Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
1 result
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vimalam. of a deva-putra- and bodhimaṇḍa-pratipāla- View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
9 results
adhimakhaḥ अधिमखः The presiding deity of a sacrifice; तस्मै नमो भगवते$भिमखाय तुभ्यम् (Bhāg.3.9.18).
adhimanthaḥ अधिमन्थः [अधिकं मथ्यते अनेन; मन्थ् करणे घञ्] 1 Severe ophthalmia; उत्पाट्यत इवात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा । शिरसो$र्धं तु तं विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणैः. -2 = अधिमन्थनम्.
adhimanthanam अधिमन्थनम् [मन्थ्-भावे करणे वा ल्युट्] Rubbing together for producing fire; suitable for such friction (as wood). अस्तीदमधिमन्थनम् Rv.3.29.1.
adhimanthita अधिमन्थित a. [अधिमन्थो$स्य संजातः इतच्] Suffering from eye-disease.
adhimarma अधिमर्म ind. In the vital parts. (See अधि) अथ तीक्ष्णायसैर्बाणैरधिमर्म रघूत्तमौ Bk.5.3.
ṛddhimat ऋद्धिमत् a. Prosperous, wealthy, respectable, rich; ऋद्धिमन्तमधिकर्द्धिरुत्तरः पूर्वमुत्सवमपोहदुत्सवः R.19.5.
buddhimat बुद्धिमत् a. 1 Endowed with understanding, intelligent, rational; बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः Ms.1.96. -2 Wise, learned; मन्युपङ्कामनाधृष्यां नदीं तरति बुद्धिमान् Mb.12.235.12. -3 Sharp, clever, acute. -4 Humble, docile. बुद्धिमत्ता buddhimattā त्त्वम् ttvam बुद्धिमत्ता त्त्वम् Wisdom, sagacity.
vṛddhimat वृद्धिमत् a. 1 Increased, increasing. -2 Rich, wealthy. -3 Prosperous, thriving.
dhiman साधिमन् m. Goodness, excellence, perfection; विहाय हा सर्वसुपर्वनायकं त्वया धृतः किं नरसाधिमभ्रमः N.9.44.
Macdonell Search
3 results
adhimanthana a. suitable for friction; n. the hard piece of tinder-wood.
bodhimaṇḍa n. (?) seat of knowledge, which is said to have risen from the earth in the shadow of the tree under which Buddha obtained perfect enlighten ment; -mandala, n. place where Buddha obtained complete enlightenment; -sattva, m. (whose nature is knowledge), Buddhist saint in the last stage before attaining to complete knowledge or Buddhahood.
śuddhimat a. pure, spotless; in nocent, proved guiltless, acquitted.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results0 results64 results
avasyavo dhīmahi praśastim RV.2.11.12c.
cakratuṇḍāya dhīmahi TA.10.1.5d. Cf. vakra-.
divākarāya dhīmahi MahānU.3.8b. Cf. mahādyutikarāya.
dyumantaṃ dhīmahe vayam SV.1.26b. See prec. but one.
girisutāya dhīmahi MS.2.9.1b: 119.9.
kāmamālinyai dhīmahi MahānU.3.14b.
kamaṇḍaludharāya dhīmahi MahānU.3.18b.
kārttikeyāya dhīmahi MS.2.9.1b: 119.11.
mahādevasya dhīmahi TA.10.1.5b. See sahasrākṣasya mahā-.
mahādevāya dhīmahi MS.2.9.1b: 119.7; KS.17.11b; TA.10.1.5b; 45.1b; MahānU.3.2b; 17.4b.
mahādurgāyai dhīmahi MahānU.3.13b.
mahādyutikārāya dhīmahi TA.10.1.7b; MahānU.3.9b. Cf. divākarāya etc.
mahājapāya dhīmahi MS.2.9.1b: 120.12.
mahārājāya dhīmahi MS.2.9.1b: 120.8.
mahāsenāya dhīmahi TA.10.1.6b; MahānU.3.5b.
nandikeśvarāya dhīmahi MahānU.3.3b.
padmāsanāya dhīmahi MS.2.9.1b: 120.2.
prabhākarāya dhīmahi MS.2.9.1b: 120.6.
tīkṣṇadaṃṣṭrāya dhīmahi TA.10.1.6b.
apas ta oṣadhīmatīr ṛchantu, ye māghāyava etasyā diśo 'bhidāsān # AVś.19.18.6; AVP.7.17.6.
apo mauṣadhīmatīḥ etc. # see āpo mauṣadhīmatīḥ etc.
arcantaḥ sam idhīmahi # RV.5.13.1b.
astīdam adhimanthanam # RV.3.29.1a.
ā te agna (MS. and Mś. vḷ. agnā) idhīmahi # RV.5.6.4a; SV.1.419a; 2.372a; TS.4.4.4.6a; MS.2.13.7a: 156.14; 4.12.5: 191.11; KS.9.6a; 39.14; JB.2.328; 3.131; PB.13.6.1; Aś.7.8.1; śś.12.10.11; Mś.6.2.2.21. P: ā te agne Lś.10.9.9. See ā tvāgna.
ā tvāgna idhīmahi # AVś.18.4.88a; Kauś.89.13. See ā te agna etc.
āpo (AVP. apo) mauṣadhīmatīr etasyā diśaḥ pāntu # AVś.19.17.6a; AVP.7.16.6.
āre manyuṃ durvidatrasya dhīmahi # RV.10.35.4c.
iṣaṃ svaś ca dhīmahi # RV.7.66.9c; SV.2.419c; AB.6.7.2; GB.2.5.13.
iha tvā samidhīmahi # Kauś.70.1b,1d.
