śuklīkṛ शुक्लीकृ

Definition: P. -karoti-, to make white, whiten (See next) .


Dictionary: Monier-Williams
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: