Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "ātmā" has 2 results.
     
ātmā: deictic nominative singular stem: ātman
ātmā: masculine nominative singular stem: ātman
     Amarakosha Search  
9 results
     
     Monier-Williams
          Search  
45 results for ātmā
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
ātmābhilāṣam. the soul's desire View this entry on the original dictionary page scan.
ātmābhimānitāf. self-respect View this entry on the original dictionary page scan.
ātmābhimarśanan. rubbing one's self View this entry on the original dictionary page scan.
ātmādhikamf(ā-)n. "more than one's self", dearer than one's self. View this entry on the original dictionary page scan.
ātmādhīnamfn. depending on one's own will View this entry on the original dictionary page scan.
ātmādhīnamfn. one whose existence depends on the breath or on the principle of animal life, sentient View this entry on the original dictionary page scan.
ātmādhīnam. a son View this entry on the original dictionary page scan.
ātmādhīnam. a wife's brother : the jester in a play (see ātma-vīra-and ātmanīna-.) View this entry on the original dictionary page scan.
ātmādiṣṭam. "self-dictated", a treaty dictated by the party wishing it himself View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāmiṣam. a peace made after having sacrificed one's own army View this entry on the original dictionary page scan.
ātmānandamfn. rejoicing in the soul or supreme spirit View this entry on the original dictionary page scan.
ātmānapekṣamfn. not regarding one's self, not selfish View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāpahāram. "taking away self", concealing of self, dissimulation See apa-hāra- View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāpahārakamfn. self-concealing, dissembling, pretending to belong to a higher class than one's own View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāpahārinmfn. self-deceiving, self-concealing, dissembling View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāparādham. one's own offence, personal transgression View this entry on the original dictionary page scan.
ātmārāmamfn. rejoicing in one's self or in the supreme spirit View this entry on the original dictionary page scan.
ātmārthamind. for the sake of one's self View this entry on the original dictionary page scan.
ātmārtheind. idem or 'ind. for the sake of one's self ' View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāśinm. "self-eater", a fish (supposed to eat its young) View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāśrayam. dependance, on self or on the supreme spirit View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāśrayopaniṣadf. Name of an upaniṣad-. View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāvāsyamfn. filled by the Universal soul, View this entry on the original dictionary page scan.
ātmāyāsam. self-torture, View this entry on the original dictionary page scan.
abhyātmāgramfn. having the points turned towards one's self, View this entry on the original dictionary page scan.
brahmagītāparātmānusaṃdhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
devatātmā(t-) f. mother of the gods (see devātmā-). View this entry on the original dictionary page scan.
devātmāf. the mother of the gods (see devatātmā-). View this entry on the original dictionary page scan.
madātmānandam. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
nijātmānandanātham. Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
sātmārpaṇamfn. connected with self-sacrifice View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānandaprakaraṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānandaprakāśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānandastotran. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānandavivardhinīf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānandopadeśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānubhavam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānubodham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmānurūpaṇan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmāpadeśam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
svātmārāmamfn. taking pleasure in or contented with one's self View this entry on the original dictionary page scan.
svātmārāmam. (also -yogin-or -yogīndra-) Name of an author View this entry on the original dictionary page scan.
svātmāvabodham. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
viśvātmākamfn. constituting the essence of all things View this entry on the original dictionary page scan.
vṛthātmāyāsa(thātm-) m. useless self-mortification View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
3 results
     
ātmādiṣṭa pp. self-dictated; -adhika, a. dearer than oneself; -½adhîna, a. dependent on oneself; -½anapeksha, a. disinterested; -½anugamana, n. personal attendance; -½aparâdha, m.one's own transgression; -½âpahâra, m. dissimulation; -½apahâraka, -hârin, a. making away with oneself, denying oneself, dissimulating; -½abhim&asharp;ni-tâ, f. high opinion of oneself; -½amisha, m. alliance (peace) bought by sacrifice of one's army; -½artha: -m or lc. for oneself: lc. pl. in one's own interest.
abhyātmāgra a. with points turned towards oneself.
sātmārpaṇa a. attended with self-sacrifice; -½âtmya, a. suiting one's per son, wholesome; n. wholesomeness; habitua tion.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
63 results
     
ātmā karotv ātmane TB.3.7.5.1; Apś.4.4.1.
ātmā kṣatram uro mama VS.20.7c; MS.3.11.8c: 152.4; KS.38.4c; TB.2.6.5.5c.
ātmā guhāyāṃ nihito 'sya jantoḥ TA.10.10.1b; MahānU.8.3b; śvetU.3.20b. See ātmāsya jantor.
ātmā ca tvā tanūś ca śrīṇītām TB.3.7.9.3; Apś.13.3.3. Cf. next.
ātmā ca me tanūś ca me VS.18.3; TS.4.7.1.2; MS.2.11.2: 140.14; KS.18.7. Cf. prec.
ātmā te vāto raja ā navīnot RV.7.87.2a.
ātmā tvā hāsyati Apś.10.2.11.
ātmā devānāṃ janitā prajānām ChU.4.3.7a. See next.
ātmā devānām uta mānuṣāṇām (JUB. martyānām) AVś.7.111.1b; JUB.3.2.4a. See prec.
ātmā devānāṃ bhuvanasya garbhaḥ (AVP. gopāḥ) RV.10.168.4a; AVP.1.107.3a.
ātmā nārāyaṇaḥ paraḥ TA.10.11.1b; MahānU.11.4d.
ātmā pitus tanūr vāsaḥ RV.8.3.24a.
ātmā prāṇo atho balam AVP.2.85.2b.
ātmā brahmātmā jyotiḥ BDh.2.10.17.40.
ātmā ma ātmani śritaḥ, ātmā hṛdaye, hṛdayaṃ mayi, aham amṛte, amṛtaṃ brahmaṇi TB.3.10.8.9.
ātmā me śudhyantām Tā.10.66.
ātmā yakṣmasya naśyati (AVP. -tu) RV.10.97.11c; AVP.11.6.7c; VS.12.85c; TS.4.2.6.2c; MS.2.7.13c: 93.18; KS.16.13c; N.3.15.
ātmā yajñasya pūrvyaḥ RV.9.2.10c; SV.2.395c; KS.35.6c; JB.3.137c.
ātmā yajñasya raṃhyā RV.9.6.8a; KS.35.6a.
ātmā yajñena kalpatām VS.18.29; 22.33 (with svāhā); TS.1.7.9.2; 4.7.10.2; KS.14.1; 18.12.
ātmā vai putranāmāsi śB.14.9.4.26c; BṛhU.6.4.26c; KBU.2.11c; AG.1.15.9c; PG.1.16.18c; 18.2c; HG.2.3.2c; ApMB.2.11.33c; MG.1.18.6c; JG.1.8c; VārG.2.5e; N.3.4c; Mahābh.1.74.63c. See ātmāsi, tejo vai, and vedo vai.
ātmā vo astu saṃpriyaḥ TS.4.2.4.1c; KS.7.12c; TB.1.2.1.17c.
ātmā hi jajña ātmanaḥ AB.7.13.6c; śś.15.17c.
ātmānaṃ vasyo abhi vātam arcata RV.10.92.13c.
ātmānaṃ ced vijānīyāt śB.14.7.2.16a; BṛhU.4.4.16a.
ātmānaṃ ta āgrāyaṇaḥ (Apś. āgra-) pātu MS.4.8.7: 115.10; Apś.14.21.4. See āgrayaṇas te.
ātmānaṃ tava pūruṣa (AVP. -ṣaḥ) RV.10.97.4d,8d; AVś.4.9.7d; AVP.8.3.13d; 11.6.8d; VS.12.78d,82d; TS.4.2.6.3d; MS.2.7.13d: 94.2; KS.16.13d.
ātmānaṃ te manasārād ajānām RV.1.163.6a; VS.29.17a; TS.4.6.7.2a; KSA.6.3a.
ātmānaṃ devam añjasā śB.14.7.2.18b; BṛhU.4.4.18b. See ātmann evā-.
ātmānaṃ dhīram ajaraṃ yuvānam AVś.10.8.44d.
ātmānaṃ dhehi TA.4.2.5.
ātmānam aṅgaiḥ samadhāt sarasvatī VS.19.93b; MS.3.11.9b: 154.13; KS.38.3b; TB.2.6.4.6b.
ātmānam atra rotsyasi AVP.5.1.2c.
ātmānam asyā mā hiṃsīḥ AVP.2.67.2c.
ātmānam upatiṣṭhati ApMB.2.9.2b.
ātmānam upāvadhīḥ Apś.10.2.11.
ātmānaṃ pitaraṃ putram AVś.9.5.30a.
ātmānaṃ punate sadā RVKh.9.67.4b; SV.2.652b; TB.1.4.8.6b; N.5.6b.
ātmānaṃ prapadye Aś.1.4.9.
ātmānaṃ me tarpayata VS.6.31; TS.3.1.8.1; MS.1.3.2: 30.9; KS.3.10; śB.3.9.4.7.
ātmānaṃ me pātam MS.1.1.13: 8.7.
ātmānaṃ me pāhi VS.14.17; TS.4.3.6.2; MS.2.8.3: 108.11; KS.17.3.
ātmāntarikṣaṃ samudro (TS. samudras te) yoniḥ VS.11.20b; TS.4.1.2.3b; 5.7.25.1b; MS.2.7.2b: 75.15; 3.1.4: 5.4; KS.16.2b; KSA.5.5b; śB.6.3.3.12.
ātmāsi putra mā mṛthāḥ SMB.1.5.18c. See under ātmā vai.
ātmāsy ātmanātmānaṃ (Vait.Kauś. ātmann ātmānaṃ) me mā hiṃsīḥ GB.2.1.3; Vait.3.11; Kauś.65.14.
ātmāsya jantor nihito guhāyām KU.2.20b. See ātmā guhāyāṃ.
ātmāya namaḥ Tā.10.16.
ātmāyaṃ cakṣur udate samānaḥ AVP.2.80.1c.
antarātmā me śudhyantām # Tā.10.66.
ahnedyātmānaṃ pari dade # AVP.1.97.2c.
ātmanātmānam abhi saṃviveśa (TA.10.1.4d, MahānU. saṃbabhūva) # VS.32.11d; TA.1.23.9d; 10.1.4d; MahānU.2.7d.
ārohātmātmānam (Mś. ārohātmanātmānam) achā # TB.2.5.8.8b; Aś.3.10.6b; Apś.6.28.11b; Mś.1.6.3.3b. P: āroha TS.3.4.10.5.
ālabhyātmānam eva ca # śG.1.10.9d.
indrasyātmānaṃ śatadhā carantam # TA.3.11.5d.
indrasyātmānaṃ daśadhā carantam # TA.3.11.1b.
indrasyātmā nihitaḥ pañcahotā # TA.3.11.3c.
kṣatreṇātmānaṃ pari dhāpayāthaḥ # AVś.12.3.51c.
tasyaivātmā (śB.BṛhU. tasyaiva syāt) padavit taṃ viditvā # śB.14.7.2.28c; TB.3.12.9.8c; BṛhU.4.4.28c; BDh.2.6.11.30c.
paramātmā me śudhyantām # Tā.10.66.
paramātmā vyavasthitaḥ # TA.10.11.2b; MahānU.11.13b.
prajāpatinātmānam # KS.40.5c; Apś.16.34.4c. See next.
marīcyātmāno adruhaḥ (TA.1.21.1b, aduḥ) # TA.1.1.2b; 21.1b.
mātmānam apa gūhathāḥ # AVś.4.20.5b; AVP.8.6.11b.
     Dictionary of Sanskrit
     Grammar
     KV Abhyankar
"ātmā" has 1 results.
     
