Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "pūla" has 2 results.
     
pūla: masculine vocative singular stem: pūla
pūla: second person singular present imperative class 1 parasmaipadapūla
     Monier-Williams
          Search  
12 results for pūla
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
pūlam. a bunch, bundle (also -ka-) View this entry on the original dictionary page scan.
pūlam. plural straw View this entry on the original dictionary page scan.
apalpūlanakṛtamfn. not soaked or macerated View this entry on the original dictionary page scan.
barhiṣpūla() n. gaRa kaskādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
darbhapūlam. a bunch of (kuśa-) grass , View this entry on the original dictionary page scan.
dhānyapūlam. a bunch of corn-stalks commentator or commentary View this entry on the original dictionary page scan.
maṇḍapūlam. or n. (?) a top-boot View this entry on the original dictionary page scan.
palpūlanan. lye, water impregnated with alkaline salt View this entry on the original dictionary page scan.
palpūlayaNom. P. l/ayati-, to wash with alkaline water, to tan View this entry on the original dictionary page scan.
samitpūlam. a bundle of firewood View this entry on the original dictionary page scan.
tṛṇapūlam. a tuft of grass View this entry on the original dictionary page scan.
tṛṇapūlaka idem or 'f. idem or 'm. a tuft of grass ' (varia lectio pul-).' (varia lectio pul-). View this entry on the original dictionary page scan.
     Apte Search  
1 result
     
pūla पूलः पूलकः 1 A bundle, pack; न हि अवद्धे काष्ठपूलके एकस्मिन्नाकृष्यमाणे काष्ठान्तराणि कृष्यन्ते ŚB. on MS.9.1.26. -2 A kind of cake; cf. पूलदानम्, Mātaṅga. L.11.8.
     Macdonell Search  
3 results
     
pūla m. bunch: pl. straw: -ka, m. id.
palpūlana n. lye; alkaline water for washing.
palpūlaya den. P. wash with alkaline water.
     DCS with thanks   
1 result
     
pūla noun (masculine feminine) a bunch (Monier-Williams, Sir M. (1988))
bundle (Monier-Williams, Sir M. (1988))
straw (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 59826/72933
     Wordnet Search "pūla" has 2 results.
     

pūla

pūlaḥ, poṭalaḥ, poṭalakaḥ, poṭalikā, phālaḥ, mūṭaḥ   

vastrakargajādeḥ baddhaḥ samūhaḥ।

tena āpaṇakāt agniśalākāyāḥ catvāraḥ pūlāḥ krītāḥ।

pūla

gucchaḥ, stabakaḥ, gucchakaḥ, grathnaḥ, gulucchaḥ, pulakaḥ, guñjaḥ, kūrcakaḥ, stambakaḥ, gutsakaḥ, pulī, pūla   

ekasmin sthāne baddhānāṃ vastūnāṃ samuhaḥ।

kuñcikāyāḥ gucchaḥ na jāne kutra gataḥ।

Parse Time: 1.060s Search Word: pūla Input Encoding: IAST IAST: pūla