Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
8 results for chata
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhadrataruṇīf. Rosa Moschata View this entry on the original dictionary page scan.
guṇeśvaram. (equals śa-) Name of the mountain citrakūṭa- (or Chatarkot in Bundelcund) View this entry on the original dictionary page scan.
kharvam. Rosa moschata View this entry on the original dictionary page scan.
kubjakam. the plant Rosa moschata View this entry on the original dictionary page scan.
kulīnam. a Brahman of the highest class in Bengal (id est a member of one of the eight principal families of the vārendra- division or of one of the six chief families of the rāḍha- or Rarh division as classified by Balal Sen, rāja- of Bengal, in the twelfth century;common names of the latter families are Mukharjea, Banarjea, Chatarjea, etc.) View this entry on the original dictionary page scan.
mahāsaham. Rosa Moschata View this entry on the original dictionary page scan.
ṣaṇḍālīf. a particular measure of oil (called Chatak). View this entry on the original dictionary page scan.
vṛttapuṣpam. Rosa Moschata View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
tāvacchata a. (î) consisting of as many hundreds.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results132 results
āyuṣmāṃ chataśāradaḥ AVś.10.3.12b.
āyuṣmān chataśāradaḥ AVP.10.3.7b.
jijīviṣec chataṃ samāḥ VS.40.2b; īśāU.2b.
karman-karmañ chatamūtiḥ khajaṃkaraḥ (AVP. chatamūtī khajaṃkarā) RV.1.102.6b; AVP.3.36.3b.
pacac chataṃ mahiṣāṃ indra tubhyam RV.6.17.11b.
yathāsac chatahāyanaḥ AVś.8.7.22d.
akarma vayaṃ tad yad asmākaṃ karma hotāraṃ pṛchata # JB.1.76. See akārṣam ahaṃ tad yan mama hotāraṃ pṛchate.
akarma vayaṃ tad yad asmākaṃ karmodgātāraṃ pṛchata # JB.1.76. See akārṣam ahaṃ tad yan mama karmodgātāraṃ pṛchate.
akārṣam ahaṃ tad yan mama karmodgātāraṃ pṛchate # ṣB.1.4.7. See akarma vayaṃ tad yad asmākaṃ karmodgātāraṃ pṛchata.
akārṣam ahaṃ tad yan mama hotāraṃ pṛchate # ṣB.1.4.7. See akarma vayaṃ tad yad asmākaṃ karma hotāraṃ pṛchata.
agniṣvāttāḥ pitara (MS. pitarā) eha gachata # RV.10.15.11a; AVś.18.3.44a; VS.19.59a; TS.2.6.12.2a; MS.4.10.6a: 157.10; KS.21.14a; Aś.2.19.22a. Ps: agniṣvāttāḥ pitaraḥ TB.2.6.16.1; Vait.9.8; Apś.8.15.17; Kauś.87.27; agniṣvāttāḥ śś.3.16.7; Vait.30.14.
agne sahasrākṣa śatamūrdhan (KS. śatamūrdhañ chatatejaḥ) # VS.17.71a; TS.4.6.5.2a; MS.1.5.14a (ter): 82.15; 83.7; 84.2; KS.7.3a,11; 18.4a; śB.9.2.3.32; Apś.6.25.10a. P: agne sahasrākṣa TS.5.4.7.2; MS.2.10.6: 138.10; 3.3.9: 42.7; KS.21.9; Apś.17.15.1; Mś.6.2.5.11.
achidraṃ śarma yachata # RV.8.27.9b; AB.8.27.5d,6d. Cf. achidrāḥ śarma etc.
achidrāḥ śarma yachata # SMB.2.8.3d,4d. Cf. achidraṃ śarma etc.
ajayānaiḥ pathibhis tatra gachatam # AVś.18.2.53d.
athāsmabhyaṃ sahavīrāṃ rayiṃ ni yachatam # TS.3.5.1.2e. Cf. under prec.
anarvā yac chatadurasya vedaḥ # RV.10.99.3c.
anu yoddhāram ichatām # AVP.2.25.2b.
apa durhārdam uchatam # AVP.1.99.1b. Cf. apochantv abhikṛtvarīḥ.
abhi devāṃ agachatam # N.12.2d.
amuṃ gachata pūruṣam # AVP.15.18.5c.
amutrainam ā gachatāt # AVś.9.3.10a.
arvāg rathaṃ samanasā ni yachatam # RV.1.92.16c; 7.74.2c; SV.2.104c,1084c.
arvāg rathaṃ ni yachatam # RV.8.35.22a.
arvāg vāmasya pravato ni yachatam (AVP. -sya pravatā ni yachathaḥ) # AVś.4.25.6c; AVP.4.34.4c.
aśvinā gachataṃ yuvam # RV.5.75.3b; 8.8.1b; 85.1b; SV.2.1095b.