adhyātmādiname of a class of words headed by the word अध्यात्मन् to which the taddhita affix. affix ठञ् is added in the sense of 'तत्र भवः' id est, that is found therein, or existing therein. e. g. आध्यात्मिकम्, आधिदैविकम्, et cetera, and otherscf M.Bh. on IV.3.60.
     Vedabase Search  
1141 results
     
ātmā a living entityBG 6.8
ātmā a personBG 4.40
ātmā all-pervading, present everywhereSB 5.11.13-14
ātmā and one's bodySB 10.80.41
ātmā and your soulSB 9.10.28
ātmā ātmāCC Madhya 17.129
ātmā bodyBG 4.6
SB 10.88.29
SB 3.23.11
ātmā consciousnessSB 11.14.14
SB 2.6.12
ātmā consciousness, heartSB 4.26.5
ātmā even his bodySB 8.22.22
ātmā exactly like body and soul togetherSB 7.10.49
ātmā formSB 2.10.32
ātmā full consciousnessSB 3.5.28
ātmā He whose body and mindSB 10.53.24
ātmā heart and soulSB 7.15.76
ātmā her bodySB 10.48.5
ātmā her mindSB 10.42.4
ātmā HimselfCC Adi 3.107
ātmā himselfSB 11.23.7
SB 11.7.20
SB 7.6.14
ātmā his heartSB 11.30.42
ātmā his mindSB 3.30.18
ātmā his personal selfCC Madhya 10.32
ātmā his soulSB 11.7.73
ātmā in His own formSB 3.5.23
ātmā intelligenceSB 11.3.36
ātmā life and soulSB 2.9.23
ātmā life, soulSB 3.29.33
ātmā living beingSB 1.4.30
ātmā living entityCC Antya 4.178
ātmā living forSB 11.10.27-29
ātmā localized ParamātmāCC Madhya 20.157
ātmā mentallySB 1.6.14
ātmā mindBG 6.13-14
BG 6.5
ātmā mindBG 6.5
CC Antya 14.41
SB 1.9.34
SB 2.9.8
SB 3.8.33
SB 6.14.20
SB 8.5.38
ātmā my bodySB 11.26.9
ātmā my own bodySB 11.23.42
ātmā My own self as the DeitySB 11.14.15
ātmā My selfCC Adi 6.102
ātmā My soulSB 6.4.46
ātmā myselfSB 10.52.39
ātmā one's selfSB 10.78.36
ātmā one's very soulSB 11.26.34
ātmā ParamātmāCC Adi 2.65
ātmā personifiedSB 11.16.23
ātmā pure selfSB 3.7.5
ātmā reservoirSB 3.5.28
ātmā selfBG 15.17
ātmā SelfBG 9.5
ātmā selfCC Adi 4.56
CC Madhya 10.55
SB 1.18.50
SB 1.2.5
SB 1.5.2
SB 1.5.5
SB 2.6.39
SB 3.25.38
ātmā SelfSB 3.5.23
ātmā SelfSB 3.5.23
ātmā selfSB 3.6.39
ātmā SelfSB 3.6.8
ātmā selfSB 3.9.34
SB 3.9.37
SB 4.16.10
SB 6.2.32
SB 7.13.37
SB 7.2.60
SB 8.7.27
ātmā self-awarenessSB 10.63.35-36
ātmā soulBG 11.24
BG 3.6
SB 1.8.14
ātmā SoulSB 10.54.44
ātmā soulSB 11.10.2
SB 11.8.35
SB 4.13.7
ātmā soul or sourceSB 3.5.29
ātmā spiritBG 13.32
ātmā spirit soulSB 1.17.34
SB 7.2.22
ātmā such a personSB 11.10.1
SB 11.8.8
ātmā SupersoulCC Adi 2.50
CC Adi 2.60
CC Madhya 24.137
CC Madhya 25.138
SB 3.9.12
SB 4.29.51
ātmā Supersoul situated in everyone's heartSB 7.5.13
ātmā the bodySB 1.13.21
SB 10.38.20
SB 10.80.40
SB 11.11.15
SB 6.10.4
SB 7.10.8
SB 8.19.40
ātmā the cit-kaṇa, or spiritual sparkIso 7
ātmā the degree of understandingSB 7.14.38
ātmā the false egoSB 10.63.26
SB 6.12.11
ātmā the goal of lifeSB 4.22.16
ātmā the gross senses and the subtle mindSB 1.13.53
ātmā the heart and soulSB 6.3.32
ātmā the heartsSB 11.5.47
ātmā the individual soulSB 11.11.42
SB 3.27.2
ātmā the life and soulSB 5.18.13
SB 5.20.46
ātmā the living entitiesSB 8.5.30
ātmā the living entityCC Madhya 24.309
SB 2.7.53
SB 3.32.38
ātmā the living forceCC Madhya 25.133
SB 4.16.12
SB 5.22.5
ātmā the localized ParamātmāCC Adi 2.6
ātmā the material body (goes)SB 11.15.21
ātmā the mindBG 6.6
ātmā the mindBG 6.6
SB 3.16.13
SB 5.11.5
SB 6.10.9
SB 6.14.21
ātmā the most dearCC Madhya 20.138
CC Madhya 25.136
ātmā the moving forceSB 8.12.4
ātmā the original SelfSB 11.24.22-27
ātmā the original sourceSB 7.6.20-23
ātmā the original source of lifeSB 7.7.49
ātmā the ParamātmāSB 3.28.41
ātmā the Personality of GodheadSB 11.18.32
ātmā the pure soulSB 3.31.13
ātmā the selfBG 13.33
SB 1.1.11
SB 1.2.6
SB 10.46.41
SB 10.82.46
SB 11.10.34
SB 11.23.14
SB 11.28.24
SB 11.7.51
SB 4.31.13
ātmā the self or soulSB 4.20.3
ātmā the soulBG 10.20
CC Madhya 20.161
CC Madhya 24.78
SB 1.6.35
SB 1.9.41
SB 10.47.31
ātmā the SoulSB 10.48.1
ātmā the soulSB 10.64.31
ātmā the SoulSB 10.80.34
SB 10.84.18
ātmā the soulSB 11.22.22
SB 11.22.23
SB 11.22.24
SB 11.22.26
SB 11.22.37
SB 11.24.11
SB 11.28.16
SB 11.28.33
SB 11.3.38
SB 11.8.32
SB 11.8.42
SB 12.5.4
SB 12.5.8
SB 4.29.17
SB 7.15.54
SB 7.2.41
SB 7.2.45
SB 7.2.47
SB 7.3.33
SB 8.7.25
ātmā the soul (becomes purified)SB 10.5.4
ātmā the soul (both the individual soul and the Supersoul)SB 11.22.23
ātmā the soul himselfSB 11.23.52
ātmā the soul, mind, body and everythingSB 7.11.7
ātmā the spirit soulBG 3.27
SB 11.10.8
SB 11.28.11
SB 3.28.43
SB 6.17.19
SB 8.16.19
ātmā the spirit soul or consciousnessSB 11.14.25
ātmā the spirit soul, the conscious entitySB 11.14.26
ātmā the spirit soul, the part of the Supreme Personality of GodheadSB 7.7.19-20
ātmā the SupersoulCC Adi 1.3
CC Adi 2.30
CC Adi 2.36
CC Adi 2.5
CC Adi 2.51
CC Adi 3.69
CC Adi 6.23
CC Antya 14.46
CC Antya 14.50
CC Madhya 20.119
CC Madhya 22.162
CC Madhya 25.133
SB 1.13.48
SB 10.14.14
SB 11.16.9
SB 11.22.31
SB 2.1.39
SB 2.10.9
SB 2.2.6
SB 2.4.19
SB 3.9.22
SB 3.9.42
SB 4.16.19
SB 4.29.50
SB 4.31.13
SB 6.4.13
SB 7.3.30
SB 7.3.31
ātmā the SupersoulSB 7.3.31
SB 7.4.22-23
SB 8.7.24
SB 9.1.8
SB 9.9.7
ātmā the Supersoul, the supreme fatherSB 8.5.48
ātmā the Supreme LordSB 11.15.36
SB 6.16.11
ātmā the Supreme Personality of GodheadSB 11.14.21
ātmā the Supreme SelfSB 10.14.27
ātmā the Supreme SoulSB 10.14.23
SB 10.37.10-11
SB 10.48.20
SB 10.60.39
SB 10.85.24
SB 10.86.31
SB 11.22.19
SB 11.23.44
SB 11.28.6-7
SB 11.3.22
SB 3.13.13
SB 3.26.3
SB 4.9.15
SB 5.19.6
SB 7.14.13
ātmā the supreme soulSB 8.24.52
ātmā the Supreme Soul, KṛṣṇaSB 10.13.27
ātmā the very SelfSB 10.29.32
ātmā the very selfSB 10.46.42
ātmā the very SelfSB 10.60.38
ātmā the very selfSB 7.8.8
ātmā the vital forceSB 5.11.13-14
ātmā the word ātmāCC Madhya 24.12
ātmā their soulSB 12.11.30
ātmā whose bodily formSB 10.53.37
ātmā whose heartSB 10.71.38
ātmā whose mindSB 10.80.6
SB 11.17.43
SB 4.31.8
SB 6.14.5
ātmā whose natureCC Madhya 23.5
ātmā whose selfSB 5.14.28
ātmā youSB 12.5.13
SB 3.9.43
ātmā your bodySB 10.88.20
ātmā Your own selfSB 10.60.39
ātmā YourselfSB 10.14.19
ātmā antaḥ-yāmī in-dwelling SupersoulCC Adi 2.18
ātmā antaḥ-yāmī in-dwelling SupersoulCC Adi 2.18
ātmā antaḥ-yāmī in-dwelling SupersoulCC Adi 2.18
ātmā eva He HimselfSB 3.10.30
ātmā eva He HimselfSB 3.10.30
ātmā eva just like MyselfBG 7.18
ātmā eva just like MyselfBG 7.18
ātmā eva the very mindBG 6.6
ātmā eva the very mindBG 6.6
ātmā haite than His own selfCC Adi 6.100
ātmā haite than His own selfCC Adi 6.100
CC Adi 6.101
ātmā haite than His own selfCC Adi 6.101
ātmā vai jāyate putraḥ his self appears as the sonCC Madhya 12.56
ātmā vai jāyate putraḥ his self appears as the sonCC Madhya 12.56
ātmā vai jāyate putraḥ his self appears as the sonCC Madhya 12.56
ātmā vai jāyate putraḥ his self appears as the sonCC Madhya 12.56
ātmā-jāḥ and my other young childrenSB 11.17.57
ātmā-jāḥ and my other young childrenSB 11.17.57
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.11
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.11
CC Madhya 24.165
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.165
CC Madhya 24.168
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.168
CC Madhya 24.174
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.174
CC Madhya 24.186
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.186
CC Madhya 24.200
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.200
CC Madhya 24.285
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.285
CC Madhya 24.307
ātmā-śabde by the word ātmāCC Madhya 24.307
ātmānaḥ their mindsSB 10.39.36
ātmānaḥ their very selvesSB 10.29.8
ātmānaḥ themselvesBG 16.9
ātmānaḥ whose heartsSB 10.63.34
ātmānaḥ whose intelligenceSB 10.40.7
ātmānam about herselfSB 4.28.47
ātmānam about the Absolute Truth, the Supreme SoulSB 10.8.20
ātmānam and that individual soulSB 11.7.9
ātmānam as his own selfSB 11.3.5
ātmānam bodySB 4.12.18
SB 6.10.7
ātmānam body or selfSB 11.12.12
ātmānam body, mind and soulBG 6.15
ātmānam BrahmāSB 3.8.32
ātmānam consciousnessSB 11.14.22
ātmānam even his personal bodySB 2.7.18
ātmānam false egoSB 3.6.25
ātmānam for her body or her selfSB 9.9.34
ātmānam for himselfSB 7.9.53
ātmānam heartSB 4.9.28
ātmānam her bodySB 3.33.14
ātmānam her material bodySB 3.33.27
ātmānam her own bodySB 9.16.13
ātmānam her own personal bodySB 5.8.23
ātmānam HerselfCC Madhya 19.207-209
SB 10.30.35-36
ātmānam herselfSB 10.6.4
SB 10.60.21