uśantas tvā ni dhīmahi (AVś. tvedhīmahi; TSṃS.KSṭB.Apśṃś. tvā havāmahe) # RV.10.16.12a; AVś.18.1.56a; VS.19.70a; TS.2.6.12.1a; MS.1.10.18a: 157.18; 4.10.6: 156.1; KS.21.14a; 36.12; śB.2.6.1.22a; TB.2.6.16.1; Aś.2.19.6; Apś.8.14.18; Mś.5.1.4.11; 11.9.1.5; 11.9.2.7. Ps: uśantas tvā śś.3.16.23; YDh.1.232; AuśDh.5.37; BṛhPDh.5.197; uśantaḥ Kauś.87.19.
uśantaḥ sam idhīmahi # RV.10.16.12b; AVś.18.1.56b; VS.19.70b; TS.2.6.12.1b; MS.1.10.18b: 157.18; KS.21.14b; śB.2.6.1.22b.
kanyakumārī (MahānU. -kumāryai) dhīmahi # TA.10.1.7b; MahānU.3.12b.
kiṃ svid dhimasya bheṣajam # VS.23.9c,45c; TS.7.4.18.1c; MS.3.12.19c: 166.1; KSA.4.7c; śB.13.2.6.12; TB.3.9.5.4; Aś.10.9.2c; śś.16.5.3c.
gṛdhreva vṛkṣaṃ nidhimantam acha # RV.2.39.1b.
jātavedo ni dhīmahi # RV.3.29.4c; VS.34.15c; TS.3.5.11.1c; MS.1.6.2c: 87.9; 1.6.7c: 97.15; KS.15.12c; AB.1.28.24c; KB.9.2.
tam asya pṛkṣam uparāsu dhīmahi # RV.1.127.5a.
tasmād ghraṃsas tasmād dhimaḥ # AVś.13.1.48c.
turaṃ bhagasya dhīmahi # RV.5.82.1d; TA.1.11.3d; Apś.6.22.1d; ChU.5.2.7d.
tvayā vayam uttamaṃ dhīmahe vayaḥ # RV.2.23.10a.
dānāya samidhīmahi # SV.1.93b; JB.3.271b; Apś.16.7.3b.
divi śravo dadhīmahi # RV.5.35.8d.
dyumantaṃ samidhīmahi # RV.5.26.3b; SV.2.873b; VS.2.4b; 3.18b; TS.1.1.11.2b; śB.1.3.4.6b; 4.1.11b; 2.3.4.21; TB.3.3.6.10; śś.2.11.3b. See dyumantaḥ etc.
dyumantaṃ deva dhīmahi # RV.7.15.7b. See next but one.
dyumantas tvedhīmahi # AVś.18.1.57a.
dyumantaḥ samidhīmahi # AVś.18.1.57b; TS.1.5.5.4b; MS.1.1.12b: 7.14; 1.5.2b: 67.12; KS.1.11b; 6.9b. See dyumantaṃ sam-.
namo niṣaṅgiṇa iṣudhimate # VS.16.21; TS.4.5.3.1; MS.2.9.3: 123.4; KS.17.12; ApMB.2.18.46 (ApG.7.20.16); HG.2.9.6. Cf. next but one.
namo niṣaṅgiṇe ceṣudhimate ca # VS.16.36; TS.4.5.7.1; MS.2.9.7: 125.12; KS.17.14. Cf. prec. but one.
nahi nu yād adhīmasi # RV.1.80.15a.
nārāyaṇāya vidmahe (MS. dhīmahi) # MS.2.9.1b: 120.4; TA.10.1.6a; MahānU.3.16a.
ni te deṣṇasya dhīmahi prareke # RV.3.30.19b; TB.2.5.4.1b.
puṣyema (ā. puṣyanto) rayiṃ dhīmahe ta (ā. tam) indra # SV.1.444b; ā.5.2.2.12b; śś.18.15.5b.
prati bhāgaṃ na dīdhima (SV.JB. dīdhimaḥ) # RV.8.99.3d; AVś.20.58.1d; SV.1.267d; 2.669d; VS.33.41d; JB.3.261d; N.6.8d.
prati stomaṃ dadhīmahi turāṇām # RV.7.40.1b.
bhagaṃ na kāre mahiratna dhīmahi # RV.1.141.10d.
bhargo devasya dhīmahi # RV.3.62.10b; SV.2.812b; VS.3.35b; 22.9b; 30.2b; 36.3b; TS.1.5.6.4b; 4.1.11.1b; MS.4.10.3b: 149.14; GB.1.1.35; DB.3.25b; śB.2.3.4.39b; 14.9.3.12; TA.1.11.2b; 10.27.1b; Tā.10.35b; BṛhU.6.3.12; MahānU.15.2b; MU.6.7b; JUB.4.28.2; śś.2.10.2; Kauś.91.7; SMB.1.6.29b; HG.1.6.11; BDh.2.10.17.14b.
bhiṣajaḥ samidhīmahi # Apś.16.11.11b.
manuṣvat tvā ni dhīmahi # RV.5.21.1a; KS.2.9a; 7.13a; 39.13a; TB.3.11.6.3a; Apś.7.7.1a; 16.35.5a; Mś.1.7.3.43a.
manuṣvat sam idhīmahi # RV.5.21.1b; KS.2.9b; 7.13b; 39.13b; TB.3.11.6.3b; Apś.7.7.1b; 16.35.5b; Mś.1.7.3.43b.
manuṣvad deva dhīmahi pracetasam # RV.1.44.11c. See vanuṣvad.
marutsu vo dadhīmahi # RV.5.52.4a.
marudgaṇe vṛjane manma dhīmahi # RV.10.66.2c.
maho rāye tam u tvā sam idhīmahi # RV.8.23.16c.
yam atra nādhīmas tasmai svāhā # TA.6.2.1.
yasmin vayaṃ dadhimā śaṃsam indre # RV.10.42.6a; AVś.20.89.6a.
Dictionary of Sanskrit Search
"dhima" has 1 results
avadhimatobject of limit; confer, compare दूरे चेदवधिमान् अवधेर्भवति Kāś. on P.V.3.37.
Vedabase Search
14 results
adhimakha during the great sacrificial ceremonySB 1.15.10
adhimakhaḥ enjoyer of the results of all sacrificesSB 4.9.15
adhimakhāya unto Him who is the enjoyer of all sacrificesSB 3.9.18
adhimanyamānaḥ one who thinks of the greatest of all achievementsSB 1.19.5
adhimathyamānaḥ being kindled by frictionSB 11.12.18
buddhimanta khān Buddhimanta KhānCC Adi 10.74
buddhimanta khāń Buddhimanta KhāńCC Madhya 3.153-155
buddhimanta-khāńna Buddhimanta KhānCC Antya 10.9-11
buddhimanta-khāńnera of Buddhimanta KhānCC Antya 10.121
buddhimanta khān Buddhimanta KhānCC Adi 10.74
buddhimanta khāń Buddhimanta KhāńCC Madhya 3.153-155
buddhimanta-khāńna Buddhimanta KhānCC Antya 10.9-11
buddhimanta-khāńnera of Buddhimanta KhānCC Antya 10.121
ṛddhimat prosperousSB 3.1.1
 

