Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results11 results
āyatīnāṃ prathamoṣā vy adyaut # RV.1.124.2d.
ud u ṣṭutaḥ samidhā yahvo adyaut # RV.3.5.9a.
ṛtasya hi sadaso dhītir adyaut # RV.10.111.2a.
ṛbhur na tveṣo rabhasāno adyaut # RV.6.3.8d.
kṣitir na rāyā puruvāro adyaut # RV.4.5.15d.
ghṛtapratīka urviyā vy adyaut # RV.3.1.18c.
tad vo yāmi draviṇaṃ sadyaūtayaḥ # RV.5.54.15a.
todo adhvan na vṛdhasāno adyaut # RV.6.12.3b; MS.4.14.15b: 240.5.
dṛśāno rukma urvyā (RV.KS. urviyā; MS. uruyā) vy adyaut (MS. vi bhāti) # RV.10.45.8a; VS.12.1a,25a; TS.1.3.14.5a; 4.1.10.4a; 2.2.4a; MS.2.7.8a: 84.10; 3.2.1: 14.5; KS.16.8a,9a; 19.11; śB.6.7.2.2; ApMB.2.11.31a (ApG.6.15.1). P: dṛśāno rukmaḥ Kś.16.5.1; Apś.16.10.9; Mś.6.1.4.1.
babhrāṇaḥ sūno sahaso vy adyaut # RV.3.1.8a.
bhānuḥ śukreṇa śociṣā vy adyaut # RV.9.85.12c. Cf. tigmenāgnir.
Parse Time: 1.890s Search Word: adyaut Input Encoding: IAST: adyaut