SB 11.9.5
SB 3.20.31
SB 3.23.35
ātmānam HerselfSB 8.12.29-30
ātmānam himSB 11.26.5
ātmānam himselfBG 13.30
BG 18.16
ātmānam HimselfSB 10.13.18
SB 10.33.19
SB 10.37.1-2
ātmānam himselfSB 10.37.31
ātmānam HimselfSB 10.47.53
SB 10.51.22
SB 10.51.7
ātmānam himselfSB 10.54.48
ātmānam HimselfSB 10.58.45
ātmānam himselfSB 10.66.2
SB 10.67.11
SB 10.7.23
ātmānam HimselfSB 10.70.11
SB 10.79.31
ātmānam himselfSB 10.81.12
SB 10.84.24-25
SB 10.86.40
ātmānam HimselfSB 11.11.7
ātmānam himselfSB 11.17.45
ātmānam HimselfSB 11.2.31
ātmānam himselfSB 11.21.22
SB 11.22.41
SB 11.22.58-59
ātmānam HimselfSB 11.3.4
SB 11.30.26
ātmānam himselfSB 11.31.21
SB 12.10.9
ātmānam HimselfSB 3.10.30
ātmānam himselfSB 3.20.38
SB 3.20.42
SB 3.20.49
SB 3.23.44
SB 3.25.17
SB 3.27.15
SB 3.30.6
SB 3.32.25
SB 3.4.35
ātmānam HimselfSB 3.6.7
ātmānam himselfSB 3.8.17
SB 4.26.12
SB 4.28.8
SB 4.5.5
SB 4.9.67
SB 5.1.36
SB 5.14.28
ātmānam HimselfSB 5.22.3
ātmānam himselfSB 5.24.16
ātmānam HimselfSB 5.3.2
ātmānam himselfSB 5.9.3
SB 6.1.52
SB 6.12.12
SB 6.14.18
SB 6.16.53-54
SB 6.16.9
SB 6.17.19
SB 6.18.44
SB 6.4.49-50
SB 6.7.10
SB 7.13.10
SB 7.13.4
SB 7.3.1
SB 8.12.22
SB 8.15.36
SB 8.2.25
SB 9.1.26
ātmānam HimselfSB 9.11.1
ātmānam himselfSB 9.14.43
ātmānam Himself (because He is the person worshiped by all sacrifices)SB 9.24.66
ātmānam himself (by body, mind and self)BG 6.10
ātmānam Himself againSB 10.13.27
ātmānam Himself, Lord ṛṣabhadeva, being an āveśa-avatāra of Lord ViṣṇuSB 5.6.6
ātmānam himself. the spirit soulSB 6.10.11
ātmānam his bodySB 4.28.63
ātmānam His consciousnessSB 11.31.5
ātmānam his mindSB 11.23.2
SB 11.30.45
SB 12.6.9-10
ātmānam his own bodily selfSB 11.28.31
ātmānam his own selfSB 1.7.19
SB 10.8.20
SB 11.18.40-41
SB 3.10.4
SB 3.27.10
SB 8.12.35
SB 9.19.4
ātmānam his own self, the soulSB 7.6.9
ātmānam his own soulSB 5.8.26
ātmānam His own transcendental bodySB 2.10.21
ātmānam his personal selfSB 1.16.13-15
ātmānam his previous selfSB 11.22.39
ātmānam his selfSB 3.27.16
SB 4.28.38
ātmānam his true SelfSB 10.63.42
ātmānam his very selfSB 12.12.59
ātmānam identitySB 8.3.29
ātmānam in self-satisfactionSB 4.22.49
ātmānam in Your original formSB 8.5.45
ātmānam itselfSB 5.16.19
ātmānam living entitiesSB 4.25.34
ātmānam many different formsSB 3.5.28
ātmānam mindSB 4.23.13
ātmānam my bodySB 9.6.41-42
ātmānam my ownSB 4.8.12
ātmānam my own bodySB 10.72.23
ātmānam my soulSB 6.2.35
SB 6.2.36-37
ātmānam MyselfCC Adi 3.22
ātmānam myselfSB 1.16.31
ātmānam MyselfSB 10.47.30
ātmānam myselfSB 10.64.24
SB 10.82.18
SB 11.26.10
ātmānam MyselfSB 11.29.26
ātmānam myselfSB 3.31.21
SB 5.24.24
ātmānam of the bodySB 4.23.1-3
ātmānam on the soulSB 11.18.21
ātmānam one's own bodySB 11.27.21
ātmānam one's real identitySB 6.16.58
ātmānam one's selfSB 4.8.33
ātmānam one's self or the Supreme SelfSB 7.14.15
ātmānam oneselfSB 10.34.17
SB 11.15.23
SB 11.3.54
ātmānam oneself (the individual soul)SB 7.12.31
ātmānam own bodySB 1.16.20
ātmānam own selfSB 1.17.19
SB 10.4.22
SB 2.6.39
SB 2.9.27
SB 4.8.24
ātmānam personallySB 1.18.28
SB 10.1.68
SB 10.5.9
SB 9.24.56
SB 9.8.15-16
ātmānam personally, HimselfSB 10.12.30
SB 8.19.6
SB 9.11.25
ātmānam plenary expansionSB 2.4.7
ātmānam plenary manifestationsSB 3.5.24
ātmānam pure living beingSB 1.13.55
ātmānam selfBG 4.7
CC Adi 3.104
SB 1.7.5
ātmānam SelfSB 10.46.4
ātmānam selfSB 11.28.36
ātmānam SelfSB 11.6.45
ātmānam selfSB 3.9.33
SB 4.11.10
SB 4.13.8-9
SB 7.6.17-18
ātmānam self-realizationSB 9.18.2
ātmānam self-realization (what I am and what my duty is)SB 9.19.12
ātmānam soulSB 1.4.32
SB 4.20.11
ātmānam SupersoulSB 3.33.30
ātmānam Supreme Personality of GodheadSB 3.33.24-25
ātmānam the bodySB 3.25.39-40
SB 4.1.66
SB 6.12.9
ātmānam the body of the queenSB 9.8.3
ātmānam the conditioned soulBG 6.5
ātmānam the conditioned soulBG 6.5
ātmānam the individual ātmā and the Supreme Personality of Godhead, ParamātmāSB 4.20.8
ātmānam the individual soulSB 11.14.45
ātmānam the intelligenceSB 11.16.42
ātmānam the jīva soulSB 11.11.43-45
ātmānam the life of the universeSB 5.21.18
ātmānam the living beingSB 1.9.43
ātmānam the living entitySB 11.8.41
SB 3.15.33
SB 6.16.52
ātmānam the material creationSB 3.10.11
ātmānam the mindBG 3.43
SB 1.13.36
SB 10.49.25
SB 3.28.35
SB 4.12.49-50
SB 4.18.1
SB 5.26.39
SB 6.1.62
SB 6.2.41
SB 8.16.10
ātmānam the ParamātmāSB 1.2.12
SB 3.29.22
ātmānam the personal selfSB 9.6.54
ātmānam the pervaderSB 6.16.55
ātmānam the real selfSB 10.14.27
ātmānam the selfBG 18.51-53
BG 6.20-23
BG 6.28
Bs 5.59
ātmānam the SelfSB 10.63.43
ātmānam the selfSB 11.22.51
SB 2.2.16
SB 3.14.46
SB 3.22.4
SB 4.11.29
SB 4.28.42
SB 5.6.17
SB 6.1.28-29
SB 6.12.15
SB 6.8.11
SB 8.11.9
SB 9.17.13
ātmānam the soulBG 13.29
CC Antya 6.314
CC Madhya 20.162
SB 1.15.42
ātmānam the SoulSB 10.14.55
SB 10.63.25
ātmānam the soulSB 3.28.42
SB 4.22.28
ātmānam the soul and the SupersoulSB 7.15.40
ātmānam the subtle bodySB 3.25.39-40
ātmānam the SupersoulBG 13.25
BG 6.29
Iso 6
SB 1.5.21
SB 1.6.15
SB 11.13.40
SB 2.2.31
SB 3.24.46
SB 4.13.7
SB 4.22.51
SB 4.28.40
SB 4.28.53
SB 6.18.35
SB 6.3.16
SB 7.1.9
SB 7.7.48
ātmānam the Supersoul or origin of all soulsSB 5.20.5
ātmānam the Supersoul within the heartSB 11.12.14-15
ātmānam the Supreme Lord within everyone's heartSB 11.19.6
ātmānam the Supreme Personality of GodheadSB 11.10.11
SB 11.12.24
SB 9.9.46
ātmānam the Supreme SoulSB 10.60.43
SB 10.84.23
SB 11.26.25
SB 11.29.12
SB 11.3.55
SB 11.5.10
SB 12.7.21
SB 3.29.20
SB 4.24.70
SB 4.29.26-27
ātmānam the Supreme Soul, or ParamātmāSB 3.24.39
ātmānam the Supreme Soul, the Personality of GodheadSB 9.2.11-13
ātmānam the true SelfSB 10.27.13
ātmānam the whole ofSB 5.16.22
ātmānam their breastsSB 9.10.25
ātmānam their own identitiesSB 9.21.15
ātmānam their own selfSB 10.86.55
ātmānam their own selvesSB 10.90.46
SB 11.5.16
ātmānam their personal bodiesSB 10.10.20-22
ātmānam themselvesSB 10.19.13
SB 10.23.39
SB 10.29.47
SB 10.34.24
SB 10.42.14
SB 11.7.19
SB 4.10.9
SB 6.14.39
SB 6.4.25
ātmānam to HimselfCC Madhya 18.1
SB 10.52.28
SB 10.89.57
ātmānam to himselfSB 5.26.18
ātmānam to oneselfSB 11.23.24
ātmānam to the SupersoulSB 6.12.19
ātmānam transcendental blissSB 9.4.64
ātmānam unto herSB 3.33.19
ātmānam unto HimselfSB 3.12.3
ātmānam unto myselfSB 4.15.26
ātmānam unto the selfSB 1.5.4
ātmānam unto the SupersoulSB 9.8.7
ātmānam unto the Supreme SoulSB 4.31.18
ātmānam unto yourselfSB 4.20.2
ātmānam upon HimselfSB 10.70.4-5
ātmānam who is present everywhere as the SupersoulSB 9.16.20
ātmānam within everyoneSB 4.22.9
ātmānam your ownSB 4.13.32
ātmānam Your SelfBG 11.4
ātmānam your soulBG 9.34
ātmānam Your soulSB 10.6.24
ātmānam your true selfSB 12.5.9
ātmānam YourselfBG 10.15
BG 11.3
CC Madhya 22.96
SB 10.14.25
SB 10.14.27
SB 10.48.26
ātmānam yourselfSB 10.64.8
SB 10.89.45
SB 12.5.11-12
SB 3.21.31
SB 3.24.2
SB 4.17.21
SB 4.29.54
SB 4.8.13
SB 7.2.60
ātmānam ca also themselvesSB 8.6.2
ātmānam ca also themselvesSB 8.6.2
ātmāra of the soulCC Madhya 20.161
ātmārāma are also known as ātmārāmaCC Madhya 24.286
ātmārāma ātmārāmaCC Madhya 24.150
CC Madhya 24.298
ātmārāma called ātmārāmaCC Madhya 24.200
ātmārāma enjoying self-satisfactionCC Madhya 24.218
ātmārāma is an ātmārāmaCC Madhya 24.187
ātmārāma self-realized soulsCC Madhya 24.300
ātmārāma the ātmārāma devoteesCC Madhya 24.295
ātmārāma the word ātmārāmaCC Madhya 6.195
ātmārāma transcendentalistsCC Madhya 24.145
ātmārāma iti beginning with the word ātmārāmaCC Madhya 24.1
ātmārāma iti beginning with the word ātmārāmaCC Madhya 24.1
ātmārāma kaya is also said to be an ātmārāmaCC Madhya 24.154
ātmārāma kaya is also said to be an ātmārāmaCC Madhya 24.154
ātmārāma-adhipataye the best of self-realized personsSB 5.19.11
ātmārāma-adhipataye the best of self-realized personsSB 5.19.11
ātmārāma-gaṇa ātmārāmasCC Madhya 24.13
ātmārāma-gaṇa ātmārāmasCC Madhya 24.13
ātmārāma-gaṇa of those fully satisfied in themselvesCC Madhya 23.79-81
ātmārāma-gaṇa of those fully satisfied in themselvesCC Madhya 23.79-81
ātmārāma-gaṇera of the ātmārāmasCC Madhya 24.13
ātmārāma-gaṇera of the ātmārāmasCC Madhya 24.13
ātmārāmaḥ completely self-satisfiedSB 6.9.35
ātmārāmāḥ known as ātmārāmaCC Madhya 25.260
ātmārāmāḥ those who take pleasure in ātmā (generally, spirit self)SB 1.7.10
