ścyut श्च्युत्

Definition: श्च्युत् 1 P. [श्च्योतति] 1 To trickle, ooze, flow, exude; एतास्ता मधुनो धाराः श्च्योतन्ति सविषास्त्वयि U.3.34; Śi.8.63; Ki.5.29. -2 To shed, pour out, diffuse, scatter. -With नि to flow, ooze, trickle; निश्च्योन्तते सुतनु कबरीविन्दवो यावदेते Māl.8.2.श्चो(श्च्यो)तः, श्चो(श्च्यो)तनम् Oozing, flowing, exuding; भिन्नेन्दुनिष्यन्दमानामृतश्च्योत... Māl.5.23.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: