ānupūrvya आनुपूर्व्य

Definition: successive order, as prescribed by tradition or by the writer; cf. ऋतुनक्षत्राणामानुपूर्व्येण समानाक्षराणां पूर्वनिपातः । शिशिरवसन्तौ उदगयनस्थौ । कृत्तिकारोहिण्यः । M.Bh. II.2.34 Vārt.3;also वर्णानामानुपूर्व्येण ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्राः M.Bh. on II.2.34 Vārt. 6: cf. पदानुपूर्व्येण प्रश्लिष्टान् संधीन् कुर्यात् । इन्द्र अा इहि । आदौ इन्द्र आ इत्येतयोः; न तु अा इहि इत्येतयाः R. Pr. II.2; cf. also आनुपूर्व्यात् सिद्धम् Sīra. Pari. 6.


Dictionary: Abhyankar
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: