Donate
 
   
Select your prefered input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
9 results
     
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
golomīFeminineSingulargaṇḍālī, śakulākṣaka, śatavīryā
kūpakaḥ1.10.12MasculineSingularguṇavṛkṣakathe mast
pakṣadvāramNeuterSingularpakṣaka
yakṣakardamaḥ1.2.134MasculineSingular
vaikakṣakam1.2.137NeuterSingular
aukṣakam2.9.60NeuterSingular‍gavyā
parīkṣaka3.1.5MasculineSingularkāraṇikaḥ
bhakṣaka3.1.19MasculineSingularghasmaraḥ, admaraḥ
takṣaka3.3.4MasculineSingularkariṇaḥpucchamūlopāntam, ulūkaḥ
     Apte Search  
4 results
     
āstīka आस्तीक a. Relating to, or treating of, the sage आस्तीक. -कः N. of an old saint, son of Jaratkāru; (at whose intercession King Janamejaya spared the Nāga Takṣaka from the destruction to which he had doomed the serpent race). Mb. gives the following etymology of the name; नाम चास्याभवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्युत । अस्तीत्युक्त्वा गतो यस्मात्पिता गर्भस्थमेव तम् ॥ cf. सर्पाप- सर्प भद्रं ते गच्छ सर्प वनान्तरम् । जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ -कम् A section (पर्व) of the first book of the Mahābhārata. -Comp. -अर्थदः N. of Janamejaya.
janamejayaḥ जनमेजयः N. of a celebrated king of Hastināpura, son of Parīkṣit, the grandson of Arjuna. [His father died, being bitten by a serpent; and Janamejaya, determined to avenge the injury, resolved to exterminate the whole serpent-race. He accordingly instituted a serpent sacrifice, and burnt down all serpents except Takṣaka, who was saved only by the intercession of the sage Astika, at whose request the sacrifice was closed.. It was to this king that Vaiśampāyana related the Mahābhārata, and the king is said to have listened to it to expiate the sin of killing a Brāhmaṇa.].
pratīkṣ प्रतीक्ष् 1 Ā. 1 To look at, observe, consider. -2 To look out for, expect. -3 To wait for, await; संपत्स्यते वः कामो$यं कालः कश्चित् प्रतीक्ष्यताम् Ku.2.54;2.37; Ms.9.77. प्रतीक्ष pratīkṣa प्रतीक्षक pratīkṣaka प्रतीक्षिन् pratīkṣin प्रतीक्ष प्रतीक्षक प्रतीक्षिन् a. Expectant, waiting for. प्रतीक्षणम् pratīkṣaṇam प्रतीक्षा pratīkṣā प्रतीक्षणम् प्रतीक्षा 1 Waiting for; सत्यव्रतस्यागमनप्रतीक्षाः Mb.3.164.11. -2 Expectation, hope. -3 Regard, consideration, attention; इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतीक्षणानु- ग्रहभाजनो$हम् Bhāg.3.4.14. -4 Looking at, considering. -5 Fulfilment, observance (of a vow, promise &c).
vaikakṣam वैकक्षम् [विशेषेण कक्षति व्याप्नोति अण्] 1 A garland worn over one shoulder and under the other like the यज्ञोपवीत. -2 An upper garment, a mantle. वैकक्षकम् vaikakṣakam वैकक्षिकम् vaikakṣikam वैकक्षिकी vaikakṣikī वैकक्षकम् वैकक्षिकम् वैकक्षिकी A garland worn over the left shoulder and under the right arm like the यज्ञोपवीत q. v.); वैकक्षिकी कृतोद्दामफलकोद्योतिताम्बरम् Śiva B.29.22.
     Wordnet Search "kṣaka" has 66 results.
     

