Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "guhā" has 3 results.
     
guhā: feminine nominative singular stem: guha
guhā: feminine locative singular stem: guha
guhā
     Amarakosha Search  
3 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
ambaram3.3.189NeuterSingularguhā, dambhaḥ
devakhātamNeuterSingularbilam, guhā, gahvaram
pṛśniparṇīFeminineSingularsiṃhapucchī, kalaśiḥ, pṛthakparṇī, dhāvaniḥ, citraparṇī, guhā, aṅghriparṇikā, kroṣṭuvinnā
     Monier-Williams
          Search  
28 results for guhā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
guhā(2. g/uhā-) f. (gaṇa-s vṛṣādi-and bhidādi-) a hiding-place, cave, cavern etc. (in fine compositi or 'at the end of a compound' f(ā-). ) View this entry on the original dictionary page scan.
guhāf. (figuratively) the heart View this entry on the original dictionary page scan.
guhāf. Hemionitis cordifolia (see prati-g-) View this entry on the original dictionary page scan.
guhāf. Desmodium gangeticum View this entry on the original dictionary page scan.
guhāind. (3. g/uhā-), Ved. instrumental case in a hiding-place, in secret, secretly (opposed to āv/is-,and especially with dhā-, ni-dhā-, kṛ-,"to conceal, remove") View this entry on the original dictionary page scan.
guhāand 3 See sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order guha-. View this entry on the original dictionary page scan.
guhācaramfn. moving in secret id est in the heart View this entry on the original dictionary page scan.
guhāgahanavatmfn. furnished with caverns and thickets View this entry on the original dictionary page scan.
guhāgarīf. a kind of betel View this entry on the original dictionary page scan.
guhāgṛhan. a cavern View this entry on the original dictionary page scan.
guhāhitamfn. being in a secret place id est in the heart View this entry on the original dictionary page scan.
guhākāramind. so as to conceal one's self View this entry on the original dictionary page scan.
guhāmukhamfn. wide-mouthed, open-mouthed View this entry on the original dictionary page scan.
guhāśayamfn. dwelling in hiding-places or in caverns View this entry on the original dictionary page scan.
guhāśayamfn. being in the heart ("Name of viṣṇu-") View this entry on the original dictionary page scan.
guhāśayam. a tiger View this entry on the original dictionary page scan.
guhāvāsinm. "dwelling in secret", Name of a muni- View this entry on the original dictionary page scan.
guhāvāsitīrthan. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
atiguhāf. the plant Hemionites Cordifolia. View this entry on the original dictionary page scan.
bahuguhāf. equals -guḍā- View this entry on the original dictionary page scan.
bhūdharaguhāntaratasind. from within the caves of the mountains View this entry on the original dictionary page scan.
bhūmiguhāf. a hole in the earth View this entry on the original dictionary page scan.
giriguhāf. equals -kandara- View this entry on the original dictionary page scan.
mahāguhāf. Hemionitis Cordifolia View this entry on the original dictionary page scan.
manaḥśilāguhāf. a cave of red arsenic (la-guhā- ) View this entry on the original dictionary page scan.
sarvabhūtaguhāśayamfn. being in the heart of all beings View this entry on the original dictionary page scan.
tāmraguhāf. Name of a mythical cave View this entry on the original dictionary page scan.
triśīrṣaguhāf. Name of a cavern in kailāsa- View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
2 results
     
guhā गुहा 1 A cave, cavern, hiding-place; गुहानिबद्धप्रतिशब्द- दीर्घम् R.2.28.51; धर्मस्य तत्त्वं निहित गुहायाम् Mb. -2 Hiding, concealing. -3 A pit, hole in the ground. -4 The heart; Śvet. Up.3.2; भगवान्सर्वभूतानामध्यक्षो$वस्थितो गुहाम् Bhāg.2.9.24. -5 Intellect; विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम् Kaṭh.1.14; भद्रं वो$स्तु निहितं यद्गुहायाम् Mb.1.191.25. -Comp. -आहित a. placed in the heart. -चरम् Brahman. -मुख a. 'cave-mouthed', wide-mouthed, openmouthed. -शयः 1 a mouse. -2 a tiger or lion. -3 the Supreme soul.
atiguhā अतिगुहा [अतिक्रान्ता गुहां मध्यावकाशेन] N. of the plant पृश्निपर्णी. (Mar. सालवण).
     Macdonell Vedic Search  
1 result
     
