Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
56 results for bahv
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bahvin compound for bahu-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvabaddhapralāpinmfn. talking much that is unmeaning View this entry on the original dictionary page scan.
bahvabhidhānan. the plural number View this entry on the original dictionary page scan.
bahvac mfn. (in gram.) having several vowels, polysyllabic. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvackamfn. (in gram.) having several vowels, polysyllabic. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvadhyāyamfn. consisting of many chapters gaRa guṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvadhyayana() mfn. consisting of many chapters gaRa guṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
bahvādinmfn. eating much, a great eater View this entry on the original dictionary page scan.
bahvagnimf(ī-)n. Name of particular verses in which various agni-s are mentioned View this entry on the original dictionary page scan.
bahvajavikamf(-)n. having many goats and sheep View this entry on the original dictionary page scan.
bahvājyamfn. abounding in ghee View this entry on the original dictionary page scan.
bahvakṣaramfn. many-syllabled, polysyllabic View this entry on the original dictionary page scan.
bahvakṣarāntyamfn. being at the end of a polysyllabic word View this entry on the original dictionary page scan.
bahvakṣaratvan. polysyllableness View this entry on the original dictionary page scan.
bahvamitramfn. having many enemies View this entry on the original dictionary page scan.
bahvanarthamfn. attended with many evils View this entry on the original dictionary page scan.
bahvannamfn. rich in food View this entry on the original dictionary page scan.
bahvap mfn. containing much water, watery View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapamfn. containing much water, watery View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyamfn. having a numerous progeny View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyamfn. (in astrology) promising or foretelling a numerous progeny View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyam. a hog or a mouse View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapatyāf. a cow that has often calved = View this entry on the original dictionary page scan.
bahvapāyamfn. attended with many dangers
bahvarhamfn. extremely precious View this entry on the original dictionary page scan.
bahvarthamfn. having much meaning or import, important View this entry on the original dictionary page scan.
bahvarthamfn. having many meanings or objects View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāścaryamfn. containing many wonderful objects View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāścaryamayamf(ī-)n. idem or 'mfn. containing many wonderful objects ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāśinmfn. idem or 'mfn. eating much, a great eater ' ( bahvāsintva -tva- n.) View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāśinm. Name of one of the sons of dhṛtarāṣṭra- View this entry on the original dictionary page scan.
bahvāsintvan. bahvāśin
bahvāśrayāf. Name of a kiṃ-narī- View this entry on the original dictionary page scan.
bahvaśvamf(-)n. having many horses View this entry on the original dictionary page scan.
bahvaśvam. Name of a son of mudgala- View this entry on the original dictionary page scan.
bahvauṣadhikamfn. abounding in herbs (prob. wrong reading for oṣ-). View this entry on the original dictionary page scan.
bahvavarodhamfn. having many wives View this entry on the original dictionary page scan.
bahvenasmfn. very sinful View this entry on the original dictionary page scan.
bahvīśvaram. Name of a sacred place on the bank of the revā- or narmadā- river View this entry on the original dictionary page scan.
bahvīsvaramāhātmyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcmfn. "many-versed", containing many verses View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcf. a Name of the ṛgveda- or of a śākhā- of the View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcamf(ā-)n. idem or 'f. a Name of the ṛgveda- or of a śākhā- of the ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcam. (f(ī-).) one conversant with the ṛgveda-, a priest of it or the hotṛ- priest who represents it in the sacrificial ceremonies View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcabrāhmaṇan. (= aitareya-br-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcagṛhyakārikāf. plural Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcagṛhyapariśiṣṭan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcāhnikan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcāhnikopaniṣadf. (equals aitareyop-) Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcakārikāf. plural Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcapaddhatif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcasaṃdhyābhāṣyan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcaṣoḍaśakarmamantravivaraṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
bahvṛcaśrāddhaprayogam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
abahvacmfn. idem or 'mfn. having not many (id est not more than two) syllables ' View this entry on the original dictionary page scan.
abahvakṣaramfn. having not many (id est not more than two) syllables View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
1 result
bahvodaḥ बह्वोदः बहूदकः q. v.; Bhāg.3.12.43.
Macdonell Search
1 result
bahvoda m. [for bahu½uda, cp. bahûdaka] kind of ascetic regarding knowledge (as opposed to works) as the chief thing; -½aushadhi-ka, a. [for -½osha-] abounding in herbs.
Vedic Index of
Names and Subjects
1 result1 result
bahvṛca Denotes an adherent of the Rigveda. The term is found in the Brāhmanas of the Rigveda, in the śatapatha and the Pañcavimśa Brāhmanas, and in the Araṇyakas of the
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result1 result21 results
bahv idaṃ rājan varuṇa AVś.19.44.8a; AVP.15.3.8a.
bahv idam anyad viṣṭhitam AVP.1.37.3e,5e.
bahvannām akṛṣīvalām RV.10.146.6b; TB.2.5.5.7b.
bahvaśvājagaveḍakam MG.2.13.6b. See hastyaśvā-.
bahvaśvām indra gomatīm TA.3.11.6c,7a.
bahvī na oṣadhe bhava AVP.8.18.12c.
bahvī bhavatu putriṇī AVP.11.1.7d. Cf. iyaṃ bhavatu.
bahvīḥ śatavicakṣaṇāḥ RV.10.97.18b; AVś.6.96.1b; AVP.11.7.5b; VS.12.92b; AB.8.27.5b; SMB.2.8.3b; PrāṇāgU.1b.
bahvīḥ samā akaram antar asmin RV.10.124.4a.
bahvīḥ sākaṃ bahudhā viśvarūpāḥ MS.2.13.22c: 168.3; KS.40.12c; Apś.17.13.2c.
bahvīṃ prajāṃ janayantīṃ sarūpām (ApMB.1.8.3c, janayantī suratnā; ApMB.1.11.7d, janayantau saretasā) TA.10.10.1b; MahānU.9.2b; ApMB.1.8.3c; 11.7d. See prajāṃ kṛṇvāthām.
bahvīnāṃ (AVP. vahvīnāṃ) garbho apasām upasthāt RV.1.95.4c; AVP.8.14.4c.
bahvīnāṃ pitā bahur asya putraḥ RV.6.75.5a; AVP.15.10.5a; VS.29.42a; TS.4.6.6.2a; KSA.6.1a; Apś.20.16.8; N.9.14a. See bahūnāṃ etc.
bahvīr anyā atho divam AVP.1.37.1d.
bahvīr goṣṭhe ghṛtācyaḥ AG.2.10.6d; śG.3.9.3d.
bahvīr bhavata MS.1.5.2: 68.11; 1.5.9: 77.19. See bahvīr me.
bahvīr bhavantīr upajāyamānāḥ (KSA. upa no goṣṭham āśuḥ) KSA.4.6c; TB.3.7.4.15c; Apś.1.11.10c; Mś.1.1.3.7c.
bahvīr bhavantu no gṛhe KS.7.1c. See sarvā bhavantu.
bahvīr me bhavata (TS. bhūyāsta) TS.1.5.6.1; KS.7.1. See bahvīr bhavata.
bahvīś ca bhūyasīś ca yāḥ RV.1.188.5b.
bahvīṣu hi tvām avidam AVP.15.15.7a.
Dictionary of Sanskrit Search
"bahv" has 4 results
bahvacmultisyllabled, a word which contains three, or more than three vowels; the word occurs many times in the sutras of Panini. confer, compare P. II. 4.66, IV. 2.73, IV. 2.109, IV. 3.67; V. 3.78, VI. 2.83, VI. 3.118.
bahvapekṣaliterally depending on many; the word is used in the sense of depending on many causal factors ( निमित्तानि ) and given as the definition of a kind of बहिरङ्ग by some grammarians; confer, compare अल्पापेक्षमन्तरङ्गं बह्वपेक्षं बहिरङ्गम् . This kind of अन्तरङ्गबहिरङ्गत्व, cited by Kaiyata is, however, disapproved by Nagesabhatta; confer, compare बहुिरङ्गान्तरङ्गाशब्दाभ्यां बह्वपेक्षत्वाल्पापेक्षत्वयोः शब्दमर्यादया अलाभाच्च । तथा सति असिद्धं बह्वपेक्षमल्पापेक्षे इत्येव वदेत् । Par. Sek. on Pari. 50.
bahvarthaliterally the meaning of the word बहु. There are many senses of the word बहु out of which 'plurality' is the sense usually seen. The word also means 'collection;' confer, compare ग्रामशब्दोयं बह्वर्थः । अस्त्येव शालांसमुदाये वर्तते । तद्यथा । ग्रामो दग्ध इति Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). on P. I. 1.8, 21.
bahvādia class of words headed by बहु to which the feminine. affix ई ( ङीप् ) is added to form the feminine base; the words ending in अ in this class take the feminine. affix अा ( टाप् ) in case ई which is optional, is not added; other words remain as they are, if ई, is not added; e. g. बह्वी, बहुः; पद्धतिः, पद्धती; गतिः, _ गती; चण्डी, चण्डा; et cetera, and others confer, compare Kāśikā of Jayāditya and Vāmana. on P. IV. 1.45.
Vedabase Search
14 results
bahvībhiḥ with manySB 11.23.33
bahvīḥ innumerableSB 3.9.34
bahvīḥ manySB 3.32.38
bahvīḥ on a large scaleSB 3.12.14
bahvīnām a great numberSB 9.19.4
bahvīnām with manySB 10.69.1-6
bahvodaḥ giving up all material activities and engaging fully in transcendental serviceSB 3.12.43
bahvyaḥ manySB 11.7.22
SB 11.9.27
SB 5.19.19
SB 7.9.40
bahvyaḥ many differentSB 11.14.5-7
bahvyaḥ many othersSB 9.19.4
bahvyaḥ many, manySB 1.8.48
7 results
bahvapatya adjective (in astrol.) promising or foretelling a numerous progeny (Monier-Williams, Sir M. (1988))
having a numerous progeny (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60157/72933
bahvapatya noun (masculine) a hog (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a mouse (Monier-Williams, Sir M. (1988))
a wild boar
Frequency rank 60158/72933
bahvartha adjective having many meanings or objects (Monier-Williams, Sir M. (1988))
having much meaning or import (Monier-Williams, Sir M. (1988))
important (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 37630/72933
bahvenas adjective very sinful (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 60160/72933
bahvāśin noun (masculine) name of a son of Dhṛtarāṣṭra
Frequency rank 21915/72933
bahvīśvara noun (neuter) name of a Tīrtha at the Narmadā
Frequency rank 60159/72933
bahvṛca noun (masculine) a priest of it or the Hotṛ priest who represents it in the sacrificial ceremonies (Monier-Williams, Sir M. (1988))
one conversaut with the Ṛgveda (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 15955/72933
Wordnet Search
"bahv" has 7 results.

