Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
 
 
jinv has 2 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√जिन्व्jinvwith sense of pleasing, delight, gladden / prīṇana711/1Cl.1
√जिन्व्jinvwith senses of speaking / bhāṣā755/3Cl.10
Monier-Williams Search
9 results for jinv
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
जिन्व् cl.1 P. j/invati- (rarely A1. and [1. sg. nv/e-] ; imperative nvatāt- ; parasmE-pada nvat-; perfect tense 3. dual number jijinv/athur-) to move one's self, be active or lively () ; to urge on, cause to move quickly, impel, incite ; to refresh, animate ; to promote, help, favour ; to help any one (accusative) to anything (dative case) ; to receive favourably (prayers or acts of devotion) : Causal (jinvayati-) varia lectio for juñc- q.v ; see ā--, pra--, and upa-pra--. View this entry on the original dictionary page scan.
जिन्वmfn. See dhiyaṃ-jinv/a-, viśva--. View this entry on the original dictionary page scan.
आजिन्व्(2. dual number -jinvathas-) to refresh View this entry on the original dictionary page scan.
धियंजिन्वetc. See 1. dhi-. View this entry on the original dictionary page scan.
धियंजिन्वmfn. exciting meditation or devotion View this entry on the original dictionary page scan.
पर्जन्यजिन्वित(j/an-) mfn. impelled by parjanya- View this entry on the original dictionary page scan.
प्रजिन्व्P. -jinvati-, or -jincti-, to refresh, animate, promote, further View this entry on the original dictionary page scan.
उपप्रजिन्व्P. (subjunctive 3. plural -jinvan-) to please or gratify in approaching ([ ]) ; to impel, stir up ([ ]) View this entry on the original dictionary page scan.
विश्वजिन्वmfn. all-refreshing View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
jinv जिन्व् 1 P. (जिन्वति) 1 To be active or lively, busy oneself. -2 To urge on, impel, excite. -3 To refresh, animate. -4 To promote. -5 To grant, confer. -6 To please, satisfy.
Macdonell Vedic Search
1 result
parjanyajinvita Parjánya-jinvita, pp. quickened by Parjanya, vii. 103, 1 [jinv sec. root = jinu from j́i quicken].
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results15 results
jinva (three times) Mś.4.2.26 (bis).
jinva gā jinvārvataḥ TB.3.7.5.7b; Apś.3.2.11b. See pinvaṃ etc.
jinva yajñaṃ jinva yajñapatim VS.8.7; TS.1.4.10.1; 11.1; MS.1.3.13: 35.9; 1.3.27: 39.15; KS.4.5; śB.4.4.1.6.
jinvā gaviṣṭaye dhiyaḥ RV.9.108.10d. See jinvan etc.
jinvā dhiyo vasuvidaḥ RV.8.60.12d.
jinvan kośaṃ madhuścutam RV.9.12.6c; SV.2.551c.
jinvan gaviṣṭaye dhiyaḥ SV.2.362d; JB.3.119,226. See jinvā etc.
jinvanta uṣaso bhagam SV.2.473b. See jananta etc.
jinvanti viśve taṃ devāḥ AVś.9.4.18c.
jinvethāṃ svapatyā madhvā vītam KS.4.4.
dhiyaṃjinvam avase hūmahe vayam # RV.1.89.5b; VS.25.18b.
dhiyaṃjinvā dhiṣṇyā viśpalāvasū # RV.1.182.1c.
dhiyaṃjinvā madhuvarṇā śubhas patī # RV.8.26.6c.
dhiyaṃjinvāso abhi hi pramanduḥ # RV.7.33.1b.
dhiyaṃjinvo bhuvane viśve (TB. -jinvo viśve bhuvane) arpitaḥ # RV.6.58.2b; MS.4.14.16b: 244.2; TB.2.8.5.4b.
Wordnet Search
"jinv" has 1 results.

jinv

upakṛ, anubhū, utkṛ, upājekṛ, upodbalaya, upabhū, codaya, jinv, śak, sac   

sahāyyatāpradānānukūlaḥ vyāpāraḥ।

saḥ nityam arthinaḥ upakaroti।

Parse Time: 1.642s Search Word: jinv Input Encoding: Devanagari IAST: jinv