kṣaka

narabhakṣaka, mānavabhakṣaka   

yaḥ mānavam atti।

vyādhena narabhakṣikā vyāghrī hatā।

kṣaka

bhakṣaka, khādaka, attṛ, bhoktṛ, bhakṣayitṛ, bhojīn, āśīn   

yaḥ atti।

vyāghraḥ māṃsasya bhakṣakaḥ।

kṣaka

rakṣaka   

yaḥ rakṣati।

mantriṇaḥ rakṣakaḥ ātankavādināṃ lakṣyaḥ abhavat।

kṣaka

sīmārakṣaka   

yaḥ sīmāyāḥ rakṣaṇaṃ karoti।

sīmārakṣakāḥ sainikāḥ rāṣṭrasya suputrāḥ।

kṣaka

rakṣakaḥ, ārakṣakaḥ, abhirakṣakaḥ, parirakṣaka   

yaḥ rakṣati।

deśasya rakṣakāḥ sīmāsu svaprāṇān avicārya avatiṣṭhante।

kṣaka

prekṣakaḥ, prekṣaṇikaḥ, prekṣī, prekṣilokaḥ, draṣṭā, darśī, prekṣamāṇaḥ, pāriṣadaḥ, pāriṣadyaḥ, pariṣadyaḥ, pārṣadaḥ   

yaḥ raṅgaṃ paśyati।

nāṭyagṛhe bahavaḥ prekṣakāḥ āsan।

kṣaka

paryavekṣaka   

yaḥ kimapi kāryaṃ vyavahāraṃ vā paryavekṣate।

asya kāryasya nirīkṣaṇārthaṃ paryavekṣakaḥ āgacchati।

kṣaka

lekhāparīkṣakaḥ, gaṇitaśodhakaḥ, anusandhāyī, guṇakaḥ   

yaḥ likhitasya vyavahārasya parīkṣaṇaṃ karoti।

lekhāparīkṣakasya pade niyuktaḥ saḥ।

kṣaka

sīmārakṣakaḥ, sīmāpālaḥ   

yaḥ sīmāyāḥ rakṣaṇaṃ karoti।

sīmārakṣakaḥ svaprāṇān avicārya sīmākṣetre tiṣṭhanti।

kṣaka

mandaḥ, tundaparimṛjaḥ, ālasyaḥ, śītakaḥ, anuṣṇaḥ, śītalaḥ, kuṇṭhaḥ, mukhanirīkṣakaḥ, anāśuḥ   

avaśyakartavyeṣu apravṛttiśīlaḥ।

mandaḥ kimapi na prāpnoti।

kṣaka

nirmāṇaparyavekṣakaḥ, nirmāṇādhīkṣaka   

yaḥ nirmāṇakāryādin paryavekṣate।

nirmāṇaparyavekṣakaḥ karmakarān satarkatayā paryavekṣate।

kṣaka

parīkṣakaḥ, nirīkṣaka   

yaḥ avalokayati।

parīkṣakeṇa avalokanaṃ kṛtvā doṣijanāḥ daṇḍitāḥ।

kṣaka

adhyāpakaḥ, śikṣakaḥ, ācāryaḥ, guruḥ   

yaḥ chātrān pāṭhayati।

adhyāpakaiḥ saha chātrāṇāṃ sambandhaḥ samyak apekṣate।

kṣaka

agrabījaḥ, vṛkṣaka   

saḥ kṣupaḥ yaḥ ekasmāt sthānāt gṛhītvā anyatra ropayati।

saḥ kṛṣīkṣetre annasya agrabījān ropayati।

kṣaka

viśvakarmā, tvaṣṭā, sudhanvā, rūpapati, rūpakṛt, indradrohī, kāruḥ, takṣakaḥ, bhaumanaḥ, prajāpatiḥ, rūpakartā, matīśvaraḥ   

śilpaśāstrasya āviṣkartā tathā ca prathamaḥ ācāryaḥ।

viśvakarmā devatānāṃ śilpī āsīt।

kṣaka

samīkṣaka   

yaḥ samīkṣāṃ karoti।

saḥ ekaḥkuśalaḥ samīkṣakaḥ asti।

kṣaka

palāśaḥ, kiṃśukaḥ, parṇaḥ, vātapothaḥ, yājñikaḥ, triparṇaḥ, vakrapuṣpaḥ, pūtadruḥ, brahmavṛkṣakaḥ, brahmopanetā, kāṣṭhadruḥ, karakaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ yasya puṣpāṇi raktāni santi।

asmin udyāne naike palāśāḥ santi।

kṣaka

durgā, umā, kātyāyanī, gaurī, brahmāṇī, kālī, haimavatī, īśvarā, śivā, bhavānī, rudrāṇī, sarvāṇī, sarvamaṅgalā, aparṇā, pārvatī, mṛḍānī, līlāvatī, caṇaḍikā, ambikā, śāradā, caṇḍī, caṇḍā, caṇḍanāyikā, girijā, maṅgalā, nārāyaṇī, mahāmāyā, vaiṣṇavī, maheśvarī, koṭṭavī, ṣaṣṭhī, mādhavī, naganandinī, jayantī, bhārgavī, rambhā, siṃharathā, satī, bhrāmarī, dakṣakanyā, mahiṣamardinī, herambajananī, sāvitrī, kṛṣṇapiṅgalā, vṛṣākapāyī, lambā, himaśailajā, kārttikeyaprasūḥ, ādyā, nityā, vidyā, śubhahkarī, sāttvikī, rājasī, tāmasī, bhīmā, nandanandinī, mahāmāyī, śūladharā, sunandā, śumyabhaghātinī, hrī, parvatarājatanayā, himālayasutā, maheśvaravanitā, satyā, bhagavatī, īśānā, sanātanī, mahākālī, śivānī, haravallabhā, ugracaṇḍā, cāmuṇḍā, vidhātrī, ānandā, mahāmātrā, mahāmudrā, mākarī, bhaumī, kalyāṇī, kṛṣṇā, mānadātrī, madālasā, māninī, cārvaṅgī, vāṇī, īśā, valeśī, bhramarī, bhūṣyā, phālgunī, yatī, brahmamayī, bhāvinī, devī, acintā, trinetrā, triśūlā, carcikā, tīvrā, nandinī, nandā, dharitriṇī, mātṛkā, cidānandasvarūpiṇī, manasvinī, mahādevī, nidrārūpā, bhavānikā, tārā, nīlasarasvatī, kālikā, ugratārā, kāmeśvarī, sundarī, bhairavī, rājarājeśvarī, bhuvaneśī, tvaritā, mahālakṣmī, rājīvalocanī, dhanadā, vāgīśvarī, tripurā, jvālmukhī, vagalāmukhī, siddhavidyā, annapūrṇā, viśālākṣī, subhagā, saguṇā, nirguṇā, dhavalā, gītiḥ, gītavādyapriyā, aṭṭālavāsinī, aṭṭahāsinī, ghorā, premā, vaṭeśvarī, kīrtidā, buddhidā, avīrā, paṇḍitālayavāsinī, maṇḍitā, saṃvatsarā, kṛṣṇarūpā, balipriyā, tumulā, kāminī, kāmarūpā, puṇyadā, viṣṇucakradharā, pañcamā, vṛndāvanasvarūpiṇī, ayodhyārupiṇī, māyāvatī, jīmūtavasanā, jagannāthasvarūpiṇī, kṛttivasanā, triyāmā, jamalārjunī, yāminī, yaśodā, yādavī, jagatī, kṛṣṇajāyā, satyabhāmā, subhadrikā, lakṣmaṇā, digambarī, pṛthukā, tīkṣṇā, ācārā, akrūrā, jāhnavī, gaṇḍakī, dhyeyā, jṛmbhaṇī, mohinī, vikārā, akṣaravāsinī, aṃśakā, patrikā, pavitrikā, tulasī, atulā, jānakī, vandyā, kāmanā, nārasiṃhī, girīśā, sādhvī, kalyāṇī, kamalā, kāntā, śāntā, kulā, vedamātā, karmadā, sandhyā, tripurasundarī, rāseśī, dakṣayajñavināśinī, anantā, dharmeśvarī, cakreśvarī, khañjanā, vidagdhā, kuñjikā, citrā, sulekhā, caturbhujā, rākā, prajñā, ṛdbhidā, tāpinī, tapā, sumantrā, dūtī, aśanī, karālā, kālakī, kuṣmāṇḍī, kaiṭabhā, kaiṭabhī, kṣatriyā, kṣamā, kṣemā, caṇḍālikā, jayantī, bheruṇḍā   

