Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Amarakosha Search
1 result
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
naḍaḥMasculineSingulardhamana, poṭagalaḥ
Monier-Williams Search
21 results for dhamana
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
धमनmfn. blowing with a bellows View this entry on the original dictionary page scan.
धमनmfn. blowing i.e. scaring away (see māyā--) View this entry on the original dictionary page scan.
धमनmfn. cruel View this entry on the original dictionary page scan.
धमनm. reed
धमनm. Azadirachta Indica View this entry on the original dictionary page scan.
धमनm. or n. a particular high number View this entry on the original dictionary page scan.
धमनn. melting (of ore). View this entry on the original dictionary page scan.
आधमनn. (fr. ā-dhā-), pledging View this entry on the original dictionary page scan.
आधमनSee sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
निर्धमनn. expulsion, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding i, 18, 18 View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधमनSee pra-dhmā-. View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधमनn. blowing into (the nose, as powder) View this entry on the original dictionary page scan.
प्रधमनn. a sternutatory View this entry on the original dictionary page scan.
उपधमनSee upa-dhmā-. View this entry on the original dictionary page scan.
उपधमनn. the act of blowing at, blowing View this entry on the original dictionary page scan.
विधमनmfn. blowing out, extinguishing View this entry on the original dictionary page scan.
विधमनmfn. blowing away, destroying ( vidhamanatā -- f.) View this entry on the original dictionary page scan.
विधमनn. the act of blowing away or asunder View this entry on the original dictionary page scan.
विधमनताf. vidhamana
विशुद्धमनस्() mfn. pure-minded View this entry on the original dictionary page scan.
योगाधमनविक्रीतn. a fraudulent pledge or sale View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
3 results
dhamana धमन 1 A Blowing. -2 Cruel. -नः A kind of reed. -नम् Melting.
ādhamanam आधमनम् A deposit, pledge; एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमन- विक्रये; Kāty.; योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् Ms.8.165. -2 Fraudulent puffing of goods at a sale.
pradhamanam प्रधमनम् 1 Blowing in or into. -2 A sternutatory.
Macdonell Search
2 results
yogāgnimaya a. having passed through the fire of Yoga; -½a&ndot;ga, n. constituent part of Yoga (of which eight, seven, or six are assumed); -½âkâra, m. prac tice or observance of Yoga;-½âkârya, m. teacher of magic; teacher of the Yoga sys tem; -½âdhamana, n. fraudulent pledge or mortgage; -½âpatti, f. modification of em ployment or application; -½ayoga, m. pl. proper quantity; du. suitableness and un suitableness; -½âsana, n. sitting posture suit able to abstract meditation.
vidhana a. lacking property, poor: -tâ, f. poverty; -dhanî-kri, impoverish; -dhanushka, -dhanus, -dhanvan, a. lack ing a bow; -dhamana, a. blowing out (fire: g.); destroying; (ví)-dharana, a. holding back, checking; -dhartrí, m. (V.) ruler; preserver; (ví)-dharma, m. wrong, injus tice; a. wrong, unjust; destitute of qualities (Krishna); (ví)-dharman, m. preserver, ruler (V.); n. (V.) receptacle; limit; arrange ment, dispensation; -dharmin, a. trans gressing the law (speech); of a different kind.
