Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
cucy has 1 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√cucycucyaaabhiṣave1334
 
 
cucy has 1 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√चुच्य्cucysqueezing, expressing (as juice; distilling / abhiṣava71/2Cl.1
Monier-Williams Search
1 result
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
चुच्य् varia lectio for śucy- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
cucy चुच्य् 1 P. 1 To bathe. -2 To churn. -3 To squeeze -4 To distil; L. D. B.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results22 results
abhī ṣad apa cucyavat # RV.2.41.10b; AVś.20.20.5b; 57.8b; SV.1.200b.
areṇavas tuvijātā acucyavuḥ # RV.1.168.4c.
ā tvā viprā acucyavuḥ # RV.1.45.8a.
ā tvā śukrā acucyavuḥ # RV.8.95.2a.
ā samudrā acucyavuḥ # MS.1.3.36a: 42.17. See ā sīm ugrā, and āsminn ugrā.
ā sīm ugrā acucyavuḥ # KS.30.6a. See under ā samudrā.
āsminn ugrā acucyavuḥ # TS.3.3.3.2a; 4.1; Apś.12.8.3. See ā samudrā.
indraḥ kośam acucyavīt # RV.8.72.8b.
ukthair ācucyuvīmahi # RV.8.9.9b; AVś.20.140.4b.
endram (TB. text, aindram; schol. endram) acucyavuḥ paramasyāḥ parāvataḥ # TB.3.7.9.2; Apś.13.1.11.
aindram acucyavuḥ etc. # see endram etc.
oṣadhayaḥ prācucyavuḥ # AVP.11.7.1c; TS.4.2.6.3c; MS.2.7.13c: 94.4; KS.16.13c. See oṣadhīḥ etc.
oṣadhīḥ prācucyavuḥ # RV.10.97.10c; VS.12.84c. See oṣadhayaḥ etc.
girīṃr acucyavītana # RV.1.37.12c; MS.4.11.4c: 171.6.
janaṃ acucyavītana # MS.4.11.4b: 171.5. See janāṃ.
janāṃ acucyavītana # RV.1.37.12b. See janaṃ etc.
divaḥ kośam acucyavuḥ # RV.5.53.6b; TS.2.4.8.1b; MS.2.4.7b: 44.18; KS.11.9b.
divo vā pṛṣṭhaṃ naryā acucyavuḥ # RV.1.166.5b.
dhībhir viprā acucyavuḥ # RV.8.42.4b.
nabho na cucyavīrata # RV.8.9.8d; AVś.20.140.3d.
pra parvatasya nabhanūṃr acucyavuḥ # RV.5.59.7d.
yat te grāvā bāhucyuto acucyavuḥ (AVP.Vait. acucyot) # AVP.2.39.1a; TB.3.7.13.1a; Vait.24.1a. P: yat te grāvā Vait.23.22. Designated as saumyaḥ (sc. ṛcaḥ) GB.2.4.7.
Parse Time: 1.576s Search Word: cucy Input Encoding: Devanagari IAST: cucy