Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "bhūbhṛt" has 2 results.
     
bhūbhṛt: masculine nominative singular stem: bhūbhṛt
bhūbhṛt: masculine vocative singular stem: bhūbhṛt
     Amarakosha Search  
1 result
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
bhūbhṛt3.3.67MasculineSingularsārathiḥ, tvaṣṭā
     Monier-Williams
          Search  
14 results for bhūbhṛt
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bhūbhṛtm. "earth-supporter", a mountain etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bhūbhṛtm. a term for the number"seven" View this entry on the original dictionary page scan.
bhūbhṛtm. Name of viṣṇu- View this entry on the original dictionary page scan.
bhūbhṛtm. a king, prince etc. View this entry on the original dictionary page scan.
bhūbhṛtsabhan. a king's palace or a meeting of kings View this entry on the original dictionary page scan.
cedibhūbhṛtm. "protector of the country of the cedi-s", śiśu-pāla- View this entry on the original dictionary page scan.
himabhūbhṛtm. "snow. moon", the himālaya-. View this entry on the original dictionary page scan.
kulabhūbhṛtm. equals -giri- View this entry on the original dictionary page scan.
kulabhūbhṛtm. an excellent prince View this entry on the original dictionary page scan.
malayabhūbhṛtm. equals -parvata- View this entry on the original dictionary page scan.
pratibhūbhṛtm. a hostile prince View this entry on the original dictionary page scan.
pūrvabhūbhṛtm. the eastern mountain (from behind which the sun is supposed to rise) View this entry on the original dictionary page scan.
pūrvabhūbhṛtm. a former prince View this entry on the original dictionary page scan.
siṃhabhūbhṛtm. Name of a king View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
1 result
     
     DCS with thanks   
2 results
     
bhūbhṛt noun (masculine) a king (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a mountain (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a term for the number "seven" (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Viṣṇu (Monier-Williams, Sir M. (1988))
prince (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10450/72933
himabhūbhṛt noun (masculine) the Himālaya (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 18689/72933
     Wordnet Search "bhūbhṛt" has 2 results.
     

bhūbhṛt

parvataḥ, mahīdhraḥ, śikharī, kṣmābhṛt, abāryaḥ, dharaḥ, adriḥ, gotraḥ, giriḥ, grāvā, acalaḥ, śailaḥ, śiloccayaḥ, sthāvaraḥ, sānumān, pṛthuśekharaḥ, dharaṇīkīlakaḥ, kuṭṭāraḥ, jīmūtaḥdhātubhṛt, bhūdharaḥ, sthiraḥ, kulīraḥ, kaṭakī, śṛṅgī, nirjharī, agaḥ, nagaḥ, dantī, dharaṇīdhraḥ, bhūbhṛt, kṣitibhṛt, avanīdharaḥ, kudharaḥ, dharādharaḥ, prasthavān, vṛkṣavān   

bhūmeḥ atyunnatabhāgaḥ ।

kṛṣṇā himālayanāmnaḥ parvatasya śikhare gatā ।

bhūbhṛt

nṛpaḥ, nṛpatiḥ, rājā, bhūpatiḥ, bhūpaḥ, bhūpālaḥ, mahīpatiḥ, pārthivaḥ, pārthaḥ, pṛthivīpatiḥ, pṛthivīpālaḥ, bhūmipaḥ, bhūmipatiḥ, mahīkṣit, mahīpaḥ, mahīpālaḥ, kṣitipaḥ, kṣitipatiḥ, kṣitipālaḥ, pṛthivīkṣit, nareśvaraḥ, narādhipaḥ, nareśaḥ, narendraḥ, prajeśvaraḥ, prajāpaḥ, prajāpatiḥ, jagatīpatiḥ, avanīśvaraḥ, jagatīpālaḥ, jagatpatiḥ, avanīpatiḥ, avanīpālaḥ, avanīśaḥ, kṣitīkṣaḥ, kṣitīśvaraḥ, pṛthivīśakaḥ, bhūmibhṛt, kṣitibhṛt, bhūbhṛt, kṣmābhṛt, kṣmāpaḥ, vasudhādhipaḥ, adhipaḥ, adhipatiḥ, nāyakādhipaḥ, mahībhuk, jagatībhuk, kṣmābhuk, bhūbhuk, svāmī, prabhuḥ, bhagavān, chatrapaḥ, chatrapatiḥ, rājyabhāk, lokapālaḥ, lokeśaḥ, lokeśvaraḥ, lokanāthaḥ, naradevaḥ, rāṭ, irāvān   

rāṣṭrasya jāteḥ vā pradhānaśāsakaḥ।

tretāyuge śrīrāmaḥ ayodhyāyāḥ nṛpaḥ āsīt।

Parse Time: 0.817s Search Word: bhūbhṛt Input Encoding: IAST: bhūbhṛt