Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results55 results
agne vidhema te parame janman # KS.18.4a. P: agne vidhema te KS.21.9. See vidhema te parame.
aṅkān samaṅkān haviṣā vidhema # AVś.1.12.2c. Cf. aṅgaṃ samaṅgaṃ.
achaṃbaṭkāram asyāṃ vidhema # TB.1.2.1.3d; Apś.5.1.7d.
amāvāsyāyai haviṣā vidhema # AVś.7.79.3c; AVP.1.103.1c.
ayā te agne vidhema # RV.2.6.2a.
ayā te agne samidhā vidhema # RV.4.4.15a; TS.1.2.14.6a; MS.4.11.5a: 174.7; KS.6.11a; N.3.21.
ayā vidhema navayā mahā girā # RV.2.24.1b.
asmā u te mahi mahe vidhema # RV.6.1.10a; MS.4.13.6a: 207.9; KS.18.20a; TB.3.6.10.4a.
ābhir vidhemāgnaye # RV.8.23.23a.
indratvotā vidhemahi # RV.8.19.16d.
indhānās tvā śatahimā ṛdhema # AVś.19.55.4d.
imā nu kaṃ bhuvanā sīṣadhāma (SV.JBṭA.Apśṃś. sīṣadhema) # RV.10.157.1a; AVś.20.63.1a; 124.4a; SV.1.452a; 2.460a; VS.25.46a; AB.5.19.12; JB.3.171; KB.26.13; GB.2.6.12; ā.5.2.2.9; TA.1.27.1a; Aś.8.3.1; śś.18.15.2; Vait.32.12; Mś.7.2.6.6a; Apś.20.21.14; 21.22.1a. P: imā nu kam Aś.8.7.24; śś.10.10.7; 12.12.14; Kś.20.8.11. Cf. BṛhD.8.61.
ekāṣṭakāyai haviṣā vidhema # AVP.1.106.2a.
etebhiḥ soma nāmabhir vidhema te # TS.3.5.5.1.
evā vidhemāgnihotrā idaṃ haviḥ # AVś.6.97.1d.
kasmai devāya haviṣā vidhema # RV.10.121.1d--9d; AVś.4.2.1d--7d,8e; VS.12.102d; 13.4d; 23.1d,3d; 25.10d,11d,12d,13d; 27.25d,26d; 32.6d,7d (ter); TS.4.1.8.4d (ter),5d (ter),6d (bis); 2.7.1d; 8.2d; 7.5.16.1d; 17.1d; MS.2.7.14d: 95.3; 2.7.15d: 96.14; 2.13.23d (septies): 168.6,8,10,12,15; 169.1,3; 3.12.16d: 165.2; 3.12.17d: 165.6; KS.4.16d; 16.14d,15d; 40.1d (septies); KSA.5.11d,13d; śB.7.3.1.20; 4.1.19; KA.1.198.39d; NṛpU.2.4d; N.10.23d. See tasmai etc.
kṣayadvīrāya namasā vidhema te # RV.1.114.2b; TS.4.5.10.2b; KS.40.11b.
tasmā u havyaṃ ghṛtavad vidhema (śś.śG. -vaj juhota) # TS.3.3.11.3d; śś.9.28.3d; śG.1.22.7d; ApMB.2.11.2d. See dhātra id.
tasmai ta indo haviṣā vidhema # RV.8.48.13c; AVP.2.39.5c; 4.9.1c; VS.19.54c; TS.2.6.12.2c; MS.4.10.6c: 156.11; KS.21.14c; PB.9.9.12; Vait.24.1c. Cf. tasmai te deva haviṣā, tasmai te soma haviṣā, tasmai devāya, tasmai vātāya, tasmai rudrāya, tasmai somāya, tasyai ta enā, tasyai te devi, and tābhyāṃ rudrābhyāṃ.
tasmai te deva haviṣā vidhema # MS.4.14.1d: 216.1. Cf. under tasmai ta indo.
tasmai te vidhema vājāya svāhā # VS.17.71d; TS.4.6.5.3d; 5.4.7.2; MS.1.5.14d (ter): 82.17; 83.10; 84.4; KS.18.4c; śB.9.2.3.32.
tasmai te soma haviṣā vidhema # TB.3.1.1.3c. Cf. under tasmai ta indo.
tasmai devāya haviṣā vidhema # AVP.1.106.1c; 1.107.3d; AVP.4.1.1d--6d. Cf. under tasmai ta indo, and see kasmai etc.
tasmai rudrāya haviṣā vidhema # AVP.5.22.2c,5c,6d,7c. Cf. under tasmai ta indo.
tasmai vātāya haviṣā vidhema # RV.10.168.4d. Cf. under tasmai ta indo.
tasmai vidhema haviṣā vayam (TB. ghṛtena) # MS.1.2.7c: 16.11; TB.3.12.3.2c.