adhimantha

painful bloodshot eyes, glaucoma.

Wordnet Search
"dhima" has 8 results.

dhima

cāturyam, caturatā, buddhimattā, buddhimānī   

buddheḥ satvam।

saḥ svasya buddhimattāyāḥ balenaiva kārye saphalatāṃ prāptavān।

dhima

buddhimat, dhīmat, matimat, medhāvin, manasvin, subuddhi, kuśalabuddhi, śuddhadhī, kṛtadhī, subodha, medhira, sajñāna, abhijña   

yasya buddhiḥ vartate।

buddhimate vitaṇḍā na rocate।

dhima

adhimantha-rogaḥ   

abhiṣyandanāmakasya rogasya prakāraḥ।

adhimantha-rogasya upāyaḥ sthalakamalasya jalam asti।

dhima

sidhimaṇḍalam   

madhyapradeśarājye vartamānam ekaṃ maṇḍalam।

sidhimaṇḍalasya mukhyālayaḥ sidhinagare asti।

dhima

pratinidhimaṇḍalam   

pratinidhīnāṃ maṇḍalam।

amerikādeśāt āgatena pratinidhimaṇḍalena saha rāṣṭrapatiḥ śvaḥ meliṣyati।

dhima

sandhimatiḥ   

ekaḥ mantri ।

sandhimateḥ ullekhaḥ koṣe asti

dhima

samādhimatikā   

ekā strī ।

samādhimatikāyāḥ ullekhaḥ mālavikāgnimitre asti

dhima

siddhimanvantaram   

ekaṃ sthānam ।

siddhimanvantarasya ullekhaḥ praśastyām asti

Parse Time: 1.617s Search Word: dhima Input Encoding: IAST: dhima