Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Macdonell Search
3 results
ghaṭotkaca m. N. of a Râkshasa; -½ûdhnî, a. f. having a jar-shaped udder (cow).
pada (m.) n. step; stride; footstep; trace; mark, sign; footing, place, abode, home; station, position, office; dignity, rank; object (of contempt, dispute, etc.); cause, oc casion; foot (also as a measure); quarter verse; word; nominal base before consonant terminations (so-called because treated like a word in external Sandhi); word-reading of the Veda (in which the words are given sepa rately irrespective of the rules of Sandhi): padam kri, set foot on, enter (lc.); have a regard for (prati); have to do with (lc.): mûrdhni, place one's foot on the head of (g.) =overcome, surpass, hridaye or kitte --, take complete possession of the heartor mind; padam â-tan, gain ground; -dhâ, gain a footing; -ni-dhâ, set foot on=make an im pression on (lc.): -padavyâm, set foot on the path of=emulate (g.); padam ni-bandh= engage in (lc.); pade pade, at every step, everywhere, on every occasion.
mūrdhan m. forehead; skull; head; highest or most prominent part, top (of a tree), summit, peak (of a mountain), height (of heaven), forefront (of battle); head, chief; ab. mûrdhnáh, (V.) at the head of, before, above (g.); lc. mûrdhni, id.: --vrit, be above everything, prevail; -dhri, bear on the head, hold in high honour; -â-dâ, place on the head, hold in high honour, attach great value to (ac.); mûrdhnâ kri, id.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results0 results20 results
ahaye budhniyāya mantraṃ śriyam # Apś.5.18.2c.
ahaye budhniyāya svāhā # TB.3.1.5.11.
ahir asi budhnyaḥ (TS.Apś. budhniyaḥ) # VS.5.33; TS.1.3.3.1; MS.1.2.12: 21.16; KS.2.13; PB.1.4.11; śś.6.12.26; Apś.1.22.2; 11.15.1. P: ahiḥ Lś.2.2.22.
ahir budhniyaḥ prathamāna eti # TB.3.1.2.9a.
ahir budhniyo devatā # see ahir budhnyo etc.
ahir budhniyo niyachatu # TB.3.7.4.6d; Apś.4.2.1d.
ahirbudhnya mantraṃ me pāhi # Mś.1.6.3.7. Cf. MS.1.5.14: 82.15 ff. See ahe budhniya.
ahir budhnyo (TS. budhniyo) devatā # TS.4.4.10.3; MS.2.13.20: 166.7; KS.39.13.
ahe budhniya mantraṃ me gopāya # TB.1.1.10.3,5; 2.1.26a; Apś.5.18.2a. See ahirbudhnya.
iha vatsāṃ ni badhnīmaḥ # AVś.4.38.7d. P: iha vatsām Kauś.21.11.
etān hataitān badhnīta # HG.2.3.7a. See etān ghna-.
ekamūrdhnīr abhi lokam ekam # AVś.8.9.15d. See samānamūrdhnīr.
te budhniyaṃ pariṣadyaṃ stuvantaḥ # TB.3.1.2.9c.
divyānāṃ sarpāṇām adhipatiḥ pra likhatām # śG.4.15.7; ... adhipatiḥ pra limpatām 4.15.8; ... adhipatir ava neniktām 4.15.6; ... adhipatir āṅktām 4.15.11; ... adhipatir ā chādayatām 4.15.10; ... adhipatir ā badhnītām 4.15.9; ... adhipatir īkṣatām 4.15.12.
namo jaghanyāya ca budhnyāya (TS. budhniyāya) ca # VS.16.32; TS.4.5.6.1; MS.2.9.6: 125.4. See namo budhnyāya.
parjanyo me mūrdhni śrito mūrdhā hṛdaye hṛdayaṃ mayy aham amṛta amṛtaṃ brahmaṇi # TB.3.10.8.8.
pra budhnyā va īrate (TS. budhniyā īrate vo) mahāṃsi # RV.7.56.14a; TS.4.3.13.6a; MS.4.10.5a: 154.14; KS.21.13a; Aś.2.18.4. P: pra budhnyā vaḥ śś.3.15.9.
mitras tvā padi badhnātu (VS.śB. badhnītām) # VS.4.19; TS.1.2.4.2; 6.1.7.6; MS.1.2.4: 13.5; 3.7.6: 82.6; KS.2.5; 24.3 (bis); śB.3.2.4.18; Apś.10.22.10.
yaj jagrantha savitā satyadharmā # Mś.1.3.5.17b; MG.1.11.20b. See yam abadhnīta savitā.
yam abadhnīta savitā suketaḥ (ApMB. suśevaḥ) # TS.1.1.10.2b; 3.5.6.2b; ApMB.1.5.17b. See yaj jagrantha.
Parse Time: 1.867s Search Word: dhni Input Encoding: Devanagari IAST: dhni