Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
15 results for devadatta
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
devadattamfn. god-given etc. View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. Name of arjuna-'s conch-shell View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of one of the vital airs (which is exhaled in yawning) View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. Name of a cousin (or younger brother) and opponent of gautama- buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of a son of uru-śravas- and father of agni-veśya- View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of a son of the Brahman govinda-datta- View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of a son of hari-datta- View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of a son of king jayadatta- View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of several authors View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of a nāga- View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. of a grāma- of the bāhīka-s View this entry on the original dictionary page scan.
devadattam. a common N. for men used in gr., philosophy etc. View this entry on the original dictionary page scan.
devadattaf. Name of a courtezan View this entry on the original dictionary page scan.
devadattakam. plural the party led by deva-datta- View this entry on the original dictionary page scan.
devadattamayamf(ī-)n. consisting of deva-datta- Va1rtt. 16 View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
api अपि ind. (Sometimes with the अ dropped according to the opinion of Bhāguri; वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः; पिधा, पिधान &c.) 1 (Used with roots and nouns in the sense of) Placing near or over, taking towards, uniting with; reaching or going up to, proximity, nearness &c. [cf. Gr. epi, Zend api, Germ. and Eng. be]. (Note :- अपि, as a prefix to roots, occurs mostly in Veda, its place being taken by अभि in classical literature). -2 (As a separable adverb or conjunction) And, also, too, moreover, besides, in addition, having a cumulative force (समुच्चय); अस्ति मे सोदरस्नेहो$प्येतेषु; Ś.1 on one's part, in one's turn; विष्णुशर्मणा$पि राजपुत्राः पाठिताः Pt.1; राजा$पि मुनिवाक्यमङ्गीकृत्यातिष्ठत् Dk.2; अपि-अपि or अपि च as well as, and also; अपि स्तुहि, अपि सिञ्च P.I.4.46 Sk., न नापि-न चैव, न वा$पि, नापि वा चापि neither-nor; न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् M.1.2 nor; वा$पि or; अल्पो$प्येवं महान् वा$पि Ms.3.53 whether small or great. -3 It is often used to express emphasis in the sense of 'too', 'even', 'very'; विधुरपि विधियोगाद् ग्रस्यते राहुणा$सौ H.1.19 the very moon; यूयमप्यनेन कर्मणा परिश्रान्ताः Ś.1 even you, you also; अन्यदपि also another; अद्यापि even, yet, still, even now; इदानीमपि even now; मुहूर्तमपि even for a moment, for one moment at least; नाद्यापि not yet; यद्यपि though, although, even if; तथापि still, यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्; nevertheless, notwithstanding, yet; sometimes यद्यपि is understood, तथा$पि only being used; as in भवादृशेषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम् । तथा$पि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधयः Ki 1.28. -4 Though (oft. translatable by 'even', 'even if'); सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम् Ś.1.2 though over-spread &c.; इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी ibid. though in her bark dress; बलवदपि शिक्षितानाम् 1.2 though ever so learned. In this sense अपि is most frequently used by writers to show real or imaginary opposition (विरोध); कृष्णमपि असुदर्शनम्, पुष्पवत्यपि पवित्रा &c. -5 But however. -6 Used at the beginning of sentences अपि introduces a question; अपि सन्निहितो$त्र कुलपतिः Ś.i; अपि क्रियार्थं सुलभं समित्कुशं...अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे Ku.5.33,34,35; अप्यग्रणीर्मन्त्रकृतामृषीणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते R.5.4. -7 Hope, expectation (usually with the potential mood); कृतं रामसदृशं कर्म । अपि जीवेत्स ब्राह्मणशिशुः U.2 I hope the Brāhmaṇa boy comes to life. Note-- In this sense अपि is frequently used with नाम and has the sense of (a) 'is it likely', 'may it be'; (b) 'perhaps', 'in all probability' or (c) 'would that', 'I wish or hope that'; अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात् Ś.1; Ś.7; तदपि नाम मनागवतीर्णो$सि रतिरमणबाणगोचरम् Māl.1 perhaps, in all probability; अपि नाम तयोः कल्याणिनोः अभिमतः पाणिग्रहः स्यात् ibid.; अपि नाम रामभद्रः पुनरपीदं वनमलङ्कुर्यात् U.2; 'is it likely', 'I wish'; यथा वनज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवमहमप्यात्मनो$नुरूपं वरं लभेयेति Ś.1 would that; अपि नामाहं पुरूरवा भवेयम् V.2 I wish I were P. -8 Affixed to interrogative words, अपि makes the sense indefinite, 'any', 'some'; को$पि some one; कीमपि something; कुत्रापि somewhere; कदा$पि at any time; कथमपि any how &c. के$पि एते प्रवयसः त्वां दिदृक्षवः U.4 some people. It may often be translated by 'unknown', 'indescribable', 'inexpressible' (अनिर्वाच्य); व्यतिषजति पदार्थानान्तरः को$पि हेतुः U.6.12. तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः 2.19; Mu.3.22; K.143; को$पि महिमा स्यात् U.6,6.11,7.12; Māl.1.26; R.1.46. -9 After words expressing number, अपि has the sense of 'totality', 'all'; चतुर्णामपि वर्णानाम् of all the 4 castes; सर्वैरपि राज्ञां प्रयोजनम् Pt.1. -1 It sometimes expresses 'doubt' or 'uncertainty', 'fear' (शङ्का); अपि चोरो भवेत् G. M. there is perhaps a thief. -11 (with pot. mood) It has the sense of संभावना 'possibility', 'supposition'; P.I.4.96;III.3.154; अपि स्तुयाद्विष्णुम्, अपि स्तुयाद्राजानम्, अपि गिरिं शिरसा भिन्द्यात् Sk.; सो$यमपि सिञ्चेत्सहस्रं द्राक्षाणां क्षणेनैकेन Dk.127. -12 Contempt, censure, or reproof; P.I.4.96,III.3.142; धिग्देवदत्तमपि स्तुयाद् वृषलम्; धिग्जाल्मं देवदत्तमपि सिञ्चेत् पलाण्डुम्; अपि जायां त्यजसि जातु गणिका- माधत्से गर्हितमेतत् Sk. shame to &c. or fie upon, Devadatta &c. -13 It is also used with the Imperative mood to mark 'indifference on the part of the speaker', where he permits another to do as he likes, (अन्ववसर्ग or काम- चारानुज्ञा, the imperative being softened;) अपि स्तुहि Sk. you may praise (if you like); अपि स्तुह्यपि सेधा$स्मांस्तथ्यमुक्तं नराशन Bk.8.92. -14 अपि is sometimes used as a particle of exclamation, -15 Rarely in the sense of 'therefore', 'hence' (अत एव). -16 Used as a separable preposition with gen. it is said to express the sense of a word understood (पदार्थ), and is treated as a कर्म- प्रवचनीय P.I.4.96; the example usually given is सर्पि- षो$पि स्यात् where some word like बिन्दुरपि 'a drop,' 'a little' &c. has to be understood, 'there may perhaps be a drop of ghee', 'I presume there may be at least a drop' &c. अपि संभावनाप्रश्नशङ्कागर्हासमुच्चये । तथायुक्तपदार्थेषु कामचारक्रियासु च ॥ Viśva.; अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगर्हासमुच्चयेषु P.I.4.96. G. M. adds the sense of आशिस् 'blessing' (भद्रमपि), मृति 'death' (मरणमपि) and भूषा 'decoration' (अपि नह्यति हारं). cf. also...अपिः प्रश्नविरोधयोः । संभावनायां गर्हायां समुच्चयवितर्कयोः । Nm.
     Macdonell Search  
1 result
     