guhā gúhā, adv. in hiding, v. 11, 6; with kṛ, cause to disappear, ii. 12, 4 [from guhá̄, inst. of gúhconcealment, w. adverbial shift of accent].
     Macdonell Search  
2 results
     
guhā f. hiding-place, cave; fig. in most heart: in. gúhâ, in hiding, in secret: esp. with dhâ or kri, conceal, hide; remove.
guhāśaya a. dwelling in lurking places or caves; abiding in secret or in the heart; -hita, pp. dwelling in secret or in the heart.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
36 results
     
guhā catantam uśijo namobhiḥ RV.10.46.2c.
guhā carantaṃ sakhibhiḥ śivebhiḥ RV.3.1.9c.
guhā carantī manuṣo na yoṣā RV.1.167.3c.
guhā cid indra vahnibhiḥ RV.1.6.5b; AVś.20.70.1b; SV.2.202b; JB.3.38b.
guhā cid dadhiṣe giraḥ RV.9.6.9c.
guhā tiṣṭhantīr anṛtasya setau RV.10.67.4b; AVś.20.91.4b.
guhā trīṇi nihitā neṅgayanti RV.1.164.45c; AVś.9.10.27c; śB.4.1.3.17c; TB.2.8.8.6c; JUB.1.7.3c; 40.1c; N.13.9c.
guhā dve nihite darśy ekā RV.3.56.2d.
guhā nāmāni dadhire parāṇi RV.10.5.2d.
guhā nidhī nihitau brāhmaṇasya AVś.11.5.10b.
guhā praviṣṭāṃ sarirasya madhye TB.1.2.1.3b; Apś.5.1.7b.
guhā bibharti na dadāti pitre RV.5.2.1b; JB.3.96b.
guhā yadī kavīnām RV.10.22.10c.
guhā yad īm auśijasya gohe RV.4.21.7c.
guhā ye 'nye sūryāḥ AVP.5.6.3c.
guhā raghuṣyad raghuyad viveda RV.4.5.9d.
guhā vanvanta uparāṃ abhi ṣyuḥ RV.2.4.9b.
guhā vā carkṛṣe girā RV.10.22.1d.
guhā śiro nihitam ṛdhag akṣī RV.10.79.2a.
guhā satām atriṇāṃ jātavedaḥ AVś.1.8.4b.
guhā satīṃ gahane gahvareṣu TB.3.7.6.13b; Apś.2.11.10b. See guhāhitāṃ.
guhā satīr upa tmanā RV.8.6.8a.
guhā santaṃ subhaga viśvadarśatam RV.5.8.3c; TS.3.3.11.2c; JB.1.64c; śB.12.4.4.2c; Mś.5.1.2.17c.
guhā santaṃ havyavāhaṃ samīdhe RV.3.5.10d.
guhā santaṃ mātariśvā mathāyati RV.1.141.3d.
guhā hitaṃ guhyaṃ gūḍham apsu RV.2.11.5a; 3.39.6c; 10.148.2c.
guhā hitaṃ janima nemam udyatam RV.9.68.5d.
guhā hitaṃ nihitaṃ mānaveṣu AVP.5.16.6b.
guhā hitam upa niṇig vadanti RV.4.5.8b.
guhābhyaḥ kirātam VS.30.16; TB.3.4.1.12.
guhādhvanaḥ paramaṃ yan no asya RV.4.5.12c.
guhāhitāṃ nihitāṃ (KS. hitāṃ, omitting ni-) gahvareṣu KS.31.14b; Mś.1.2.4.4b. See guhā satīṃ.
guhākāram ākhurūpaṃ pratītya TB.1.2.1.2b; Apś.5.1.7b.
guhāśayā nihitāḥ sapta-sapta TA.10.10.1d; MahānU.8.4d.
guhāsi JUB.3.20.1.
guhāyāṃ viśvamūrtiṣu (PrāṇāgUḷVyāsaDh. viśvatomukhaḥ) TA.10.31.1b; Tā.10.68b; MahānU.15.6b; PrāṇāgU.1b; LVyāsaDh.2.17b; śaṅkhaDh.9.16b.
     Vedabase Search  
72 results
     
guhā in the heartsSB 3.24.39
guhā of the caveSB 10.37.33
SB 10.52.1
guhā the foundationSB 3.28.25
guhā within the cave of the heartSB 10.37.10-11
guhā-ākāśam the hidden sky of the heartSB 12.10.10
guhā-ākāśam the hidden sky of the heartSB 12.10.10
guhā-ānanam having a mouth resembling a big cave in a mountainSB 10.12.16
guhā-ānanam having a mouth resembling a big cave in a mountainSB 10.12.16
guhā-āśayaḥ dwelling within the heart of everyoneSB 4.21.39
guhā-āśayaḥ dwelling within the heart of everyoneSB 4.21.39
guhā-āśayaḥ remaining secludedSB 11.9.14
guhā-āśayaḥ remaining secludedSB 11.9.14
guhā-āśayaḥ residing within the heartSB 3.13.49
guhā-āśayaḥ residing within the heartSB 3.13.49
guhā-āśayam the Lord dwelling in the heartSB 3.28.19
guhā-āśayam the Lord dwelling in the heartSB 3.28.19
guhā-śayaḥ He is the Supersoul within the core of everyone's heartSB 10.4.42
guhā-śayaḥ He is the Supersoul within the core of everyone's heartSB 10.4.42
guhā-śayaḥ who is hidden within the heart of all living beingsSB 12.9.33
guhā-śayaḥ who is hidden within the heart of all living beingsSB 12.9.33
guhā-śayam present in everyone's heartSB 8.5.26
guhā-śayam present in everyone's heartSB 8.5.26
guhā-śayam situated within the heartSB 12.11.26
guhā-śayam situated within the heartSB 12.11.26
guhā-śayāya sitting within the bodySB 4.3.22
guhā-śayāya sitting within the bodySB 4.3.22
guhā-viṣṭaḥ entering a caveSB 10.51.21
guhā-viṣṭaḥ entering a caveSB 10.51.21
guhā cavesCC Madhya 23.114
SB 10.20.27
SB 2.2.5
guhām a caveSB 9.4.50
guhām caveSB 10.51.42
guhām in the caveSB 10.51.13
guhām intelligenceSB 3.15.46
guhām the heartSB 11.12.17
guhām the hidden cavityBs 5.20
guhām the hidden cavityBs 5.20
guhām within the heartSB 2.9.25
guhām within the womb of DevakīSB 10.2.20
guhāsu inside cavesSB 10.67.7
guhāyām in a caveSB 10.20.28
guhāyām in the heartSB 3.28.31
guhāyām in the heart of a realized personCC Madhya 17.186
CC Madhya 25.57
guhāyām in the holeSB 4.24.59
guhāyām within the universeSB 3.5.6
sarva-guhā-āśaye residing in everyone's heartSB 3.29.11-12
sarva-bhūta-guhā-āvāsam residing in the heart of all living entitiesSB 3.12.19
sarva-bhūta-guhā-āvāsam residing in the heart of all living entitiesSB 3.12.19
sarva-bhūta-guhā-vāsam living within the core of the heart of everyoneSB 8.16.20
citta-guhāra of the core of the heartCC Adi 1.101
sarva-guhā-śayaḥ one who lies in everyone s heartSB 2.8.10
sarva-bhūta-guhā-āvāsam residing in the heart of all living entitiesSB 3.12.19
sarva-guhā-āśaye residing in everyone's heartSB 3.29.11-12
sarva-bhūta-guhā-vāsam living within the core of the heart of everyoneSB 8.16.20
sarva-guhā-śayaḥ who is situated in the core of everyone's heartSB 10.3.6
sarva-guhā in all heartsCC Adi 4.205
sarva-guhā in all heartsCC Madhya 19.171
citta-guhāra of the core of the heartCC Adi 1.101
sarva-guhā-śayaḥ one who lies in everyone s heartSB 2.8.10
sarva-bhūta-guhā-āvāsam residing in the heart of all living entitiesSB 3.12.19
sarva-guhā-āśaye residing in everyone's heartSB 3.29.11-12
sarva-bhūta-guhā-vāsam living within the core of the heart of everyoneSB 8.16.20
sarva-guhā-śayaḥ who is situated in the core of everyone's heartSB 10.3.6
sarva-guhā in all heartsCC Adi 4.205
sarva-guhā in all heartsCC Madhya 19.171
sarva-guhā-śayaḥ one who lies in everyone s heartSB 2.8.10
sarva-guhā-śayaḥ who is situated in the core of everyone's heartSB 10.3.6
valguhāsa sweet smilingSB 1.9.40
sarva-bhūta-guhā-vāsam living within the core of the heart of everyoneSB 8.16.20
     DCS with thanks   
11 results
     
guhā noun (feminine) (fig.) the heart (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a hiding-place (Monier-Williams, Sir M. (1988))
cave (Monier-Williams, Sir M. (1988))
cavern (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Desmodium gangeticum (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Hemionitis cordifolia (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 1872/72933
guhāgara noun (masculine) (geogr. Bezeichnung)
Frequency rank 34675/72933
guhāgṛha noun (neuter) a cavern (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 51439/72933
guhāraṇi noun (feminine) [rel.] name of Devī
Frequency rank 51440/72933
guhāvāsa noun (masculine) name of a man
Frequency rank 51441/72933
guhāvāsin noun (masculine) a form of Śiva during the 17th parivarta name of a Muni (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Śiva
Frequency rank 23887/72933
guhāśaya noun (masculine) a tiger (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a god (?)
Frequency rank 23888/72933
atiguhā noun (feminine) the plant Hemionites Cordifolia (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 17473/72933
dhāvanirguhā noun (feminine) Hemionitis cordifolia Roxb.
Frequency rank 55446/72933
mahāguhā noun (feminine) Hemionitis Cordifolia (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61687/72933
hṛdguhā noun (feminine) [rel.] name of Devī
Frequency rank 72658/72933
     Wordnet Search "guhā" has 6 results.
     

guhā

karṇavivaram, karṇaguhā, karṇarandhraḥ   

karṇasthā guhā।

karṇavivaram amalaṃ kartavyam।

guhā

nāsikāguhā   

nāsikāyāḥ guhā।

yadi nāsikāguhā malayuktā asti tarhi śvasanārthe kāṭhinyaṃ jāyate।

guhā

guhā, kandaraḥ, vivaram, śvabham, gavharam, kuharam   

vanyapaśūnām vasati sthānam।

siṃhaḥ guhāyāṃ garjati sma। / guhānibaddhapratiśabdadīrgham।

guhā

pṛśniparṇikā, pṛśniparṇī, pṛthakparṇī, citraparṇī, aṅghrivallikā, kroṣṭuvinnā, siṃhapucchī, kalaśiḥ, dhāvaniḥ, guhā, pṛṣṇiparṇī, lāṅgalī, kroṣṭupucchikā, pūrṇaparṇī, kalaśī, kroṣṭukamekhalā, dīrghā, śṛgālavṛntā, triparṇī, siṃhapucchikā, siṃhapuṣpī, dīrghapatrā, atiguhā, ghṛṣṭhilā, citraparṇikā, mahāguhā, śṛgālavinnā, dhamanī, dhāmanī, mekhalā, lāṅgūlikā, lāṅgūlī, lāṅgūlikī, pṛṣṭiparṇī, pṛṣṭaparṇī, dīrghaparṇī, aṅghriparṇī, dhāvanī, kharagandhā, kharagandhanibhā, gorakṣataṇḍulā, catuṣphalā, jhaṣā, dhāvanī, nāgabalā, mahāgandhā, mahāpattrā, mahāśākhā, mahodayā, viśvadevā, viśvedevā, hrasvagavedhukā, ghaṇṭā, ghoṇṭāphala, gorakṣataṇḍula, gāṅgerukī, golomikā, dyutilā, brahmaparṇī, rasālihā, śīrṇanālā, sumūlā, khagaśatruḥ, śvapuccham   

auṣadhopayogī latāviśeṣaḥ।

pṛśniparṇikāyāḥ śvetavarṇayuktaṃ vartulākārarūpaṃ puṣpaṃ bhavati।

guhā

vyāghraḥ, śārdūlaḥ, dvīpī, citrakaḥ, vyāḍaḥ, hiṃsrakaḥ, karvaraḥ, guhāśayaḥ, pṛdākuḥ, jihvāpaḥ, tīkṣṇadaṃṣṭraḥ, nakhāyudhaḥ, nakharāyudhaḥ, pañcanakhaḥ, puṇḍarīkaḥ, bhayānakaḥ, bhīruḥ, maruvakaḥ, mṛgapatiḥ, mṛgarāṭ, mṛgendraḥ, vanaśvaḥ, vicitrāṅgaḥ, vyālaḥ, hastikakṣyaḥ, hiṃsāruḥ, hiṃsīraḥ, huṇḍaḥ   

vanyahiṃsrapaśuviśeṣaḥ।

prāṇisaṅgrahālaye dvau vyāghrau tathā ca ekā vyāghrī āsīt।

guhā

tāmraguhā   

ekā paurāṇikī guhā ।

tāmraguhāyāḥ ullekhaḥ kāraṇḍavyūhe asti

Parse Time: 0.905s Search Word: guhā Input Encoding: IAST: guhā