Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
surā2.10.39FeminineSingularva‍ruṇātmajā, halipriyā, madyam, pari‍srutā, prasannā, para‍srut, kaśyam, ‍‍kādambarī, gandhokṣamā, hālā, madirā, irā
     Monier-Williams
          Search  
34 results for hālā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
हालाf. spirituous liquor (a provincial term according to to ) View this entry on the original dictionary page scan.
हालाभियोगm. application of a plough, the beginning of ploughing View this entry on the original dictionary page scan.
हालाहm. equals halāha-
हालाहलm. a panic. poisonous plant (the seed of which is said to resemble a cow's teat) View this entry on the original dictionary page scan.
हालाहलm. a kind of lizard View this entry on the original dictionary page scan.
हालाहलm. a kind of spider View this entry on the original dictionary page scan.
हालाहलn. (rarely m.) , a deadly poison prepared from the roots of the above plant according to to and produced at she churning of the ocean (see halāhala-) View this entry on the original dictionary page scan.
हालाहलाf. a kind of small mouse View this entry on the original dictionary page scan.
हालाहलधरm. "having venom", a small black snake View this entry on the original dictionary page scan.
हालाहलीf. spirituous liquor View this entry on the original dictionary page scan.
हालास्यm. Name of a place sacred to śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
हालास्यखण्डmn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
हालास्यमाहात्म्यn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
हालास्याष्टकn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भालाङ्कmfn. having auspicious marks on the forehead View this entry on the original dictionary page scan.
भालाङ्कm. a tortoise View this entry on the original dictionary page scan.
भालाङ्कm. Cyprinus Rohita View this entry on the original dictionary page scan.
भालाङ्कm. a species of potherb View this entry on the original dictionary page scan.
भालाङ्कm. Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
चित्रकथालापसुखmfn. happy in telling charming stories View this entry on the original dictionary page scan.
गन्धालाf. Celtis orientalis (commonly Jiyati) View this entry on the original dictionary page scan.
गन्धालाetc. See gandh/a-. View this entry on the original dictionary page scan.
झालाf. equals jhalā-, a cricket View this entry on the original dictionary page scan.
कण्ठालाf. a churning-vessel View this entry on the original dictionary page scan.
कथालाप(kathā-) m. speech, conversation, discourse View this entry on the original dictionary page scan.
लाभालाभm. dual number profit and loss, gain and detriment View this entry on the original dictionary page scan.
फालाहतmfn. "ploughshare-struck", ploughed View this entry on the original dictionary page scan.
रेवतीहालान्तm. Name of a drama. View this entry on the original dictionary page scan.
सहालापm. colloquy, conversation with (compound) View this entry on the original dictionary page scan.
विदग्धालापmfn. clever in language, elegant, witty View this entry on the original dictionary page scan.
विश्रम्भालापm. idem or 'f. equals -kathā- ' View this entry on the original dictionary page scan.
यथालाभ(in the beginning of a compound), according to what is met with, just as it happens to occur View this entry on the original dictionary page scan.
यथालाभind. according to gain or profit View this entry on the original dictionary page scan.
यथालाभम्ind. idem or '(in the beginning of a compound), according to what is met with, just as it happens to occur ' etc. View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
hālāhalaḥ हालाहलः 1 A kind of insect. -2 A kind of lizard. -ला A small mouse. -ली Spirituous liquor. -लम् 1 = हालहल (1). -2 Spirituous liquor.
     Macdonell Search  
3 results
     
hālā f. spirituous liquor.
hālāhala m. (rare), n. a kind of deadly poison.
kathālāpa m. conversation; nar ration; -½âvalî, f. collection of tales; -½ava- sesha, m. survival in story only, i. e. death; a. dead: -tâ, f. abst. n.; -½avaseshî-bhû, die.
     Vedabase Search  
2 results
     
hālāhalam called hālahalaSB 8.7.42
hālāhalam the poison named hālāhala, which Lord Śiva is famous for having drunk without toxic effectsSB 10.64.33
     DCS with thanks   
10 results
     
hālā noun (feminine) spirituous liquor (a provincial term) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 31278/72933
hālāhala noun (masculine neuter) a deadly poison prepared from the roots of the above plant (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6957/72933
hālāhala noun (masculine) a kind of lizard (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of spider (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a partic. poisonous plant (the seed of which is said to resemble a cow's teat) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72528/72933
hālāhalaguṇā noun (feminine) spirituous liquor
Frequency rank 72530/72933
hālāhalaka noun (neuter)
Frequency rank 72529/72933
hālāhalā noun (feminine) a kind of small mouse (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72527/72933
kumbhālāmbu noun (masculine) a kind of gourd
Frequency rank 34140/72933
dīrghālāta noun (masculine) name of a son of Dhṛtarāṣṭra
Frequency rank 54570/72933
yathālābham indeclinable
Frequency rank 5860/72933
yathālābhena indeclinable as available
Frequency rank 25135/72933
     Wordnet Search "hālā" has 4 results.
     

hālā

meṣā, urabhā, meḍhrā, meṇḍā, meṇḍhā, meṭhā, bheḍā, samphālā   

strītvaviśiṣṭaḥ meṣaḥ।

meṣā bālakaṃ dugdhaṃ pāyayati।

hālā

viṣam, garam, garaḥ, garalam, garadam, bhūgaram, jīvanāghātam, jaṅgulam, jāṅgulam, halāgalam, halāhalaḥ, hālāhālam, pālahalam, halahalam, hāhalam, hāhalaḥ, kālakūṭam, kālakūṭaḥ, kalākulam, kākolam, kākolaḥ, saurāṣṭrikam, dāradaḥ, pradīpanaḥ, brahmaputraḥ, śauktikeyaḥ, vatsanābhaḥ, dhūlakam, nidaḥ, kṣyeḍaḥ   

saḥ padārthaḥ yasya prāśanena jīvaḥ vyākulo bhavati mriyate vā।

samudramanthanāt prāptaṃ viṣaṃ śivena pītam।

hālā

madyam, surā, madirā, vāruṇī, halipriyā, hālā, pariśrut, varuṇātmajā, gandhottamā, prasannā, irā, kādambarī, pariśrutā, kaśyam, mānikā, kapiśī, gandhamādanī, mādhavī, kattoyam, madaḥ, kāpiśāyanam, mattā, sītā, capalā, kāminī, priyā, madagandhā, mādhvīkam, madhu, sandhānam, āsavaḥ, amṛtā, vīrā, medhāvī, madanī, supratibhā, manojñā, vidhātā, modinī, halī, guṇāriṣṭam, sarakaḥ, madhūlikā, madotkaṭā, mahānandā, sīdhuḥ, maireyam, balavallabhā, kāraṇam, tatvam, madiṣṭhā, pariplutā, kalpam, svādurasā, śūṇḍā, hārahūram, mārddīkam, madanā, devasṛṣṭā, kāpiśam, abdhijā   

mādakadravapadārthaḥ - yasya sevanaṃ pāpaṃ tathā ca nindanīyam iti manyante।

saḥ pratidinaṃ sāyaṅkāle madyaṃ pītvā gṛham āgacchati।

hālā

jhālāvāranagaram   

rājasthānaprānte vartamānam ekaṃ nagaram। jhālāvāranagaraṃ candrabhāgāyāḥ taṭe vartate।

Parse Time: 1.209s Search Word: hālā Input Encoding: Devanagari IAST: hālā