Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
20 results for arant
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
arantos Vedic or Veda infinitive mood not to like View this entry on the original dictionary page scan.
arantosSee a-rata-. View this entry on the original dictionary page scan.
arantukam. Name of a tīrtha- View this entry on the original dictionary page scan.
antarantaḥsthamfn. containing a semivowel, View this entry on the original dictionary page scan.
avacarantikāf. (diminutive of pr. p. f. ntī-) stepping down from (ablative) (see pravar tamanak/a-.) View this entry on the original dictionary page scan.
carantam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
jarantam. an old man View this entry on the original dictionary page scan.
jarantam. a buffalo View this entry on the original dictionary page scan.
jarantakam. a father-in-law View this entry on the original dictionary page scan.
kākarantim. plural Name of a warrior-tribe, gaRa dāmany-ādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
kākarantīyam. a prince of the kāka-ranti-s View this entry on the original dictionary page scan.
karantham. plural Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
prātaranta mfn. ending in the morning, Scholiast or Commentator View this entry on the original dictionary page scan.
tarantam. the ocean View this entry on the original dictionary page scan.
tarantam. a hard shower k. View this entry on the original dictionary page scan.
tarantam. a frog View this entry on the original dictionary page scan.
tarantam. Name of a man (with the patronymic vaidadaśvi-) (author of a sāman-) View this entry on the original dictionary page scan.
taranta ntuka- See column 1. View this entry on the original dictionary page scan.
tarantīf. a boat, ship View this entry on the original dictionary page scan.
tarantukan. Name of a tīrtha- ( arant-and taraṇḍaka-) and 7078; ix, 3032. View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
24 results
akhilikā अखिलिका (वनस्पतिवि.) Momordaica Charantia (Mar. कारली.)
aṅgārakaḥ अङ्गारकः कम् [अङ्गार स्वार्थे कन्] 1 Charcoal. -2 Mars; ˚विरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पतेः Mk.9.33; ˚चारः course of Mars, See chapter 6 of Bṛhat Saṁhitā. -3 Tuesday (˚दिनम्, ˚वासरः). -4 N. of a prince of Sauvīra. -5 N. of two plants कुरण्टक and भृङ्गराज, Eclipta (or Verbesina) Prostrata (Mar. माका) and white or yellow Amaranth (Mar. कोरांटी). -कम् [अल्पार्थे कन्] 1 A small spark. -2 A medicated oil in which turmeric, Dūrvā, Mañji- ṣṭhā and other substances have been boiled. -Comp. -मणिः [अङ्गारकस्य प्रियः मणिः शाक. त.] a coral (प्रवाल) (तस्य च रक्तवर्णत्वात् तत्प्रियत्वम्; माणिक्यं भास्करे देयं चन्द्रे मुक्तां प्रदापयेत् । प्रवालं च कुजे दद्यात्...).
antara अन्तर a. [अन्तं राति ददाति, रा-क] 1 Being in the inside, interior, inward, internal (opp. बाह्य); योन्तरो यमयति Śat. Br.; ˚र आत्मा Tait. Up.; कश्चनान्तरो धर्मः S. D. अन्तरापणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिताः अनुगच्छन्तु Rām.7.64.3. -2 Near, proximate (आसन्न); कृष्वा युजश्चिदन्तरम् Rv.1. 1.9. -3 Related, intimate, dear, closely connected (आत्मीय) (opp. पर); तदेतत्प्रेयः पुत्रात् ...... प्रेयो$न्यस्मात्सर्व- स्मादन्तरतरं यदयमात्मा Śat. Br.; अयमत्यन्तरो मम Bharata. -4 Similar (also अन्तरतम) (of sounds and words); स्थाने$न्तरतमः P.I.1.5; हकारस्य घकारोन्तरतमः Śabdak.; सर्वस्य पदस्य स्थाने शब्दतो$र्थतश्चान्तरतमे द्वे शब्दस्वरूपे भवतः P. VIII.1.1. Com. -5 (a) Different from, other than (with abl.); यो$प्सु तिष्ठन्नद्भ्यो$न्तरः Bṛi. Ār. Up.; आत्मा स्वभावो$न्तरो$न्यो यस्य स आत्मान्तरः अन्यस्वभावः व्यवसायिनो$न्तरम् P.VI.2.166 Sk. ततो$न्तराणि सत्त्वानि स्वादते स महाबलः Rām.7. 62.5. (b) The other; उदधेरन्तरं पारम् Rām. -6 Exterior, outer, situated outside, or to be worn outside (अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः P.I.1.36) (In this sense it is declined optionally like सर्व in nom. pl. and abl. and loc. sing.) अन्तरे-रा वा गृहाः बाह्या इत्यर्थः (चण्डालादिगृहाः); अन्तरे-रा वा शाटकाः परिधानीया इत्यर्थः Sk.; so अन्तरायां पुरि, अन्तरायै नगर्यै, नमो$न्तरस्मै अमेधसाम् Vop. -रम् 1 (a) The interior, inside; ततान्तरं सान्तरवारिशीकरैः Ki.4.29,5.5; जालान्तरगते भानौ Ms.8.132; विमानान्तरलम्बिनीनाम् R.13.33; Mk.8.5, Ku. 7.62; अपि वनान्तरं श्रयति V.4.24; लीयन्ते मुकुलान्तरेषु Ratn. 1.26, Ki.3.58; अन्तरात् from inside, from out of; प्राकारपरिखान्तरान्निर्ययुः Rām.; अन्तरे in, into; वन˚, कानन˚, प्रविश्यान्तरे &c. (b) Hence, the interior of any thing, contents; purport, tenor; अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा Śvet. Up. (c) A hole, an opening; तस्य बाणान्तरेभ्यस्तु बहु सुस्राव शोणितम्. -2 Soul, heart; mind; सततमसुतरं वर्णयन्त्यन्तरम् Ki.5.18 the inmost or secret nature (lit. middle space or region); लब्धप्रतिष्ठान्तरैः भृत्यैः Mu.3.13 having entered the heart; सदृशं पुरुषान्तरविदो महेन्द्रस्य V.3. -3 The Supreme Soul. -4 Interval, intermediate time or space, distance; रम्यान्तरः Ś.4.11; किंचिदन्तरमगमम् Dk.6; अल्प- कुचान्तरा V.4.49; क्रोशान्तरेण पथि स्थिताः H.4 at the distance of; बृहद् भुजान्तरम् R.3.54; अन्तरे oft. translated by between, betwixt; गीतान्तरेषु Ku.3.38 in the intervals of singing; मरणजीवितयोरन्तरे वर्ते betwixt life and death; अस्त्रयोगान्तरेषु Rām.; तन्मुहूर्तकं बाष्पसलिलान्तरेषु प्रेक्षे तावदार्यपुत्रम् U.3 in the intervals of weeping; बाष्पविश्रामो$प्यन्तरे कर्तव्य एव U.4 at intervals; स्मर्तव्योस्मि कथान्तरेषु भवता Mk.7.7 in the course of conversation; कालान्तरावर्तिशुभाशुभानि H.1 v. l. See कालान्तरम्; सरस्वतीदृषद्वत्योर्यदन्तरम् Ms.2.17,22; द्यावापृथिव्यो- रिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन Bg.11.2; न मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे Ś.6.18 between the breasts; Bg.5.27; अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विन उपस्थिताः Ś.1; तदन्तरे सा विरराज धेनुः R.2.2;12.29. (b) Intervention (व्यवधान) oft. in the sense of 'through'; मेघान्तरालक्ष्यमि- वेन्दुबिम्बम् R.13.38 through the clouds; वस्त्रं अन्तरं व्यवधायकं यस्य स वस्त्रान्तरः P.VI.2.166 Sk.; महानद्यन्तरं यत्र तद्देशान्त- रमुच्यते; जालान्तरप्रेषितदृष्टिः R.7.9 peeping through a window; विटपान्तरेण अवलोकयामि Ś.1; क्षणमपि विलम्बमन्तरीकर्तु- मक्षमा K.36 to allow to come between or intervene; कियच्चिरं वा मैघान्तरेण पूर्णिमाचन्द्रस्य दर्शनम् U.3. -5 Room, place, space in general; मृणालसूत्रान्तरमप्यलभ्यम् Ku.1.4; न ह्यविद्धं तयोर्गात्रे बभूवाङ्गुलमन्तरम् Rām.; मूषिकैः कृते$न्तरे Y.1. 147; गुणाः कृतान्तराः K.4 finding or making room for themselves; न यस्य कस्यचिदन्तरं दातव्यम् K.266; देहि दर्शना- न्तरम् 84. room; पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातुमर्हसि Rām. do not give way to sorrow; तस्यान्तरं मार्गते Mk.7.2 waits till it finds room; अन्तरं अन्तरम् Mk.2 make way, make way. -6 Access, entrance, admission, footing; लेभेन्तरं चेतसि नोपदेशः R.6.66 found no admission into (was not impressed on) the mind; 17.75; लब्धान्तरा सावरणे$पि गेहे 16.7. -7 Period (of time), term; मासान्तरे देयम् Ak.; सप्तैते मनवः । स्वे स्वेन्तरे सर्वमिदमुत्पाद्यापुश्चराचरम् Ms.1.63, see मन्वन्तरम्; इति तौ विरहान्तरक्षमौ R.8.56 the term or period of separation; क्षणान्तरे -रात् within the period of a moment. -8 Opportunity, occasion, time; देवी चित्रलेखामव- लोकयन्ती तिष्ठति । तस्मिन्नन्तरे भर्तोपस्थितः M.1. अत्रान्तरे प्रणम्याग्रे समुपविष्टः; Pt.1 on that occasion, at that time; अस्मिन्नन्तरे Dk.164; केन पुनरुपायेन मरणनिर्वाणस्यान्तरं संभावयिष्ये Māl.6; कृतकृत्यता लब्धान्तरा भेत्स्यति Mu.2.22 getting an opportunity; 9; यावत्त्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुं अन्तरान्वेषी भवामि Ś.7. find a fit or opportune time; शक्तेनापि सता जनेन विदुषा कालान्तरप्रेक्षिणा वस्तव्यम् Pt.3.12; waiting for a suitable opportunity or time; सारणस्यान्तरं दृष्ट्वा शुको रावणमब्रवीत् Rām. -9 Difference (between two things), (with gen. or in comp.) शरीरस्य गुणानां च दूरमत्यन्तमन्तरम् H.1.46; उभयोः पश्यतान्तरम् H.1.64, नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम् 2.39; तव मम च समुद्रपल्वलयोरिवान्तरम् M.1; Bg.13.34; यदन्तरं सर्षपशैलराजयोर्यदन्तरं वायसवैनतेययोः Rām.; द्रुमसानुमतां किमन्तरम् R.8.9;18.15; rarely with instr.; त्वया समुद्रेण च महदन्तरम् H.2; स्वामिनि गुणान्तरज्ञे Pt.1.11; difference; सैव विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरषान्तरं सूक्ष्मम् Sāṅ. K. -1 (Math.) Difference, remainder also subtraction, cf. योगोन्तरेणोनयुतो$र्धितस्तौ राशी स्मृतौ संक्रमणाख्यमेतत् ॥ Līlā. -11 (a) Different, another, other, changed, altered (manner, kind, way &c.); (Note:- that in this sense अन्तर always forms the latter part of a compound and its gender remains unaffected i. e. neuter, whatever be the gender of the noun forming the first part; कन्यान्तरम् (अन्या कन्या), राजान्तरम् (अन्यो राजा), गृहान्तरम् (अन्यद् गृहम्); in most cases it may be rendered by the English word 'another'.); इदमवस्थान्तरमारोपिता Ś.3 changed condition; K.154; Mu.5; शुभाशुभफलं सद्यो नृपाद्देवाद्भवान्तरे Pt.1.121; जननान्तरसौहृदानि &Sacute.5.2 friendships of another (former) existence; नैवं वारान्तरं विधास्यते H.3 I shall not do so again; आमोदान् हरिदन्तराणि नेतुम् Bv.1.15, so दिगन्तराणि; पक्षान्तरे in the other case; देश˚, राज˚, क्रिया˚ &c. (b) Various, different, manifold (used in pl.); लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु Ś.4.2; मन्निमित्तान्यवस्थान्तराण्यवर्णयत् Dk.118 various or different states; 16; sometimes used pleonastically with अन्यत् &c.; अन्यत्स्थानान्तरं गत्वा Pt.1. -12 Distance (in space); व्यामो बाह्वोः सकरयोस्ततयोस्ति- र्यगन्तरम् Ak.; प्रयातस्य कथंचिद् दूरमन्तरम् Ks.5.8. -13 Absence; तासामन्तरमासाद्य राक्षरीनां वराङ्गना Rām.; तस्यान्तरं च विदित्वा ibid. -14 Intermediate member, remove, step, gradation (of a generation &c.); एकान्तरम् Ms.1.13; द्वयेकान्तरासु जातानाम् 7; एकान्तरमामन्त्रितम् P.VIII.1.55; तत्स्रष्टुरेकान्तरम् Ś.7.27 separated by one remove, See एकान्तर also. -15 Peculiarity, peculiar or characteristic possession or property; a (peculiar) sort, variety, or kind; व्रीह्यन्तरेप्यणुः Trik.; मीनो राश्यन्तरे, वेणुर्नृपान्तरे ibid.; प्रासङ्गो युगान्तरम् cf. also प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम् Sāṅ. K.37. &c. -16 Weakness, weak or vulnerable point; a failing, defect, or defective point; प्रहरेदन्तरे रिपुम्, Śabdak. सुजयः खलु तादृगन्तरे Ki.2.52; असहद्भिर्माममिमित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिभिः Rām; परस्यान्तरदर्शिना ibid.; कीटकेनेवान्तरं मार्गयमाणेन प्राप्तं मया महदन्तरम् Mk.9; अथास्य द्वादशे वर्षे ददर्श कलिरन्तरम् Nala.7.2.; हनूमतो वेत्ति न राक्षसो$न्तरं न मारुतिस्तस्य च राक्षसो$न्तरम् Rām. -17 Surety, guarantee, security; तेन तव विरूपकरणे सुकृतमन्तरे धृतम् Pt.4 he has pledged his honour that he will not harm you; आत्मान- मन्तरे$र्पितवान् K.247; अन्तरे च तयोर्यः स्यात् Y.2.239; भुवः संज्ञान्तरयोः P.III.2.179; धनिकाधमर्णयोरन्तरे यस्तिष्ठति विश्वासार्थं स प्रतिभूः Sk. -18 Regard, reference, account; न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरम् Rām. with reference to me; त्वदन्तरेण ऋणमेतत्. -19 Excellence, as in गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः M.1.6 (this meaning may be deduced from 11). -2 A garment (परिधान). -21 Purpose, object, (तादर्थ्य) तौ वृषाविव नर्दन्तौ बलिनौ वासितान्तरे Mb.1.12.41; (Malli. on R.16.82). -22 Concealment, hiding; पर्व- तान्तरितो रविः (this sense properly belongs to अन्तर्-इ q. v.). -23 Representative, substitution. क्षात्रमाचरतो मार्गमपि बन्धोस्त्वदन्तरे Mb.12.1.3. -24 Destitution, being without (विना) which belongs to अन्तरेण. (अन्तरमवकाशाव- धिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये । छिद्रात्मीर्यावेनाबहिरवसरमध्येन्तरात्मनि च Ak.) [cf. L. alter] -25 Space (अवकाश); प्रेक्षतामृषि- सङ्घानां बभूव न तदान्तरम् Rām.7.14.19. -26 Separation (वियोग); भार्यापत्योरन्तरम् Mb.5.35.43. -27 A move or skilful play in wrestling; अन्योन्यस्थान्तरप्रेप्सू प्रचक्राते$न्तरं प्रति Mb.9.57.11. -28 A moulding of the pedestal and the base; षडंशं चान्तरे कर्णे उत्तरांशं तदूर्ध्वके । Māna.13.121; cf. स्थानात्मीयान्यतादर्थ्यरन्ध्रान्तर्धिषु चान्तरम् । परिधाने$वधौ मध्ये$- न्तरात्मनि नपुंसके । Nm. -Comp. -अपत्या a pregnant woman. -चक्रम् a technical term in augury Bṛi. S. chap.86. -ज्ञ a. knowing the interior, prudent, wise, foreseeing; नान्तरज्ञाः श्रियो जातु प्रियैरासां न भूयते Ki.11.24 not knowing the difference. -तत् a. spreading havoc. -द a. cutting the interior or heart. -दिशा, अन्तरा दिक् intermediate region or quarter of the compass. -दृश् a. realizing the Supreme Soul (परमात्मानुसंधायिन्). -पु(पू)रुषः the internal man, soul (the deity that resides in man and witnesses all his deeds); तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः; Ms.8.85. -पूजा = अन्तर-पूजा. -प्रभवः [अन्तराभ्यां भिन्नवर्णमातापितृभ्यां प्रभवति] one of a mixed origin or caste. (अम्बष्ठ, क्षत्तृ, करण, इ.); अन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि Ms.1.2. -प्रश्नः an inner question, one contained in and arising out of what has been previously mentioned. -शायिन् -स्थ, -स्थायिन् -स्थित a. 1 inward, internal, inherent; ˚स्थैर्गुणैः शुभ्रैर्लक्ष्यते नैव केन चित् Pt. 1.221. -2 interposed, intervening, separate. -3 seated in the heart, an epithet of जीव.
abhaya अभय a. [न. ब.] Free from fear or danger, secure, safe; वैराग्यमेवाभयम् Bh.3.35. -यः [न भयं यस्मात्] 1 An epithet of the Supreme Being, or knowledge concerning that being. -2 N. of Śiva. -3 One devoid of all worldly possessions. -4 One who fearlessly executes scriptural commandments. -5 N. of a Yoga (conjunture or time) favourable to a march or expedition. -6 A refugeoffering pose of the hand of an image; Māna.12. 12-21. See अभयमुद्रा. -या 1 N. of a plant (हरीतकी), Mar. हिरडा). -2 A form of the goddess Durgā. -यम् 1 Absence or removal of fear. -2 Security, safety, protection from fear or danger. मया तस्याभयं दत्तम् Pt.1; अभयस्य हि यो दाता Ms.8.33; Ś.2.17. -2 N. of a sacrificial hymn. -3 The root of a fragrant grass (वीरणमूलम्, उशीरम्). -Comp. -कृत् a. 1. not terrific, mild. -2. giving safety. -गिरिवासिन् m. one dwelling on the mountain of safety, N. of a class of Kātyāyana's pupils. -गिरिविहारः Buddhist monastery on the Abhayagiri. -डिण्डिमः 1 proclamation of assurance of safety. -2 a military or war-drum. -द, -दायिन्, -प्रद a. giving a guarantee or promise of safety; भयेष्वभयदः Rām.; ˚प्रद; ऐश्वर्यमभयप्रदः Ms.4.232. (-दः) an Arhat of the Jainas; N. of Viṣṇu. -दक्षिणा, -दानम्, -प्रदानम् giving a promise, assurance, or guarantee of safety or protection (from danger); सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम् (प्रधानम्) Pt.1.29; सर्वतः प्रतिगृह्णीयान्मध्वथाभयदक्षिणाम् Ms.4.247. -पत्रम् a written document or paper granting assurance of safety; cf. the modern 'safe-conduct'. -मुद्रा a variety of mudrā in Tantra literature. -याचना asking for protection; ˚अञ्जलिः; बध्यतामभययाचनाञ्जलिः R.11.78. -वचनम्, -वाच् f. an assurance or promise of safety. -सनि a. Ved. giving safety.
abhīṣāh अभीषाह् a. Overpowering; guaranteeing safety from enemies (परेभ्यो$भयदाता; अभीषहमाणः सपत्नान्, अभिभवति शत्रून् Nir.). f. (ट्) Great power.
amalānakam अमलानकम् Globe-amaranth. (Mar. मखमाल)
amilātakam अमिलातकम् Globe-amaranth. See अमलानकम्.
amlāna अम्लान a. 1 Not withered or faded (flowers &c.). -2 Clean, clear, bright (face); pure, unclouded; परार्थन्यायवादेषु काणो$प्यम्लानदर्शनः. -नः Globe-amaranth (Mar. आंबोली). -नम् A lotus.
amlānin अम्लानिन् Clear, clean. -नी A collection of globeamaranths.
āpta आप्त p. p. [आप्-क्त] 1 Got, obtained, gained; ˚कामः, शापः &c. -2 Reached, overtaken, equalled, engrossed; यदिदं सर्वं मृत्युनाप्तं सर्वं मृत्युनाभिपन्नं केन यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यते Bṛi. Up.3.1.3. -3 Reaching to, extending as far as. -4 Trustworthy, reliable, credible (as news &c.). -5 Trusty, confidential, faithful (person); कुमारभृत्याकुशलैरनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैः R.3.12;5.39; आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु Ms.8.63. -6 (a) Clever, skilful; प्राजकश्चेद्भवेदाप्तः Ms.8.294. (b) Apt, fit. -7 Full, complete, abundant; न सत्यं दानमानौ वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः Rām.2.3.35. यजेत राजा क्रतुभिर्विविधैराप्त- दक्षिणैः Ms.7.79. -8 True, exact. -9 Intimate, closely related, acquainted; कन्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातुराप्तं जनम् U.4.17 relatives; Ms.5.11. -1 Appointed. -11 Generally received, commonly used; authentic. -12 Accused, prosecuted. -13 Reasonable, sensible. -14 Beneficial, useful; अधिष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना Rām.6.9.1. -प्तः 1 A trustworthy, reliable, or fit person; credible person or source, guarantee; आप्तः यथार्थवक्ता T. S. -2 A relative, friend; निग्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदानुजः R.12.52; कथमाप्तवर्गो$यं भवत्याः M.5; Y.1.28, 2.71; Ms.2.19;8.64. -3 An Arhat. -प्ता A twisted lock of hair (जटा). -प्तम् 1 A quotient. -2 (In Math.) Equation of a degree. -Comp. -आगमः Proper knowledge परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् Sāṅ. K.6. -आधीन a. Dependent on trustworthy person. -उक्तिः f. 1 an augment. -2 an affix. -3 a word of received acceptation and established by usage only; see आप्तवाच् also. -काम a. 1 one who has obtained his desire; येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्रकामाः Muṇḍa.3.1.6. -2 one who has renounced all worldly desires and attachments. (-मः) the Supreme Soul. -कारिन् a. doing things in a fit or confidential manner; अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः Ms.9.12. m. a trusty, agent or confidential servant; तस्माद्गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाप्तकारिणः Mb.3.239.17. -गर्भा a pregnant woman. -दक्षिण a. having proper or abundant gifts. -वचनम् 1 received text or authority, revelation. -2 the words of a credible or trustworthy person; R.11.42, इत्याप्तवचनाद्रामो विनेष्यन्वर्णविक्रियाम् 15.48. -वाक्यम् a true or correct sentence; आप्तवाक्यं शब्दः T. S. -वचनम् above. cf. आप्तश्रुतिराप्तवचनम् तु Sāṅ. K.5. -वाच् a. worthy of belief, regarded as authority, one whose words are credible and authoritative; पराति- संधानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः Ś.5.25. f. 1 the advice of a friend or credible person. -2 the Vedas or Śruti; a word of authority (said to apply to Smṛitis, Ithihāsas and Purāṇas also, which are considered as authoritative evidence); आप्तवागनुमानाभ्यां साध्यं त्वा प्रति का कथा R.1.28. -श्रुतिः f. 1 the Vedas. -2 Smṛitis &c. आप्तश्रुतिराप्तवचनम् तु । Sāṅ. K.5.
ūrdhva ऊर्ध्व a. Erect, upright, above; ˚केश &c.; rising or tending upwards. -2 Raised, elevated, erected; हस्तः, ˚पादः &c. -3 High, superior, upper. -4 Not sitting (opp. आसीन). -5 Torn (as hair). -6 Thrown up. -र्ध्वम् Elevation, height. -र्ध्वम् -ind. 1 Upwards, aloft, above. अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम् Muṇḍ. Up.2.2.11; अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः Bg.15.1. -2 In the sequel (= उपरिष्टात्). -3 In a high tone, aloud. -4 Afterwards, subsequent to (with abl.); शरीरभेदादूर्ध्वमुत्क्रम्य पुनः Ait. Up.4.6. ते त्र्यहादूर्ध्वमाख्याय Ku.6.93; ऊर्ध्वं संवत्सरात् Ms.9.77; Y.1.53; R.14.66; Bk.18.36; पितुरूर्ध्वम् Ms.9.14 after the father's death; अत ऊर्ध्वम् hence forward, hereafter. -Comp. -अङ्गुलि a. with uplifted finger. -अयन a. going upwards. (-नम्) motion above. -आवर्तः rearing of a horse. -आसितः the plant Momordica Charantia (कारवेल्ल; Mar. कारलें) -ईहः motion or tendency upwards. -कच, -केश a. 1 having the hair erect. -2 one whose hair is torn. -कचः 1 The descending node. -2 N. of Ketu. -केशी N. of a goddess; ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसशोणितभोजने Sandhyā. -कण्ठ a. with the neck upraised. (-ण्ठी) N. of a plant (महाशतावरी). -कर्ण a. with the ears pricked up or erect; निभृतोर्ध्वकर्णाः Ś.1.8. -कर्मन् n. -क्रिया 1 motion upwards. -2 action for attaining a high place. -m. N. of Viṣṇu. -कायः, -यम् the upper part of the body. -कृशन a. having the sharp qualities stirred up (Soma) effervescing (?); अयं बिभर्त्यूर्ध्वकृशनं मदम् Rv.1.144.2. -ग, -गामिन् a. 1 going upwards, ascended, rising; भुवा सहोष्माणममुञ्चदूर्ध्वगम् Ku.5.23. -2 being on high. -3 virtuous, pious. (-गः) 1 a kind of disease. -2 N. of of Viṣṇu; ˚पुरम् the city of Hariśchandra. -गत a. gone up, risen, ascended. -गति a. going upwards. (-तिः f.) -गमः, -गमनम् 1 ascent, elevation. -2 going to heaven. -3 going above (as life). -4 Fire. -चरण, -पाद a. having the feet upwards. (-णः) 1 A kind of ascetic or devotee. -2 a fabulous animal called Śarabha. (-पादम्) A kind of dance; Dk.2.8. -चित् a. Ved. collecting, piling or heaping up. -जानु, -ज्ञ, -ज्ञु a. [ऊर्ध्वमुच्चं जानु यस्य] 1 raising the knees, sitting on the hams; क्षणमयमनुभूय स्वप्नमूर्ध्वज्ञुरेव Śi.11.11. -2 long-shanked. -तालः A kind of time (ताल in music). -तिलकिन् a. having a sectarian mark on the forehead. -दंष्ट्र (ष्ट्रा) केश N. of Śiva (whose teeth and hair are erect). -दृश् m. A Crab. -दृष्टि, -नेत्र a. 1 looking upwards. -2 (fig.) aspiring, ambitious. (-ष्टिः f.) concentrating the sight on the spot between the eyebrows (in Yoga Phil.) -द्वारम् The gate opening into heaven. -देवः a superior deity, i. e. Viṣṇu. -देहः a funeral ceremony; ˚निमित्तार्थमहं दातुं जला- ञ्जलिम् Rām. -नभस् a. being above in the clouds. -पथः the upper region, the ether. -पातनम् causing to ascend, sublimation (as of mercury), -पात्रम् a sacrificial vessel; सौवर्णराजताब्जानामूर्ध्वपात्रग्रहाश्मनाम् Y.1.182. -पुण्ड्रः, -ण्ड्रकः a perpendicular sign of sandal on the forehead of a Brāhmaṇa. -पूरम् ind. full to the brim, full to overflowing; ˚रं पूर्यते Sk. -पृश्नि a. Ved. spotted above. (-श्निः) a sacrificial beast. -प्रमाणम् Height altitude. -बर्हिस् a. Ved. being above the sacrificial grass. -m. a kind of manes called सोमप. -बाहुः a devotee who constantly holds his arms above his head till they are fixed in that position. ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चित् शृणोति माम् Mb. -बुध्न a. Ved. upsidedown, topsy-turvy; अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः Bṛi. Up. 2.2.3. -भागः 1 the upper part. -2 any part of a word coming after another part. -भाज् a. 1 being upwards. -2 enjoying the upper part. (-m.) the submarine fire. -मन्थिन् a. living in perpetual chastity, a Brahmachārin; वाताशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्व- मन्थिनः Bhāg.11.6.48. -मानम् an instrument for measuring altitudes; ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः Mbh. on P.V.1.19. -मायु a. sending forth a loud noise. -मारुतम् pressure of the wind (of the body) upwards. -मुख a. having the mouth or opening upwards; cast or directed upwards; प्रबोधयत्यूर्ध्वमुखैर्मुयूखैः Ku.1.16; R.3.57. (-खम्) the upper part of the mouth. -मूल a. having the roots upwards. ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्यम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ Bg.15.1.9. -मौहूर्तिक a. happening after a short time. -रेत, -रेतस् a. [ऊर्ध्वमूर्ध्वगं नाधः पतत् रेतो यस्य] one who lives in perpetual celibacy or abstains from sexual intercourse; यतीनामूर्ध्वरेतसाम् Mb.3.233.44. (-m.) 1 N. of Śiva. -2 Bhīṣma. -लिङ्गः, -लिङ्गिन् N. of Śiva. (Having the membrum virile above, i. e. chaste) -लोकः the upper world, heaven. -वक्त्रः (pl.) N. of a class of deities. -वर्त्मन् m. the atmosphere. -वातः, -वायुः the wind in the upper part of the body (उदान). -वालम् Yak-tail (चमरीपुच्छ); परिधायोर्ध्ववालं तु Mb.12.165.72. -वृत a. put on above, put over the head or shoulder (as the sacred thread of a Brāhmaṇa); कार्पासमुपवीतं स्याद्विप्रस्योर्ध्ववृतं त्रिवृत् Ms.2.44. -शायिन् a. sleeping with the face upwards (as a child). (-m.) N. of Śiva. -शोधनम् vomiting. -शोधनः Soap-nut tree and fruit, Sapindus Emarginatus (Mar. रिठा). -शोषम् ind. so as to dry (anything) above; यद्वोर्ध्वशोषं तृणवद् विशुल्कः Bk.3.14. -श्वासः expiration; a kind of asthma. -सानु a. rising higher and higher; surpassing; कनिक्रदत् पतयदूर्ध्वसानुः Rv.1.152.5. (-m., -n.) the top of a mountain. -स्थ a. being above, superior. -स्थितिः f. 1 the rearing of a horse. -2 a horse's back. -3 elevation, superiority. -स्रोतस् m. 1 an ascetic who abstains from sexual intercourse; cf. ऊर्ध्वरेतस्. -2 N. of a creation of beings whose stream of life or current of nutriment tends upwards. -3 a plant. ऊर्ध्व ūrdhva (र्द्ध rddha) कः kḥ ऊर्ध्व (र्द्ध) कः A kind of drum (Mar. तबला).