devadatta a. god-given; m. Arguna's conch; the vital air which causes yawning; Dieu-donné, very common N., hence used to denote indefinite persons, So and-so; -dantin, m. ep. of Siva (?); -darsana, a. seeing or associating with the gods; m. N.; n. manifestation of a god; -darsin, a. associating with the gods; -dâru, m. n. N. of a kind of pine (Pinus Deodora); -dâsa, m. N.; -dûtá, m. messenger of the gods; -deva,m. god of gods, supreme god, ep. of Brahma, Siva, Vishnu, Krishna, and Ganesa: î, f. Durgâ; -daivatya, a. having the gods as a divinity, sacred or addressed to the gods.
     Vedabase Search  
3 results
     
devadatta DevadattaSB 9.2.20
devadattam named DevadattaSB 12.2.19-20
devadattam the conchshell named DevadattaBG 1.15
     DCS with thanks   
1 result
     
devadatta noun (masculine) a common name for men used in grammar, phil. etc. (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Arjuna's conch-shell (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a cousin (or younger brother) and opponent of Gautama Buddha (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Grāma of the Bāhikas (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Nāga (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Haridatta (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of king Jayadatta (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of the Brāhman Govindadatta (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Uruśravas and father of agniveśya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of one of the vital airs (which is exhaled in yawning) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of several authors (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 5498/72933
     Wordnet Search "devadatta" has 7 results.
     

devadatta

devadatta   

ekā alīkā ।

devadattaḥ kathāsaritsāgare parigaṇitā

devadatta

devadattaśathaḥ   

ekaḥ adhyāpakaḥ ।

devadattaśathasya ullekhaḥ kośe vartate

devadatta

devadatta   

govindadattasya putraḥ ।

devadattasya ullekhaḥ kathāsaritsāgare asti

devadatta

devadatta   

rājñaḥ jayadattasya putraḥ ।

devadattasya ullekhaḥ koṣe asti

devadatta

devadatta   

haridattasya putraḥ ।

devadattasya ullekhaḥ koṣe asti

devadatta

devadatta   

lekhakanāmaviśeṣaḥ ।

devadattaḥ iti nāmakānāṃ naikeṣāṃ lekhakānām ullekhaḥ vivaraṇapustikāyām asti

devadatta

devadatta   

ekaḥ nāgaḥ ।

devadattasya ullekhaḥ bhāgavatapurāṇe asti

Parse Time: 1.254s Search Word: devadatta Input Encoding: IAST: devadatta