sā devī yayā naike daityāḥ hatāḥ tathā ca yā ādiśaktiḥ asti iti manyate।

navarātrotsave sthāne sthāne durgāyāḥ pratiṣṭhāpanā kriyate।

kṣaka

panasaḥ, kaṇṭaphalaḥ, pūtaphalaḥ, phalasaḥ, campakāluḥ, panasatālikā, panasanālikā, prākaphalaḥ, phalavṛkṣakaḥ, phalasaḥ, phalinaḥ, mūlaphaladaḥ, mṛdaṅgaphalaḥ, rasālaḥ   

vṛkṣaviśeṣaḥ yasya phalāni sthūlāni tathā ca bhārayuktāni santi।

saḥ udyāne panasaṃ ropayati।

kṣaka

pippalaḥ, kalahapriyā, kalahākulā, kuñjaraḥ, kuñjarāśanaḥ, kṛṣṇāvāsaḥ, gajabhakṣakaḥ, guhyapatraḥ, caladalaḥ, tatpadaḥ, tārāyaṇaḥ, mahādrumaḥ, nāgabandhuḥ, keśavālayaḥ   

bṛhadvṛkṣaḥ yaḥ hindūnāṃ kṛte pavitraḥ asti।

snānādanantaraṃ saḥ pippalāya jalaṃ dadāti।

kṣaka

yatiḥ, yatī, tāpasaḥ, parivrājakaḥ, bhikṣuḥ, saṃnyāsikaḥ, karmandī, raktavasanaḥ, parāśarī, parikāṅkṣī, maskarī, parirakṣaka   

nirjitendriyagrāmaḥ।

saḥ gṛhasthaḥ tarhi yatiḥ। / ekakālaṃ cared bhaikṣyaṃ na prasajjate vistare। bhakṣya prasakto hi yatir viṣayeṣvapi sajjati॥

kṣaka

kūpakaḥ, kūpaḥ, guṇavṛkṣakaḥ, guṇavṛkṣa, naukūpakaḥ   

bṛhannaukāyāḥ saḥ daṇḍaḥ yasmai vātavastraṃ badhyate।

vāyuvegāt naukāyāḥ kūpakaḥ bhagnaḥ।

kṣaka

rakṣakaḥ, rakṣāpuruṣaḥ, sthānapālaḥ, prāhārikaḥ, ārakṣakaḥ, ārakṣikaḥ, prajāgaraḥ   

yaḥ rakṣati।

rakṣakaḥ sāvadhānatayā rakṣaṇaṃ karotu।

kṣaka

takṣakaḥ, takṣā, sūtradhāraḥ, tvaṣṭā, kāṣṭhatakṣakaḥ, taṣṭā, sthapatiḥ   

yaḥ kāṣṭhāt naikāni vastūni nirmāti।

kuśalena takṣakeṇa etad dvāraṃ nirmitam।

kṣaka

uṣṇarakṣaka   

pātraviśeṣaḥ yasmin sthāpitasya dravapadārthasya tāpamānaṃ dīrghakālaṃ yāvat na parivartate na ūnayati ityarthaḥ।

asmin uṣṇarakṣake kaṣāyaḥ vartate।

kṣaka

bhakṣakaḥ, bhakṣakam, bhakṣikā, ghasmaraḥ, ghasmarā, ghasmaram, admaraḥ, admaram, admarā   

yaḥ svārthena kasyāpi sarvanāśaṃ karoti।

yadi rakṣakaḥ eva bhakṣakaḥ bhavati tarhi anye kimapi kartuṃ asamarthāḥ santi।

kṣaka

sainikaḥ, paricaraḥ, rakṣaka   

yaḥ saṃrakṣaṇaṃ karoti।

surakṣāṃ kartuṃ sīmni sainikāḥ santi।

kṣaka

rakṣakaḥ, saṃrakṣakaḥ, abhipālaḥ, parirakṣakaḥ, rakṣapālaḥ, rakṣāpuruṣaḥ, abhipālaḥ, gopayitā, pālaḥ   

yaḥ rakṣati।

mantrīmahodayasya rakṣakaḥ gulikayā āhataḥ।

kṣaka

bhakṣaka, khādaka   

yaḥ khādati।

saḥ alpaṃ bhakṣakaḥ puruṣaḥ asti।

kṣaka

rakṣakakarma   

rakṣakasya karma।

rakṣakakarmaṇaḥ kāle satarkatā āvaśyakī।

kṣaka

ātmanirīkṣaka   

yaḥ svaṃ nirīkṣate।

ātmanirīkṣakaḥ puruṣaḥ ātmanirīkṣaṇena svasya doṣān apākaroti।

kṣaka

dvārapālaḥ, pratihāraḥ, dvārapālakaḥ, pratihārī, pratīhāraḥ, dvārasthaḥ, dvārarakṣakaḥ, dvārī, dvāḥsthaḥ, dvāḥsthitaḥ, dvārādhyakṣaḥ   

dvārarakṣaṇārthe niyuktaḥ sevakaḥ।

atithīnāṃ kṛte dvārapālaḥ dvāram udghāṭayati।

kṣaka

yakṣaḥ, guhyakamātram, guhyakeśvaraḥ, indragṛham, dhanarakṣaka   

bhūtayoniviśeṣaḥ, kuberasya sevakāḥ ye vikṛtākāravadanāḥ piṅgalākṣāḥ mahodarāḥ dīrghaskandhāḥ syuḥ iti manyate। yudhiṣṭhireṇa yakṣasya praśnāḥ samuttaritāḥ। /

pracetasaḥ sutā yakṣāḥ teṣāṃ nāmāni me śruṇu ।kevalo harikeśaśca kapilaḥ kāñcanastathā । meghamālī ca yakṣāḥ gaṇa eṣa udāhṛtaḥ ॥

kṣaka

aśvapālaḥ, ghoṭakarakṣaka   

yaḥ aśvān pālayati।

aśvapālaḥ aśvān aśvaśālāyāṃ badhnāti।

kṣaka

adhyāpakaḥ, guruḥ, ācāryaḥ, śikṣakaḥ, avabodhakaḥ   

yaḥ vidyālayāt anyatrāpi śulkaṃ svīkṛtya pāṭhayati।

rāhulasya adhyāpakaḥ pratidinaṃ pañcavādane taṃ pāṭhayitum āgacchati।

kṣaka

āyavyayanirīkṣaka   

yaḥ āyavyayasya nirīkṣaṇaṃ karoti।

āyavyayanirīkṣakeṇa sarvakārasya karmakarāṇām ālajālaṃ pradarśitam।

kṣaka

gṛharakṣakadalam   

sainikadalatulyam ekaṃ dalaṃ yat svatantre bhāratadeśe sthānikāyāḥ śāntatāyai surakṣāyai ca nirmitam।