tasmai somāya haviṣā vidhema # RV.8.48.12c. Cf. under tasmai ta indo.
tasyai ta enā haviṣā vidhema # MS.4.12.1e: 179.11; KS.35.12c; MG.2.8.4d. Cf. under tasmai ta indo.
tasyai (TS. tasyās) te devi haviṣā vidhema # TS.3.3.11.5d; MS.4.12.6d: 195.9; KS.13.16d; Aś.1.10.8d; śś.9.28.3d; N.11.33d. Cf. under tasmai ta indo.
tābhyāṃ rudrābhyāṃ haviṣā vidhema # AVP.5.22.3c,4c,8d. Cf. under tasmai ta indo.
tenā te haviṣā vidhema # AVś.6.80.1d,3d.
tebhiḥ soma nāmabhir vidhema te # TS.3.5.5.1.
tebhyaḥ pitṛbhyo namasā vidhema # AVś.18.2.49d. Cf. tebhyaḥ sarpebhyo etc.
tebhyaḥ sarpebhyo namasā vidhema # AVś.10.4.23d. See next but two, and cf. tebhyaḥ pitṛbhyo etc.
tebhyaḥ sarvebhyo namasā vidhema # AVP.2.57.1d. See prec. but two.
tebhyo va indavo haviṣā vidhema # AVś.7.109.6c.
nakṣatram asya haviṣā vidhema # TB.3.1.1.3c.
namasyantas tvā haviṣā vidhema # AVś.1.12.2b.
namovāke vidhema (VS.śB. vidhema yat) svāhā # VS.8.25d; MS.1.3.39d: 45.10; śB.4.4.5.20. See sūktavāke.
nṛcakṣasaṃ tvā haviṣā vidhema # TA.3.15.1d; Tā.10.51d.
prati vāṃ sūra udite vidhema # RV.7.63.5c; GB.2.3.13.
prathamajaṃ devaṃ haviṣā vidhema # TB.3.12.3.1a.
bṛhaspataye haviṣā vidhema # VS.4.7c; KS.2.2c; śB.3.1.4.15c.
bhūyiṣṭhāṃ te nama"uktiṃ vidhema (with, or without svāhā) # RV.1.189.1d; VS.5.36d; 7.43d; 40.16d; VSK.9.2.3d (omitting svāhā, whereas VS.7.43d has it); TS.1.1.14.3d; 4.43.1d; MS.1.2.13d: 22.7; KS.3.1d; 6.10d; śB.3.6.3.11d; 4.3.4.12d; TB.2.8.2.3d; TA.1.8.8d.
mitrāya havyaṃ ghṛtavaj juhota (KS. ghṛtavad vidhema) # RV.3.59.1d; KS.35.19d; Mś.3.2.8d; N.10.22d. See satyāya havyaṃ.
yajñair juhoti haviṣā yajuṣā (TB. juhoti yajuṣā havirbhiḥ) # AVś.7.70.1b; TB.2.4.2.1b. Cf. yajñair vidhema.
yajñair vidhema namasā havirbhiḥ # RV.2.35.12b; 4.50.6b; AVś.20.88.6b; TS.1.8.22.2b; MS.4.11.2b: 166.9; KS.17.18b. Cf. yajñair juhoti.
yaśasvinaṃ namasānā vidhema # AVś.6.39.2b.
ta (MS. tā) iṣur yuvā nāma tayā no mṛḍa (MS. tayā vidhema) tasyās (MS. -syai) te namas tasyās ta upa jīvanto (MS. tasyās tā upa patsuto jīvā) bhūyāsma # TS.5.5.9.1; MS.2.13.12: 162.7. P: yā ta iṣur yuvā nāma Mś.6.1.8.14. See next.
ta iṣur yuvā nāma tasyai te vidhema tayā naḥ pāhi tasyai te svāhā # KS.40.3. See prec.
vāṃ mitrāvaruṇā ojasyā tanūs tayā vāṃ vidhema # MS.2.3.1: 27.15. P: yā vāṃ mitrāvaruṇā ojasyā Mś.5.2.1.3,4. With ūhas, agnīvaruṇā (text agni-), and indrāvaruṇā, for mitrāvaruṇā Mś.5.2.1.3.
vāṃ mitrāvaruṇau yātavyā tanūs tayā vāṃ vidhema # MS.2.3.1: 27.17.
vāṃ mitrāvaruṇau rakṣasyā tanūs tayā vāṃ vidhema # MS.2.3.1: 27.18.
vāṃ mitrāvaruṇau sahasyā tanūs tayā vāṃ vidhema # MS.2.3.1: 27.16.
vāṃ mitrāvaruṇau sahasyaujasyā rakṣasyā yātavyā tanūs tayā vāṃ vidhema (also vām avidhāma) # KS.11.11. See prec. but three.
Parse Time: 1.722s Search Word: dhema Input Encoding: IAST: dhema