ātmārāmāḥ api also in this combination, ātmārāmā apiCC Madhya 24.225
ātmārāmāḥ api also in this combination, ātmārāmā apiCC Madhya 24.225
ātmārāmāḥ api also those who are ātmārāmasCC Madhya 24.224
ātmārāmāḥ api also those who are ātmārāmasCC Madhya 24.224
ātmārāmāḥ ca all those who enjoy in the selfCC Madhya 24.152
ātmārāmāḥ ca all those who enjoy in the selfCC Madhya 24.152
ātmārāmāḥ ca similarly the word ātmārāmāḥ with the word ca addedCC Madhya 24.301
ātmārāmāḥ ca similarly the word ātmārāmāḥ with the word ca addedCC Madhya 24.301
ātmārāmāḥ ca api self-realized persons alsoCC Madhya 24.146
ātmārāmāḥ ca api self-realized persons alsoCC Madhya 24.146
ātmārāmāḥ ca api self-realized persons alsoCC Madhya 24.146
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating ātmārāmāḥCC Madhya 24.296
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating ātmārāmāḥCC Madhya 24.296
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating ātmārāmāḥCC Madhya 24.296
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating ātmārāmāḥCC Madhya 24.296
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating the words ātmārāmāḥ and caCC Madhya 24.149
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating the words ātmārāmāḥ and caCC Madhya 24.149
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating the words ātmārāmāḥ and caCC Madhya 24.149
ātmārāmāḥ ca ātmārāmāḥ ca repeating the words ātmārāmāḥ and caCC Madhya 24.149
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca all the ātmārāmas and munisCC Madhya 24.221
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca all the ātmārāmas and munisCC Madhya 24.221
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca all the ātmārāmas and munisCC Madhya 24.221
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca all the ātmārāmas and munisCC Madhya 24.221
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the LordCC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the LordCC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the LordCC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the LordCC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the LordCC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the LordCC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ ca munayaḥ ca nirgranthāḥ ca bhajaya the ātmārāmas, great sages and nirgranthas (the learned and the fools) are all eligible to engage in the transcendental loving service of the LordCC Madhya 24.303
ātmārāmāḥ eva all the ātmārāmas (all kinds of living entities)CC Madhya 24.202
ātmārāmāḥ eva all the ātmārāmas (all kinds of living entities)CC Madhya 24.202
ātmārāmāṇām of pure devotees simply engaged in devotional serviceSB 5.6.1
ātmārāmāś ca known as suchCC Madhya 6.194
ātmārāmāś ca known as suchCC Madhya 6.194
ātmārāmasya of the Supreme Personality of Godhead, who is satisfied in HimselfCC Adi 6.75
ātmārāmatayā by the process of cultivating Brahman realizationCC Madhya 24.128
ātmārāmera of persons enjoying with the Supreme SelfCC Madhya 24.292
abhinna-ātmā without being disturbed in body or mindSB 8.22.1
ābhṛta-ātmā one who is fully self-controlledSB 4.8.56
cara-acara-ātmā Kṛṣṇa, the all-pervading SupersoulSB 10.6.8
adhvara-ātmā the supreme enjoyer of all sacrifices, the yajña-puruṣaSB 5.15.12
adīna-ātmā Mahārāja Nanda, who was so magnanimousSB 10.5.14
ādṛta-ātmā being very respectfulSB 4.19.34
ajita-ātmā one who cannot control his sensesSB 8.19.24
akhila-devatā-ātmā the origin of all demigodsSB 8.7.26
akṛta-ātmānaḥ those without self-realizationBG 15.11
ameya-ātmā the immeasurable oneSB 10.72.46
ameyātmā the all-pervading SupersoulSB 1.12.11
anātmā different from the soulSB 7.15.37
anātmā not the spirit soulSB 8.16.19
anavadya-ātmā a soul free from envy, jealousy, etc.SB 11.11.29-32
andhīkṛta-ātmā made blind to self-realizationSB 7.5.33
antaḥ-ātmā the mindSB 5.11.6
antaḥ-ātmā whose mind and heartSB 5.13.5
antaḥ-ātmā the Supersoul within the core of the heartSB 7.3.30
antaḥ-ātmā the mindSB 12.3.48
antaḥ-ātmā-rūpe in the form of the SupersoulCC Adi 5.85
anukampita-ātmā the all-compassionate LordSB 3.2.15
asakta-ātmā one who is not attachedBG 5.21
asat-jita-ātmā whose mind is not attracted to the material pleasure of lifeSB 5.13.20
asmṛta-ātmā as if they had forgotten themselvesSB 10.13.30
ati-dharma-ātmā exceedingly religiousSB 9.24.9
vidheya-ātmā one who follows regulated freedomBG 2.64
citta-ātmā mind and intelligenceBG 4.21
viśuddha-ātmā a purified soulBG 5.7
vijita-ātmā self-controlledBG 5.7
ātma-bhūta-ātmā compassionateBG 5.7
ātma-bhūta-ātmā compassionateBG 5.7
asakta-ātmā one who is not attachedBG 5.21
yukta-ātmā self-connectedBG 5.21
parama-ātmā the SupersoulBG 6.7
yata-citta-ātmā always careful in mindBG 6.10
yoga-yukta-ātmā one who is dovetailed in Kṛṣṇa consciousnessBG 6.29
yukta-ātmā engaged in devotional serviceBG 7.18
mahā-ātmā great soulBG 7.19
yukta-ātmā having the mind firmly set onBG 9.28
dharma-ātmā righteousBG 9.31
mahā-ātmā the great oneBG 11.50
yata-ātmā self-controlledBG 12.13-14
parama-ātmā the SupersoulBG 13.23
jita-ātmā having control of the mindBG 18.49
prasanna-ātmā fully joyfulBG 18.54
viśva-ātmā the Lord as ParamātmāSB 1.2.32
nibhṛta-ātmā lonely and aloneSB 1.15.32
niveśita-ātmā with full attentionSB 1.15.33
sarva-ātmā who is all-pervadingSB 1.18.47
devatā-ātmā the soul of the demigodsSB 2.7.11
dhauta-ātmā whose heart has been cleansedSB 2.8.6
bhūta-ātmā having a body of matterSB 2.8.9
rudra-ātmā in the form of RudraSB 2.10.43
prīta-ātmā fully satisfiedSB 3.1.5
anukampita-ātmā the all-compassionate LordSB 3.2.15
viśva-ātmā the Supersoul of the universeSB 3.3.19
ātura-ātmā aggrieved in selfSB 3.4.20
vijñāna-ātmā unalloyed goodnessSB 3.5.27
mahā-ātmā expanded intelligenceSB 3.14.48
prīti-svabhāva-ātmā whose heart is by nature always full of loveSB 3.21.12
labdha-ātmā being situated in himselfSB 3.24.45
sva-chanda-ātmā full of self-desireSB 3.25.3
bhūta-ātmā the Supersoul in all beingsSB 3.29.21
guṇa-traya-ātmā consisting of the three modesSB 3.32.9
parama-ātmā ParamātmāSB 3.32.26
samāhita-ātmā he whose mind is fixedSB 3.32.30
viśva-ātmā the Supersoul of the entire universeSB 4.6.3
kalila-ātmā polluted heartSB 4.7.10
sarva-ātmā the Supersoul of all living entitiesSB 4.7.49
ābhṛta-ātmā one who is fully self-controlledSB 4.8.56
sańgata-ātmā fully absorbed in thought of MeSB 4.8.82
sarva-ātmā the SupersoulSB 4.11.13
bhūta-ātmā the Supersoul of all living entitiesSB 4.11.26
mahā-ātmā great soulSB 4.12.14
viśva-ātmā the Supersoul of the entire universeSB 4.14.19
sarva-ātmā the Supersoul of everyoneSB 4.19.3
ādṛta-ātmā being very respectfulSB 4.19.34
viśva-ātmā the SupersoulSB 4.20.19
sarva-ātmā all-pervadingSB 4.22.60
kāma-ātmā lustySB 4.25.56
jīva-ātmā the individual spirit soulSB 4.29.1a-2a
viśva-ātmā the SupersoulSB 4.31.9
avahita-ātmā with great attentionSB 5.3.1
trayī-ātmā who consists of the three VedasSB 5.8.19
sarva-bhūta-suhṛt-ātmā who was thus the friend of all living entitiesSB 5.10.8
ṣoḍaśa-ātmā the chief of the sixteen material elements (the five gross elements, the ten senses and the mind)SB 5.11.5
antaḥ-ātmā the mindSB 5.11.6
antaḥ-ātmā whose mind and heartSB 5.13.5
asat-jita-ātmā whose mind is not attracted to the material pleasure of lifeSB 5.13.20
adhvara-ātmā the supreme enjoyer of all sacrifices, the yajña-puruṣaSB 5.15.12
prahṛṣṭa-ātmā being pleased in his body, mind and soulSB 6.4.40
nirjita-ātmā who fully controlled his mind and selfSB 6.8.18
mahā-ātmā the great soul (who refrained from striking Indra with the club when he saw Indra morose and aggrieved)SB 6.11.12
pratibuddha-ātmā being fully aware of spiritual knowledgeSB 6.16.15
bhūta-ātmā the Supersoul of all living entities (the supreme director and enjoyer of them)SB 6.16.51
viśva-ātmā the Supersoul of the whole universeSB 6.16.65
sarva-śarīrī ātmā the Supersoul of all living entitiesSB 6.19.13
antaḥ-ātmā the Supersoul within the core of the heartSB 7.3.30
gṛhīta-ātmā whose mind was fully attractedSB 7.4.37
andhīkṛta-ātmā made blind to self-realizationSB 7.5.33
sarva-ātmā the Supreme Lord, the Supersoul of allSB 7.11.8-12
upaśānta-ātmā completely free from all material desiresSB 7.15.55
akhila-devatā-ātmā the origin of all demigodsSB 8.7.26
