Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"madhumat" has 3 results
madhumat: neuter nominative singular stem: madhumat
madhumat: neuter accusative singular stem: madhumat
madhumat: neuter vocative singular stem: madhumat
Monier-Williams Search
30 results for madhumat
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
madhumatmfn. possessing or containing sweetness, sweet
madhumatmfn. pleasant, agreeable ( madhumattama -tama- mfn.) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatmfn. mixed with honey View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatmfn. rich in honey, richly provided with the juice of flowers View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatmfn. containing the word m/adhu- View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatm. Name of a country gaRa kacchādi- and sindhv-ādi- View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatm. of a city (?) View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatm. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
madhumathm. "crusher or destroyer of madhu-", Name of viṣṇu- = View this entry on the original dictionary page scan.
madhumathanam. equals prec. View this entry on the original dictionary page scan.
madhumathanavijayam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. Gmelina Arborea View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. Sanseviera Roxburghiana View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. a particular step or degree in the yoga- View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. a particular supernatural faculty belonging to a yogin- View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. a kind of metre View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. Name of a daughter of the asura- madhu- (wife of hary-aśva-) View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. of a female servant of lakṣmi- (?) View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. of a river View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. of a city in saurāṣṭra- View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīf. Name of several works. View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatim. Mohammed (wrong reading -pati-) View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatigaṇeśam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatīsaṃgameśvaratīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
madhumattamfn. drunk with wine View this entry on the original dictionary page scan.
madhumattamfn. intoxicated or excited by the spring View this entry on the original dictionary page scan.
madhumattam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
madhumattam. plural Name of a people (varia lectio -mat-) View this entry on the original dictionary page scan.
madhumatf. a species of karañja- View this entry on the original dictionary page scan.
madhumattamamfn. madhumat
Apte Search
2 results
madhumat मधुमत् a. 1 Sweet. -2 Pleasant, agreeable. -3 Mixed with honey, honied. -4 Rich in honey (as a flower); मधुमत् पार्थिवं रजः Ṛv.1.9.7.
madhumatī मधुमती f. 1 N. of a river. -2 N. of a creeper, Clematis triloba (Mar. मोरवेल). -3 A mental stage in Yogaśāstra. -4 the 3 Ṛiks (मधु वाता ऋतायते &c.); Bṛi. Up.6.3.6.
Macdonell Vedic Search
1 result
madhumattama mádhu-mat-tama, spv. a. most honied, v. 11, 5; x. 14, 15.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results15 results
madhumat te parṇam āsa AVP.2.32.2a. Cf. next.
madhumat parṇaṃ madhumat puṣpam āsām AVś.8.7.12c. Cf. prec.
madhumat pārthivaṃ rajaḥ RV.1.90.7b; VS.13.28b; TS.4.2.9.3b; MS.2.7.16b: 99.20; KS.39.3b; śB.14.9.3.12b; TA.10.10.2b; 49.1b; BṛhU.6.3.12b; MahānU.9.9b; 17.7b; Kauś.91.1b.
madhumat punar āyanam RV.10.24.6b. See madhuman me ni-.
madhumatī patye asmi AVP.4.20.1a.
madhumatī sinīvālī AVP.6.6.7a.
madhumatī stha AVś.16.2.2.
madhumatīṃ vācam udeyam AVś.16.2.2.
madhumatīṃ devebhyo vācam udyāsaṃ śuśrūṣeṇyāṃ manuṣyebhyaḥ TS.3.3.2.2; TA.4.1.1. See next but one.
madhumatīm adya devebhyo vācaṃ vadiṣyāmi cāruṃ manuṣyebhyaḥ śś.1.5.9. See prec. but one.
madhumatīr oṣadhayaḥ AVP.4.20.4a.
madhumatīr oṣadhīr dyāva āpaḥ RV.4.57.3a; AVś.20.143.8a; MS.4.11.1a: 160.5; Aś.9.11.16. Ps: madhumatīr oṣadhīḥ Vait.27.30; śG.1.12.9; madhumatīḥ AG.4.7.26.
madhumatīr na (MSṃś. nā) iṣas kṛdhi VS.7.2; TS.1.4.2.1; 3.1; 6.4.5.4; MS.1.3.4: 31.8; KS.4.1 (bis); 27.1,2; śB.4.1.1.13; Mś.2.3.3.14. P: madhumatīḥ Kś.9.4.23.
madhumatīr madhumatībhiḥ pṛcyantām VS.10.4a; śB.5.3.4.27. P: madhumatīḥ Kś.15.4.46. See under devīr āpaḥ saṃ, and cf. madhunā madhu-.
madhumat naḥ kaśayā mimikṣatam RV.1.157.4b.
4 results
madhumathana noun (masculine) name of Kṛṣṇa
Frequency rank 17083/72933
madhumati noun (masculine) Mohammed (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61347/72933
madhumatta noun (masculine) name of a man (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a people (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61348/72933
madhumatī noun (feminine) a kind of metre (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular step or degree in the Yoga (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a particular supernatural faculty belonging to a Yogin (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Gmelina Arborea (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a city in Saurāṣṭra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a daughter of the Asura Madhu (wife of Haryaśva) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a female servant of Lakṣmī (?) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a river (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several works (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Sanseviera Roxburghiana (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 21973/72933
Wordnet Search
"madhumat" has 4 results.

madhumat

madhumatī   

madhunāmakasya daityasya kanyā।

madhumatyāḥ varṇanaṃ purāṇeṣu vartate।

madhumat

madhumatī   

varṇavṛttaviśeṣaḥ।

madhumatyāṃ nagaṇau guruḥ ca bhavati।

madhumat

vijayo madhumattaśca kāśyapo maṅgalaḥ kulaḥ   

eka: puruṣaḥ ।

kulasya varṇanaṃ rāmāyaṇe prāpyate

madhumat

vijayo madhumattaśca kāśyapo maṅgalaḥ kulaḥ   

eka: puruṣaḥ ।

kulasya varṇanaṃ rāmāyaṇe prāpyate

Parse Time: 1.634s Search Word: madhumat Input Encoding: IAST: madhumat