aśvinā yachataṃ yuvam # RV.8.8.16b.
aśvināv abhitaḥ śarma yachatām # AVś.19.16.2d; 27.15d; AVP.10.8.5d; 12.6.6d. Cf. indrāgnī śarma.
aśvināv eha gachatam # RV.5.75.7a; 78.1a; AB.5.1.12; Aś.4.15.2; śś.10.4.5. Cf. BṛhD.5.84. See next.
aśvināv eha gachatām (TSṭB. -tam) # RV.1.22.1b; TS.1.4.7.1b; TB.2.4.3.13b; N.12.4b. See prec.
asthūri ṇau gārhapatyaṃ dīdāyañ śataṃ (KS. -yac chataṃ) himā dvāyū # MS.1.4.2: 49.1; KS.5.5; 7.3. See tayor asthūri.
asmaddātrā devatrā gachata madhumatīḥ # TS.1.4.43.2; 6.6.1.4. P: asmaddātrā devatrā gachata Apś.13.6.14. See asmadrātā.
asmadrātā (MS.śś. add madhumatīr; KS. madhumatī) devatrā gachata (KS. gacha) # VS.7.46; MS.1.3.37: 44.1; 4.8.2: 109.3; KS.4.9; 28.4; śB.4.3.4.20; śś.7.18.9. P: asmadrātāḥ Kś.10.2.20; Mś.2.4.5.17. See asmaddātrā.
asmabhyaṃ śarma yachatam # RV.1.17.8c.
asmāsu niyachatam # TA.3.11.12b.
asme indrāvaruṇā śarma yachatam # RV.7.83.9d.
asme rayiṃ sarvavīraṃ ni yachatam # RV.4.50.10d; AVś.20.13.1d. Cf. asyai rayiṃ etc.
asme rāṣṭrāya mahi śarma yachatam # MS.3.16.4d: 188.11. See asmai kṣatrāya mahi, and asmai rāṣṭrāya mahi.
asmai kṣatrāya mahi śarma yachatam # AVP.15.1.7d. See under asme rāṣṭrāya mahi.
asmai rāṣṭrāya mahi śarma yachatam # TS.4.4.12.3d; Aś.4.12.2d. See under asme etc.
ahorātre ni yachatām # AVP.2.90.5d.
ā gachata āgatasya # AVś.6.82.1a. P: ā gachataḥ Kauś.59.11.
ātmeva vātaḥ svasarāṇi gachatam # RV.1.34.7d.
ādityāḥ śarma yachata # AVP.2.70.5b.
ā na iha pra yachatam # RV.6.59.9c.
ā nāsatyā gachataṃ hūyate haviḥ # RV.1.34.10a.
ā no gachataṃ havanā # śś.15.8.20. Comm. adds upa yajñam, and designates the mantra as sauparṇī.
ā me mahac chatabhiṣag varīyaḥ # AVś.19.7.5a; Nakṣ.10.5a.
āyur me yacha (Apś.6.21.1, yachata) # MS.1.8.4: 120.10; KS.6.5; Apś.6.8.11; 21.1; Mś.1.6.1.33. See under āyur dhehi.
indravāyū ni yachatam # RV.4.47.4d.
indrāgnī eha gachatām # RV.1.21.4c.
indrāgnī śarma yachatam # RV.1.21.6c; 7.94.8c; SMB.1.5.12a; ApMB.1.8.5b. Cf. aśvināv abhitaḥ.
iṣam ūrjaṃ yajamānā yam ichata # Kauś.73.15b.
iha no devā mayi śarma yachata # Aś.1.12.36d; Mś.3.1.27d.
iha mahyaṃ ni yachatam # TB.2.4.4.6d. Cf. ihāsmāsu.
ihāsmāsu ni yachatam # RVKh.10.191.2d; AVś.7.52.1d; MS.2.2.6f: 20.2; KS.10.12f; TB.2.4.4.6d. Cf. iha mahyaṃ.
ubhā naḥ śarma yachatam # RV.1.46.15b; VS.34.28b.
ubhā saṃvṛtam ichataḥ # AVś.8.6.4b.
uru ṇaḥ śarma yachatā svastaye # RV.10.63.12d.
ūrjā pṛthivīṃ gachata (MS. yachata) # TS.1.1.11.1; MS.4.1.13: 17.10; KS.1.11; 31.10; TB.3.3.6.5.
ūrdhvanabhasaṃ (Kauś. erroneously, ūrdhvaṃ nabhasaṃ) mārutaṃ (MS. mārutaṃ devaṃ) gachatam # TS.1.3.9.2; MS.1.2.16: 27.1; KS.3.6; Kauś.45.12. See svāhākṛte ūrdhva-, and svāhordhvanabhasaṃ.