sarva-ātmā the SupersoulSB 8.7.40
vihvala-ātmā whose mind was agitatedSB 8.12.22
niyata-ātmā controlling oneselfSB 8.16.59
ajita-ātmā one who cannot control his sensesSB 8.19.24
abhinna-ātmā without being disturbed in body or mindSB 8.22.1
jīva-ātmā the living entitySB 8.22.25
śānta-ātmā a peaceful attitudeSB 9.2.11-13
sarva-ātmā all-pervadingSB 9.5.5
tṛpta-ātmā thus being fully satisfiedSB 9.5.19
viṣaṇṇa-ātmā therefore very moroseSB 9.7.8
viśva-ātmā the soul of the universe, the SupersoulSB 9.16.27
viśva-ātmā the SupersoulSB 9.18.5
ati-dharma-ātmā exceedingly religiousSB 9.24.9
viśva-ātmā the Supersoul of the entire universeSB 10.1.3
ṣaṭ-ātmā six circumstances (lamentation, illusion, old age, death, hunger and thirst)SB 10.2.27
avabodhaḥ ātmā in spite of having different incarnations, You remain the Supreme, full of knowledgeSB 10.2.29
ayam ātmā the soul or spiritual identitySB 10.4.19
adīna-ātmā Mahārāja Nanda, who was so magnanimousSB 10.5.14
cara-acara-ātmā Kṛṣṇa, the all-pervading SupersoulSB 10.6.8
svayam ātmā Kṛṣṇa, who is personally the Supreme Soul, the SupersoulSB 10.13.20
sarva-ātmā the Supersoul, KṛṣṇaSB 10.13.20
tat-tat-ātmā as originally different individual soulsSB 10.13.21
asmṛta-ātmā as if they had forgotten themselvesSB 10.13.30
sva-ātmā one's own selfSB 10.14.50
sva-ātmā one's own selfSB 10.14.54
sarva-ātmā the Supersoul within everyone's heartSB 10.24.2
paraḥ ātmā the Supreme SoulSB 10.56.27
para-ātmā the Supreme SoulSB 10.64.26
ameya-ātmā the immeasurable oneSB 10.72.46
mahā-ātmā the Supreme SoulSB 10.81.35
guru-devatā-ātmā one who sees his own spiritual master as his lord and very soulSB 11.2.37
bhūta-ātmā the Soul of all creationSB 11.3.3
parama-ātmā the Supersoul in the heart of every living beingSB 11.5.23
trayi-ātmā personifying the knowledge of the three VedasSB 11.5.24
tuṣṭa-ātmā having a satisfied mindSB 11.7.10
vyapeta-ātmā a person who has transcendedSB 11.7.40
yukta-ātmā one who is fixed in spiritual lifeSB 11.7.45
gata-ātmā being absorbedSB 11.9.13
anavadya-ātmā a soul free from envy, jealousy, etc.SB 11.11.29-32
gabhīra-ātmā not superficial, and thus unchangingSB 11.11.29-32
bhūta-ātmā the SupersoulSB 11.16.4
sarva-ātmā the original soul of allSB 11.27.48
viśva-ātmā the Soul of all that beSB 11.28.6-7
nivedita-ātmā having offered his very selfSB 11.29.34
antaḥ-ātmā the mindSB 12.3.48
sarva-ātmā the Supreme SoulSB 12.3.50
viśva-ātmā the soul of the entire universeSB 12.5.1
prasanna-ātmā happy in his mindSB 12.10.18
para-ātmā the SupersoulCC Adi 1.11
antaḥ-ātmā-rūpe in the form of the SupersoulCC Adi 5.85
para-ātmā the SupersoulCC Adi 5.109
pāpa-ātmā sinful manCC Madhya 1.190
prasanna-ātmā fully joyfulCC Madhya 8.65
sarva-ātmā all-pervadingCC Madhya 18.191
praśānta-ātmā completely satisfied, desirelessCC Madhya 19.150
trayī-ātmā whose form manifests the VedasCC Madhya 20.333
nivedita-ātmā a fully surrendered soulCC Madhya 22.103
sarva-ātmā the all-pervasive Lord, who is situated in everyone's heartCC Madhya 22.110
sāndra-ātmā whose nature is very condensedCC Madhya 23.7
yata-ātmā having controlled the senses and mindCC Madhya 23.107
brahma-ātmā-śabde by the words brahma and ātmāCC Madhya 24.82
prasanna-ātmā fully joyfulCC Madhya 24.132
praśānta-ātmā completely satisfied, desirelessCC Madhya 25.83
prasanna-ātmā fully joyfulCC Madhya 25.155
nivedita-ātmā a fully surrendered soulCC Antya 4.194
viśva-ātmā the Supersoul of the universeBs 5.11
viśva-ātmā the Supersoul of the universeBs 5.14
jīva-ātmā the jīvasBs 5.20
ātmanā ātmānam himself by himselfSB 3.20.45
kāma-ātmānaḥ desirous of sense gratificationBG 2.42-43
tat-ātmānaḥ those whose minds are always in the SupremeBG 5.17
yata-ātmānaḥ engaged in self-realizationBG 5.25
mahā-ātmānaḥ the great soulsBG 8.15
mahā-ātmānaḥ the great soulsBG 9.13
akṛta-ātmānaḥ those without self-realizationBG 15.11
vihvalita-ātmānaḥ overwhelmed bySB 1.11.29
mahā-ātmānaḥ the great sagesSB 2.10.2
kāma-ātmānaḥ aspiring for sense gratificationSB 3.32.17
unmathita-ātmānaḥ whose minds have become dullSB 4.2.25
uparata-ātmānaḥ who have control over the mind and sensesSB 5.14.39
prota-ātmānaḥ whose bodies are fixedSB 5.26.32
saṃyata-ātmānaḥ having controlled mindsSB 7.4.22-23
tat-ātmānaḥ attaining the same spiritual body and formSB 7.10.39
nibhṛta-ātmānaḥ being filledSB 10.17.13-14
martya-ātmānaḥ falsely identifying themselves with the material bodySB 10.23.10-11
kāma-ātmānaḥ lusty by natureSB 10.60.52
mahā-ātmānaḥ the great soulsCC Adi 2.91-92
saṃskṛta-ātmānaḥ persons who are purifiedCC Madhya 20.173
tam ātmānam that form of hisSB 3.20.44
ātmanā ātmānam himself by himselfSB 3.20.45
svam ātmānam her own reflectionSB 3.23.30
pratyak-ātmānam the Absolute TruthSB 3.25.27
pratyak-ātmānam the SupersoulSB 3.26.72
bhūta-ātmānam the Self in all beingsSB 3.29.27
jagat-ātmānam the soul of the universeSB 4.9.34
parama-ātmānam the most beloved SupersoulSB 4.24.7
sūryam ātmānam the Supersoul, represented by the sun-godSB 5.20.3-4
somam ātmānam represented by the living entity known as SomaSB 5.20.11
nyarpita-ātmānam unto the living entity who has fully surrenderedSB 6.2.5-6
sva-ātmānam the most dearSB 6.18.75
viśva-ātmānam the soul of the universeSB 8.3.26
saha-ātmānam along with herselfSB 10.8.37-39
sva-ātmānam the very SoulSB 10.14.24
parama-ātmānam the SupersoulSB 10.29.10-11
sva-ātmānam their own true selfSB 11.5.15
sva-ātmānam your own selfSB 11.19.5
parama-ātmānam the Supreme SoulSB 11.26.1
pratyak-ātmānam the Supreme SoulSB 12.4.29
nibhṛta-ātmānam his mind completely absorbed in tranceSB 12.10.3
svam ātmānam HimselfSB 12.11.50
mahā-ātmānau great soulsSB 10.38.28-33
eka-ātmānau both the same in identityCC Adi 1.5
eka-ātmānau both the same in identityCC Adi 4.55
pañca ātmārāma five kinds of ātmārāmasCC Madhya 24.149
eka ātmārāma one ātmārāmaCC Madhya 24.150
sei ātmārāma that ātmārāmaCC Madhya 24.154
ātura-ātmā aggrieved in selfSB 3.4.20
avabodhaḥ ātmā in spite of having different incarnations, You remain the Supreme, full of knowledgeSB 10.2.29
avahita-ātmā with great attentionSB 5.3.1
ayam ātmā the soul or spiritual identitySB 10.4.19
ātma-bhūta-ātmā compassionateBG 5.7
bhūta-ātmā having a body of matterSB 2.8.9
bhūta-ātmā the Supersoul in all beingsSB 3.29.21
bhūta-ātmānam the Self in all beingsSB 3.29.27
bhūta-ātmā the Supersoul of all living entitiesSB 4.11.26
sarva-bhūta-suhṛt-ātmā who was thus the friend of all living entitiesSB 5.10.8
bhūta-ātmā the Supersoul of all living entities (the supreme director and enjoyer of them)SB 6.16.51
bhūta-ātmā the Soul of all creationSB 11.3.3
bhūta-ātmā the SupersoulSB 11.16.4
brahma-ātmā-śabde by the words brahma and ātmāCC Madhya 24.82
cara-acara-ātmā Kṛṣṇa, the all-pervading SupersoulSB 10.6.8
sva-chanda-ātmā full of self-desireSB 3.25.3
citta-ātmā mind and intelligenceBG 4.21
yata-citta-ātmā always careful in mindBG 6.10
devatā-ātmā the soul of the demigodsSB 2.7.11
akhila-devatā-ātmā the origin of all demigodsSB 8.7.26
guru-devatā-ātmā one who sees his own spiritual master as his lord and very soulSB 11.2.37
dharma-ātmā righteousBG 9.31
ati-dharma-ātmā exceedingly religiousSB 9.24.9
dhauta-ātmā whose heart has been cleansedSB 2.8.6
durātmā degraded soulSB 8.4.10
eka-ātmānau both the same in identityCC Adi 1.5
eka-ātmānau both the same in identityCC Adi 4.55
eka ātmārāma one ātmārāmaCC Madhya 24.150
gabhīra-ātmā not superficial, and thus unchangingSB 11.11.29-32
gata-ātmā being absorbedSB 11.9.13
gṛhīta-ātmā whose mind was fully attractedSB 7.4.37
guṇa-traya-ātmā consisting of the three modesSB 3.32.9
guru-devatā-ātmā one who sees his own spiritual master as his lord and very soulSB 11.2.37
paramātmā iti known as ParamātmāSB 1.2.11
paramātmā iti as the SupersoulCC Madhya 25.132
jagat-ātmānam the soul of the universeSB 4.9.34
jita-ātmā having control of the mindBG 18.49
asat-jita-ātmā whose mind is not attracted to the material pleasure of lifeSB 5.13.20
jīva-ātmā the individual spirit soulSB 4.29.1a-2a
jīva-ātmā the living entitySB 8.22.25
jīva-ātmā the jīvasBs 5.20
kalila-ātmā polluted heartSB 4.7.10
kāma-ātmānaḥ desirous of sense gratificationBG 2.42-43
kāma-ātmānaḥ aspiring for sense gratificationSB 3.32.17
kāma-ātmā lustySB 4.25.56
kāma-ātmānaḥ lusty by natureSB 10.60.52
