Donate
 
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
1 result
     
     Monier-Williams
          Search  
13 results for girijā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
girijāSee sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order 3. gir/i-. View this entry on the original dictionary page scan.
girijāf. Name of several plants (a kind of lemon tree; kārī-; kṣudra-pāṣāṇa-bhedā-; giri-kadalī-; trāyamāṇā-; śveta-buhvā-) View this entry on the original dictionary page scan.
girijāf. Name of the goddess pārvatī- (as the daughter of the personified himālaya- mountain) View this entry on the original dictionary page scan.
girijāmfn. proceeding from the mountains ([ ;"proceeding from the voice"(giri- locative case fr. 1. g/ir-) ]) View this entry on the original dictionary page scan.
girijādevīf. Name (also title or epithet) of a queen of pūna-pākṣa-, View this entry on the original dictionary page scan.
girijādhavam. "lord of girijā- or pārvatī-", Name of a śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
girijākumāram. varia lectio for giri-rājak- View this entry on the original dictionary page scan.
girijālan. a range of mountains View this entry on the original dictionary page scan.
girijāmāhātmyan. "the glory of girijā-", Name of a work. View this entry on the original dictionary page scan.
girijāmalan. talc View this entry on the original dictionary page scan.
girijāpatim. idem or 'm. "lord of girijā- or pārvatī-", Name of a śiva- ' , View this entry on the original dictionary page scan.
girijāpriyam. equals -dhava- View this entry on the original dictionary page scan.
girijāputram. Name of a chief of the gāṇapatya-s, (-suta-, ) View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
girijām goddess Girijā (Ambikā)SB 10.52.42
     DCS with thanks   
6 results
     
girijā noun (feminine) śvetabuhvā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a kind of lemon tree (Monier-Williams, Sir M. (1988))
Ficus heterophylla (Monier-Williams, Sir M. (1988))
girikadalī (Monier-Williams, Sir M. (1988))
kṣudra-pāṣāṇa-bhedā (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the goddess Pārvatī (as the daughter of the personified Himālaya mountain) (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6057/72933
girijābīja noun (neuter) abhra talc
Frequency rank 51301/72933
girijālalita noun (neuter) orpiment
Frequency rank 51303/72933
girijāmala noun (neuter) abhra
Frequency rank 51302/72933
girijānātha noun (masculine) name of Śiva
Frequency rank 34642/72933
girijāpati noun (masculine) name of Śiva
Frequency rank 27836/72933
     Wordnet Search "girijā" has 7 results.
     

girijā

pārvatī, ambā, umā, girijā, gaurī, bhagavatī, bhavānī, maṅgalā, mahāgaurī, mahādevī, rudrāṇī, śivā, śailajā, himālayajā, ambikā, acalakanyā, acalajā, śailasutā, himajā, śaileyī, aparṇā, śailakumārī, śailakanyā, jagadjananī, tribhuvanasundarī, sunandā, bhavabhāminī, bhavavāmā, jagadīśvarī, bhavyā, pañcamukhī, parvatajā, vṛṣākapāyī, śambhukāntā, nandā, jayā, nandinī, śaṅkarā, śatākṣī, nityā, mṛḍa़ाnī, hemasutā, adritanayā, haimavatī, āryā, ilā, vāruṇī   

śivasya patnī।

pārvatī gaṇeśasya mātā asti।

girijā

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

girijā

girijā   

bṛhat jambīraḥ।

girijā oṣadharūpeṇa prayujyate।

girijā

girijā, śailaputrī, himālayaputrī   

navadurgāsu ekā yā himālayasya putrī asti iti manyate।

girijāyāḥ pūjanaṃ navarātri-utsavasya prathame dine kriyate।

girijā

trāyamāṇā, vārṣikam, trāyantī, balabhadrikā, trāyamāṇikā, balabhadrā, sukāmā, vārṣikī, girijā, anujā, māṅgalyārhā, devabalā, pālinī, bhayanāśinī, avanī, rakṣaṇī, trāṇā, subhadrāṇī, bhadranāmikā   

ekā latā yasyāḥ bījaṃ auṣadhaṃ bhavati।

trāyamāṇāyāḥ bījaṃ śītalaṃ tridoṣanāśakaṃ ca bhavati।

girijā

girikadalī, girijā   

ekaḥ vṛkṣaḥ ।

girikadalī ullekhaḥ kośe vartate

girijā

cākaciccā, śvetavuhnā, kapītaḥ, vanatiktā, visarpiṇī, śaṅkhinī, girijā, dhūsaracchadā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

cākaciccāyāḥ varṇanaṃ kośe vartate

Parse Time: 0.966s Search Word: girijā Input Encoding: IAST: girijā