Bloomfield Vedic
Concordance
2 results0 results52 results
akar jyotir bādhamānā tamāṃsi # RV.7.77.1d.
agne sapatnāṃ apabādhamānaḥ # TB.1.2.1.21c; Apś.5.12.3c.
achā yo gantā nādhamānam ūtī # RV.4.29.4a.
apa dveṣo bādhamānā tamāṃsi # RV.5.80.5c.
apa viśvā duritā bādhamānaḥ # RV.1.35.3d.
apāmatiṃ durmatiṃ bādhamānāḥ # VS.17.54b; 19.84c; TS.4.3.4.2c; 6.3.2b; 5.4.6.2; MS.2.10.5b: 136.14; 3.11.9c: 153.10; KS.18.3b; 38.3c; śB.9.2.3.8; TB.2.6.4.2c.
abhikhyā no maghavan nādhamānān # RV.10.112.10a.
abhi vṛtraṃ vardhamānaṃ piyārum # RV.3.30.8c; VS.18.69c.
abhi ṣṭana duritā bādhamānaḥ # AVś.6.126.2b; AVP.15.11.10b. See ni ṣṭanihi.
abhyaiti na (SV. abhyeti na; AVś. asmān aity abhy) ojasā spardhamānā # RVKh.10.103.1b; AVś.3.2.6b; SV.2.1210b; VS.17.47b. See asmān abhy aity.
amartyas tanvā vardhamānaḥ # RV.6.9.4d.
amṛtāsur vardhamānaḥ sujanmā # AVś.5.1.1b. See next.
amṛtāsuḥ sujanmā vardhamānaḥ # AVP.6.2.1b. See prec.
ayajvāno yajvabhi spardhamānāḥ # RV.1.33.5b.
aśastim eṣi sudine bādhamānaḥ # AVś.17.1.17b.
asmān abhy aity ojasā spardhamānā # AVP.3.5.6b. See abhyaiti na.
ājuhvāno haviṣā śardhamānaḥ (KS. vardha-) # VS.20.38b; MS.3.11.1b: 139.16; KS.38.6b; TB.2.6.8.1b.
āpyāyaya harivo vardhamānaḥ # TB.3.7.11.5b; TA.4.5.6b; 42.5b; Apś.3.12.1b.
āre asmad amatiṃ bādhamānaḥ # RV.3.8.2c; MS.4.13.1c: 199.7; KS.15.12c; AB.2.2.12; TB.3.6.1.2c.
indro vajram ahinā spardhamānaḥ # AVP.13.7.9b.
imā u te praṇyo vardhamānāḥ # RV.3.38.2c.
iyaṃ duruktāt (PG. duruktaṃ) paribādhamānā # śG.2.2.1a; SMB.1.6.27a; GG.2.10.37; PG.2.2.8a; ApMB.2.2.9a (ApG.4.10.11); MG.1.22.10a; JG.1.12a; VārG.5.7a. P: iyaṃ duruktāt KhG.2.4.19; JG.1.12. See yā duritā pari-.
uc chvañcasva ni nama vardhamānaḥ # RV.10.142.6c.
upastutā upamaṃ nādhamānāḥ # RV.1.110.5c.
upastutāv avataṃ nādhamānam # RV.1.181.7c.
uṣā yāti jyotiṣā bādhamānā # RV.7.78.2c.
edhamānaḥ svagṛhe # śB.14.9.4.23b; BṛhU.6.4.23b; edhamānāḥ sve gṛhe Kauś.89.13b; edhamānā sve gṛhe ApMB.2.13.1d. See next.
krakṣamāṇam akṛpetām # RV.8.76.11b; AVś.20.42.2b. See spardhamānam.
gātuvidaṃ havāmahe nādhamānāḥ # AVś.13.2.43d.
jyāyā hetiṃ paribādhamānaḥ (AVP. hetim apabādh-) # RV.6.75.14b; AVP.15.11.4b; VS.29.51b; TS.4.6.6.5b; MS.3.16.3b: 187.4; KSA.6.1b; N.9.15b.
jyotiḥ kṛṇvan vi tamo bādhamānaḥ # MS.4.14.14b: 239.15.
taṃ tvā bhrātaraḥ suvṛdhā (ApMB. -dho; HG. suhṛdo) vardhamānam # AVś.2.13.5c; AVP.15.6.9c; ApMB.2.6.15c; HG.1.7.17c.
no amīvām (TB. amīvā) apabādhamānau # MS.4.14.6c: 223.4; TB.2.8.4.5c.
tisro devīr haviṣā vardhamānāḥ # VS.20.43a; MS.3.11.1a: 140.10; KS.38.6a; TB.2.6.8.3a.
te mṛḍata nādhamānāya mahyam # RV.2.29.4b.
tvakṣīyasā vayasā nādhamānam # RV.2.33.6b.
deva barhir vardhamānaṃ suvīram # RV.2.3.4a.
devīm ahaṃ nirṛtiṃ vandamānaḥ (KS.Apś. bādhamānaḥ; AVP. manyamānaḥ) # AVP.5.27.5a; TS.4.2.5.4a; KS.38.13a; Apś.16.16.1a.
ni ṣṭanihi duritā bādhamānaḥ # RV.6.47.30b; VS.29.56b; TS.4.6.6.7b; MS.3.16.3b: 187.10; KSA.6.1b. See abhi ṣṭana.
pañcaudano nirṛtiṃ bādhamānaḥ # AVś.9.5.18b.
pṛṇīyād in nādhamānāya tavyān # RV.10.117.5a.