labdha-ātmā being situated in himselfSB 3.24.45
mahā-ātmā great soulBG 7.19
mahā-ātmānaḥ the great soulsBG 8.15
mahā-ātmānaḥ the great soulsBG 9.13
mahā-ātmā the great oneBG 11.50
mahā-ātmānaḥ the great sagesSB 2.10.2
mahā-ātmā expanded intelligenceSB 3.14.48
mahā-ātmā great soulSB 4.12.14
mahā-ātmā the great soul (who refrained from striking Indra with the club when he saw Indra morose and aggrieved)SB 6.11.12
mahā-ātmānau great soulsSB 10.38.28-33
mahā-ātmā the Supreme SoulSB 10.81.35
mahā-ātmānaḥ the great soulsCC Adi 2.91-92
mahātmā the virāṭ-puruṣaSB 2.1.37
mahātmā the Lord in the form of the great sage ParaśurāmaSB 2.7.22
mahātmā the SupersoulSB 6.9.26-27
mahātmā the great soulSB 8.15.3
martya-ātmānaḥ falsely identifying themselves with the material bodySB 10.23.10-11
nibhṛta-ātmā lonely and aloneSB 1.15.32
nibhṛta-ātmānaḥ being filledSB 10.17.13-14
nibhṛta-ātmānam his mind completely absorbed in tranceSB 12.10.3
nirātmā without another selfSB 4.20.7
nirjita-ātmā who fully controlled his mind and selfSB 6.8.18
nivedita-ātmā having offered his very selfSB 11.29.34
nivedita-ātmā a fully surrendered soulCC Madhya 22.103
nivedita-ātmā a fully surrendered soulCC Antya 4.194
niveśita-ātmā with full attentionSB 1.15.33
niyata-ātmā controlling oneselfSB 8.16.59
nyarpita-ātmānam unto the living entity who has fully surrenderedSB 6.2.5-6
pañca ātmārāma five kinds of ātmārāmasCC Madhya 24.149
pāpa-ātmā sinful manCC Madhya 1.190
para-ātmā the Supreme SoulSB 10.64.26
para-ātmā the SupersoulCC Adi 1.11
para-ātmā the SupersoulCC Adi 5.109
paraḥ ātmā the Supreme SoulSB 10.56.27
parama-ātmā the SupersoulBG 6.7
parama-ātmā the SupersoulBG 13.23
parama-ātmā ParamātmāSB 3.32.26
parama-ātmānam the most beloved SupersoulSB 4.24.7
parama-ātmānam the SupersoulSB 10.29.10-11
parama-ātmā the Supersoul in the heart of every living beingSB 11.5.23
parama-ātmānam the Supreme SoulSB 11.26.1
paramātmā iti known as ParamātmāSB 1.2.11
paramātmā the SupersoulSB 2.10.7
paramātmā who is the Supersoul of all living entitiesSB 9.23.17
paramātmā Paramātmā (Supersoul)CC Adi 2.10
paramātmā ParamātmāCC Adi 2.11
paramātmā ParamātmāCC Adi 2.63
paramātmā the localized situation of the LordCC Madhya 19.218
paramātmā ParamātmāCC Madhya 20.158
paramātmā the Supersoul within the heartCC Madhya 20.161
paramātmā ParamātmāCC Madhya 24.74
paramātmā the localized featureCC Madhya 24.80
paramātmā ParamātmāCC Madhya 24.81
paramātmā iti as the SupersoulCC Madhya 25.132
paramātmānam the SupersoulSB 6.13.7
prahṛṣṭa-ātmā being pleased in his body, mind and soulSB 6.4.40
prasanna-ātmā fully joyfulBG 18.54
prasanna-ātmā happy in his mindSB 12.10.18
prasanna-ātmā fully joyfulCC Madhya 8.65
prasanna-ātmā fully joyfulCC Madhya 24.132
prasanna-ātmā fully joyfulCC Madhya 25.155
praśānta-ātmā completely satisfied, desirelessCC Madhya 19.150
praśānta-ātmā completely satisfied, desirelessCC Madhya 25.83
pratibuddha-ātmā being fully aware of spiritual knowledgeSB 6.16.15
pratyak-ātmānam the Absolute TruthSB 3.25.27
pratyak-ātmānam the SupersoulSB 3.26.72
pratyak-ātmānam the Supreme SoulSB 12.4.29
prīta-ātmā fully satisfiedSB 3.1.5
prīti-svabhāva-ātmā whose heart is by nature always full of loveSB 3.21.12
prota-ātmānaḥ whose bodies are fixedSB 5.26.32
rudra-ātmā in the form of RudraSB 2.10.43
antaḥ-ātmā-rūpe in the form of the SupersoulCC Adi 5.85
brahma-ātmā-śabde by the words brahma and ātmāCC Madhya 24.82
saha-ātmānam along with herselfSB 10.8.37-39
samāhita-ātmā he whose mind is fixedSB 3.32.30
saṃskṛta-ātmānaḥ persons who are purifiedCC Madhya 20.173
saṃyata-ātmānaḥ having controlled mindsSB 7.4.22-23
sāndra-ātmā whose nature is very condensedCC Madhya 23.7
sańgata-ātmā fully absorbed in thought of MeSB 4.8.82
śānta-ātmā a peaceful attitudeSB 9.2.11-13
sarva-śarīrī ātmā the Supersoul of all living entitiesSB 6.19.13
sarva-ātmā who is all-pervadingSB 1.18.47
sarva-ātmā the Supersoul of all living entitiesSB 4.7.49
sarva-ātmā the SupersoulSB 4.11.13
sarva-ātmā the Supersoul of everyoneSB 4.19.3
sarva-ātmā all-pervadingSB 4.22.60
sarva-bhūta-suhṛt-ātmā who was thus the friend of all living entitiesSB 5.10.8
sarva-śarīrī ātmā the Supersoul of all living entitiesSB 6.19.13
sarva-ātmā the Supreme Lord, the Supersoul of allSB 7.11.8-12
sarva-ātmā the SupersoulSB 8.7.40
sarva-ātmā all-pervadingSB 9.5.5
sarva-ātmā the Supersoul, KṛṣṇaSB 10.13.20
sarva-ātmā the Supersoul within everyone's heartSB 10.24.2
sarva-ātmā the original soul of allSB 11.27.48
sarva-ātmā the Supreme SoulSB 12.3.50
sarva-ātmā all-pervadingCC Madhya 18.191
sarva-ātmā the all-pervasive Lord, who is situated in everyone's heartCC Madhya 22.110
sarvātmā the SupersoulSB 2.1.5
ṣaṭ-ātmā six circumstances (lamentation, illusion, old age, death, hunger and thirst)SB 10.2.27
sei ātmārāma that ātmārāmaCC Madhya 24.154
ṣoḍaśa-ātmā the chief of the sixteen material elements (the five gross elements, the ten senses and the mind)SB 5.11.5
somam ātmānam represented by the living entity known as SomaSB 5.20.11
sarva-bhūta-suhṛt-ātmā who was thus the friend of all living entitiesSB 5.10.8
sūryam ātmānam the Supersoul, represented by the sun-godSB 5.20.3-4
sva-chanda-ātmā full of self-desireSB 3.25.3
sva-ātmānam the most dearSB 6.18.75
sva-ātmānam the very SoulSB 10.14.24
sva-ātmā one's own selfSB 10.14.50
sva-ātmā one's own selfSB 10.14.54
sva-ātmānam their own true selfSB 11.5.15
sva-ātmānam your own selfSB 11.19.5
prīti-svabhāva-ātmā whose heart is by nature always full of loveSB 3.21.12
svam ātmānam her own reflectionSB 3.23.30
svam ātmānam HimselfSB 12.11.50
svayam ātmā Kṛṣṇa, who is personally the Supreme Soul, the SupersoulSB 10.13.20
tam ātmānam that form of hisSB 3.20.44
tat-ātmānaḥ those whose minds are always in the SupremeBG 5.17
tat-ātmānaḥ attaining the same spiritual body and formSB 7.10.39
tat-tat-ātmā as originally different individual soulsSB 10.13.21
tat-tat-ātmā as originally different individual soulsSB 10.13.21
guṇa-traya-ātmā consisting of the three modesSB 3.32.9
trayī-ātmā who consists of the three VedasSB 5.8.19
trayi-ātmā personifying the knowledge of the three VedasSB 11.5.24
trayī-ātmā whose form manifests the VedasCC Madhya 20.333
tṛpta-ātmā thus being fully satisfiedSB 9.5.19
tuṣṭa-ātmā having a satisfied mindSB 11.7.10
unmathita-ātmānaḥ whose minds have become dullSB 4.2.25
uparata-ātmānaḥ who have control over the mind and sensesSB 5.14.39
upaśānta-ātmā completely free from all material desiresSB 7.15.55
vidheya-ātmā one who follows regulated freedomBG 2.64
vihvala-ātmā whose mind was agitatedSB 8.12.22
vihvalita-ātmānaḥ overwhelmed bySB 1.11.29
vijita-ātmā self-controlledBG 5.7
vijñāna-ātmā unalloyed goodnessSB 3.5.27
viṣaṇṇa-ātmā therefore very moroseSB 9.7.8
viśuddha-ātmā a purified soulBG 5.7
viśva-ātmā the Lord as ParamātmāSB 1.2.32
viśva-ātmā the Supersoul of the universeSB 3.3.19
viśva-ātmā the Supersoul of the entire universeSB 4.6.3
viśva-ātmā the Supersoul of the entire universeSB 4.14.19
viśva-ātmā the SupersoulSB 4.20.19
viśva-ātmā the SupersoulSB 4.31.9
viśva-ātmā the Supersoul of the whole universeSB 6.16.65
viśva-ātmānam the soul of the universeSB 8.3.26
viśva-ātmā the soul of the universe, the SupersoulSB 9.16.27
viśva-ātmā the SupersoulSB 9.18.5
viśva-ātmā the Supersoul of the entire universeSB 10.1.3
viśva-ātmā the Soul of all that beSB 11.28.6-7
viśva-ātmā the soul of the entire universeSB 12.5.1
viśva-ātmā the Supersoul of the universeBs 5.11
viśva-ātmā the Supersoul of the universeBs 5.14
viśvātmā who is the Supersoul of everyoneSB 10.2.6
viśvātmā the Supersoul of all living entitiesSB 10.2.16
vyapeta-ātmā a person who has transcendedSB 11.7.40
yata-ātmānaḥ engaged in self-realizationBG 5.25
yata-citta-ātmā always careful in mindBG 6.10
yata-ātmā self-controlledBG 12.13-14
yata-ātmā having controlled the senses and mindCC Madhya 23.107
yoga-yukta-ātmā one who is dovetailed in Kṛṣṇa consciousnessBG 6.29
yukta-ātmā self-connectedBG 5.21
yoga-yukta-ātmā one who is dovetailed in Kṛṣṇa consciousnessBG 6.29
yukta-ātmā engaged in devotional serviceBG 7.18
yukta-ātmā having the mind firmly set onBG 9.28
yukta-ātmā one who is fixed in spiritual lifeSB 11.7.45
     DCS with thanks   
4 results
     
