Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"bhavatu" has 1 results
bhavatu: third person singular present imperative class 1 parasmaipadabhū
Macdonell Search
1 result
prohibitive ad. cj. (=Gk. mh/) not, O that not; that not, in order that not: 1. with impv.; 2. with potential (not common), may not! will not, I hope; 3. with subj. impf. (rare), aor. (very common), which in C.=in dicative without the augment (the ind. with the augment occurs, but very rarely, gnly. in E.); 4. with fut.=in order that not (C., E., not common); 5. with pr. pt. (very rare: e.g. mâ gîvan, he deserves not to live); 6. with pp., e.g. gatah sa mâ, he cannot have gone (very rare); 7. elliptically without a verb, not so! mâ mâ, mâ mâ½evam, mâ tâvat, not so! yathâ mâ, in order that not; bhavatu mâ vâ½astu, be it or not; mâ katham nu bha vatu, how should not be? mâ bhûd âgatah, can he not have arrived?=surely he must have arrived; mâ nâma rakshinah, heaven forbid that it should be the warders! mâ na, with aor. subj.=ind. without a negative (C.; very rare); m&asharp;½u (mó), and not (prohibitive; V.); mâ sma (with impv. or aor. subj.), not (prohibitive), in order that not; sma m&asharp;, mó sma, id. (Br.); mâ -mâ½uta, not -nor.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results20 results
apāmīvā bhavatu rakṣasā saha RV.9.85.1b; SV.1.561b.
aśmā bhavatu (AVP. -ta) nas (AVś. te) tanūḥ RV.6.75.12b; AVś.2.13.4b; AVP.1.3.2b; VS.29.49b; TS.4.6.6.4b; MS.3.16.3b: 186.17; KSA.6.1b. Cf. under aśmānaṃ tanvaṃ.
asyai bhavatu bheṣajī AVP.6.7.3d.
aviṣkandho bhavatu yo dadāti AVP.1.46.3c.
bahvī bhavatu putriṇī AVP.11.1.7d. Cf. iyaṃ bhavatu.
bhadraṃ bhavatu me vacaḥ AVP.9.22.2b.
caniṣṭhā bhavatu priyā RV.8.74.8b.
iyaṃ bhavatu tokinī MG.2.18.2d. Cf. bahvī bhavatu.
mātrā bhavatu saṃmanāḥ (AVP. savrataḥ) AVś.3.30.2b; AVP.5.19.2b.
nyag bhavatu te rapaḥ (AVP. te viṣam) RV.10.60.11d; AVś.6.91.2d; AVP.1.111.1d.
adārasṛd bhavata (AVś. bhavatu) deva soma # AVś.1.20.1a; TB.3.7.5.12a; Apś.2.20.6a. P: adārasṛt Kauś.2.39; 14.7.
aśmānaṃ tanvaṃ kṛdhi (AVP. kṛṇmahe) # AVś.1.2.2b; AVP.1.86.7c. Cf. aśmā bhavatu, aśmā bhava paraśur, and aśmeva.
asmākam indro bhavatu prasāhaḥ # MS.4.14.7c: 225.14.
āvis te śuṣmo bhavatu priyo madaḥ # RV.9.79.5d.
āso balāso bhavatu # AVś.9.8.10a.
indra iva jyeṣṭho bhavatu prajāvān (AVP. prajānām) # AVP.4.3.4b; KS.37.9b; TB.2.7.15.3b.
oṣaṃ patyā bhavatu saṃbhageyam # AVP.2.21.1d. See next.
tan me bhūyo bhavatu mā kanīyaḥ # AVś.3.15.5c.
nimruk te godhā bhavatu # AVś.4.3.6c.
pūrvo devā bhavatu sunvato rathaḥ # RV.1.94.8a; AVP.13.5.8a. Cf. BṛhD.3.126 (A),127.
Vedabase Search
6 results
Parse Time: 1.778s Search Word: bhavatu Input Encoding: Devanagari IAST: bhavatu