Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
4 results for dyaut
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
dyautan. Name of several sāman-s View this entry on the original dictionary page scan.
dyautānan. Name of a sāman- View this entry on the original dictionary page scan.
dyauttran. light, splendour View this entry on the original dictionary page scan.
dyauttran. forked lightning View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
12 results
     
āyatīnāṃ prathamoṣā vy adyaut # RV.1.124.2d.
ud u ṣṭutaḥ samidhā yahvo adyaut # RV.3.5.9a.
ṛtasya hi sadaso dhītir adyaut # RV.10.111.2a.
ṛbhur na tveṣo rabhasāno adyaut # RV.6.3.8d.
kṣitir na rāyā puruvāro adyaut # RV.4.5.15d.
ghṛtapratīka urviyā vy adyaut # RV.3.1.18c.
tad vo yāmi draviṇaṃ sadyaūtayaḥ # RV.5.54.15a.
todo adhvan na vṛdhasāno adyaut # RV.6.12.3b; MS.4.14.15b: 240.5.
dṛśāno rukma urvyā (RV.KS. urviyā; MS. uruyā) vy adyaut (MS. vi bhāti) # RV.10.45.8a; VS.12.1a,25a; TS.1.3.14.5a; 4.1.10.4a; 2.2.4a; MS.2.7.8a: 84.10; 3.2.1: 14.5; KS.16.8a,9a; 19.11; śB.6.7.2.2; ApMB.2.11.31a (ApG.6.15.1). P: dṛśāno rukmaḥ Kś.16.5.1; Apś.16.10.9; Mś.6.1.4.1.
dyumnāny aryo vi duro abhi dyaut # RV.4.4.6d; TS.1.2.14.3d; MS.4.11.5d: 173.5; KS.6.11d.
babhrāṇaḥ sūno sahaso vy adyaut # RV.3.1.8a.
bhānuḥ śukreṇa śociṣā vy adyaut # RV.9.85.12c. Cf. tigmenāgnir.
Parse Time: 2.176s Search Word: dyaut Input Encoding: IAST IAST: dyaut