Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
3 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
īṣatplāṇḍuḥ1.5.13MasculineSingulardhūsaraḥgray
karakaḥ3.3.6MasculineSingularbhūnimbaḥ, kaṭphalam, bhūstṛṇam
mālātṛṇakamNeuterSingularbhūstṛṇam
     Apte Search  
1 result
     
anīkinī अनीकिनी [अनीक्रानां सङ्घः; अनीकं युद्धं प्रयोजनतया अस्त्यस्याः इति वा, अनीक-इनि] 1 An army, host, forces. -2 Three chamūs or one-tenth of a complete army (अक्षौहिणी); 1935 foot, 6561 horse, 2187 elephants and as many chariots. चमूस्तु पृतनास्तिस्रस्तिस्रश्चम्बस्त्वनीकिनी । अनीकिनी दशगुणा प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः ॥ Mb.1.2.22. -3 A lotus.
     Macdonell Vedic Search  
2 results
     
yūyam yūy-ám, prs. prn. pl. N. you, iv. 51, 5; vii. 61, 7; 63, 6; 71, 6; 86, 8 [for yūṣ-ám, Av. yūš, yūšem, Go.yūs].
vas 1. vas shine, VI. P. ucháti: pf. pl. 2. ūsa, iv. 51, 4 [Av. usaiti ‘shines’]..
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ūs" has 1 results.
     
dūsataddhita affix. affix prescribed after the word अवि in the sense of milk(दुग्ध) along with the affixes सोढ and मरीस optionally, by the Vartikakara; e. g. अविदूसम् । अविसोढम् । अविमरीसम्; confer, compare Kas, on Mahābhāṣya of Patañjali on the Sūtras of Pāṇini (Dr. Kielhorn's edition ). IV. 2. 36.
     Wordnet Search "ūs" has 25 results.
     

ūs

pāpam, paṅkam, pāpmā, kilviṣam, kalmaṣam, kaluṣam, vṛjinam, enaḥ, agham, ahaḥ, duritam, duṣkṛtam, pātakam, tūstam, kaṇvam, śalyam, pāpakam, adharmam, durvinītatā, avinayaḥ, kunītiḥ, kucaritam, duśceṣṭitam, kuceṣṭitam, durvṛttiḥ, kunītiḥ, kucaritam, kucaryā, vyabhicāraḥ, durācāraḥ   

tat karma yad dharmānusāri nāsti।

pāpāt rakṣa।

ūs

puruṣaḥ, naraḥ, nā, manuṣyaḥ, mānuṣaḥ, mānavaḥ, manujaḥ, janaḥ, pumān, martyaḥ, pūruṣaḥ, manuḥ, pañca़janaḥ, manubhūḥ, puṃvyaktiḥ, vīraḥ, mālaḥ, vṛdhasānaḥ, vṛdhasānuḥ, carṣaṇiḥ, bhūspṛk   

pumān mānavajātīyaḥ।

dvidhā kṛtvātmano deham arddhena puruṣo'bhavat। arddhena nārī tasyāṃ sa virājam asṛjat prabhuḥ।

ūs

jalam, vāri, ambu, ambhaḥ, payaḥ, salilam, sarilam, udakam, udam, jaḍam, payas, toyam, pānīyam, āpaḥ, nīram, vāḥ, pāthas, kīlālam, annam, apaḥ, puṣkaram, arṇaḥ, peyam, salam, saṃvaram, śaṃvaram, saṃmbam, saṃvatsaram, saṃvavaraḥ, kṣīram, pāyam, kṣaram, kamalam, komalam, pīvā, amṛtam, jīvanam, jīvanīyam, bhuvanam, vanam, kabandham, kapandham, nāram, abhrapuṣpam, ghṛtam, kaṃ, pīppalam, kuśam, viṣam, kāṇḍam, savaram, saram, kṛpīṭam, candrorasam, sadanam, karvuram, vyoma, sambaḥ, saraḥ, irā, vājam, tāmarasa, kambalam, syandanam, sambalam, jalapītham, ṛtam, ūrjam, komalam, somam, andham, sarvatomukham, meghapuṣpam, ghanarasaḥ, vahnimārakaḥ, dahanārātiḥ, nīcagam, kulīnasam, kṛtsnam, kṛpīṭam, pāvanam, śaralakam, tṛṣāham, kṣodaḥ, kṣadmaḥ, nabhaḥ, madhuḥ, purīṣam, akṣaram, akṣitam, amba, aravindāni, sarṇīkam, sarpiḥ, ahiḥ, sahaḥ, sukṣema, sukham, surā, āyudhāni, āvayāḥ, induḥ, īm, ṛtasyayoniḥ, ojaḥ, kaśaḥ, komalam, komalam, kṣatram, kṣapaḥ, gabhīram, gambhanam, gahanam, janma, jalāṣam, jāmi, tugryā, tūyam, tṛptiḥ, tejaḥ, sadma, srotaḥ, svaḥ, svadhā, svargāḥ, svṛtikam, haviḥ, hema, dharuṇam, dhvasmanvatu, nāma, pavitram, pāthaḥ, akṣaram, pūrṇam, satīnam, sat, satyam, śavaḥ, śukram, śubham, śambaram, vūsam, vṛvūkam, vyomaḥ, bhaviṣyat, vapuḥ, varvuram, varhiḥ, bhūtam, bheṣajam, mahaḥ, mahat, mahaḥ, mahat, yaśaḥ, yahaḥ, yāduḥ, yoniḥ, rayiḥ, rasaḥ, rahasaḥ, retam   