kiṅkirātaḥ किङ्किरातः 1 A parrot. -2 The (Indian) cuckoo. -3 Cupid. -4 The Aśoka tree. -5 A species of amaranth; हेमालङ्कारभाभिर्भरनमितशिखैः शेखरैः कैङ्किरातैः Ratn.1.1.
kuraṭaḥ कुरटः A shoemaker, a leather-seller. कुरण्टः kuraṇṭḥ कुरण्टकः kuraṇṭakḥ कुरण्टिका kuraṇṭikā कुरण्टः कुरण्टकः कुरण्टिका The yellow amaranth; Rām.4.1.8.
kuraṇḍakaḥ कुरण्डकः Yellow amaranth.
kuralaḥ कुरलः 1 An osprey. -2 A curl, a lock of hair. कुरवः (बः), कुरव (ब) कः A species of amaranth; [Barlaria Prionitis Linn] It is a handsome shrub. Kālidāsa describes the plant as कान्तामुखद्युति (cf. Ṛs. 6.18). Modern scientists describe it as a lipped flower referring to the form of its petals. कुरवका रवकारणतां ययुः R.9.29; Me.8; Ṛs.6.18. -वम् (बम्), -व(ब) कम् The flower of this tree; चूडापाशे नवकुरवकम् Me.67; प्रत्याख्यातविशेषकं कुरवकं श्यामावदातारुणम् M.3.5.
kuruṇṭaḥ कुरुण्टः A red species of amaranth. -ण्टी 1 A wooden doll or puppet. -2 The wife of a Brāhmaṇa or teacher.
kuruṇṭakaḥ कुरुण्टकः Yellow or white amaranth.
pratibhūḥ प्रतिभूः A bail, surety, guarantee; सौभाग्यलाभप्रतिभूः पदानाम् Vikr.1.9; Y.2.1,54; N.14.4; सहग्राहिणः प्रतिभुवः ...... अस्य कर्मच्छेदं वहेयुः Kau. A.2.7.25; यच्च प्रतिभ्वो विभवे$पि शक्ये न प्रार्थयन्ति स्म नराः परेभ्यः Bu. Ch.2.1; यदि मे प्रतिभूश्चतुर्षु राजन् भवसि त्वं न तपोवनं श्रयिष्ये Bu. Ch.5.34.
magadhaḥ मगधः 1 N. of a country, the southern part of Bihar; अस्ति मगधेषु पुष्पपुरी नाम नगरी Dk.1; अगाधसत्त्वो मगधप्रतिष्ठः R.6.21. -2 A bard, minstrel. -धाः (pl.) The people of Magadha, the Magadhas. -धा 1 The town of the Magadhas. -2 Long pepper. -Comp. -ईश्वरः 1 a king of the Magadhas. -2 N. of Parantapa; प्राक् संनिकर्षं मगधेश्वरस्य R.6.2. -3 N. of Jarāsandha. -उद्भवा long pepper; फलं बृहत्या मगधोद्भवानाम् Suśruta. -देशः the country of Magadha. -पुरी the city of Magadha. -लिपिः f. writing or character of the Magadhas.
māriṣaḥ मारिषः 1 A respectable, worthy or venerable man, (used in dramas in the voc. as a respectful mode of address by the Sūtradhāra to one of the principal actors; see U. 1; Māl.1.); शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते वा$थ मारिषः Bhāg.1.14.26. -2 Amaranthus Oleraceus (Mar. तांदुळजा).
rāgaḥ रागः [रञ्ज्-भावे घञ् नि˚ नलोपकुत्वे] 1 (a) Colouring, dyeing, tinging. (b) Colour, hue, dye; वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यत्रोक्तं लभते फलम् । स्थायीभवति चात्यन्तं रागः शुक्लपटे यथा ॥ Pt.1.33. -2 Red colour, redness; अधरः किसलयरागः Ś.1.21; Śi.8.15; Ki.16.46. -3 Red dye, red lac; रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रवालोष्ठमलंचकार Ku.3.3;5.11. -4 Love, passion, affection, amorous or sexual feeling; मलिने$पि रागपूर्णाम् Bv.1.1 (where it means 'redness' also); Śi.17.2; अथ भवन्तमन्तरेण कीदृशो$स्या दृष्टिरागः Ś.2; see चक्षूराग also; चरणयुगलादिव हृदयमविशद्रागः K.142. -5 Feeling, emotion, sympathy, interest. -6 Joy, pleasure. -7 Anger, wrath; निध्वनज्जवहारीभा भेजे रागरसात्तमः Śi. 19.34. -8 Loveliness, beauty. -9 A musical mode or order of sound; (there are six primary Rāgas; भैरवः कौशिकश्चैव हिन्दोलो दीपकस्तथा । श्रीरागो मेघरागश्च रागाः षडिति कीर्तिताः Bharata; other writers give different names. Each rāga has six rāgiṇīs regarded as its consorts, and their union gives rise to several musical modes). -1 Musical harmony, melody; तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः Ś.1.5; अहो रागपरिवाहिणी गीतिः Ś.5. -11 Regret, sorrow. -12 Greediness, envy; 'रागस्तु मात्सर्ये लोहिता- दिषु' Medinī.; राजकामस्य मूढस्य रागोपहतचेतसः Mb.7.85. 54. -13 The quality called Rajas q. v. -14 Nasalization. -15 A process in the preparation of quicksilver. -16 A king, prince. -17 The sun. -18 The moon. -19 Inflammation. -2 Seasoning, condiment; Mb.4. -Comp. -अङ्गी, -आढ्या Rubia Munjiṣṭa (Mar. मञ्जिष्ठा). -अशनिः a Buddha or Jina. -आत्मक a. impassioned; रजो रागात्मकं विद्धि Bg.14.7. -आयातम्, -उद्रेकः excess of passion. -खाडव, -खाण्डव See रागषाडव; a kind of sweet rice preparation; रागखाण्डवभोज्यैश्च मत्ताः पतिषु शेरते Mb.7. 61.8 (com. रागखाण्डवं गुडोदनं पर्पटिकेति वैदर्भाः). -चूर्णः 1 Acasia Catechu or Khadira tree. -2 red lead. -3 lac. -4 red powder thrown by people over one another at the festival called holi. -5 the god of love. -छन्नः the god of love. -द्रव्यम् a colouring substance, a paint, dye. -दः cristal. -दालिः a kind of pulse (मसूर). -दृश् a ruby. -पट्टः a kind of precious stone. (-ट्टी) the chinese rose. -पुष्पः, -प्रसवः the red globe-amaranth. -बन्धः manifestation of feeling, interest created by a proper representation (of various emotions); भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एव M.2.9. -युज् m. a ruby. -रज्जुः the god of love. -लता N. of Rati, wife of Cupid. -लेखा a streak or mark of paint. -वर्धनः (in music) a kind of measure. -वृन्तः the god of love. -षाडवः a kind of sweetmeat. -सूत्रम् 1 any coloured thread. -2 a silk-thread. -3 the string of a balance.
varṇaḥ वर्णः [वर्ण्-अच् Uṇ.3.1] 1 A colour, hue; अन्तः- शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः Me.51. -2 A paint, dye, paint-colour; see वर्ण् (1). -3 Colour, complexion, beauty; विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः Ki.14.3; त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे Me.48; R.8.42. -4 Look, countenance; मध्यस्थवर्ण इव दृश्यते Madhyamavyāyoga 1; किं त्वं शङ्कितवर्ण इव Chārudatta 4; अवदातिका परशङ्कितवर्णेव दृश्यते Pratimā 1. -5 A class of men, tribe, caste (especially applied to the four principal castes, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य and शूद्र); वर्णानामानुपूर्व्येण Vārt; न कश्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टो$पि भजते Ś.5. 1; R.5.19. -6 A class, race, tribe, kind, species; as in सवर्णम् अक्षरम्; ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् Mb.12. 188.1. -7 (a) A letter, character, sound; न मे वर्ण- विचारक्षमा दृष्टिः V.5; Ki.14.3. (b) A word, syllable; S. D.9. -8 Fame, glory, celebrity, renown; राजा प्रजा- रञ्जनलब्धवर्णः R.6.21. -9 A good quality, merit, virtue; त्रिवर्णा वर्णिता$स्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि Bhāg.11.3.16. -1 Praise; स्वगुणोच्चगिरो मुनिव्रताः परवर्णग्रहणेष्वसाधवः Śi.16. 29. -11 Dress, decoration. -12 Outward appearance, form, figure. -13 A cloak, mantle. -14 A covering, lid. -15 The order or arrangement of a subject in a song (गीतक्रम); अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत Kaṭh.1.28; उपात्तवर्णे चरिते पिनाकिनः Ku.5.56 'celebrated in song, made the subject of a song.' -16 The housings of an elephant. -17 A quality, property; जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणां च जातयः । तेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः ॥ Mb.12.188.9. -18 A religious observance. -19 An unknown quantity. -2 The number 'one'. -21 Application of perfumed unguents to the body. -22 Gold. -23 A musical mode. -र्णा Cajanus Indicus (Mar. तूर). -र्णम् 1 Saffron. -2 A coloured unguent or perfume. -Comp. -अङ्का a pen. -अधिपः a planet presiding over a caste or class. -अनुप्रासः alliteration. -अन्तरम् 1 another caste. ˚गमनम् the passing into another caste. -2 change of sound. -अपसदः an outcast. -अपेत a. devoid of any cast, outcast, degraded; वर्णा- प्रेतमविज्ञातं ...... कर्मभिः स्वैर्विभावयेत् Ms.1.57. -अवकृष्टः a Śūdra; अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाङ्क्षिणी Mb.12.24.34. -अर्हः a kind of bean. -अवर a. inferior in caste. -आगमः the addition of a letter; भवेद्वर्णागमाद्धंसः Sk. -आत्मन् m. a word. -आश्रमाः the (four) castes and stages of life; वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे R.5.19. ˚गुरुः N. of Śiva. ˚धर्मः the duties of caste and order. -उदकम् coloured water; वर्णोदकैः काञ्चनशृङ्गमुक्तै- स्तमायताक्ष्यः प्रणयादसिञ्चन् R.16.7. -कविः N. of a son of Kubera. -कूपिका an ink-stand. -क्रमः 1 the order of castes or colours. -2 alphabetical order or arrangement. -गत a. 1 coloured. -2 algebraical. -गुरुः a king, prince. -ग्रथणा a method (artificial) of writing verses. -चारकः a painter. -ज्येष्ठः a Brāhmaṇa. -तर्णकम्, -तर्णिका woollen cloth used as a mat. -तालः (in music) a kind of measure. -तूलिः, -तूलिका, -तूली f. a pencil, paint-brush. -द a. colouring. (-दम्) a kind of fragrant yellow wood. -दात्री turmeric. -दूतः a letter. -दूषक a. violating the distinctions of castes; यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः Ms.1.61. -धर्मः the peculiar duties of a caste. -नाथः the planetary regent of a caste. -पत्रम् a pallet. -परिचयः skill in song or music. -पातः the omission of a letter. -पात्रम् a paint-box. -पुष्पम् the flower of the globe-amaranth. -पुष्पकः the globeamaranth. -प्रकर्षः excellence of colour. -प्रसादनम् aloe-wood. -बुद्धिः the notion connected with particular letters or sounds. -भेदिनी millet. -मातृ f. a pen, pencil. -मातृका N. of Sarasvatī. -माला, -राशिः the alphabet. -रे(ले)खा, -लेखिका chalk. -वर्तिः, -वर्तिका f. 1 a paint-brush; फलकमादाय मणिसमुद्गकाद्वर्णवर्तिकामुद्धृत्य Dk.2.2. -2 a pencil. -वादिन् m. a panegyrist. -विक्रिया enmity against the castes. -विपर्ययः the substitution or change of letters; (भवेत्) सिंहो वर्णविपर्ययात् Sk. -विलासिनी turmeric. -विलोडकः 1 a house-breaker. -2 a plagiarist (lit. word-stealer). -वृत्तम् a metre regulated by the number of syllables it contains (opp. मात्रावृत्त). -व्यव- -स्थितिः f. the institution of caste, caste-system. -शिक्षा instruction in letters. -श्रेष्ठः a Brāhmaṇa; वर्णश्रेष्ठो द्विजः पूज्यः H.4.21. -संयोगः marriage between persons of the same caste. -संसर्गः confusion of castes, marriage with members of other castes; Ms.8.172. -संहारः an assemblage of different castes. -संकरः 1 confusion of castes through intermarriage; स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण- संकरः Bg.1.41. -2 mixture or blending of colours; चित्रेषु वर्णसंकरः K. (where both senses are intended); Śi.14.37. -संघातः, -समाम्नायः the alphabet. -स्थानम् an organ of utterance. -हीन a. outcast.
vājin वाजिन् a. [वाज-अस्त्यर्थे इनि] 1 Swift, quick. -2 Strong. -3 Winged; having anything for wings; मुष्णं- स्तेज उपानीतस्तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिना Bhāg.4.7.19. -m. 1 A horse; न गर्दभा वाजिधुरं वहन्ति Mk.4.17; सत्यमतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः Ś.1; R.3.43;4.25,67; Śi.18.31. -2 An arrow. -3 A follower of the Vājasaneyin branch of the Yajurveda; एतावदित्याह च वाजिनां श्रुतिः A. Rām.7.5.21. -4 The sun; ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि T. Up.1.1. -5 N. of Indra, Bṛihaspati and other gods. -6 A bird; शूलव्यालसमाकीर्णां प्राणिवाजिनि- षेविताम् Mb.7.14.16. -7 The number 'seven'. -नी 1 A mare. -2 N. of Uṣas (dawn). -3 Food (Ved.). -Comp. -गन्धः Name of a tree, Physalis Flexuosa. (Mar. आसंध); Mātaṇga L.11.31. -दन्तः, -दन्तकः Adhatoda Vasika (Mar. अडूळसा). -पृष्ठः the globeamaranth. -भक्षः a chick-pea. (Mar. चणा, हरभरा). -भूः, -भूमिः a place abounding in horses. -भोजनः a kind of kidney-bean (Mar. मूग). -मेघः a horse-sacrifice. -योजकः a driver, groom. -राजः N. of Viṣṇu. -विष्ठा the Indian fig-tree (Mar. वड). -शाला a stable.
suvarṇa सुवर्ण a. [शोभनो वर्णो$स्य] 1 Of good or beautiful colour, brilliant in hue, bright, yellow, golden. -2 Of a good tribe or caste. -3 Of good fame, glorious, celebrated. -र्णः 1 A good colour. -2 A good tribe or caste. -3 A sort of sacrifice. -4 An epithet of Śiva. -5 The thorn-apple. -र्णा 1 One of the seven tongues of fire. -2 Black aloe-wood. -3 Turmeric. -4 Colocynth. -र्णम् 1 Gold. -2 A golden coin (-m. also); नन्वहं दशसुवर्णान् प्रयच्छामि Mk.2. -3 A weight of gold equal to 16 Māṣas or about 175 grains Troy (m. also). -4 Money, wealth, riches. -5 A sort of yellow sandalwood. -6 A kind of red chalk. -7 N. of a tree (नागकेशर). -Comp. -अक्षः N. of Śiva. -आख्यः 1 N. of a tree (नागकेशर). -2 the thorn-apple. -अभिषेकः sprinkling the bride and bridegroom with water into which a piece of gold has been dropped. -कदली a variety of plantain. -कर्तृ, -कार, -कृत् m. a goldsmith. -गणितम् a particular method of calculation in arithmetic. -गैरिकम् a kind of red-chalk. -चौरिका gold-stealing. -जीविकः N. of a tribe; (गान्धिकः शाङ्खिकश्चैव कांस्यको मणिकारकः । सुवर्णजीविकश्चैव पञ्चैते वणिजः स्मृताः ॥). -धेनुः a golden offering in the shape of a cow. -पालिका a kind of vessel made of gold. -पुष्पः the globe-amaranth. -पुष्पित a. abounding in gold; e. g. सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति त्रयो जनाः । शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥ Pt.1.45. -पृष्ठ a. coated with gold, gilded. -बिन्दुः 1 N. of Viṣṇu. -2 a form of Śiva. -भाण्डम्, -भाण्डकम् a jewel-box. -माक्षिकम् a kind of mineral substance. -यूथी yellow jasmine. -रूप्यक a. abounding in gold and silver. -रेतस् m. an epithet of Śiva. -रोमन् m. a ram. -वणिज् m. N. of a mixed caste. -वर्णः N. of Viṣṇu. -वर्णा turmeric. -सानुः the Meru mountain having golden peaks; सुवर्णसानुप्रतिमान् प्रासादानुच्चतोरणान् Śiva B.1.55. -सिद्धः an adept who has acquired gold by magical means. -स्तेयम् stealing of gold (one of the five Mahāpātakas q. v.); अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सुवर्ण- स्तेयनिष्कृतिम् Ms.11.98.
Macdonell Search
1 result
arantos g. inf. to have no pleasure in.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results249 results
agniṃ naro vi bharante gṛhe-gṛhe # RV.5.11.4b.
agniṃ bharantam (MS.KS. bharantā) asmayum # VS.11.13c; TS.4.1.2.1c; MS.2.7.2c: 75.4 (mss. asmayuḥ; Padap. asmayur); KS.16.1c; śB.6.3.2.3.
agne caranty ajarā idhānāḥ # RV.7.3.3b; SV.2.571b; JB.3.207b.
agne bharantu (MS.3.2.2 and 3.3.8, bharanta ?) cittibhiḥ # VS.12.31b; 17.53b; TS.4.2.3.1b; 6.3.2b; 5.2.2.2; 4.6.2; MS.2.7.10b: 87.9; 3.3.2: 17.3; 3.3.8: 40.14; KS.16.10b; 18.3b; 19.12; 21.8; śB.6.8.1.7; 9.2.3.7.
atikrāmanto duritā padāni (N. duritāni viśvā) # AVś.12.2.28c; N.6.12d (see Roth's Erl"auterungen zum Nirukta, p. 80). Cf. ati viśvāni, aty enaṃ, antar dadhānā, apaghnā no, apa bādhatāṃ, and taranto viśvā.
ati kṣaranti yāmabhiḥ # RV.5.66.5d.
atrāṇy asmai paḍbhiḥ saṃ bharanti # RV.10.79.2c.
adha kṣaranti sindhavo na sṛṣṭāḥ # RV.1.72.10c.
adha smā te pari caranty ajara # RV.1.127.9f.
adhvaryavo na dhītibhir bharanti # RV.1.153.1d.
anamīvā uṣasa ā carantu naḥ # RV.10.35.6a.
animeṣaṃ vidathābhisvaranti # RV.1.164.21b; AVś.9.9.22b; N.3.12b.
aniṣṭayajñā na taranti lokān # GB.1.5.25d.
anu yoniṃ devakṛtaṃ carantīḥ # RV.3.33.4b.
antarāditye manasā carantam # TA.3.11.6b.
antarā dyāvāpṛthivī saṃcaranti # AVś.3.15.2b; 6.55.1b. See prec. two.
antarā mitrāvaruṇā carantī # VS.29.6a; TS.5.1.11.2a; MS.3.16.2a: 184.8; KSA.6.2a.
antarikṣe divi ye caranti # AVś.11.10.8b.
antaś candram asi manasā carantam # TA.3.11.5b.
antaḥ samudre manasā carantam # TA.3.11.1c.
annāvṛdhaṃ prati caranty annaiḥ # RV.10.1.4b.
anyakṣetre aparuddhaṃ carantam # AVś.3.3.4b; AVP.2.74.4b.
apa pāpmānaṃ bharaṇīr bharantu # TB.3.1.2.11a,11d.
apamluktaṃ bahu kṛchrā carantam # RV.10.52.4b.
apaśyāma yuvatim ācarantīm # TA.6.12.1a. See apaśyaṃ yuvatiṃ.
apāṃ divyānāṃ sakhye carantam # RV.10.124.9b.
apravrajam ṛtvijāṃ saṃbharanti # GB.1.5.25b.
apsaraso raghaṭo yāś caranti # AVP.12.8.5c.
abhi kṣaranti juhvo ghṛtena # AVP.2.39.6a; Vait.24.1a. See upakṣaranti etc.
abhi kṣaranti dhārayā # RV.9.61.5b; SV.2.138b.
abhi tsaranti dhenubhiḥ # RV.8.2.6c.
abhidrohaṃ manuṣyāś carāmasi (AVś. caranti) # RV.7.89.5b; AVś.6.51.3b; TS.3.4.11.6b; MS.4.12.6b: 197.11; KS.23.12b.
