Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Grammar Search "mūkam" has 3 results.
     
mūkam: neuter nominative singular stem: mūka
mūkam: masculine accusative singular stem: mūka
mūkam: neuter accusative singular stem: mūka
     Monier-Williams
          Search  
2 results for mūkam
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
mūkambikāf. (prob.) a form of durgā- (kāyāh sadana- n.Name of a place) View this entry on the original dictionary page scan.
mūkambikāstotran. N.. of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
     Vedabase Search  
2 results
     
mūkam a person who cannot speakCC Madhya 17.80
mūkam one who is dumbCC Antya 1.1
     DCS with thanks   
2 results
     
mūkamūṣā noun (masculine feminine) a kind of alchemical apparatus
Frequency rank 8489/72933
pramūkamūṣā noun (feminine) a kind of crucible
Frequency rank 59305/72933
     Wordnet Search "mūkam" has 3 results.
     

mūkam

aṅgāraḥ, alātam, ulmūkam, ālātam   

dagdhaḥ kāṣṭhasya khaṇḍaḥ।

sā pākasiddhyarthe aṅgārān jvālayati।

mūkam

aṅgāraḥ, aṅgāram, alātaṃ, ulmūkam, ālātam, nidhāpakaḥ, kṛṣṇamṛt, kṛṣṇamṛttikā, kṛṣṇabhūmi   

dagdhakāṣṭhakhaṇḍaḥ sāgniḥ niragniḥ vā।

aṅgāraḥ karaṃ kṛṣṇāyate।

mūkam

tūṣṇīm, mūkam, jaḍavat, mūkavat, niḥśabdam, niruttaram   

mūkam iva।

bhavān atra tūṣṇīm upaviśatu।

Parse Time: 1.030s Search Word: mūkam Input Encoding: IAST: mūkam