sindhuhimavarṣādiṣu prāptaḥ dravarupo padārthaḥ yaḥ pāna-khāna-secanādyartham upayujyate।

jalaṃ jīvanasya ādhāram। /ajīrṇe jalam auṣadhaṃ jīrṇe balapradam। āhārakāle āyurjanakaṃ bhuktānnopari rātrau na peyam।

ūs

sītā, jānakī, maithilī, vaidehī, urvījā, mahijā, kṣitijā, dharaṇijā, avanisutā, bhaumī, dharaṇīsutā, bhūmijā, bhūmiputrī, bhūsutā, mahisutā, bhūsutā   

prabhurāmasya patnī rājā janakasya putrī ca।

sītā ekā ādarśā patnī āsīt।

ūs

gardabhaḥ, rāsabhaḥ, kharaḥ, bāleyaḥ, rāśabhaḥ, śaṅkakarṇaḥ, bhāragaḥ, bhūrigamaḥ, dhūsarāhvayaḥ, veśavaḥ, dhūsaraḥ, smarasūryaḥ, ciramehī, paśucariḥ, cārapuṅkhaḥ, cāraṭaḥ, grāmyāśvaḥ   

aśvajātīyaḥ paśuḥ prāyaḥ yaḥ aśvāt laghu asti।

gardabhaḥ utpādaśayānaḥ asti।

ūs

sumeruḥ, meruḥ, hemādriḥ, ratnasānuḥ, surālayaḥ, amarādriḥ, bhūsvargaḥ   

dharmagrantheṣu varṇitaḥ saḥ parvataḥ yaḥ parvatānāṃ rājā asti iti manyate।

sumeruḥ suvarṇasya asti iti manyate।

ūs

bhūsampad   

sā sampad yā kṛṣyādirūpeṇa vartate।

tena svasya bhūsampadaḥ ardham anāthālayāya dattam।

ūs

vṛścikālī, vṛścipatrī, viṣaghnī, nāgadantikā, sarpadaṃśaṣṭrā, amarā, kālī, uṣṭradhūsarapucchikā, viṣāṇī, netrarogahā, uṣṭrikā, aliparṇī, dakṣiṇāvartakī, kālikā, āgamāvartā, devalāṅgūlikā, karabhī, bhūrīdugdhā, karkaśā, svarṇadā, yugmaphalā, kṣīraviṣāṇikā, bhāsurapuṣpā   

kṣupaviśeṣaḥ, yasya tīkṣṇapatrāṇāṃ daṃśaḥ vṛścikavat dāhakaḥ asti (āyurvede asya hṛdraktaśuddhikārīkatvaṃ raktapittavibandhārocakāpahatvam ityādi guṇāḥ proktāḥ);

atra vṛścikālī samudbhūtā/

vṛścikālī viṣaghnī tu kāsamārutanāśinī [rājavallabhaḥ]