pṛthivīpro mahiṣo nādhamānasya gātuḥ # AVś.13.2.44a.
pra bādhamānā (RV. and Padap. of MS. prabābadhānā) rathyeva yāti # RV.7.95.1c; MS.4.14.7c: 226.1.
prabābadhānā etc. # see pra bādhamānā.
priyamedhā ṛṣayo nādhamānāḥ # RV.10.73.11b; SV.1.319b; KS.9.19b; AB.3.19.13; TB.2.5.8.3b; TA.4.42.3b; Tā.10.73b; Apś.6.22.1b; N.4.3b.
bhītāya nādhamānāya # RV.5.78.6a.
chedma raśmīṃr iti nādhamānāḥ # RV.1.109.3a; TB.3.6.9.1a.
mārḍīkebhir nādhamānam # RV.8.7.30c.
yaṃ vṛtreṣu kṣitaya spardhamānāḥ # SV.1.337a. P: yaṃ vṛtreṣu Svidh.1.8.12.
yat te 'nādhṛṣṭaṃ nāma yajñiyaṃ (KS. nāmānādhṛṣyaṃ; MS. dhāmānādhṛṣyaṃ) tena tvādadhe # VS.5.9 (ter); TS.1.2.12.1 (bis); MS.1.2.8 (ter): 17.10,12,15; KS.2.9 (bis); 7.14; śB.3.5.1.32.
duritā paribādhamānā # HG.1.4.4a. See iyaṃ duruktāt.
yās te śataṃ dhamanayaḥ # AVś.6.90.2a; AVP.1.94.1a. Cf. under imā yās te.
Dictionary of Sanskrit Search
"dhamana" has 2 results
govardhanaa grammarian who has written a work on Katantra Grammar called कातन्त्रकौमुदी and also a commentary on the Ganaratnamahodadhi of Vardhamana. A gloss on the Unadisutras is also assigned to Govardhana who is likely to be the same as a reference to some preceding word, not necessarily on the same page..
trivikramapupil of Vardhamana who wrote a gloss called ’पञ्जिकॊद्द्यॊत’. on the Katantra-vrtti
Vedabase Search
3 results
var dhamānamNBS 54
śuklaḥ vardhamānaḥ Śukla and VardhamānaSB 5.20.21
śuklaḥ vardhamānaḥ Śukla and VardhamānaSB 5.20.21
10 results
dhamana noun (masculine) Azadirachta Indica (Monier-Williams, Sir M. (1988))
reed (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 28525/72933
dhamana noun (neuter) blowing melting (of ore) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
img/alchemy.bmp
Frequency rank 3844/72933
agnidhamana noun (masculine feminine) Azadirachta Indica a small species of kaṇṭakārī
Frequency rank 26108/72933
ādhamana noun (neuter) pledging (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 17663/72933
tiryakpradhamana noun (neuter) a kind of koṣṭhī
Frequency rank 35396/72933
nirdhamana noun (neuter)
Frequency rank 56226/72933
pradhamana noun (neuter) a sternutatory (Monier-Williams, Sir M. (1988))
blowing into (the nose) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[medic.] insufflation (G.J. Meulenbeld (0), 206)
Frequency rank 12137/72933
yogādhamanavikrīta noun (neuter) a fraudulent pledge or sale (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 38570/72933
vidhamana noun (neuter) the act of blowing away or asunder (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 65656/72933
vidhamana adjective blowing away (Monier-Williams, Sir M. (1988))
blowing out (Monier-Williams, Sir M. (1988))
extinguishing (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 30193/72933
 

pradhamana

blowing or stuffing into; pradhamananasya put powder into nose by blowing.

Wordnet Search
"dhamana" has 1 results.

dhamana

nyāsaḥ, ādhiḥ, bandhakaḥ, ādhānaḥ, ādhamanam, upanidhiḥ, nikṣepaḥ   

ṛṇādānasamaye kṣatipūrtyartham nyasitaḥ mūlyavān vastvādayaḥ;

suvarṇakāraḥ nyāsam gṛhītvā ṛṇam yacchati

Parse Time: 2.071s Search Word: dhamana Input Encoding: Devanagari IAST: dhamana