Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"dhunute" has 1 results
dhunute: third person singular present present class 5 ātmanepadadhū
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results3 results
ava rakṣāṃsi dhūnute # AVś.19.36.4d; AVP.2.27.4d.
urāṃ na dhūnute vṛkaḥ # RV.8.34.3b; SV.2.1158b.
prājāpatyān vi dhūnute # Kauś.102.2b.
Vedabase Search
2 results
Parse Time: 1.954s Search Word: dhunute Input Encoding: IAST: dhunute