abhi svaranti bahavo manīṣiṇaḥ # RV.9.85.3c.
abhi svarantu ye tava # RV.8.13.28a.
abhī dvā kim u trayaḥ karanti # RV.10.48.7b; N.3.10b.
abhīmaṃ yajñaṃ vi caranta pūrvīḥ # RV.3.4.5d.
amītavarṇā uṣasaś caranti # RV.4.51.9b.
amuṣmiṃl loka upa vaḥ kṣarantu # HG.2.12.10c.
ayasmayaiḥ pāśair aṅkino ye caranti # AVś.19.66.1b.
ayā iva pari caranti devāḥ # RV.10.116.9c.
araṇyeṣu jarbhurāṇā caranti # RV.1.163.11d; VS.29.22d; TS.4.6.7.4d; KSA.6.3d.
asutṛpa ukthaśāsaś caranti # RV.10.82.7d; VS.17.31d; TS.4.6.2.2d; MS.2.10.3d: 135.2; KS.18.1d; N.14.10d.
asurāḥ santaḥ svadhayā caranti # VS.2.30b; śB.2.4.2.15b; Aś.2.6.2b; śś.4.4.2b; Apś.1.8.7b; Kauś.88.1b; SMB.2.3.4b; JG.2.2b. Cf. apayantv asurāḥ.
astaṃ bharanty abravīt # RV.8.91.1c; AVP.4.26.1c; JB.1.220c.
asme rāranta marutaḥ sahasriṇam # RV.5.54.13d.
asmai rāṣṭrāya balim anye harantu # AVP.10.4.3c.
ahar-ahar aprayāvaṃ bharantaḥ # VS.11.75a; śB.6.6.3.8; 4.2. P: ahar-ahaḥ Kś.16.4.40; 6.4. See ahar-ahar balim, rātriṃ-rātrim apra-, rātrīṃ-rātrīm apra-, and viśvāhā te.
ahar-ahar niṣkṛtam ācarantī # RV.1.123.9d.
ahar-ahar balim it te harantaḥ # AVś.19.55.7a. See under ahar-ahar apra-.
ahāni pūrvīr uṣaso jaranta # RV.10.31.7d.
ahiṃ budhnyam (TS. -niyam) anu rīyamāṇāḥ (TS. saṃcarantīḥ) # VS.10.19d; TS.1.8.14.2b; śB.5.4.2.5. See next.
ahorātre apramādaṃ kṣaranti # AVś.12.1.49b; Kauś.98.2b.
ā ca parā ca pathibhiś carantam # RV.1.164.31b; 10.177.3b; AVś.9.10.11b; VS.37.17b; MS.4.9.6b: 126.3; śB.14.1.4.10; ā.2.1.6.8; TA.4.7.1b; 5.6.5; KA.2.102; JUB.3.37.1b,3; N.14.3b.
ājyasya kūlyā upa tān kṣarantu # HG.2.11.1c. Cf. medasaḥ kulyā, and ghṛtasya kulyā.
ādityās tvā harantu jāgatena chandasā # MS.1.2.8: 17.14.
ādhyaś cittam upa te bharantām # AVP.3.37.6b.
āpa imāṃ lokān anusaṃcaranti # Kauś.99.2d; 103.2d.
āpaś cid asmai ghṛtam it kṣaranti # AVś.7.18.2c.
ārāc carantu śapathā yutā itaḥ # AVP.7.8.6a.
āsyai brāhmaṇāḥ snapanīr (ApMB. snapanaṃ) harantu # AVś.14.1.39a; ApMB.1.1.7b. P: āsyai brāhmaṇāḥ Kauś.75.17.
indrasyātmānaṃ śatadhā carantam # TA.3.11.5d.
indrasyātmānaṃ daśadhā carantam # TA.3.11.1b.
indrāya somaṃ suṣutaṃ bharantaḥ (RV.10.30.13d, bharantīḥ) # RV.3.36.7b; 10.30.13d.
indhānā agniṃ svar (TS. suvar) ābharantaḥ # VS.15.49b; TS.4.7.13.3b; MS.2.12.4b: 147.6; KS.18.18b; śB.8.6.3.18.
imā diśo (AVP. viśo) abhi harantu te balim # AVś.19.45.4d; AVP.15.4.4d.
imā viśo abhi harantu te balim # see imā diśo etc.
ime ye nārvāṅ na paraś caranti # RV.10.71.9a; BDh.2.6.11.32a.
iṣaṃ varam aruṇyo varanta # RV.1.140.13d.
iha spaśaḥ pra carantīme asya # AVP.5.32.2a. See diva spaśaḥ.
uto jarantaṃ na jahāty ekam # TA.3.14.1b.
ut tvādityā vasavo bharantu # AVś.8.1.16c.
upa kṣaranti juhvo ghṛtena # TB.3.7.13.3a. See abhikṣaranti etc.
upa kṣaranti madhuno ghṛtasya # KS.40.13a.
upa kṣaranti sindhavo mayobhuvaḥ # RV.1.125.4a; TS.1.8.22.4a; MS.4.11.2a: 165.5; KS.11.5,12a.
upajīkā ud bharanti # AVś.2.3.4a; AVP.1.8.4a.
upa sindhavaḥ pradivi kṣaranti # RV.5.62.4d.
ubhe enaṃ dviṣṭo (AVP. dyuṣṭo) nabhasī carantam # AVś.5.18.5d; AVP.9.17.7d.
urūcy asmai ghṛtavad bharantī # RV.3.31.11c.
usrā jarante prati vastor aśvinā # RV.4.45.5b.
ūdhar na nagnā jarante # RV.8.2.12c.
ūrjaṃ pṛthivyā rasam ābharantaḥ # TB.1.2.1.2a; Apś.5.1.7a.
ūrdhvaṃ prajām udbharanty ud ūha # AVś.11.1.9d. P: ūrdhvaṃ prajām Kauś.61.24.
ūrdhvaṃ bharantam udakam # AVś.10.8.14a.
ṛksāmābhyāṃ yajuṣā saṃtarantaḥ (VS.KS.śBṃś. -bhyāṃ saṃtaranto yajurbhiḥ) # VS.4.1c; TS.1.2.3.3c; 3.1.1.4; KS.2.4c; 23.6; śB.3.1.1.12; Mś.2.1.1.6c.
ṛtaṃ satyam anu carantu homāḥ # AVP.7.6.2d.
ṛtasya panthāṃ na taranti duṣkṛtaḥ # RV.9.73.6d; AVP.6.11.3d.
ṛtasya yonā sam aranta nābhayaḥ # RV.9.73.1b.
etā ācaranti (Mś. ācarantīr) madhumad duhānāḥ # TB.3.7.4.14a; Apś.1.11.10a; Mś.1.1.3.7a.
eṣa rārantu te hṛdi # RV.3.42.8c; AVś.20.24.8c.
ohabrahmāṇo vi caranty u tve # RV.10.71.8d; N.13.13d.
kaṇvā ukthebhir jarante # RV.8.2.16c; AVś.20.18.1c; SV.1.157c; 2.69c.
kāmapreṇeva manasā carantā # RV.1.158.2d.
kulapā na vrājapatiṃ carantam # RV.10.179.2d; AVś.7.72.2d.
kṛṣṇam anyad dharitaḥ saṃ bharanti # RV.1.115.5d; AVś.20.123.2d; VS.33.38d; MS.4.14.4d: 220.10; TB.2.8.7.2d.
kratuṃ bharanti vṛṣabhāya saścate # RV.2.16.4b.
kṣetrād apaśyaṃ sanutaś carantam # RV.5.2.4a.
garbhaṃ dadhānām ṛtunā carantīm # AVP.6.10.1d.
gavāṃ na sargā uṣaso jarante # RV.4.51.8d.
gāvo martasya vi caranti yajvanaḥ # RV.6.28.4d; AVś.4.21.4d; KS.13.16d; TB.2.4.6.9d.
girer avacarantikā # AVś.5.13.9b; AVP.8.2.8b. See prec.
guhā carantaṃ sakhibhiḥ śivebhiḥ # RV.3.1.9c.
guhā carantī manuṣo na yoṣā # RV.1.167.3c.
goṣuyudho na niyavaṃ carantīḥ # RV.10.30.10b.
ghṛṇā varanta ātapaḥ # RV.5.73.5d.
ghṛtaṃ bharanty asthita # RV.2.5.6b.
cakṣūṃṣīva sūrye saṃ caranti # RV.5.1.4b.
catasra āśāḥ pra carantv agnaye # TS.5.7.8.2a (bis); TB.2.8.8.10a; Apś.16.25.2.
caraty ananuvratā # ApMB.2.19.1b,3b,5b; HG.2.10.7b. See yac cacārāna-, and vicaranty.
jāyāṃ jijñāse manasā carantīm # AVś.14.1.56b.
jñātimukhā ahutādaś caranti # AVś.18.2.28b.
jyok paśyema (RV.4.25.4b, -yāt) sūryam uccarantam # RV.4.25.4b; 10.59.6c; AVś.6.62.3d.
jyotir bharanta uṣaso vyuṣṭiṣu # RV.10.35.1b.
jyotir bharantīr uṣaso vyuṣṭiṣu # RV.10.35.5b.
tataṃ tantum anv eke taranti (TA. anusaṃcaranti) # AVś.6.122.2a; TA.2.6.2a.
tatas sadhry ā ca parā ca caranti # KA.1.101Cd. See yataḥ sadya.
tat te nyaktam iha saṃbharantaḥ # TB.1.2.1.2c,5c; Apś.5.1.7c; 2.4c.
tat satyaṃ yat te 'māvāsyāyāṃ ca paurṇamāsyāṃ ca viṣabaliṃ haranti sarva udarasarpiṇaḥ # ApMB.2.17.4 (ApG.7.18.8).
tad avyathī jarimāṇas taranti # RV.10.27.21d.
tad āharanti kavayaḥ purastāt # KS.1.2; 31.1.
taṃ te rathaṃ saṃ bharantu devāḥ # AVP.5.34.9c.
tasmāt te mātrāpi mithunībhavanti (śś. mithunaṃ caranti) # AB.7.13.13d; śś.15.17d.
tasmai baliṃ rāṣṭrabhṛto bharanti # AVś.10.8.15d.
tasyāṃ samudrā adhivikṣaranti # TB.2.4.6.11a. See tasyāḥ etc.
tasyāḥ samudrā adhi vi kṣaranti # RV.1.164.42a; AVś.9.10.21e; 13.1.42d; śś.18.22.7; N.11.41a. See tasyāṃ etc.
tasyedaṃ vihatam ābharantaḥ # TB.1.2.1.3c; Apś.5.1.7c.
apaśyaṃ sahagopāś carantīḥ # RV.10.27.8b; Vait.38.5b.
ā caranti samanā purastāt # RV.4.51.8a.
tāś cin nu na maranti # RV.1.191.12c.
tāsām arcīṃṣi pṛthag abhre caranti # AVś.11.5.13c.
tās te kṣarantu madhumad ghṛtaṃ payaḥ # RV.9.86.37c; SV.2.307c; JB.3.84; PB.13.1.5.
tiṣṭhantam agna uta vā carantam # RV.10.87.6b; AVś.8.3.5b.
tīrthais taranti pravato mahīr iti # AVś.18.4.7a.
tubhyaṃ kṣaranti divyā āpo vṛdhe # AVś.11.2.24d.
tubhyaṃ bharanti kṣitayo yaviṣṭha # RV.5.1.10a; MS.4.11.4a: 172.5; KS.7.16a; TB.2.4.7.9a. P: tubhyaṃ bharanti TB.3.12.1.1.
turvītaye vayyāya kṣarantīm # RV.4.19.6b.
tuvikṣatrām ajarantīm urūcīm # AVś.7.6.2c; VS.21.5c; TS.1.5.11.5c; MS.4.10.1c: 144.11; KS.30.4c,5c; Aś.2.1.29c; śś.2.2.14c.
tṛtīyaṃ yonim anu saṃcarantam # TS.3.1.8.3c; 4.2.8.3c; 9.5; TA.6.6.1c. See samānaṃ yonim etc.
te ācarantī samaneva yoṣā # RV.6.75.4a; AVP.15.10.4a; VS.29.41a; TS.4.6.6.2a; MS.3.16.3a: 185.16; KSA.6.1a; N.9.40a. P: te ācarantī Apś.20.16.7.
te brahmalokeṣu (TA. -loke tu) parāntakāle # TA.10.10.3c; MahānU.10.6c; MuṇḍU.3.2.6c; KaivU.3c.
te hi prajāyā abharanta vi śravaḥ # RV.10.92.10a.
tvajjātās tvayi caranti martyāḥ # AVś.12.1.15a.
tvām āpo anu sarvāś caranti # TA.3.14.2a.
tvāṃ pavitram ṛṣayo bharantaḥ (AVP. 'bharanta) # AVś.19.33.3c; AVP.11.13.3c; Kauś.2.1c.
tveṣāso agne arcayaś caranti # RV.4.6.10b.
divaś caranti pari sadyo antān # RV.5.47.4d.
divaś caranti bheṣajā # RV.10.59.9b.
diva spaśaḥ pra carantīdam asya # AVś.4.16.4c. See iha spaśaḥ.
diśāṃ gopā asya caranti jantavaḥ # AVP.13.5.6a. See viśāṃ gopā.
devānāṃ spaśa iha ye caranti # RV.10.10.8b; AVś.18.1.9b.
devānāṃ panthām anusaṃcaranti # AVś.18.3.4b.
dyāvāpṛthivī vi caranti tanyavaḥ # RV.5.63.2d; MS.4.14.12d: 234.11.
drapsam apaśyaṃ viṣuṇe carantam # RV.8.96.14a; AVś.20.137.8a.
dve samīcī bibhṛtaś carantam # RV.10.88.16a.
dhenuṃ carantīṃ prayutām agopām # RV.3.57.1b.
