Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "haimavatī" has 1 results.
     
haimavatī: feminine nominative singular stem: haimavata
     Amarakosha Search  
3 results
     
     Monier-Williams
          Search  
6 results for haimavatī
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
haimavatīf. Name of various plants (vacā- with white flowers, Terminalia Chebula, Linum Usitatissimum etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
haimavatīf. a kind of drug or perfume (equals reṇukā-) View this entry on the original dictionary page scan.
haimavatīmf(-)n. patronymic of gaṅgā- View this entry on the original dictionary page scan.
haimavatīf. Name of pārvatī- or umā- View this entry on the original dictionary page scan.
haimavatīf. Name of the wife of kauśika- View this entry on the original dictionary page scan.
haimavatīf. Name of the wife of saṃhatāśva- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
haimavatī हैमवती 1 N. of Pārvatī. -2 Of the river Ganges; एवमुक्तः प्रत्युवाच राजा हैमवतीं तदा Mb.3.18.16. -3 A kind of myrobalan. -4 A kind of drug. -5 Common flax. -6 A tawny grape. हैयंगवम् haiyaṅgavam हैयंगवीनम् haiyaṅgavīnam हैयंगवम् हैयंगवीनम् [त्वो गोदोहात् भवं ह्यस् गो ख नि˚] 1 Clarified butter prepared from the preceding day's milk, fresh ghee; हैयंगवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् R.1. 45; Bk.5.12. -2 Butter prepared a day before it is used, fresh butter; भित्वा मृषाश्रुर्दृषदश्मना रहो जघास हैयंगव- मन्तरं गतः Bhāg.1.9.6.
     DCS with thanks   
1 result
     
haimavatī noun (feminine) a kind of drug or perfume (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Linum Usitatissimum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Pārvatī or Umā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the wife of Saṃhatāśva (Monier-Williams, Sir M. (1988))
patr. of Gaṅgā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Terminalia Chebula (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Vacā with white flowers (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 4968/72933
     Wordnet Search "haimavatī" has 5 results.
     

haimavatī

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā   

sasyaviśeṣaḥ, kṛṣṇapuṣpavān kṣudravṛkṣaḥ yasya tailadāni bījāni santi।

atasyaḥ pakvebhyaḥ bījebhyaḥ tailaṃ nikṛṣyate।

haimavatī

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

haimavatī

śivā, haritakī, abhayā, avyathā, pathyā, vayaḥsthā, pūtanā, amṛtā, haimavatī, cetakī, śreyasī, sudhā, kāyasthā, kanyā, rasāyanaphalā, vijayā, jayā, cetanakī, rohiṇī, prapathyā, jīvapriyā, jīvanikā, bhiṣgavarā, bhiṣakpriyā, jīvanti, prāṇadā, jīvyā, devī, divyā   

haritakīvṛkṣasya phalaṃ yad haritapītavarṇīyam asti।

śuṣkakāse śivā atīva upayuktā asti।

haimavatī

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

haimavatī

atasī, umā, caṇakā, kṣaumī, rudrapatnī, suvarcalā, pichilā, devī, nadagandhā, madotkaṭā, kṣumā, haimavatī, sunīlā, nīlapuṣpikā, varadā, ekamūlā, caṇḍikā, niḥsnehā   

dhānya-viśeṣaḥ, kṛṣṇa-puṣpa-kṣudra-vṛkṣasya tailadāḥ bījāḥ (āyurvede asya uṣṇatva-tiktatva-amlatvādayaḥ guṇāḥ proktāḥ vātahāritvaṃ śleṣma-pittakāritvaṃ ca);

atasī madhurā tiktā snigdhā pāke kaṭurguru [śa ka]

Parse Time: 0.951s Search Word: haimavatī Input Encoding: IAST: haimavatī