ṛbhur vibhvā vājo devāṃ agachata # RV.1.161.6c.
kāṣṭhāṃ gachata # VS.9.13; TS.1.7.8.2; MS.1.11.2: 162.9; KS.13.14; śB.5.1.5.17; TB.1.3.6.5.
kīnāśaś cābhi gachataḥ # AVś.4.11.10d; AVP.3.25.12d.
gave 'śvāya yachata # RV.8.30.4d.
gṛhaṃ somasya gachatam # MS.1.2.9c: 18.16; TB.3.7.7.14c; Apś.11.7.2c.
gṛham indraś ca gachatam # RV.1.135.7c; 4.49.3b.
cakṛvāṃsa ṛbhavas tad apṛchata # RV.1.161.4a.
chandonāmānāṃ (VSK. chandomānānāṃ; TSṃś. chandomānāṃ) sāmrājyaṃ gacheti (VSK. gachatād iti; Mś. gached iti) me somāya brūtāt # VS.4.24; VSK.4.8.1; TS.3.1.2.1; śB.3.3.2.6; Mś.2.1.4.6 (mss. -nāmānaṃ, and -mānaṃ).
chardir vatsāya yachatam # RV.8.9.15d; AVś.20.141.5d.
ta ādityā abhayaṃ śarma yachata # RV.10.63.7c.
tatra me gachatād dhavam # AVś.2.30.3c.
tat su naḥ śarma yachata # RV.8.18.12a.
tan no devā yachata supravācanam # RV.10.35.12a.
tapojāṃ api gachatāt # RV.10.154.5d; AVś.18.2.15d,18d.
taṃ pṛchatā sa jagāmā sa veda # RV.1.145.1a. Cf. BṛhD.4.16.
tayor (Apś. tayor nāv) asthūri (Mś. asthūri ṇau) gārhapatyaṃ dīdayac chataṃ (Mś. dīdāyañ śataṃ, but most mss. -yat śataṃ) himā dvā yū # śB.3.7.4.10; Kś.6.4.3; Apś.11.19.8; Mś.2.3.6.17. See asthūri.
tava śarmañ chatakrato # RV.5.38.5b.
tāṃś cid evāpi gachatāt # RV.10.154.1d--4d; AVś.18.2.14d,16d,17d; TA.6.3.2d (ter).
no devīḥ suhavāḥ śarma yachata # RV.5.46.7d; AVś.7.49.1d; MS.4.3.10d: 213.8; TB.3.5.12.1d; N.12.45d.
tābhir ā gachataṃ narā # RV.6.60.9a; SV.2.343a; JB.3.90a.
tisro devīr mahi naḥ śarma yachata (AVP. me śarma yachan) # AVś.5.3.7a; AVP.5.4.12a; KS.40.10a.
tena yo 'smat samṛchātai # MS.4.14.17c (bis): 247.1,3; TA.2.4.1c. See tenānyo.
tenā naḥ śarma yachata # AVś.6.7.3c.
tenānyo 'smat samṛchātai # TA.2.4.1c. See tena yo 'smat.
te no devāḥ suhavāḥ śarma yachata # ā.5.1.1.13d.
trayastriṃśaṃ śataṃ (AB. -śac chataṃ) rājā # AB.8.23.6a; śB.13.5.4.12a.
tridhātūni dāśuṣe yachatādhi # RV.1.85.12b; TS.1.5.11.5b; MS.4.10.4b: 153.3; KS.8.17b; TB.2.8.5.6b.
trī yac chatā mahiṣāṇām agho māḥ # RV.5.29.8a.
dāśvāṃsam upa gachatam # RV.1.47.3d; 4.46.5b.
dīkṣayedaṃ havir āgachataṃ naḥ # TB.2.4.3.3d; Aś.4.2.3d. See dīkṣāyedaṃ.
dīkṣāyedaṃ havir āgachataṃ naḥ # KS.4.16d. See dīkṣayedaṃ, probably the correct reading here also.
durṇāmnīs tatra gachata # AVP.10.1.5e.
devā brahmāṇa āgachata # śB.3.3.4.20. See next two.
devā brahmāṇa āgachatāgachata (GB. āgachata āgachata, without saṃdhi) # JB.2.80; GB.1.3.1. See prec. and next.
devā brahmāṇa āgachatāgachatāgachata # Lś.1.3.3. P: devā brahmāṇaḥ ṣB.1.1.27 (cf. comm.). See prec. two.
panya ā dardirac chatā # RV.8.32.18a.
pibataṃ ca tṛpṇutaṃ cā ca gachatam # RV.8.35.10a. P: pibataṃ ca tṛpṇutaṃ ca śG.1.17.7.
prajayāmṛteneha gachatam # ApMB.1.11.8d.
prajām asme rayim asme niyachata # KS.38.12c.
prajāvantaṃ yachatāsmāsu devīḥ # RV.4.51.10b.
pra ṇaḥ pradātā savitā ca yachatām # AVP.7.9.1c.
pra dhītāny agachatam # RV.8.8.10d.
pra no yachatād avṛkaṃ pṛthu chardiḥ # RV.1.48.15c.
pra yac chatā sahasrā śūra darṣi # RV.6.26.5b.
pra yachataṃ vṛṣaṇā śaṃtamāni (AVP. jetvāni) # AVP.1.109.3d; MS.4.11.2d: 165.14.
pra yachata ta ihorjaṃ dadhāta # RV.10.15.7d; AVś.18.3.43d; VS.19.63d.
pra vrataṃ yachata # Apś.11.15.3.
prāṇān paśuṣu yachatam # MS.1.3.12: 35.1. See prec.
prāsmai yachatam avṛkaṃ pṛthu chardiḥ # RV.8.9.1c; AVś.20.139.1c.
prehāmṛtasya yachatām # AVś.6.121.3c; TA.2.6.1c.
bhadrā no adya śravase vy uchata # RV.10.35.5c.
bhavāśarvau mṛḍataṃ śarma yachatam # AVś.8.2.7c.
bhinnāratnīr bhinnaśīrṣṇā sam ṛchatām # AVP.5.10.8c.
marutaḥ śarma yachata # RV.7.59.1d.
marutāṃ mana ichataḥ # AVś.4.15.15c.
maruto hetim ichata # Kauś.128.4d.
mahyaṃ vācaṃ niyachatāt # HG.1.5.11d.
mārḍīkam indrāvaruṇā ni yachatam # RV.7.82.8d.
muhur daivāṃ (read devāṃ ?) apṛchata # PB.24.18.5b.
ya eka ic chatapatir janeṣu # TB.2.8.4.2c. See ya ekā iñ.
yajamānam api gachatām # TB.3.7.4.12b; Apś.2.8.6b.
yajñaṃ deveṣu yachataḥ # AVś.7.54.1d. See next but one.
yajñaṃ deveṣu yachatām # RV.2.41.20c; TS.4.1.11.4c; MS.4.10.3c: 150.15; N.9.38c.
yajñaṃ na ā hi gachatām # TB.2.4.8.4a.
yatra grāvā vadati tatra gachatam # RV.1.135.7b.
yad apāṃ krūraṃ yad amedhyaṃ yad aśāntaṃ tad apagachatāt # TA.10.1.13; MahānU.5.1; BDh.2.5.8.6. See next.
yaḥ saṃsthe cic chatakratuḥ # RV.8.32.11a.
yān āhur itarāṃ (AVP. -rāñ) chatam # AVś.3.11.5d,7e; AVP.1.61.2d,5e.
samrājā manasā na prayuchataḥ # RV.10.65.5b.
yuvaṃ havaṃ vadhrimatyā agachatam # RV.10.39.7c.
yūpo virohañ chataśākho adhvaraḥ samāvṛtaḥ # Kauś.125.2a.
Vedabase Search
31 results
āgacchata of one who is comingSB 5.17.9
āgacchata those who were comingSB 11.8.24
aicchata He wantedSB 11.1.10
anicchata even unwillingSB 1.13.25
anicchata unwillingSB 3.25.36
anicchata of one who does not desire to spend his wealthSB 5.14.3
anicchata not wantedSB 10.47.48
anvicchata followSB 6.5.30
apṛcchata you asked from meSB 1.18.9
apṛcchata inquiredSB 3.14.13
apṛcchata He inquiredSB 10.52.29
apṛcchata asked aboutSB 11.19.12
tat gacchatam now both of you may returnSB 10.10.42
gacchatam please goSB 10.45.48
icchata wishingSB 1.14.14
icchata desiringSB 6.9.49
icchata who has material desiresSB 10.16.38
niyacchata and withdrawsSB 10.70.38
pratīcchata pick outSB 10.22.16
prayacchata who is the giverSB 10.1.4
pṛcchata just askSB 10.30.13
pṛcchata inquisitiveSB 2.5.8
pṛcchata of the inquisitiveSB 2.8.24
pṛcchata of one who inquiresSB 3.7.40
pṛcchata askingSB 6.14.24
pṛcchata who am inquiringSB 10.24.7
tat gacchatam now both of you may returnSB 10.10.42
vāñchata desiringSB 6.9.50
yacchata subdueSB 6.4.11
yacchata please giveSB 10.23.7
yacchata from the Lord, who was willing to offerSB 4.9.35
Wordnet Search
"chata" has 1 results.

chata

svecchayā, svecchataḥ, svecchāpūrvakam   

svasya icchayā।

saḥ svecchayā etad karma karoti।

Parse Time: 1.611s Search Word: chata Input Encoding: IAST: chata