ūs

vadhūyānam, vadhūsaṃyānam   

striṇāṃ vāhanaṃ yaṃ kāhārakāḥ vāhayanti।

kāhārakāḥ vadhūyānam udyāne sthāpayitvā viśrāmyanti।

ūs

chatrakaḥ, dilīraḥ, pālaghnaḥ, bhūsphoṭaḥ, vasārohaḥ, bhuvaḥ, ūrvaṅgam, kandalīkusumam, karakam, kavakam, chatrākam, deśakapaṭum, paṭoṭajam, paṭum   

chatraviśeṣaḥ।

mahyaṃ chatrakasya śākaṃ rocate।

ūs

dakiyānūsaḥ   

ekaḥ duṣṭaḥ rājā yaḥ arabaprajātantre abhavat।

dakiyānūsasya kāle prajā trastā āsīt।

ūs

bhrūkuṭiḥ, bhrūbhaṅgaḥ, bhrūkṣepaḥ, bhrūsaṅkocaḥ, kaṭākṣaḥ, aprasannadṛṣṭiḥ   

krodhena yuktā dṛṣṭiḥ।

svāminaḥ bhrūkuṭiṃ dṛṣṭvā eva bhṛtyaḥ agacchat।

ūs

narakāsuraḥ, bhaumāsuraḥ, bhūmiputraḥ, vasudhāsutaḥ, bhūmijaḥ, bhūsutaḥ   

pṛthvīgarbhāt jātaḥ ekaḥ asuraḥ।

śrīkṛṣṇena sudarśanacakreṇa narakāsuraḥ ghātitaḥ।

ūs

bhūskhalanam   

parvatasthāyāḥ mṛttikāyāḥ śilākhaṇḍānāṃ ca svasthānāt prabhraṣya adhogamanaṃ patanaṃ vā।

kadācit bhūskhalanena pracuraḥ vināśaḥ bhavati।

ūs

hāpūsaāmraḥ   

hāpūsaāmrasya vṛkṣaḥ;

bālakāḥ hāpūsaāmrasya chāyāyām khelati

ūs

jyūsaḥ   

yunānīpaurāṇikāsu kathāsu mahattvapūrṇā devatā।

jyūsasya kṛte yūnānadeśe olampika iti krīḍāyāḥ utsavaṃ janāḥ nirvartayanti।

ūs

uṣṭraḥ, karabhaḥ, dāserakaḥ, dīrghagrīvaḥ, dhūsaraḥ, lamboṣṭhaḥ, ravaṇaḥ, mahājaṅghaḥ, javī, jāṅghikaḥ, kramelakaḥ, mayaḥ, mahāṅgaḥ, dīrghagatiḥ, dīrghaḥ, śṛṅkhalakaḥ, mahān, mahāgrīvaḥ, mahānādaḥ, mahādhvagaḥ, mahāpṛṣṭhaḥ, baliṣṭhaḥ, dīrghajaṅghaḥ, grīvī, dhūmrakaḥ, śarabhaḥ, kramelaḥ, kaṇṭakāśanaḥ, bholiḥ, bahukaraḥ, adhvagaḥ, marudvipaḥ, vakragrīvaḥ, vāsantaḥ, kulanāśaḥ, kuśanāmā, marupriyaḥ, dvikakut, durgalaṅghanaḥ, bhūtaghnaḥ, dāseraḥ, kelikīrṇaḥ   

paśuviśeṣaḥ- yaḥ prāyaḥ marusthale dṛśyate।

tena uṣṭraṃ datvā uṣṭrī krītā।

ūs

mūsīnadī   

bhāratīyā nadī।

mūsīnadī kṛṣṇānadyāḥ sahāyikā nadī asti।

ūs

bhūkhaṇḍaḥ, bhūsampattiḥ   

gṛhādīn nirmātuṃ bhūmeḥ bhāgaḥ।

pañjābarājye tasya bhūkhaṇḍaḥ asti।

ūs

bhūsarvekṣaṇam   

bhūmeḥ sarvekṣaṇam।

adhikārī adya asmākaṃ grāmasya bhūsarvekṣaṇaṃ karoti।

ūs

bhūsaṃracanātmaka   

bhūmeḥ saṃracanayā sambaddhaḥ।

bhūsaṃracanātmakena parivartanena yamunā nadī svasthānāt viṃśatiḥ kilomīṭara iti yāvat pūrvam acalat।

ūs

kaukūstaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kaukūstasya varṇanaṃ śatapatha-brāhmaṇe samupalabhyate

ūs

kaukūstaḥ   

ekaḥ puruṣaḥ ।

kaukūstasya varṇanaṃ śatapatha-brāhmaṇe samupalabhyate

ūs

cākaciccā, śvetavuhnā, kapītaḥ, vanatiktā, visarpiṇī, śaṅkhinī, girijā, dhūsaracchadā   

ekaḥ kṣupaḥ ।

cākaciccāyāḥ varṇanaṃ kośe vartate

ūs

dhūsarakaḥ   

ekaḥ śrugālaḥ ।

dhūsarakasya ullekhaḥ pañcatantre asti

Parse Time: 1.114s Search Word: ūs Input Encoding: IAST: ūs