Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "brūhi" has 1 results.
     
brūhi: second person singular present imperative class 2 parasmaipadabrū
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
12 results
     
brūhi Kś.10.8.16 (sc. sāma brūhi, q.v.); Mś.5.1.1.11; Kauś.55.8.
brūhi satyaṃ kare mama YDh.2.104d.
ajyamānāyānubrūhi # Apś.7.10.1.
anubrūhi # AB.2.2.1; śB.1.5.2.8; 4.6.7.19; 9.4.3.15 (bis); 5.1.40 (bis); Kś.3.3.13; Apś.7.10.1.
indrāyādhirājāyānubrūhi # Mś.5.1.10.24. Cf. MS.2.2.8: 22.1.
indrāyānubrūhi # Apś.3.16.17; 19.19.15; Mś.1.3.2.19; 5.1.7.6.
unnīyamānāyānubrūhi # Apś.12.26.4; Mś.2.4.1.51. P: unnīyamānāya śś.7.7.1; Kś.9.12.12.
darśāyānubrūhi # śB.11.2.4.8.
pūrṇamāsāyānubrūhi # śB.11.2.4.8.
mathyamānāyānubrūhi # Apś.7.13.1.
yūpāyājyamānāyānubrūhi # śB.3.7.1.10; Apś.7.10.1; Mś.1.8.2.12. P: yūpāyājyamānāya śś.5.15.2.
yūpāyocchrīyamāṇāyānubrūhi (Mś. -chriya-) # Apś.7.10.6; Mś.1.8.2.16.
     Vedabase Search  
41 results
     
Parse Time: 1.415s Search Word: brūhi Input Encoding: IAST: brūhi