Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results30 results
mṛtyur dhāvati pañcamaḥ TA.8.8.1d; TU.2.8.1d; NṛpU.2.4d.
ati hvarāṃsi dhāvati # RV.9.3.2b; SV.2.611b.
ado giribhyo adhi yat pradhāvasi # TB.2.5.6.4a. Cf. under ado yad avadhāvati, and amuṣmād adhi parvatāt.
ado yad avadhāvati # AVś.2.3.1a. P: ado yat Kauś.25.6. Cf. ado giribhyo, amī ye ke, and asau yo 'vasarpati.
abhi droṇāni dhāvati # RV.9.28.4c; 37.6b; SV.2.633c,647b.
abhi śūlaṃ nihatasyāvadhāvati # RV.1.162.11b; VS.25.34b; TS.4.6.8.4b; MS.3.16.1b: 182.16; KSA.6.5b.
amī ye ke sarasyakā avadhāvati # HG.2.7.2a; ApMB.2.16.7c (ApG.7.18.1). Cf. ado yad avadhāvati, and ado giribhyo.
ayaṃ sarāṃsi dhāvati # RV.9.54.2b; SV.2.106b.
avyo (SV.JB.PB. avyaṃ) vāraṃ vi dhāvati # RV.9.28.1c = SV.2.630c; RV.9.106.10b = SV.1.572b; 2.290b = PB.12.11.3b; JB.3.78b. Cf. next two.
avyo vāraṃ vi pavamāna dhāvati # RV.9.74.9b. Cf. prec. two.
ā kalaśeṣu dhāvati # RV.9.17.4a; 67.14a; Aś.2.12.4; 5.12.15a (bis); śś.7.15.8.
eṣa divaṃ vi dhāvati # RV.9.3.7a; SV.2.612a.
kalaśāṃ abhi dhāvati # RV.9.60.3b.
kāryaṃ kṛtvā pra dhāvati # AVś.20.136.14d.
taṃ hed agnir vidhāvati # MS.4.11.6c: 176.5. See taṃ ghed.
taṃ ghed agnir vṛdhāvati # RV.8.75.14c; TS.2.6.11.3c. See taṃ hed.
tadāśā upadhāvati # JB.3.166d.
tarat sa mandī dhāvati # RV.9.58.1a,1c,2c,3c,4c; SV.1.500a,500c; 2.407a,407c,408c,409c,410c; JB.2.272; JG.1.13; N.13.6a,6c; BṛhPDh.2.137. Designations of the hymn and its stanzas: tarat-samandī GDh.24.2; Svidh.2.1.7; tarat-sa-mandīya BDh.2.3.5.8; 4.2.5; ViDh.56.6; MDh.11.254; Rvidh.3.2.2; 3.4; tarat-sa-mandyaḥ GDh.20.12; BDh.4.2.4; tarat-samāḥ VāDh.28.11; BDh.4.3.8; LAtDh.3.11; VAtDh.3.11; BṛhPDh.5.250.
tilamiśrāḥ svadhāvatīḥ # AVś.18.3.69b; 4.26b,43b.
daivīṃ vācam udyāsaṃ (śivām ajasrāṃ juṣṭāṃ devebhyas svadhāvatīṃ pitṛbhyaś śuśrūṣeṇyāṃ manuṣyebhyaḥ) # KA.1.208E; 3.208E. See under next.
dhārā sutasya dhāvati # RV.9.100.4b.
dhāvantam anu dhāvati # AVś.20.136.11b; śś.12.24.2.4b.
niriṇāno vi dhāvati # RV.9.14.4a.
pavamāno vi dhāvati # RV.9.37.3b; SV.2.644b.
brāhmaṇo vai brāhmaṇam upadhāvaty upa tvā dhāvāmi (JG. -dhāvati taṃ tvopadhāvāmi) # SMB.2.4.6; JG.1.2.
mṛgeṣv api dhāvati # AVP.1.85.2b.
medasvatīṃ ghṛtavatīṃ svadhāvatīm # HG.2.15.2c.
yan me retaḥ prasicyate (śś. pradhāvati; Vait. prasidhyati) # TA.1.30.1a; Aś.2.16.19a; śś.3.8.27a; Vait.8.16a; Lś.4.12.16a. Designated as retasyā (sc. ṛk) GDh.23.20; BDh.2.1.1.29.
yamasya dūtaś ca vāg vidhāvati # MS.4.9.19b: 136.1. See next.
yāvat kṛṣṇo 'bhidhāvati # VāDh.1.15c.
Vedabase Search
2 results
abaddhavati irregularly composedSB 1.5.11
abaddhavati is irregularly composedSB 12.12.52
Parse Time: 1.754s Search Word: dhavati Input Encoding: IAST: dhavati