mahīyas महीयस्

Definition: महीयस् a. Greater, larger, more powerful or weighty or important, mightier, stronger (compar. of महत् q. v.). -m. A great or nobleminded man; अणोरणीयान् महतो महीयान् Kaṭh.1.2.2; प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया Ki.2.21; Śi.2.13.महीला mahīlā महेला mahēlā महेलिका mahēlikāमहीला महेला महेलिका A woman, female; चारु चचार सरःसु विराजत् काकलिका कलहंसमहेला Rām. Ch.4.98.1 मा ind. A particle of prohibition (rarely of negation) usually joined with the Imperative; मद्वाणि मा कुरु विषादमनादरेण Bv.4.41; also (a) with the Aorist, when the augment अ is dropped; क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वष्युपपद्यते Bg.2.3; पापे रतिं मा कृथाः Bh.2.77; मा मूमुहत् खलु भवन्तमनन्यजन्मा मा ते मलीमसविकारघना मतिर्भूत् Māl.1. 32; the अ is sometimes retained; मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः Rām. (b) the Imperfect (the augment being dropped here also); मा चैनमभिभाषथाः Rām.1.2. 15; (c) the Future, or Potential mood, in the sense of 'lest', 'that not'; लघु एनां परित्रायस्व मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पतिष्यति Ś.2; मा कश्चिन्ममाप्यनर्थो भवेत् Pt.5; मा नाम देव्याः किमप्यनिष्टमुत्पन्नं भवेत् K.37; the Imperative mood also is sometimes used for the Potential; त्वरतामार्यपुत्र एतां समाश्वासयितुं मास्या विकारो वर्धताम् M.4. (d) the Present Participle when a curse is implied; मा जीवन् यः परावज्ञादुःखदग्धो$पि जीवति Śi.2.45; or (e) with Potential passive participles; मैवं प्रार्थ्यम् मा is sometimes used without any verb; मा तावत् 'oh ! do not (say or do) so'; मा मैवम्; मा नाम रक्षिणः Mk.3 'may it not be the police'; see under नाम. Sometimes मा is followed by स्म and is used with the Aorist or Imperfect with the augment dropped, and rarely with the Potential mood; क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ Bg.2.3; मा स्म प्रतीपं गमः Ś.4.17; मा स्म सीमन्तिनी काचिज्जनयेत् पुत्रमीदृशम्. -Comp. -चिरम्, -विलम्बम्, -विलम्बितम् ind. without delay, shortly, quickly; अमात्यान् वृष्णिवीराणां द्रष्टुमिच्छामि माचिरम् Mb.16.7.6.2 मा 1 The goddess of wealth, Lakṣmī; तमाखुपत्रं राजेन्द्र भज माज्ञानदायकम् Subhāṣ. -2 A mother. -3 A measure. -Comp. -षः, -पतिः, वरः epithets of Viṣṇu; हाटकनिभपीताम्बर अभयं कुरु मे मावर Nārāyaṇa.5.13.3 मा 2 P., 3, 4 Ā. (माति, मिमीते or मीयते, मित) 1 To measure; न्यधित मिमान इवावनिं पदानि Śi.7.13;9.2. -2 To measure or mark off, limit; see मित. -3 To compare with (in size), measure by any standard; पुरः सखीनाममिमीत लोचने Ku.5.15. -4 To be in, find room or space in, be contained or comprised in; तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुदः Śi.1.23; वृद्धिं गते$प्यात्मनि नैव मान्तीः 3.73;1.5;14.75;13.2;5.44; माति मातुमशक्यो$पि यशोराशिर्यदत्र ते K. P.1. -5 To prepare, arrange. -6 To infer, conclude. -7 To form, make, build, construct. -8 To assign, mete out, apportion. -9 To show, display. -1 To roar, sound. -Caus. (मापयति-ते) To cause to be measured, measure or mete out; एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममार्गम् Mk.3.16. -Desid. (मित्सति-ते) To wish to measure &c.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.061s Search Word: mahīyas Input Encoding: IAST: mahīyas


Donate