ātmādiṣṭa noun (masculine) a treaty dictated by the party wishing it himself (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 46335/72933
ātmāmiṣa noun (masculine) a peace made after having sacrificed one's own army (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 46337/72933
ātmāpahāraka adjective dissimulative
Frequency rank 46336/72933
devātmā noun (feminine) name of Devī the mother of the gods (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 54966/72933
     Wordnet Search "ātmā" has 35 results.
     

ātmā

mūrkha, mūḍha, ajña, yathājāta, vaidheya, bāliśa, mūḍhamati, alpamati, mandamati, manda, nirbuddha, jaḍa, alpabuddhi, acatura, alpadhī, mūḍhadhī, mūḍhātmā, matihīna, buddhihīna, abudha, avicakṣaṇa, avid, avidya, avidvas, avibudha   

yaḥ muhyati yasya buddhiḥ alpā vā।

mūrkhaiḥ puruṣaiḥ saha na vivadet।/upadeśo hi mūrkhāṇāṃ janānāṃ prakopāya na śāntaye।

ātmā

īśvaraḥ, parameśvaraḥ, pareśvaraḥ, paramātmā, devaḥ, amaraḥ, vibudhaḥ, animiṣaḥ, ajaraḥ, cirāyuḥ, sucirāyuḥ, bhagavān, sarvasraṣṭā, dhātā, vidhātā, jagatkartā, viśvasṛk, bhūtādiḥ, parabrahma, brahma, jagadātmā, ham, skambhaḥ, sūkṣmaḥ, sarveśaḥ, sarvasākṣī, sarvavid, śvaḥśreyasam, śabdātītaḥ   

dharmagranthaiḥ akhilasṛṣṭeḥ nirmātṛrūpeṇa svāmirūpeṇa vā svīkṛtā mahāsattā।

īśvaraḥ sarvavyāpī asti।

ātmā

prāṇāḥ, ātmā, asavaḥ   

sā cetanā yayā sajīvāḥ jīvanti।

yadā śarīrāt prāṇāḥ nirgacchanti tadā mṛtyuḥ bhavati।

ātmā

svāvalambinī, ātmāvalambinī   

yā svasyaiva āśrayeṇa tiṣṭhati।

sā svāvalambinī strī asti।

ātmā

duṣkarmin, khala, śaṭha, pāmara, duṣṭa, pāpin, durvṛtta, durātmā, pāpātmā, apuṇya   

yaḥ duṣkarmāṇi karoti।

duṣkarmaṇaḥ bhetavyaṃ na duṣkarmiṇaḥ।

ātmā

jālma, pāpiṣṭha, durātmā, narādhama, khala, caṇḍāla   

yasya saṃkalpaḥ duṣṭaḥ।

jālmaḥ anyasya hitaṃ na paśyati।

ātmā

antarātmā, antaḥkaraṇa   

sadasadvivekabuddheḥ antaḥ sthitam adhiṣṭhānam।

antarātmanaḥ śabdaḥ satyaḥ।

ātmā

ātmā   

sā sattā yā manasaḥ tathā ca hṛdayasya vyāpārān niyantrayati।

ātmā na vinaśyati।

ātmā

antarmukha, antarābhimukha, ātmābhimukha, antarlīnaḥ, antarrataḥ   

yaḥ svasya vicārakāryādiṣu rataḥ asti।

sohanaḥ antarmukhaḥ vyaktiḥ asti।

ātmā

pratibimbam, pratichāyā, chāyātmā, pratibhāsaḥ, ābhāsaḥ, pratimā, pratirūpam, pratimūrtiḥ   

jaladarpaṇādiṣu dṛśyamānā kasyāpi vastunaḥ chāyā।

yadā devarṣiḥ nāradaḥ jale svasya pratibimbam apaśyat tadā tena markaṭaḥ dṛṣṭaḥ।

ātmā

mahātmā, viśrutaḥ, mahāyaśaskaḥ, prasiddhaḥ, utkṛṣṭaḥ, śreṣṭhaḥ, mahābhāgaḥ, pratiṣṭhaḥ   

