Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results4 results
asyai pratiṣṭhāyai mā chitsi # śś.1.5.9.
divyād dhāmno mā chitsi mā mānuṣāt # MS.1.4.2: 49.3; 1.4.7: 55.13; Apś.4.16.4.
daivas tantur asy anu tvā rabhe māhaṃ tvad vyavachitsi # śś.2.12.9. Cf. tantur asi.
māhaṃ tvad vyavachitsi # śś.2.12.9.
Parse Time: 2.168s Search Word: chitsi Input Encoding: IAST: chitsi