bahv

varāhaḥ, śūkaraḥ, stabdharomā, romeśaḥ, kiriḥ, cakradraṃṣṭraḥ, kiṭiḥ, daṃṣṭrī, kroḍaḥ, dantāyudhaḥ, balī, pṛthuskandhaḥ, potrī, ghoṇī, bhedanaḥ, kolaḥpotrāyudhaḥ, śūraḥ, bahvapatyaḥ, radāyudhaḥ   

grāmyapaśuḥ- yasya māṃsaṃ janaḥ atti।

tasya prāṅgaṇe varāhāḥ santi।

bahv

jalāḍhya, jalaprāya, anūpa, bahūdaka, udanya, apavat, apas, aptya, ambumat, ammaya, ānūpa, āpya, udakala, udaja, udanvat, audaka, kaja, jāla, nārika, bahvap, bahvapa, vārya, sajala, sāmbhas, ambumatī   

yasmin adhikaṃ jalaṃ vartate।

āpaṇikaḥ jalāḍhyaṃ dugdhaṃ vikrīṇāti।

bahv

bahvakṣara   

yasmin naikāni akṣarāṇi santi।

bahvakṣarāṇāṃ śabdānām uccāraṇaṃ sāvadhānena cittena kartavyam।

bahv

elā, bahvalagandhā, aindrī, drāviḍī, kapotaparṇī, bālā, balavatī, himā, candrikā, sāgaragāminī, gandhālīgarbhaḥ, elikā, kāyasthā   

ekaḥ sāṃvatsaraḥ vṛkṣaḥ yasya phalebhyaḥ prāptāni sugandhitāni bījāni vyañjane prayujyante।

asyāṃ vāṭikāyāṃ elāyāḥ vṛkṣāṇi santi।

bahv

bahvṛca-upaniṣad, bahvṛcaḥ   

ekā upaniṣad।

bahvṛca-upaniṣad ṛgvedena sambandhitā।

bahv

kolaḥ, kitiḥ, kiriḥ, bhūdāraḥ, radāyudhaḥ, vakradaṃṣṭraḥ, varāhaḥ, romaśaḥ, sūkaraḥ, dantāyudhaḥ, śūkaraḥ, śūraḥ, krodaḥ, bahvapatyaḥ, pṛthuskandhaḥ, potrāyudhaḥ, potrī, balī, ghoṇāntabhedanaḥ, daṃṣṭrī, stabdharoma   

vanyavarāhaḥ।

kolaḥ saṃśayakaram asti।

bahv

śūkaraḥ, stabdharomā, romeśaḥ, kiriḥ, cakradraṃṣṭraḥ, kiṭiḥ, daṃṣṭrī, kroḍaḥ, dantāyudhaḥ, balī, pṛthuskandhaḥ, potrī, ghoṇī, bhedanaḥ, kolaḥpotrāyudhaḥ, śūraḥ, bahvapatyaḥ, radāyudhaḥ   

puṃjātīyavarāhaḥ।

saḥ śūkaraṃ sūkarīṃ ca pālayati।

Parse Time: 1.565s Search Word: bahv Input Encoding: IAST: bahv