Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "dhanvani" has 2 results.
     
dhanvani: neuter locative singular stem: dhanvan
dhanvani: masculine locative singular stem: dhanvan
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
9 results
     
ārdan dhanvāni sarayanta āpaḥ RV.4.17.2d.
ava dhanvāni tanmasi VS.16.54d--63d; TS.4.5.11.1d,2d; MS.2.9.9d (decies): 128.8--129.8; KS.17.16 (decies). Cf. next.
naro dhanvāni bāhvoḥ RV.6.59.7b.
yadi dhanvani nṛpatiḥ sakhā naḥ AVP.2.19.2b.
yāni dhanvāni ye vanā ApMB.1.7.9b. See yāni kṣetrāṇi.
ati dhanvāny aty apas tatarda # AVś.7.41.1a. P: ati dhanvāni Kauś.43.3. Designated as saṃprokṣaṇyau (sc. ṛcau) Kauś.40.9; 80.42; 83.17.
adhi jyām iva dhanvani # AVś.4.4.7b; 6.101.3b.
yāni kṣetrāṇi yā vanā # AVś.14.2.7b. See yāni dhanvāni.
yāś ca rudrasya dhanvani # AVP.2.36.5b.
     Vedabase Search  
3 results
     
dhanvani in the desertSB 9.4.22
maru-dhanvani in the desertSB 6.8.38
maru-dhanvani in the desertSB 6.8.38
Parse Time: 3.595s Search Word: dhanvani Input Encoding: IAST: dhanvani