dhvara dhvarantaṃ yo asmān dhvarāt # MS.1.1.4: 2.16; 1.2.6: 15.11. P: dhvara dhvarantam MS.3.7.8: 86.13; 4.1.4: 6.9. See dhūrva.
dhvāntaṃ vātāgram anusaṃcarantau (PB. abhisaṃ-) # TS.1.7.7.2b; PB.1.7.5b; TB.2.7.16.1b; PG.3.14.6b; ApMB.2.21.17b. See dhvāntā vātā.
dhvāntāt prapitvād ud aranta garbhāḥ # RV.10.73.2d; śś.14.49.3.
dhvāntā vātā agnim (VārG. agram; Mś. text vātāgnim, read vātā agnim) abhi ye (Mś. omits ye) saṃ caranti (VārG. saṃpatanti) # Mś.7.1.2.30b; MG.1.13.4b; VārG.15.1b See dhvāntaṃ vātāgram.
na tad rakṣāṃsi na piśācāś caranti (VS. piśācās taranti) # RVKh.10.128.8a; VS.34.51a. See nainaṃ rakṣāṃsi.
na tvā taranti (AVP. -ntu) yā navāḥ # AVś.19.34.7b; AVP.11.3.7b.
na tvā taranty oṣadhayaḥ # AVś.19.44.6c; AVP.1.100.1c; 15.3.6c.
na tvā varante anyathā # RV.4.32.8a.
na parvatā na nadyo varanta vaḥ # RV.5.55.7a.
nabhasvatīr ā vāṃ carantu vṛṣṭayaḥ # RV.8.25.6c.
namo bharanta emasi # RV.1.1.7c; SV.1.14c; VS.3.22c; TS.1.5.6.2c; MS.1.5.3c: 69.4; KS.7.1c,8; śB.2.3.4.28c.
na yaṃ jaranti śarado na māsāḥ # RV.6.24.7a.
na yat te śocis tamasā varanta # RV.4.6.6c; TS.4.3.13.1c.
na yaṃ dudhrā varante na sthirā muraḥ # RV.8.66.2a; SV.2.38a.
na varante paribādho adevīḥ # RV.5.2.10d; TS.1.2.14.7d; JB.3.96d.
navāś caranti saritaḥ purāṇīḥ # AVś.12.2.41d.
na smā varante yuvatiṃ na śaryām # RV.10.178.3d; AB.4.20.31d; N.10.29d.
nādrayaḥ pari ṣanto varanta # RV.3.32.16b.
nāvaś caranti svasica iyānāḥ # VS.10.19b; TS.1.8.14.2d; śB.5.4.2.5. See nāvo viyanti.
nāvo viyanti susico na vāṇīḥ # MS.2.6.11d: 70.13; KS.15.7d. See nāvaś caranti.
nāsmai tṛṇaṃ nodakam ā bharanti # RV.10.102.10c.
nāhā na māsāḥ śarado varanta # RV.3.32.9d.
nir bhūd ukhachit sam aranta parva # RV.4.19.9d.
nemā āpo animiṣaṃ carantīḥ # RV.1.24.6c.
pakvāḥ pṛkṣo bharanta vām # RV.5.73.8d.
panthāno rājan diva ācaranti # TS.2.3.14.4b; MS.4.12.4b: 190.9; KS.10.13b.
payo hinvānā udabhir bharante # RV.1.104.4d.
parāpuro nipuro ye bharanti (Mś. haranti) # AVś.18.2.28c; VS.2.30c; śB.2.4.2.15c; Aś.2.6.2c; śś.4.4.2c; Apś.1.8.7c (ter); Mś.1.1.2.8c; SMB.2.3.4c; JG.2.2c.
parā harantu yad rapaḥ # AVP.9.7.13d.
pari tritantuṃ vicarantam utsam # RV.10.30.9d.
paśyanti dhīrāḥ pracaranti pākāḥ # TB.2.8.8.1d.
paśyema nu sūryam uccarantam # RV.6.52.5b; 10.59.4b.
pitur na jivrer vi vedo bharanta # RV.1.70.10b.
piba śuddham udakam ācarantī # RV.1.164.40d; AVś.7.73.11d; 9.10.20d; Kś.25.1.19d; Apś.9.5.4d; N.11.44d.
puraś caranti paśupā iva tmanā # RV.10.142.2d.
purūṇi babhro ni caranti mām ava # RV.9.107.19c; SV.1.516c; 2.272c; JB.3.67c; PB.12.9.3c.
pūrvīś cana prasitayas taranti tam # RV.7.32.13c; AVś.20.59.4c.
pṛthak satvāno bahudhā bharantām # AVP.2.73.3d.
pra cyautnāni devayanto bharante # RV.1.173.4b.
prajāṃ dhitsanto vṛṣaṇaś caranti # AVP.6.10.3b.
pra ṇaḥ saṅgebhyo adhiniścarantam # KS.30.8b.
prati viprāso matibhir jarante # RV.5.80.1d.
pra yad bharanta vahnayaḥ # RV.8.6.2b; SV.2.659b; AVś.20.138.2b.
pra yad vāṃ madhvo agriyaṃ bharanti # RV.7.92.2c.
pra raṇyāni raṇyavāco bharante # RV.3.55.7c.
pra vāṃ brahmāṇi kāravo bharante # RV.7.72.4b.
prāṇam aṅgebhyaḥ (AVP. -bhyas) pary ācarantam (Mś. aṅgebhyo 'dhi niścarantam) # AVś.2.34.5b; AVP.3.32.7b; TS.3.1.4.1b; Mś.1.8.3.3b.
prāṇāpānābhyāṃ balam āviśantī (SMB. āharantī; PG. ādadhānā; HG. āvahantī; ApMB.JG. ābharantī; MG.VārG. ābhajantī) # śG.2.2.1c; SMB.1.6.27c; PG.2.2.8c; HG.1.4.4c; ApMB.2.2.9c; MG.1.22.10c; JG.1.12c; VārG.5.7c.
prāṇāpānāv ajiraṃ saṃcarantau # TA.3.14.3b.
bāḍhe aśvinā tredhā kṣarantī # RV.1.181.7b.
bṛhad agnayaḥ samidhā jarante # RV.7.72.4d.
bṛhadarkīṃ yajamānāya svar ābharantīm # AVś.8.9.14d. See under prec.
bhāmāsaḥ śuce śucayaś caranti # RV.6.6.3b; TS.3.3.11.1b; JB.1.64b; śB.12.4.4.2b; Mś.5.1.2.17b.
bhūmir dveṣṭi carantam enam # AVP.1.70.2c.
bhūmyā antaṃ pary eke caranti # RV.10.114.10a.
bhūriṃ dve acarantī carantam # RV.1.185.2a; MS.4.14.7a: 224.11; TB.2.8.4.8a. P: bhūriṃ dve śś.6.11.7.
madhu kṣaranti # TA.10.15.1 (var. lect.); MahānU.13.1; 15.3. See next.
madhu kṣaranti tadrasam # TA.10.15.1. See prec.
madhu kṣaranti sindhavaḥ # RV.1.90.6b; VS.13.27b; TS.4.2.9.3b; MS.2.7.16b: 99.18; KS.39.3b; śB.14.9.3.11b; TA.10.10.2b; 49.1b; BṛhU.6.3.11b; MahānU.9.8b; 17.7b; Kauś.91.1b.
madhu bruvanto abhi saṃcaranti # RV.8.48.1d.
madhvaḥ kṣaranti dhītayaḥ # RV.8.50 (Vāl.2).4b.
marīcīr vā yā anusaṃcaranti # AVś.4.38.5b.
mahaś caranti bibhrataṃ vapūṃṣi # RV.3.57.3d.
mahas te sato vi caranty arcayaḥ # RV.1.36.3c.
te dṛśan sūryam uccarantam # RV.7.104.24d; AVś.8.4.24d.
mādbhiḥ śaradbhir duro varanta vaḥ # RV.2.24.5b.
naḥ pari khyad akṣarā carantī # RV.7.36.7c.
mithasturā vicarantī pāvake # RV.6.49.3c.
mithuyā carantam etc. # see mithucarantam.
mithuś carantam etc. # see mithucarantam.
mithūcarantam etc. # see mithucarantam.
medasaḥ kulyā (HG. kūlyā) upa tān (AG. upainān; SMB. abhi tān) sravantu (HG.ApMB. kṣarantu) # VS.35.20c; AG.2.4.13c; śG.3.13.3c; Kauś.45.14c; 84.1c; SMB.2.3.18c; HG.2.15.7c; ApMB.2.20.28c. See medaso ghṛtasya, and cf. under ājyasya kūlyā.
yajñasyāyur anu saṃ caranti (Aś. tarantu) # TS.1.5.10.4d; Aś.3.14.10d. Cf. yajñāyur.
yataḥ kṣaranti sindhavaḥ # KS.36.15b; TB.2.7.7.6b.
yataḥ pari jāra ivācarantī # RV.7.76.3c; PB.25.8.4c.
yatra-yatra carantam # AVP.1.43.4a.
yad oṣadhībhyaḥ saṃbharanti # AVP.15.17.5a.
yad brāhmaṇāḥ saṃbharanti # AVP.15.17.6a.
yaṃ tvā janāso abhi saṃcaranti # RV.10.4.2a.
yaṃ bāṇavantaṃ sudihaṃ saṃbharanti # AVP.5.36.6a.
yasmāt samudrā adhi vikṣaranti # AVś.13.3.2b.
yasmin devā manmani saṃcaranti # RV.10.12.8a; AVś.18.1.36a.
yasmai lokā ghṛtavantaḥ kṣaranti # AVś.4.35.5b.
yasya jīram adhvaryavaś caranti # RV.5.31.12d.
yasya dyāvo na vicaranti mānuṣā (SV. -ṣam) # RV.1.51.1c; SV.1.376c.
adharād ācaranti # AVP.1.29.2a; 1.36.2a; 15.19.3a.
uttarād ācaranti # AVP.1.36.4a; 15.19.5a.
yāḥ paścād ācaranti # AVP.1.36.3a; 15.19.4a.
yāḥ purastād ācaranti # AVP.1.29.1a; 1.36.1a; 7.13.2a; 15.19.2a.
yāṃ svastim agnir vāyus sūryaś (HG. vāyur ādityaś) candramā āpo 'nu saṃcaranti tāṃ svastim anu saṃcarāsau # ApMB.2.3.31; HG.1.6.3.
jarantā yuvaśā tākṛṇotana # RV.1.161.7b.
yābhir īśānā marutaś caranti # AVP.14.1.8c. See under ye adbhir īśānā etc.
yāḥ samudrād uccaranti # AVP.7.13.13a; 15.19.11a; 15.23.13a.
yuvaṃ cyavānam aśvinā jarantam # RV.1.117.13a.
ye adbhir īśānā marutaś caranti # AVś.4.27.4c. See yābhir īśānā etc., and ye 'dbhir etc.
Vedabase Search
6 results
kurabaka-aśoka-nāga-punnāga-campakāḥ O kurabaka (red amaranth), aśoka, nāga, punnāga and campaka treesSB 10.30.6
kurabaka-aśoka-nāga-punnāga-campakāḥ O kurabaka (red amaranth), aśoka, nāga, punnāga and campaka treesSB 10.30.6
kurabaka-aśoka-nāga-punnāga-campakāḥ O kurabaka (red amaranth), aśoka, nāga, punnāga and campaka treesSB 10.30.6
kurabaka-aśoka-nāga-punnāga-campakāḥ O kurabaka (red amaranth), aśoka, nāga, punnāga and campaka treesSB 10.30.6
narāntaka NarāntakaSB 9.10.18
kurabaka-aśoka-nāga-punnāga-campakāḥ O kurabaka (red amaranth), aśoka, nāga, punnāga and campaka treesSB 10.30.6
12 results
arantuka noun (masculine) name of a Tīrtha (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 26632/72933
acarant adjective not eating
Frequency rank 41820/72933
atvarant adjective not hurrying
Frequency rank 31626/72933
anācarant adjective
Frequency rank 31797/72933
anirharant adjective not removing
Frequency rank 42991/72933
anudāharant adjective
Frequency rank 43134/72933
avyāharant adjective not talking
Frequency rank 26775/72933
asmarant adjective not remembering (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 46041/72933
tarantuka noun (neuter) name of a Tīrtha (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 35319/72933
parantu indeclinable but
Frequency rank 36622/72933
sahacarant adjective accompanying (Monier-Williams, Sir M. (1988))
attending (Monier-Williams, Sir M. (1988))
going with (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 69644/72933
harantī noun (feminine) [rel.] name of Devī
Frequency rank 72338/72933
 

