2b. See vedasya nidhigopo 'si, and vedānāṃ nidhipo asi.
1 result
nidhipa noun (masculine)
Frequency rank 36242/72933
Parse Time: 1.588s Search Word: nidhipa Input Encoding: IAST: nidhipa