Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Macdonell Vedic Search
2 results
krudh krudh be angry, IV. P. krúdhyati; red. ao. inj. cukrudhāma, ii. 33, 4.
gṛdh gṛdh be greedy, IV. P. gṛ́dhyati; a ao. ágṛdhat, x. 34, 4.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results20 results
agniḥ prāvan mitrota medhyātithim # RV.1.36.17c.
ati kṣipreva vidhyati # RV.4.8.8c.
avājuṣṭān vidhyati karte avratān # RV.9.73.8d.
indrāya medhyātithe # RV.8.33.4b; SV.1.289b.
ṛte caibhyo 'pi sidhyati # Vait.4.23d.
ekenāpi sidhyati # Kauś.73.3d.
kāṇvaṃ medhyātithim # RV.8.2.40b; RVKh.7.34.4b.
tayā vidhyati pīyataḥ (AVP. pīyakaḥ) # AVś.5.18.15d; AVP.9.18.1d.
tasmāt tenaiva sidhyati # Vait.4.23d.
tebhir brahmā vidhyati devapīyūn # AVś.5.18.8c; AVP.9.18.3c.
nīpātithau maghavan medhyātithau # RV.8.51 (Vāl.3).1c.
maghasya medhyātithe # RV.8.1.30d.
malvo yo mahyaṃ krudhyati # AVś.4.36.10c.
yaṃ kaṇvo medhyātithir dhanaspṛtam # RV.1.36.10c.
yathā prāvo maghavan medhyātithim # RV.8.49 (Vāl.1).9c.
yad adhyatiṣṭhad bhuvanāni dhārayan # RV.10.81.4d; VS.17.20d; TS.4.6.2.5d; MS.2.10.2d: 133.5; KS.18.2d; TB.2.8.9.6d.
yad udrudhyati puruṣaḥ # JB.2.383b.
yan me retaḥ prasicyate (śś. pradhāvati; Vait. prasidhyati) # TA.1.30.1a; Aś.2.16.19a; śś.3.8.27a; Vait.8.16a; Lś.4.12.16a. Designated as retasyā (sc. ṛk) GDh.23.20; BDh.2.1.1.29.
yam agniṃ medhyātithiḥ # RV.1.36.11a.
yasmād ṛte na sidhyati # RV.1.18.7a.
Parse Time: 1.767s Search Word: dhyati Input Encoding: IAST IAST: dhyati