gaṇatantradivasasya samārohe gṛharakṣakadalamapi niyojitam।

kṣaka

ārakṣakaḥ, ārakṣī   

yaḥ prajāyāḥ prāṇān tathā ca vibhavān rakṣati।

ārakṣakaḥ cauraṃ gṛhītavān।

kṣaka

takṣaka   

saḥ nāgaḥ yaḥ rājñe parikṣitāya daṣṭaḥ।

agastya-ṛṣiṇā takṣakasya prāṇāḥ rakṣitāḥ iti manyate।

kṣaka

gṛharakṣaka   

gṛharakṣakadalasya sadasyaḥ।

gṛharakṣakaiḥ svāvaśyakatāḥ pūrayituṃ karmanyāsaḥ kṛtaḥ।

kṣaka

saṃrakṣaka   

yaḥ saṃrakṣaṇaṃ karoti।

asmin vidyālaye naike saṃrakṣakāḥ santi।

kṣaka

pratipālakaḥ, rakṣakaḥ, goptā, pālakaḥ, parirakṣī   

yaḥ svasaṃrakṣaṇārthe asamarthasya paripālanam karoti athavā tasya sthāvara-jaṃgama-saṃpatteḥ saṃrakṣaṇam saṃvardhanam ca karoti iti;

vālmīkiḥ lavakuśayoḥ pratipālakaḥ

kṣaka

krīḍāpraśikṣaka   

viśiṣṭakrīḍārthe praśikṣakaḥ;

krīḍāpraśikṣakaḥ kandukapraśikṣaṇam dadāti

kṣaka

ambupaḥ, uruṇākṣaḥ, uruṇākṣakaḥ, uruṇākhyam, uruṇākhyakam, eḍagajaḥ, kharjughnaḥ, kharjūghnaḥ, gajaskandhaḥ, cakragajaḥ, padmāṭaḥ, prapunāṭaḥ, prapunāḍaḥ, vimardakaḥ   

ekaṃ jhāṭam।

ambupam auṣadhyāṃ prayujyate।

kṣaka

parīkṣakaḥ, parīkṣakā, parīkṣakam, anuyoktā, mīmāṃsakaḥ   

yaḥ parīkṣāṃ karoti।

parīkṣakeṇa parīkṣārthinām ādeśāḥ dattāḥ।

kṣaka

muṣkaḥ, mocakaḥ, mokṣakaḥ, jaṭālaḥ   

ekaḥ vṛkṣaḥ।

kṛṣakaḥ muṣkasya tale viśrāmaṃ karoti।

kṣaka

bhṛṣṭabhakṣaka   

yaḥ bhṛṣṭaṃ khādati।

bhṛṣṭabhakṣakaḥ pañcāśat bhṛṣṭāṇi akhādat।

kṣaka

bhṛṣṭabhakṣaka, bhṛṣṭabhuj   

bhṛṣṭabhakṣaṇaṃ śīlaṃ yasya iti।

atra sadaiva bhṛṣṭabhakṣakāṇāṃ janānāṃ sammardaḥ bhavati।

kṣaka

tvaṣṭiḥ, sūtrakarma, saṃghāṭaḥ, kāṣṭhatakṣaṇam, takṣaṇam, takṣakakriyā   

takṣakasya kāryam।

maheśaḥ tvaṣṭiṃ kṛtvā uttamaṃ dhanam arjayati।

kṣaka

kuṭajaḥ, śakraḥ, vatsakaḥ, girimallikā, kauṭajaḥ, vṛkṣakaḥ, śakraparyāyaḥ, kāhī, kāliṅgaḥ, mallikāpuṣpaḥ, prāvṛṣyaḥ, śatrupādapaḥ, varatiktaḥ, yavaphalaḥ, saṅgrāhī, pāṇḍuradrumaḥ, prāvṛṣeṇyaḥ, mahāgandhaḥ, pāṇḍaraḥ   

vanyavṛkṣaḥ।

asmin vane kuṭajasya ādhikyaṃ vartate।

kṣaka

gavāśanaḥ, gobhakṣaka   

yaḥ gām aśnāti।

hindudharmānusāreṇa gavāśanaṃ pāpinaṃ manyate।

kṣaka

guṇāguṇajñaḥ, guṇajñaḥ, guṇagrāhī, guṇadoṣaparīkṣakaḥ, guṇadoṣanirūpakaḥ, guṇajñā, guṇagrāhīṇī, guṇāguṇajñā, guṇadoṣaparīkṣikā, guṇadoṣanirūpikā   

