Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"dabhan" has 1 results
dabhan: masculine nominative singular stem: dabhat.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results29 results
andhā apaśyā na dabhann abhikhyā # RV.1.148.5c.
asmān kadā canā dabhan # RV.1.84.20b; SV.2.1074b; N.14.37b.
āṇḍādo garbhān mā dabhan # AVś.8.6.25c.
khelaṃ gardabhanādinam # AVP.6.14.2d.
tasyāṃ tvā mā dabhan pitaro devatā # TA.6.8.1 (bis).
tān rakṣadhvaṃ mā vo dabhan # VS.4.27; TS.1.2.7.1; MS.1.2.5: 14.12; KS.2.6; śB.3.3.3.11. See taṃ etc.
te agne mā dabhan tvām # AVP.7.3.3d.
dadānam in na dadabhanta manma # RV.1.148.2a.
daśākṣarā tāṃ rakṣasva tāṃ gopāyasva tāṃ te paridadāmi tasyāṃ tvā mā dabhan pitaro devatā # TA.6.8.1. Cf. śatākṣarā.
na ghā rājendra ā dabhan naḥ # RV.1.178.2a.
tvā dabhan # VS.5.39; 8.1; MS.1.2.13: 22.13; 1.3.9: 33.10; KS.3.1; 4.2; śB.3.6.3.18; 4.3.5.8.
tvā dabhan durevāsaḥ kaśokāḥ (AVP. dabhan durevā yātudhānāḥ) # AVś.5.2.4d; AVP.6.1.4d. See mā tvā dabhan yātudhānā dur-.
tvā dabhan paṇayo yātudhānāḥ # AVś.19.46.2b; AVP.4.23.2b.
tvā dabhan pariyāntam ājim # AVś.13.2.5a.
tvā dabhan pūrvacittā nikāriṇaḥ # AVP.3.33.4b. See mā tvā ni kran.
tvā dabhan yajñahanaḥ piśācāḥ # Apś.4.6.4d.
tvā dabhan yātudhānāḥ # AVP.7.7.10a.
tvā dabhan yātudhānā durevāḥ # RV.10.120.4d; AVś.20.107.7d. See mā tvā dabhan durevāsaḥ.
tvā dabhan yātudhānā nṛcakṣaḥ # RV.10.87.9d; AVś.8.3.9d; AVP.12.20.7d.
tvā dabhan sapatnā dipsantaḥ # AVP.2.72.5c.
tvā dabhan salile apsv antaḥ # AVś.17.1.8a.
tvādāmāna ā dabhan maghonaḥ # RV.6.44.12d.
tvā ni kran pūrvacito (AVś. -cittā; MS. -cittau) nikāriṇaḥ # AVś.7.82.3b; VS.27.4b; TS.4.1.7.2b; MS.2.12.5b: 148.17; KS.18.16b. See mā tvā dabhan pūrvacittā.
no guhyā ripa āyor ahan dabhan # RV.2.32.2a.
prāṇaṃ māyino dabhan # AVś.19.27.5d; AVP.10.7.5d.
vo dabhan # VS.4.27; TS.1.2.7.1; MS.1.2.5: 14.12; KS.2.6; śB.3.3.3.11.
haro māyino dabhan # AVś.19.27.6b; AVP.10.7.6b.
mopahasvāna ā dabhan # RV.8.45.23b; AVś.20.22.2b; SV.2.82b.
ya indro harivān na dabhanti taṃ ripaḥ # RV.7.32.12c; AVś.20.59.3c.
Parse Time: 1.679s Search Word: dabhan Input Encoding: Devanagari IAST: dabhan