Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
1 result
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ह्वे cl.1 P. A1. () hv/ayati-, te- (Vedic or Veda also h/avate-and huv/ati-, te-; other present forms are hve- ; hvāmahe- ; h/oma-, hūm/ahe-, juhūm/asi- ; p. huvān/a-[with pass. sense] ; hvayāna- ; perfect tense juhāva-, juhuvuḥ- etc.; juhv/e-, juhūr/e- ; juhuve-, huhurire- ; hvayāṃ-āsa-and hvayāṃ-cakre- ; Aorist /ahvat-, ahvata-[or ahvāsta- ] etc. etc.; ahvi- ; /ahūmahi-, ahūṣata- ; ahvāsīt-[?] ; future hvātā- grammar; hvayiṣyati-, te- ; hvāsyate- ; infinitive mood Class. hvātum-; Vedic or Veda h/avitave-, hv/ayitum-, tav/ai-; huv/adhyai-; ind.p. Class. hūtvā-;Ved. -h/ūya-and -hāvam-), to call, call upon, summon, challenge, invoke (with nāmnā-,"to call by name"; with yuddhe-,"to challenge to fight") etc. ; to emulate, vie with : Passive voice hūy/ate- (Aorist /ahāvi-,or ahvāyi-), to be called etc. : Causal hvāyayati- (Aorist ajūhavat-or ajuhāvat-), to cause anyone (accusative) to be challenged by (instrumental case) : Desiderative juhūṣati-, te- grammar : Intensive johūyate- or j/ohavīti- (johuvanta-, ajohavuḥ-, j/ohuvat-, j/ohuvāna- ) or johoti- (grammar), to call on, invoke etc. [ confer, compare Greek .]
Macdonell Vedic Search
1 result
yahvī yahví̄, f. swift one, ii. 33, 9; 35, 14.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results23 results
atho bahvīr vi jāyante # AVś.11.4.3d.
apo yahvīr asṛjat sartavā u # RV.5.29.2d.
avardhayan subhagaṃ sapta yahvīḥ # RV.3.1.4a.
iyaṃ bhavatu tokinī # MG.2.18.2d. Cf. bahvī bhavatu.
uṣe yahvī supeśasā # VS.21.17a; MS.3.11.11a: 158.8; KS.38.10a; TB.2.6.18.3a.
taṃ sūryaṃ haritaḥ sapta yahvīḥ # RV.4.13.3c.
divo yahvībhir na guhā babhūva # RV.3.1.9d.
divo yahvīr avasānā anagnāḥ # RV.3.1.6b.
divo yahvīṣv oṣadhīṣu vikṣu # RV.7.70.3b.
dhruvā asmin gopatau syāta bahvīḥ # VS.1.1; TS.1.1.1.1; MS.1.1.1: 1.4; 4.1.1: 2.1; KS.1.1; 30.10; śB.1.7.1.7; TB.3.2.1.5; Apś.1.2.9; Mś.1.1.1.21.
nārī yahvī na rodasī sadaṃ naḥ # RV.10.93.1b.
prajāṃ kṛṇvāthām iha puṣyataṃ rayim # AVś.14.2.37d. See bahvīṃ prajāṃ.
prajāṃ ca bahvīm ā śāse # AVP.1.112.3c.
pratne mātarā yahvī ṛtasya # RV.6.17.7d.
pra yahvī divaś citayadbhir arkaiḥ # RV.5.41.7b.
bahūnāṃ pitā bahur asya putraḥ # MS.3.16.3a: 186.1. See bahvīnāṃ etc.
bahvīnāṃ (AVP. vahvīnāṃ) garbho apasām upasthāt # RV.1.95.4c; AVP.8.14.4c.
bahvīr bhavata # MS.1.5.2: 68.11; 1.5.9: 77.19. See bahvīr me.
bahvīr me bhavata (TS. bhūyāsta) # TS.1.5.6.1; KS.7.1. See bahvīr bhavata.
mṛjanti tvā nadyaḥ sapta yahvīḥ # RV.9.92.4d.
yajñe yā vipruṣaḥ santi bahvīḥ # TB.3.7.6.21e; Apś.3.10.1e.
yasyā āśās (KS. imās) tanvo vītapṛṣṭhāḥ # AVś.6.62.2b; KS.38.2b. See yasyā bahvyas, yasyām imā, and yasyai bahvīs.
yasyai bahvīs tanuvo vītapṛṣṭhāḥ # TB.1.4.8.2b. See under yasyā āśās.
Wordnet Search
"ahvi" has 1 results.

ahvi

dagdha, saṃdagdha, sandagdha, pluṣṭa, vipluṣṭa, avabharjita, vahvidagdha   

yat jvalitam।

tasya dagdhaṃ mukhaṃ bhayaṅkaram asti।

Parse Time: 1.679s Search Word: ahvi Input Encoding: Devanagari IAST: ahvi