Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
3 results for bādhūla
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
bādhūlam. Name of a family View this entry on the original dictionary page scan.
bādhūlaśiṣyam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
bādhūlasmṛtif. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
     Wordnet Search "bādhūla" has 2 results.
     

bādhūla

bādhūla   

ekaḥ parivāraviśeṣaḥ ।

kośakāraiḥ bādhūlaḥ parivāraḥ samullikhitaḥ

bādhūla

bādhūlaśiṣyaḥ   

ekaḥ lekhakaḥ ।

prācīna-bhārate bādhūlaśiṣyaḥ jñānadānārthe vikhyātaḥ avartata

Parse Time: 0.698s Search Word: bādhūla Input Encoding: IAST: bādhūla