aindri

Plant bitter melon, Memordica charantia.

kāravelli,kāravellika

Plant bitter gourd, Momordica charantia, Cyclopteris floribunda.

kuranṭaka

Plant yellow amaranth, Barleria longifolia, B. prionitis.

kuṭiñjara

Plant false amaranth, a leafy vegetable; Digera muricata

mārṣa

Plant purple amaranth; Amaranthus blitum.

rāmaśītalika

Plant Amaranthus tricolor, A. gangeticus. amaranth or elephant head amaranth.

tanḍulīya

1. Plant prickly amaranth, Amaranthus spinosus, A. viridis; 2. iron pyrites.

tugākṣīri

arrow root, Maranta arundina Century

yūthikā

Plant needle flower jasmine; globe amaranth.

Wordnet Search
"arant" has 5 results.

arant

sāgaraḥ, samudraḥ, abdhiḥ, akūpāraḥ, pārāvāraḥ, saritpatiḥ, udanvān, udadhiḥ, sindhuḥ, sarasvān, sāgaraḥ, arṇavaḥ, ratnākaraḥ, jalanidhiḥ, yādaḥpatiḥ, apāmpatiḥ, mahākacchaḥ, nadīkāntaḥ, tarīyaḥ, dvīpavān, jalendraḥ, manthiraḥ, kṣauṇīprācīram, makarālayaḥ, saritāmpatiḥ, jaladhiḥ, nīranijhiḥ, ambudhiḥ, pāthondhiḥ, pādhodhiḥ, yādasāmpatiḥ, nadīnaḥ, indrajanakaḥ, timikoṣaḥ, vārāṃnidhiḥ, vārinidhiḥ, vārdhiḥ, vāridhiḥ, toyanidhiḥ, kīlāladhiḥ, dharaṇīpūraḥ, kṣīrābdhiḥ, dharaṇiplavaḥ, vāṅkaḥ, kacaṅgalaḥ, peruḥ, mitadruḥ, vāhinīpatiḥ, gaṅagādharaḥ, dāradaḥ, timiḥ, prāṇabhāsvān, urmimālī, mahāśayaḥ, ambhonidhiḥ, ambhodhiḥ, tariṣaḥ, kūlaṅkaṣaḥ, tāriṣaḥ, vārirāśiḥ, śailaśiviram, parākuvaḥ, tarantaḥ, mahīprācīram, sarinnāthaḥ, ambhorāśiḥ, dhunīnāthaḥ, nityaḥ, kandhiḥ, apānnāthaḥ   

bhūmeḥ paritaḥ lavaṇayuktā jalarāśiḥ।

sāgare mauktikāni santi।

arant

arṇavapotaḥ, samudrayānam, kaṇṭhālaḥ, jalayānam, tarantī, nāvaḥ, naukā, nau, pariplavaḥ, potram, bohitthaḥ, bohittham, maṅginī, rokam, vārbaṭaḥ, vārvaṭaḥ   

yantracālitaṃ tat yānaṃ yad samudraṃ gacchati।

hyaḥ asmābhiḥ bhāratadeśasya nausenāyāḥ virāṭa iti arṇavapotaḥ dṛṣṭaḥ।

arant

maṇḍūkaḥ, plavaḥ, plavagaḥ, plavaṃgamaḥ, plavakaḥ, ajambhaḥ, ajihmaḥ, ajihvaḥ, alimakaḥ, kaṭuravaḥ, kokaḥ, jihmamohanaḥ, tarantaḥ, toyasarpikā, dardarikaḥ, darduraḥ, nandakaḥ, nandanaḥ, nirjihvaḥ, bhekaḥ, maṇḍaḥ, marūkaḥ, mahāravaḥ, mudiraḥ, meghanādaḥ, rekaḥ, lūlukaḥ, varṣābhūḥ, varṣāhūḥ, vṛṣṭibhūḥ, vyaṅgaḥ, śallaḥ, śāluḥ, śālūkaḥ, śālūraḥ, hariḥ   

saḥ catuṣpādaḥ yaḥ kārdame vasati tathā ca yaḥ jale bhūmau ca dṛśyate।

bālakaḥ maṇḍūkaḥ maṇḍūkī ca etayoḥ madhye bhedaṃ kartum asamarthaḥ।

arant

karanthaḥ   

ekaḥ janasamudāyaḥ ।

karanthānām ullekhaḥ viṣṇupurāṇe asti

arant

carantaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

carantasya varṇanaṃ vāyupurāṇe vartate

Parse Time: 1.708s Search Word: arant Input Encoding: IAST: arant