yaḥ guṇam aguṇaṃ ca jñātvā kenāpi kṛtaṃ kāryaṃ parīkṣate।

navasaṃskṛtasāhityasya guṇāguṇajñaḥ saḥ asmin saṃgoṣṭhyām upasthitān navakavīn mārgadarśanam anuyacchati।

kṣaka

ārakṣakagaṇaḥ, nirīkṣakagaṇaḥ   

saśastragaṇaḥ yaḥ janānāṃ dhanasya jīvanasya tathā ca lokeṣu śāntiprasthāpanārthaṃ yatate।

nirīkṣakāḥ āgatāḥ tasya grahaṇārtham।

kṣaka

prārthakaḥ, yācitā, apekṣakaḥ, pratīkṣakaḥ, pratyāśī   

yaḥ āvedayati prārthayati vā।

sarveṣāṃ prārthakānāṃ prārthanāpatrāṇi na svīkaraṇīyāni।

kṣaka

bhojaka, bhakṣaka, bhakṣayitṛ, bhoktṛ, khādaka, khāditṛ, atti, attṛ, aśitṛ, khaṭakhādaka   

yaḥ khādati।

sarvebhyaḥ bhakṣakebhyaḥ bhojanaṃ pariveṣitam।

kṣaka

śikṣaka   

yaḥ śikṣyate।

mama putrān taraṇaṃ śikṣayituṃ uttamasya śikṣakasya anveṣaṇaṃ karomi।

kṣaka

niyantrakaḥ tathā mahālekhā-parīkṣaka   

adhikāriviśeṣaḥ।

rameśasya pitā niyantrakaḥ tathā mahālekhā-parīkṣakaḥ asti।

kṣaka

mahālekhā-parīkṣaka   

mahālekhāyāḥ parīkṣakaḥ।

rajanyāḥ jyeṣṭhaḥ bhrātā mahālekhā-parīkṣakaḥ asti।

kṣaka

parīkṣaka   

yaḥ parīkṣyate।

parīkṣakaḥ uttarapatrikāṃ parīkṣyate।

kṣaka

niyantraka-tathā-mahālekhāparīkṣaka   

saḥ śāsakīyaḥ adhikārī yaḥ saṃvaidhānika kāryāṇi sādhayati tathā sarvakārasya vyayasya nirīkṣaṇaṃ karoti।

niyantraka-tathā-mahālekhāparīkṣakeṇa sarveṣāṃ rājyānāṃ āyavyayasya vivaraṇaṃ yācitam।

kṣaka

mahānirīkṣaka   

ārakṣakāṇāṃ senāyāḥ vā uccapadasthaḥ adhikārī।

mahānirīkṣakaḥ śīghrameva ghaṭanāsthānaṃ prāptavān।

kṣaka

adhīkṣaka   

ārakṣakāṇām ekaḥ uccādhikārī।

adhīkṣakeṇa saha mahānirīkṣakaḥ api ghaṭanāsthale āsīt।

kṣaka

rakṣakaḥ, trātā   

kābhyaścit durghaṭanādibhyaḥ yaḥ rakṣati।

bhāratadeśāt japānadeśe rakṣakāṇāṃ preṣaṇaviṣaye vicāraḥ asti।

kṣaka

takṣaka   

ekaḥ vṛkṣaḥ ।

takṣakasya ullekhaḥ kośe vartate

kṣaka

takṣaka   

prasenajitaḥ putraḥ ।

takṣakasya ullekhaḥ kośe vartate

kṣaka

pramokṣaka   

pannagasya ekaḥ parvataḥ ।

pramokṣakaḥ divyāvadāne varṇitaḥ

Parse Time: 1.098s Search Word: kṣaka Input Encoding: IAST IAST: kṣaka