Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
3 results for bhūpaḥ
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
भूपसमुच्चयतन्त्रn. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
भूपसिंहm. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
भूपसुतm. equals -putra- View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "bhūpaḥ" has 1 results.
     

bhūpaḥ

nṛpaḥ, nṛpatiḥ, rājā, bhūpatiḥ, bhūpaḥ, bhūpālaḥ, mahīpatiḥ, pārthivaḥ, pārthaḥ, pṛthivīpatiḥ, pṛthivīpālaḥ, bhūmipaḥ, bhūmipatiḥ, mahīkṣit, mahīpaḥ, mahīpālaḥ, kṣitipaḥ, kṣitipatiḥ, kṣitipālaḥ, pṛthivīkṣit, nareśvaraḥ, narādhipaḥ, nareśaḥ, narendraḥ, prajeśvaraḥ, prajāpaḥ, prajāpatiḥ, jagatīpatiḥ, avanīśvaraḥ, jagatīpālaḥ, jagatpatiḥ, avanīpatiḥ, avanīpālaḥ, avanīśaḥ, kṣitīkṣaḥ, kṣitīśvaraḥ, pṛthivīśakaḥ, bhūmibhṛt, kṣitibhṛt, bhūbhṛt, kṣmābhṛt, kṣmāpaḥ, vasudhādhipaḥ, adhipaḥ, adhipatiḥ, nāyakādhipaḥ, mahībhuk, jagatībhuk, kṣmābhuk, bhūbhuk, svāmī, prabhuḥ, bhagavān, chatrapaḥ, chatrapatiḥ, rājyabhāk, lokapālaḥ, lokeśaḥ, lokeśvaraḥ, lokanāthaḥ, naradevaḥ, rāṭ, irāvān   

rāṣṭrasya jāteḥ vā pradhānaśāsakaḥ।

tretāyuge śrīrāmaḥ ayodhyāyāḥ nṛpaḥ āsīt।

Parse Time: 0.701s Search Word: bhūpaḥ Input Encoding: Devanagari IAST: bhūpas