uttama-svabhāva-yuktaḥ।

mohanadāsa karamacanda gāndhī mahātmā āsan।

ātmā

sādhuḥ, mahātmā   

saṃsāraṃ tyaktvā dharmam anusṛtya jīvati।

sādhoḥ jīvanaṃ paropakāreṇa gacchati।

ātmā

svatantraḥ, svatantrā, svatantram, anadhīnaḥ, anadhīnā, anadhīnam, anāyattaḥ, anāyattā, anāyattam, svādhīnaḥ, svādhīnam, svādhīnā, ātmāyattaḥ, ātmāyattā, ātmāyattam, ātmatantraḥ, ātmatantram, ātmatantrā   

yaḥ ātmani āśritaḥ।

asmākaṃ deśaḥ svatantraḥ asti।

ātmā

durātmā, duṣṭacetā, duṣṭātmā, duṣṭamati, pāpamati, pāpabuddhi   

yasya pravṛttiḥ duṣṭā asti।

durātmanā rāvaṇena sītāyāḥ apaharaṇaṃ kṛtam।

ātmā

antarjñānam, antarānubhūtiḥ, antarbodhaḥ, ātmānubhūtiḥ   

sādhanaiḥ vinā udbhūtam svābhāvikajñānam।

jīveṣu antarjñānam asti eva।

ātmā

svāvalambin, ātmāvalambin   

yaḥ svasya ādhāre jīvati।

svāvalambīni vyaktiḥ jīvane saphalo bhavati।

ātmā

āptaḥ, addhātiḥ, tyāgaḥ, nirliptaḥ, śilambaḥ, saṃskṛtātmā   

saḥ puruṣaḥ yaḥ ādhyātmikaḥ bhautikatattvasya jñātā tathā ca paṇḍitaḥ saccaritraḥ tyāgī ca।

āptastu yathārtha vaktā।

ātmā

matsyaḥ, pṛthuromā, mīnaḥ, vaisāriṇaḥ, visāraḥ, śakalī, śandhalī, jhaṣaḥ, ātmāśī, saṃvaraḥ, mūkaḥ, jaleśayaḥ, kaṇṭakī, śaklī, macchaḥ, animiṣaḥ, śuṅgī, jhasaḥ   

jalajantuviśeṣaḥ,yaḥ śakalakaṇṭakādiyuktaḥ।

matsyāḥ aṇḍajāḥ santi।

ātmā

svābhimānin, ātmābhimānin, mānin   

yaḥ svasya pratiṣṭhāṃ gauravaṃ vā abhimanyate।

rāṇāpratāpaḥ ekaḥ svābhimānī puruṣaḥ āsīt।

ātmā

saccarita, suśīla, sadācārin, nyāyācāra, dhārmika, śuci, dakṣiṇa, sāttvika, śuddhātmā   

śobhanaśīlaviśiṣṭaḥ।

saccaritāḥ vyaktayaḥ samājasya netāraḥ।

ātmā

mahāpuruṣaḥ, mahājanaḥ, mahātmā   

uccavicārayuktaḥ sadācārī puruṣaḥ।

mālavīyamahodayaḥ mahāpuruṣaḥ āsīt।

ātmā

hutātmā   

kasyacit yogyasya kāryasya kṛte yaḥ svaprāṇān tyajati।

hutātmabhiḥ svaprāṇān tyaktvā ayaṃ deśaḥ svatantratāṃ prāptavān।

ātmā

mahātmāgāndhīmahodayaḥ, mohanadāsakaramacandagāndhīmahodayaḥ   

bhāratadeśasya rāṣṭrapitā yena bhāratadeśasya svatantratāyai mahatvapūrṇaṃ kāryam ūḍham।

mahātmāgāndhīmahodayasya janma ākṭobaramāsasya dvitīye dināṅke ekasahastra-aṣṭaśatādhika-navaṣaṣṭitame varṣe abhavat।

ātmā

ātmānuśāsanam, pariṣkāraḥ   

ātmanaḥ kṛte anuśāsanam।

ātmānuśāsanena eva durvyasanebhyaḥ muktiṃ prāptuṃ śakyate।

ātmā

ātmānaṃ saṃyam, nigraha   

sāvadhānatayā manoveganiyamanānukūlaḥ vyāpāraḥ।

jīvanaṃ mṛtyuśca dhruvam ataḥ na śocanīyam bhavatā, ātmānaṃ saṃyacchasva।

ātmā

pāpī, pātakī, pātakarmī, mlecchaḥ, enasvī, pāpakartā, pāpācārī, pāpātmā, pāpinī, pātakinī, pātakarmiṇī, mlecchā, enasvinī, pāpakartrī, pāpācāriṇī, pāpātmanī   

yaḥ pāpaṃ karoti athavā yaḥ pāpaṃ kṛtavān।

pāpināṃ jīvane aśāṃtiḥ vartate।

ātmā

krūrātmā, duṣprakṛtiḥ   

duṣṭasvabhāvayuktaḥ manuṣyaḥ।

bhavatsadṛśena krūrātmanā saha ahaṃ na vadāmi।

ātmā

adhyātmā-upaniṣad, adhyātmā   

ekā upaniṣad।

adhyātmā-upaniṣad yajurvedena sambandhitā।

ātmā

ātmā-upaniṣad, ātmā   

ekā upaniṣad।

ātmā-upaniṣad atharvavedena sambandhitā।

ātmā

mahātmā-phule-mahodayaḥ, mahātmā-jotīrāva govindarāva-phule-mahodayaḥ, mahātmā-jyotibā-phule-mahodayaḥ, jyotibā-phule-mahodayaḥ   

ekonaviṃśatitame śatake mahārāṣṭrarājye jātaḥ ekaḥ manīṣī samājasudhārakaḥ।

mahātmā-phule-mahodayaḥ 1873 śatābdyāṃ satyaśodhaka iti ekasyāḥ sāmājikasaṃsthāyāḥ sthāpanām akarot।

ātmā

sūryaḥ, sūraḥ, aryamā, ādityaḥ, dvādaśātmā, divākaraḥ, bhāskaraḥ, ahaskaraḥ, vradhraḥ, prabhākaraḥ, vibhākaraḥ, bhāsvān, vivasvān, saptāśvaḥ, haridaśvaḥ, uṣṇaraśmiḥ, vivarttanaḥ, arkaḥ, mārttaṇḍaḥ, mihiraḥ, aruṇaḥ, vṛṣā, dyumaṇiḥ, taraṇiḥ, mitraḥ, citrabhānuḥ, virocan, vibhāvasuḥ, grahapatiḥ, tviṣāmpatiḥ, ahaḥpatiḥ, bhānuḥ, haṃsaḥ, sahastrāṃśuḥ, tapanaḥ, savitā, raviḥ, śūraḥ, bhagaḥ, vṛdhnaḥ, padminīvallabhaḥ, hariḥ, dinamaṇiḥ, caṇḍāṃśuḥ, saptasaptiḥ, aṃśumālī, kāśyapeyaḥ, khagaḥ, bhānumān, lokalocanaḥ, padmabandhuḥ, jyotiṣmān, avyathaḥ, tāpanaḥ, citrarathaḥ, khamaṇiḥ, divāmaṇiḥ, gabhastihastaḥ, heliḥ, pataṃgaḥ, arcciḥ, dinapraṇīḥ, vedodayaḥ, kālakṛtaḥ, graharājaḥ, tamonudaḥ, rasādhāraḥ, pratidivā, jyotiḥpīthaḥ, inaḥ, karmmasākṣī, jagaccakṣuḥ, trayītapaḥ, pradyotanaḥ, khadyotaḥ, lokabāndhavaḥ, padminīkāntaḥ, aṃśuhastaḥ, padmapāṇiḥ, hiraṇyaretāḥ, pītaḥ, adriḥ, agaḥ, harivāhanaḥ, ambarīṣaḥ, dhāmanidhiḥ, himārātiḥ, gopatiḥ, kuñjāraḥ, plavagaḥ, sūnuḥ, tamopahaḥ, gabhastiḥ, savitraḥ, pūṣā, viśvapā, divasakaraḥ, dinakṛt, dinapatiḥ, dyupatiḥ, divāmaṇiḥ, nabhomaṇiḥ, khamaṇiḥ, viyanmaṇiḥ, timiraripuḥ, dhvāntārātiḥ, tamonudaḥ, tamopahaḥ, bhākoṣaḥ, tejaḥpuñjaḥ, bhānemiḥ, khakholkaḥ, khadyotanaḥ, virocanaḥ, nabhaścakṣūḥ, lokacakṣūḥ, jagatsākṣī, graharājaḥ, tapatāmpatiḥ, sahastrakiraṇaḥ, kiraṇamālī, marīcimālī, aṃśudharaḥ, kiraṇaḥ, aṃśubharttā, aṃśuvāṇaḥ, caṇḍakiraṇaḥ, dharmāṃśuḥ, tīkṣṇāṃśuḥ, kharāṃśuḥ, caṇḍaraśmiḥ, caṇḍamarīciḥ, caṇḍadīdhitiḥ, aśītamarīciḥ, aśītakaraḥ, śubharaśmiḥ, pratibhāvān, vibhāvān, vibhāvasuḥ, pacataḥ, pacelimaḥ, śuṣṇaḥ, gaganādhvagaḥ, gaṇadhvajaḥ, khacaraḥ, gaganavihārī, padmagarbhaḥ, padmāsanaḥ, sadāgatiḥ, haridaśvaḥ, maṇimān, jīviteśaḥ, murottamaḥ, kāśyapī, mṛtāṇḍaḥ, dvādaśātmakaḥ, kāmaḥ, kālacakraḥ, kauśikaḥ, citrarathaḥ, śīghragaḥ, saptasaptiḥ   

hindūnāṃ dharmagrantheṣu varṇitā ekā devatā।

vedeṣu sūryasya pūjāyāḥ vāraṃvāraṃ vidhānam asti।

ātmā

vijñānātmā   

ekaḥ lekhakaḥ ।

vijñānātmanaḥ ullekhaḥ kośe asti

ātmā

svayamprakāśātmā   

ekaḥ lekhakaḥ ।

svayamprakāśātmanaḥ ullekhaḥ koṣe asti

ātmā

ānandātmā   

ekaḥ śikṣakaḥ ।

ānandātmanaḥ ullekhaḥ koṣe asti

ātmā

ānandātmā   

ekaḥ śikṣakaḥ ।

ānandātmanaḥ ullekhaḥ koṣe asti

Parse Time: 1.573s Search Word: ātmā Input Encoding: IAST: ātmā